جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷

دانلود مقاله اصفهان در دوره ی صفویه

دانلود مقاله اصفهان در دوره ی صفویه در قالب word به صورت کامل با کیفیت عالی با قابلیت ویرایش در ۱۷۰ صفحه به قیمت ۵۹۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود مقاله اصفهان در دوره ی صفویه

فهرست مطالب: 
فصل اول: کلیات تحقیق     
مقدمه     
۱-۱- بیان مسئله تحقیق     
۱-۲- اهمیت و ضرورت تحقیق     
۱-۳- اهداف تحقيق     
۱-۴- سوالات تحقیق     
۱-۵-كاربرد تحقيق     
۱-۶- قلمرو مکانی و زمانی انجام پژوهش     
۱-۶-۱-  قلمرو مكاني تحقيق     
۱-۶-۲-  قلمرو زماني تحقيق     
۱-۷- روش تحقيق     
۱-۸- شیوه اجرا و مراحل انجام  پژوهش     
۱-۹- محدودیت های انجام تحقیق     
۱-۱۰- واژگان و اصطلاحات کلیدی     
۱-۱۰-۱- گردشگری     
۱-۱۰-۲- صفویان     
فصل دوم: پیشینه ی تحقیق     
فصل سوم: روش تحقیق     
مقدمه     
۳-۱ تحقیق علمی     
۳-۱-۱ تعریف و مفهوم تحقیق علمی     
۳-۱-۲ –  قواعد تحقیق علمی     
۳-۱-۳- فلسفه تحقیق علمی     
۳-۱-۴- ویژگی های تحقیق علمی     
۳-۱-۵- هدف از تحقیق علمی     
۳-۱-۶- انواع تحقیقات علمی     
۳-۲- روش تحقيق     
۳-۲-۱- تعريف روش تحقيق     
۳-۲-۲- روش های گردآوری اطلاعات     
۳-۲-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     
۳-۲-۴- روش به کار گرفته شده در این تحقیق     
فصل چهارم: یافته های تحقیق     
مقدمه     
۴-۱- اصفهان باغ شهر صفویه     
۴-۱-۱- مشخصات باغ شهر «ها وارد»     
۴-۱-۲- موقعیت خاص اصفهان زمینه ساز ایجاد باغ شهر ها     
۴-۱-۳- وسعت خاک- آب باغ شهر صفویه     
۴-۱-۴- منابع آب شهر     
۴-۱-۵- باغ ها و تفریح گاه های عمومی باغ شهر اصفهان     
۴-۱-۶- ویژگی های شهری باغ شهر صفویه     
۴-۱-۷- شبکه معابر     
۴-۱-۸- مساکن شهر     
۴-۱-۹- سطوح سه گانه سکونت و خدمات در شهر اصفهان صفویه     
۴-۱-۱۰- سطح شهر اصفهان     
۴-۲- دولت صفوی و صنایع نساجی در اصفهان     
۴-۲-۱- صنعت نساجی در اصفهان عصر صفوی     
۴-۳- زندگی اجتماعی اصفهان در آستانه ی هجوم افغان ها     
۴-۴- ساختار شهری در اصفهان عصر صفویه     
۴-۴-۱-ساختار شهری در دوره های قبل از صفویه     
۴-۴-۲- ساختار شهری در دوره صفویه     
۴-۵- فعالیتهای تجاری- صنعتی عصر «شاه عباس اول» در اصفهان     
۴-۵-۱- فعالیتهای تجاری    
۴-۵-۲-تجارت خارجی عصر «شاه عباس اول»    
۴-۵-۳- رشد و توسعه اقتصاد شهر اصفهان در زمان «شاه عباس»     
۴-۵-۴- نقش اقتصادی زاینده رود (در دوره ی شاه عباس)     
۴-۵-۵- فعایت های صنعتی عصر «شاه عباس اول»     
۴-۵-۶-  فن، صنعت و آموزش در عصر صفوی (نگاهی به فعالیت های صنعتی و آموزش آن در اصفهان عصر صفوی)     
۴-۵-۷-تحلیلی بر رونق صنعتی اصفهان در عصر صفوی     
۴-۵-۸- ساختار و اصلاحات حکومتی صفویه و شهرسازی اصفهان عصر صفویه     
۴-۵-۹- ویژگی های شهر سازی اصفهان عصر صفوی     
۴-۶- میدان نقش جهان ، اوج شکوه معماری در زمان صفوی     
۴-۶-۱-گورستان باغ نقش جهان کجاست ؟     
۴-۷- نقش اصفهان در اقتصاد عصر شاه عباس اول     
۴-۷-۱- نقش اقتصادی اصفهان     
۴-۷-۲- ویژگی های اصفهان در دوره صفوی     
۴-۷-۳- علل پیشرفت در دوره صفویه     
۴-۷-۴- بازار های اصفهان در عصر سلجوقی و صفوی     
۴-۷-۵- مساجد     
۴-۸- اصفهان و انقراض صفویان      
فصل پنجم: نتیجه‌گیری     
۵-۱- مقایسه بین باغ شهر صفویه با باغ شهر «ها وارد»     
۵-۲- نتایج حاصل از بررسی دولت صفوی و صنایع نساجی در اصفهان     
۵-۳- نتایج حاصل از بررسی زندگی اجتماعی اصفهان در آستانه‌ی هجوم افغان‌ها     
۵-۴- نتایج حاصل از بررسی ساختار شهری در اصفهان عصر صفویه     
۵-۵- نتایج حاصل از بررسی فعالیت‌های تجاری- صنعتی عصر «شاه‌عباس اول» در اصفهان     
۵-۶- نتایج حاصل از بررسی نقش اصفهان در اقتصاد شاه‌عباس اول     
۵- ۷- ویژگی های اصفهان در دوره ی صفوی     
فهرست منابع     
فهرست شکل ها
فهرست جداول
مقدمه :
سلسله صفویه در میان سلسله های ایرانی قبل و بعد از اسلام، از اهمیت زیادی در ابعاد مختلف برخورداراست. در هر موضوعی که یک پژوهنده در نظر داشته باشد، در این دوره زمینه های تحقیقی و منابع معتبر فراوانی وجود دارد . زیرا موضوعی نیست که در دوره ی صفوی مورد توجه قرار نگرفته باشد.
در واقع دوره صفویه، یک دوره جامع، همه جانبه، چند بعدی و فراگیر بوده است. یعنی شامل تمام موضوعات سیاسی- نظامی، اجتماعی- اقتصادی، دینی- فقهی، همراه با وجود یک روحیه فعال و پویا، اثرگذار، جنجالی، هیجانی و حماسی می باشد . اثرگذاری این سلسله، نه فقط برای مردمان همان زمان، بلکه تا زمان ما جریان یافته و قابل مشاهده می باشد.
اولین پادشاه سلسله ی صفویه،شاه اسماعیل است .شاه اسماعیل به لحاظ این که ایران را بار دیگر استقلال بخشید و دولت و ملت مستقلی تاسیس نمود و نیز اصول و عقاید شیعه را مذهب ملی قرار داد،مورد محبت ایرانیان بود.شاه، سفرهایی به سراسر سرزمین تحت حکومت خود داشت وی در سفر طولانی خود به اصفهان،چند اقدام اساسی انجام داد که می توان ، به تصرف قلعه ی طبرک و تسخیر خزاین پادشاهان و اهمیت دادن به بهسازی میدان نقش جهان اصفهان ، اشاره کرد. در دوران شاه تهماسب نیز توجه به آبادانی کشور و از جمله اصفهان،به صورت چشمگیری دیده می شود که تعمیر صفه ی مقصوره ی مسجد جامع شهر،نمونه ای از آن است(جعفری ۱۳۷۷، صص۴۴و۴۶) در دوره ی شاه تهماسب جمع کثیری از مردم اصفهان به طاعون مبتلا شدندو از بین رفتند . سرانجام شاه عباس اول،به حکومت رسید و کشمکش های سیاسی بخصوص با امپراتوری عثمانی که در غرب قرار داشت موجب جابجایی متوالی پایتخت از غرب به مرکز ایران گردید.بدین طریق پایتخت از اردبیل به تبریز و از آنجا به قزوین و سرانجام به اصفهان انتقال یافت.
شاه عباس در اصفهان،آثار بسیاری از خود به جای گذاشت،به طوری که هرگاه سخن از شکوه اصفهان به میان می آید،به دنبال آن نام شاه عباس بر زبان جاری می شود و سیاحان و جهانگردان بسیاری با دیدن اصفهان به وصف زیبایی های آن پرداختند.شهر اصفهان در طول مدت کمی از حیث تجمل و شکوه و ثروت و ابنیه و قصرهای عالی بر تمام شهرهای بزرگ آسیا و اروپا برتری پیدا کرد(دیولافوآ،۱۳۷۱،ص۲۵۵) و تبدیل به یک نمونه ی کامل شهر با معماری و شهرسازی متناسب و حقوق شهروندان و خلاصه،جامعه ی مدنی تمام عیار شد و به تعبیری اصفهان نصف جهان اصفهان زمان شاه عباس است که نیمه ی دیگر آن بهشت است و صد افسوس کسی چون حافظ را نداشت تا اوصافش را برشمارد (مسجدی و ابراهیمی،۱۳۸۰،ص۴۸۴(
در این تحقیق با معرفی آثار دوره ی صفویه وپیشرفت های آن در دیگر زمینه ها سعی در شناساندن عظمت این شهر بزرگ در حدود۴۰۰ سال پیش اززمان خود داریم باشدکه بیانگر بخش کوچکی ازشکوه نیاکان مان باشیم. دراين فصل به بررسي كليات تحقيق شامل مسأله اصلي تحقيق ، ضرورت انجام تحقيق، اهداف تحقيق ،سؤالات تحقيق ،كاربردتحقيق ، قلمرو مكاني و زماني تحقيق ، روش انجام تحقيق ، شيوه ي اجرا ومراحل انجام تحقيق ، محدوديتهاي انجام تحقيق و واژگان و اصطلاحات كليدي پرداخته شده است .
جهت دانلود مقاله اصفهان در دوره ی صفویه از فرم زیر اقدام نمایید.
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
170 WROD 59,000 تومان

دانلود مقاله اصفهان در دوره ی صفویهدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *