یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۷

پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا

دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا و روشن در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۵ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه هویت اجتماعی

دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا

جهت دانلود پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیا از فرم زیر اقدام نمایید.

پرسشنامه هویت اجتماعی (صفاری نیا و روشن،۱۳۹۰)
این پرسشنامه شامل یک سری از سوالات مربوط به نگرش شما به هویت اجتماعی خودتان است . برای هر سوال پنج گزینه ممکن وجود دارد. لطفا گزینه ای را که بیانگر احساس شما می باشد را علامت بزنید . انتخاب پاسخ برای شما بین گزینه های ( کاملا موافق، موافق، نظری ندارم،مخالف و کاملا مخالف ، می باشد. لطفا برای هر سوال فقط یک گزینه را انتخاب کنید.


ردیف گویه ها کاملا موافق موافق نظری
ندام مخالف کاملا
مخالف
۱ احساس تعلق به جامعه دارم به گونه ای که در رفتارم تاثیر می گذارد.
۲ نسبت به پایگاه های اجتماعی آینده خود در دنیای گسترده تر اجتماعی حساس شده ام و دچار تشویش می شوم.
۳ در مقابل آن همه وسعت انتخاب و امکانات مختلف اجتماعی که در معرض آن قرار دارم، از پای در می آیم.×
۴ درگیر فعالیت هایی می شوم که ممکن است از لحاظ اجتماعی برایم زیان بار باشند.×
۵ نسبت به اهداف معینی که از جانب دیگران تعیین می گردد، احساس تعهد می کنم.
۶ به مفاهیم یکپارچه ای از هویت اجتماعی، جهت گزینی و جهان بینی نسبت به آن نایل شده ام.
۷ با نوعی تضاد و تعارض عرصه های مختلف اجتماعی مواجه هستم.×
۸ از مقبولیت اجتماعی لازم برخور دارم.
۹ در جمع دوستان خود دارای شان و منزلت هستم.
۱۰ با ارزش ها و هنجارهای جامعه بیگانه شده ام.×
۱۱ انتظار چندانی از رضایت بخش بودن رفتار خودم در آینده ندارم.×
۱۲ نسبت به احساس واقعی، علاقه و باورهای خویش بیگانه شده ام.×
۱۳ با گوشه نشینی و انزوا ، خود را از گزند جامعه به حاشیه می کشانم.×
۱۴ برای رفتارها و باورهای خود خطوط راهنمایی در اختیار ندارم.×
۱۵ از خود بیگانه شده ام.×
۱۶ راه هایی را برای رسیدن به هدف هایم انتخاب می کنم که جامعه آن ها را تایید نمی کند.×
۱۷ توانایی جهت بخشیدن به زندگی فردی خودم را ندارم.×
۱۸ به تصویر درستی از نقش و موجودیت خویش که سر منشاء یک زندگی متعادل فردی است دست پیدا کرده ام.
۱۹ توانایی توصیف خویشتن را دارم.
۲۰ از مهارت های فردی خود برای دستیابی به حس مشارکت استفاده می کنم.


× گویه های معکوس هستند.
نمره گذاری و تفسیر : پرسشنامه هویت اجتماعی براساس طیف لیکرت است و به صورت زیر درجه بندی شده است .
خیلی موافق موافق نظری ندارم مخالف خیلی مخالف
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
گویه های معکوس این پرسشنامه عبارتند از: ۳، ۴، ۷، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶و ۱۷ (یعنی به « خیلی موافق» نمره ۱ و به « خیلی مخالف» نمره ۵ داده می‌شود).
برای محاسبه امتیاز هر زیرمقیاس، نمره تک تک گویه های مربوط به آن زیرمقیاس را با هم جمع کنید. و برای محاسبه امتیاز کلی پرسشنامه، نمره همه گویه های پرسشنامه را با هم جمع کنید. دامنه امتیاز این پرسشنامه بین ۲۰ تا ۱۰۰ خواهد بود. هر چه امتیاز حاصل شده از این پرسشنامه بیشتر باشد، نشان دهنده میزان بیشتر هویت اجتماعی خواهد بود و بالعکس. به شرح زیر:


نمره بین ۲۰-۴۷ نشاندهنده هویت اجتماعی پایین در فرد است .
نمره بین ۴۷ تا ۷۵ نشاندهنده هویت اجتماعی متوسط در فرد است .
نمره بین ۷۵ تا ۱۰۰ نشاندهنده هویت اجتماعی بالا در فرد است .روایی و پایایی : ساخت و بررسی پایایی و روایی پرسشنامه ۲۰ مادهای هویت اجتماعی در دانش آموزان دبیرستانی به شرح زیر است . بدین منظور ۵۵۰ دانش آموز ( ۲۵۰ دختر، ۳۰۰ پسر) در مقطع سوم و دوم دبیرستان با میانگین سنی ۵۶/۱۶ به صورت خوشه ای چند مرحله ای از دبیرستان های آذربایجان غریب شدند. با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای حصول پایایی آزمون و تحلیل عاملی روش تقلیل داده ها برای مولفه هالی اصلی برای حصول روایی آزمون تجزیه و تحلیل شدند .

 

طبق نتایج ، همسانی درونی مادههای پرسشنامه هویت اجتماعی برابر با ۷۴۷/۰ به دست آمد که بیانگر پایایی مطلوب این پرسشنامه است و همچنین تحلیل عاملی نشان داد که این پرسشنامه تنها یک عامل دارد که ۹۳/۴۵ درصد واریانس را تبیین می کند و همه گویه ها در این یک عامل بارگیری می شوند. نتیجه کلی نشان می دهد که پرسشنامه هویت اجتماعی در دانش آموزان ایرانی از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار است و میتواند مورد استفاده محققان و متخصصان روان شناسی اجتماعی و علوم اجتماعی قرار گیرد.(مجید صفارنیا ، مریم روشن)


منبع:
صفاري نیا، م. روشن، م. (۱۳۹۰). ساخت و هنجاریابی پرسشنامه هویت اجتماعی، مقاله پژوهشی، زیرچاپ.
مستوفی، اکرم(۱۳۹۲). بررسی رابطه هویت اجتماعی با احساس امنیت در زنان شهر تهران. دو فصلنامه مطالعات پلیس زن، سال هفتم، شماره ۱۹، صص. ۵۵- ۷۷

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
5 word 2,000 تومان

پرسشنامه هویت اجتماعی صفاری نیالینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *