نمونه سوالات پیام نور

دانلود کتاب کنترل مد لغزشیدانلود کتاب کنترل مد لغزشی در قالب pdf در ۳۴ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود کتاب کنترل مد لغزشی

کتاب کنترل مد لغزشی

فهرست عناوین :

مقدمه ۳

تئوری های ﮐﻨﺘﺮل ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻣﻌﯿن۳

– ﻓﯿﺪﺑﮏ ﺧﻄﯽ ﺳﺎز۳

– ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮلﮐﻨﻨﺪه ﺑﻪ روش ﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻮف ۴

– ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻪ روش ﮔﺎم ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ۵

ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ اول ﺑﺮاي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﻧﺎﻣﻌﯿﻦ۵

– ﻓﺎز رﺳﯿﺪن ۶

– فاز ﻟﻐﺰش ۹

– ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﯽ اﻧﺘﮕﺮاﻟﯽ ۱۰

– ﭘﺪﯾﺪه ي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ۱۲

ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﺎﻻ۱۵

– ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم۱۷

– اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻓﺮاﭘﯿﭽﺶ۲۱

– اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﻫﻤﻮا۲۲

کنترل ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ﻧﻬﺎﯾﯽ ۲۴

روﯾﺘﮕﺮ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ۲۷

– ﺑﺮرﺳﯽ روﯾﺖﭘﺬﯾﺮي ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎي ﻏﯿﺮﺧﻄ۲۸

– ﻃﺮاﺣﯽ روﯾﺘﮕﺮ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﺗﺌﻮري ﺧﻄﯽﺳﺎزي ﻓﯿﺪﺑک۲۹

– ﻃﺮاﺣﯽ روﯾﺘﮕﺮ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﺻﻮل ﺗﺌﻮري ﻟﯿﺎﭘﺎﻧﻮف ۳۰

– ﻃﺮاﺣﯽ روﯾﺘﮕﺮ ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺌﻮري ﻣﺪ ﻟﻐﺰﺷﯽ ۳۱

جهت دانلود کتاب کنترل مد لغزشی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
pdf 2,000 تومان

دانلود کتاب کنترل مد لغزشیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور