چهارشنبه , ۱ فروردین ۱۳۹۷

خلاصه کتاب اصول مدیریت بازاریابی لنکستر و مسینگهام + سوالات

دانلود خلاصه کتاب اصول مدیریت بازاریابی لنکستر و مسینگهام با بهترین کیفیت بهمراه مجموعه تست های تالیفی با پاسخنامه به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

فهرست مطالب
فصل اول: توسعه رویکرد استراتژیکی در بازاریابی: فرهنگ؛ مسائل مربوط به محیط کلان داخلی و خرد خارجی)
مقدمه
منشا (خواستگاه) و توسعه بازاریابی
گرایش بازاریابی
مدیریت بازاریابی
نیاز به یک رویکرد استراتژیک در بازاریابی
مفهوم واحدهای تجاری استراتژیک
برنامهریزی بازاریابی راهبردی
ورودی ها (مبانی )INPUTSو مراحل توسعه(بهبود) طرح بازاریابی راهبردی
روندها و تحولات (پیشرفت های) مفاهیم و کاربردهای بازاریابی
فصل دوم: بازارها و مشتریان (رفتار خریدار سازمانی و مشتری و راهبرد بازاریابی)
گستره (حوزه) و پیچیدگی رفتار خریدار
مدل های رفتار خریداران
تحقیقات در مورد رفتار خریدران
رفتار خرید خریدار
رفتار خرید سازمانی
روندها (گرایش ها) در خرید سازمانی
مفاهیم راهبردی در رفتار خرید
فصل سوم: بازارها و مشتریان: مرزهای بازار؛ بازاریابی هدف
مفهوم بازار: تعریف مرزهای بازار
کارکردهای مشتری، فناوری و تعاریف مبتنی بر گروه مشتری
بخشبندی بازار، هدف قرار دادن و تعیین موقعیت (جایگاهیابی)
مزایای استفاده از بازاریابی هدف
مراحل بازاریابی هدف
پیشرفت ها (تحولات) در روشهای بخشبندی مصرفکننده: پایگاه دادهها، بازاریابی یک به یک، اینترنت
مبناهای بخشبندی بازارهای سازمانی / صنعتی
راهبردهای هدفگذاری
فصل چهارم: راهبردهای نوآوری و محصول
عناصر (عوامل )Elementsراهبردی محصولات
تصمیمگیری آمیخته محصول
چرخه عمر محصول
کاربرد (اجرای) راهبرد محصول
مدیریت خط تولید: توسعه محصول جدید؛ راهبردهای توسعه چرخه عمر محصول
محصولات خدماتی
توسعه و نواوری محصولات جدیدمفهوم و دامنه (حوزه) نوآوری
پیشبینی تکنولوژیک
توسعه و راه اندازی محصولات جدید
اینترنت و توسعه محصول جدید
فصل پنجم: راهبردهای قیمتگذاری
دیدگاه اقتصاددانان درباره قیمتگذاری
چهارچوب برای تصمیمات قیمتگذاری: داده های کلیدی
روشهای قیمتگذاری
راهبردهای قیمتگذاری/ بازاریابی در موقعیت های رقابتی مختلف
قیمتگذاری خدمات
سرنخهایی (نشانه هایی) برای راهبردهای قیمتگذاری مؤثر
فصل ششم: کانالهای توزیع و تدارکات
چرخه خواسته مشتری
شکاف تولید کننده – مصرفکننده
محرک تقاضا
طراحی سیستم توزیع
انتخاب کانال راهبردی
انواع و طبقهبندی کانال
جریان ها در کانالهای بازاریابی
هماهنگی کانال
توزیع فیزیکی و تدارکات
طراحی و راه اندازی سیستم تدارکات تجاری: مفاهیم راهبردی بازاریابی
تحولات (پیشرفت ها) و روند ها در تدارکات
اینترنت
فصل هفتم: راهبرد ارتباطات
درک ارتباطات بازاریابی
الزامات (مفاهیم) فرایند ارتباطات
ارتباطات بازاریابی
برنامهریزی راهبردهای ارتباطات بازاریابی
تبلیغات
ارتقا (ترفیع) فروش
روابط عمومی و اسپانسرینگ
فصل هشتم: مدیریت فروش
نقش نیروی فروش
انواع نیروی فروش
انواع شغل فروشنقش فروش در بازاریابی
گزینش و استخدام نیروی فروش
آموزش
ترتیب و توالی فروش: مدل هفت مرحلهای
ارتباط مؤثر
مدیریت و کنترل نیروی فروش
عملکرد فروش
پاداش
اندازه (حجم) نیروی فروش
اداره دفتر فروش
تحولات در فروش و مدیریت فروش
بازاریابی رابطهای
فصل نهم: مشتری مداری و بازاریابی رابطهای
مشتری مداری
مراحل ایجاد یک برنامه مشتری مداری
مشتری مداری و فرایندهای بازاریابی
مشتری مداری و کیفیت
مشتری مداری و خدمات مشتری
بازاریابی رابطهای
مقایسه و ارزیابی بازاریابی رابطهای و تراکنشی
نام تجاری (برندینگ) و بازاریابی رابطهای
مفاهیم بازاریابی رابطهای
فصل دهم: بازاریابی مستقیم
اهداف بازاریابی مستقیم
حیطه (قلمرو) بازاریابی مستقیم
پست مستقیم
تبلیغات پاسخ مستقیم
جنبههای عملی (کارکردی) بازاریابی پایگاه داده
پست مستقیم مصرفکننده
پست مستقیم کسب و کار
سفارش پستی
استفاده از اینترنت به عنوان ابزاری برای بازاریابی مستقیم
بازاریابی تلفنی
ابزارهای دیگر بازاریابی مستقیم
فروش شخصی مستقیم
بازاریابی چند سطحی ()MLMفصل یازدهم: پیشبینی فروش
انواع پیشبینی
اهداف شرکت
اهداف عملکردی (عملیاتی)
بودجه فروش و استفاده آن
نیاز به برنامهریزی سودو استنتاج از آن
تکنیکهای پیشبینی
اندازهگیری (سنجش) ارزش یا حجم؟
اهمیت پیشبینی دقیق
سیستم پیشبینی فروش
عامل زمان
فصل دوازدهم: سیستمهای اطلاعات و تحقیقات بازاریابی
نیازهای اطلاعاتی
ورودی های سیستم اطلاعات بازاریابی
خلاصه پژوهش و طرح پژوهشی
نیاز به سیستم اطلاعات بازاریابی
کاربردهای سیستم اطلاعات بازاریابی
پیشرفت (تحولات) در فناوری سیستمهای اطلاعاتی بازاریابی: پایگاه داده
فصل سیزدهم: تجزیهوتحلیل محیط: (فرصت ها و تهدیدها) و ارزیابی منابع (نقاط قوت و ضعف)
اهمیت تحلیل و بررسی محیط
حوزه (دامنه) و سطح عوامل محیطی
تحلیل و بررسی محیطی
ایجاد تصمیمگیری راهبردی
پیشبینی آینده
ارزیابی تاثیر روندهای محیطی
دیدگاه سنتی ساختارهای صنعت رقابتی
چهارچوب پورتر برای ساختارهای صنعت رقابتی
مفهوم زنجیره ارزش
شرح سیستمها در ارزیابی نقاط قوت و ضعف
ارتباط با دیگر بخش های (حوزههای) برنامهریزی بازاریابی راهبردی
فصل چهاردهم: ارزیابی و کنترل بازاریابی راهبردی
ملزومات فرایند کنترل
فرایند کنترل در عمل
زمینه های اصلی برای کنترل بازاریابی
ممیزی بازاریابی
فصل پانزدهم: ابزارهای برنامهریزی بازاریابی راهبردی -مدل پورتر تکامل بازار / صنعت
-بلوغ صنعت از دیدگاه آرتوردیلیتلی/ ماتریس موقعیت رقابتی
-اثر منحنی تجربه بر برنامهریزی بازاریابی راهبردی
-ابزار جامع برنامهریزی بازاریابی راهبردی
-ماتریس سهم یا رشد گروه مشاوره بوستون ()BCG
-غربالگری تجاری جنرال الکتریک /مک کینزی
-ماتریس خطمشی جهتدار شل
-ماتریس پرتفولیو چرخه عمر محصول
-اثر سود بر راهبرد بازاریابی ( )PIMS
-تجزیهوتحلیل پرتفولیو سبز
فصل شانزدهم: بازاریابی جهانی
رشد (توسعه )GROWTHبازاریابی بینالمللی / جهانی
تعاریف بازاریابی بینالمللی: سطوح مشارکت در بازاریابی بینالمللی
مدیریت بازاریابی بینالمللی: تفاوت و مسائل خاص
عوامل فرهنگی و اجتماعی در بازاریابی بینالمللی
راهبردها و تصمیمگیریهای بازاریابی بینالمللی
-میزان مشارکت و تعهد در بازارهای بینالمللی
-انتخاب بازار خارجی
-روش ورود به بازار
-راهبردهای آمیخته بازاریابی
-سازمان بازاریابی و اجرا برای توسعه بازارهای بینالمللی
سیستمهای اطلاعاتی و تحقیقات بازاریابی بینالمللی
فصل هفدهم: بازاریابی خدمات و بازاریابی انتفاعی
بازاریابی خدمات
ویژگیهای محصولات خدماتی
-ناملموس بودن
-عدم مالکیت پذیری
-عدم تفکیکپذیری
-زوالپذیری (فناپذیری)
-تغییرپذیری
آمیخته بازاریابی برای خدمات
مفاهیم در بازاریابی محصولات خدماتی
بازاریابی غیرانتفاعی

 

خلاصه کتاب اصول مدیریت بازاریابی لنکستر و مسینگهام + سوالات

جهت دانلود کتاب اصول مدیریت بازاریابی لنکستر و مسینگهام از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 7,900 تومان

خلاصه کتاب اصول مدیریت بازاریابی لنکستر و مسینگهام + سوالاتدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *