دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی – دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان در قالب ورد با کیفیت بسیار خوب به صورت کامل و آماده در ۱۰۷ صفحه به قیمت ۱۰۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

بررسی رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی

توضیحات کامل پایان نامه رابطه بین هوش معنوی و تعهد سازمانی

چکیده
در دهه‌های اخیر مفهوم معنویت و کاربردهای آن در دنیا و به خصوص در دنیای غرب اهمیت زیادی یافته‌است، بطوریکه مفاهیمی همچون خدا، مذهب، معنویت و مفاهیمی از این دست که موضوعاتی خصوصی قلمداد می‌شدند، وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شده‌اند. هدف اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی می باشد. به منظور سنجش متغیر های تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده می شود.

روایی این پرسشنامه از طریق روایی محتوی و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ تایید گردید. در این تحقیق ابعاد هوش معنوی بر اساس مدل هیلدبرانت (۲۰۱۱) در قالب ابعاد تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی معرفی شده است. جامعه آماری این تحقیق را کارکنان دیوان محاسبات استان تهران تشکیل می دهند. روش نمونه گیری در این تحقیق از نوع تصادفی ساده می باشد. حجم نمونه برابر تعداد ۱۰۱ نفر بوده است. فرضیات این تحقیق ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی را مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق به منظور بررسی روابط از آزمون رگرسیون استفاده می شود. نتایج این بررسی نشان داد که رابطه معنی داری بین ابعاد تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی با تعهد سازمانی وجود دارد.

 

مقدمه
امروزه مفهوم معنویت و کارکردهای آن در دنیا و به ویژه در جهان غرب مورد توجه زیاد واقع شده است، به گونه ای که مفاهیمی همچون مذهب،خدا، معنویت و غیره که موضوعاتی شخصی تلقی می‌شدند، پا به تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی گذارده اند. علی الخصوص که تعداد تحقیقات در چنین موضوعاتی در پژوهش‌های روانشناسی و مدیریت به سرعت در حال افزایش است. در این زمینه تابه امروز کنفرانس‌ها و کارگاه‌های متعددی برگزار شده و می‌شود. یکی از مفاهیمی که آرام آرام از میان همین جلسات و کنفرانس‌ها پدیدار شده است، هوش معنوی است. هوش معنوی سازه های معنویت و هوش را در یك سازه جدید تركیب می كند.

سازه معنویت با جستجو و تجربه عناصر مقدس، معنا، هوشیاری اوج یافته و تعالی مرتبط است، در حالی كه هوش معنوی مستلزم توانایی هایی است که از چنین موضوعات معنوی برای تطابق و كنش اثربخش و تولید محصولات و پیامدهای با ارزش استفاده می کنند(ایمونز،۲۰۰۰). ایمونز(۲۰۰۰) بیان می كند كه هوش معنوی چارچوبی برای شناسایی توانایی ها و مهارتها مورد نیاز است به گونه ای كه با استفاده از معنویت میزان انطباق پذیری فرد افزایش می یابد. در این میان تعهد سازمانی یکی از مواردی که در زمینه هوش معنوی مطرح می باشد.

تعهد سازمانی کارکنان به سازمان می باشد. با توجه به تغییر ماهیت ارتباطی در فعالیت های سازمان با استفاده از دور کاری انتظار می رود تا این امر بر ویژگی های رفتاری افراد نیز موثر باشد. در این فصل از تحقیق تلاش می شود تا به بررسی از کلیات تحقیق پرداخته شود. در بخش اول بیان مسئله تحقیق ارائه می شود و در بخش های بعدی به ارائه فرضیات و اهداف و مدل مفهومی تحقیق و همچنین قلمروهای زمانی و مختصری توضیح در مورد روش تحقیق می پردازیم.

بیان مسئله

در دهه‌های اخیر مفهوم معنویت و کاربردهای آن در دنیا و به خصوص در دنیای غرب اهمیت زیادی یافته‌است، بطوریکه مفاهیمی همچون خدا، مذهب، معنویت و مفاهیمی از این دست که موضوعاتی خصوصی قلمداد می‌شدند، وارد تحقیقات علمی و مباحث آکادمیک در حوزه علوم انسانی شده‌اند. بویژه تعداد تحقیقات در چنین موضوعاتی در پژوهش‌های روانشناسی و مدیریت به سرعت در حال افزایش است. در این زمینه تا بحال کنفرانس‌ها و کارگاه‌های زیادی تشکیل شده و می‌شود. یکی از مفاهیمی که به تدریج از درون همین جلسات و کنفرانس‌ها ظهور پیدا کرده است، هوش معنوی است. ادامه دارد …

 

اهمیت :
امروزه نیروی انسانی نقش مهمی در تعاملات صنعتی و سازمانی دارد. نیروی انسانی در زمان حال با نگاهی تازه نگریسته می شود. مدیران امروزی به اهمیت تعهد و وفاداری این عنصر حیاتی در سازمانها پی برده اند. هیچ مدیری را نمی توان یافت که بخواهد نیروهای توانمند ولی بدون تعهد به سازمان را استخدام نماید. بنابراین لزوم ایجاد حس تعهد و وفاداری به سازمان در کارکنان از مهم ترین برنامه های مدیران می باشد. چراکه حوزه رقابت در عصر کنونی بر جذب کارکنان جدید متمرکز شده است.

در این میان لزوم رعایت موازین اخلاقی و معنوی در سازمان ها نیز در سال های اخیر تحت عناوینی همچون اخلاق کاری و معنویت و همچنین اصطلاحی جدید تر با عنوان هوش معنوی افزایش یافته است. یکی از راهکارهای تعهد سازمانی ایجاد جوی اخلاق مدار در سازمان می باشد. با این حال و با توجه به اهمیت حفظ نیروی انسانی متعهد تا کنون تحقیقات جامعی در بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی در سازمان های ایرانی صورت نپذیرفته است. و این امر خلأ تحقیقاتی مهمی را در این زمینه پدید آورده است. در حالیکه بررسی و تأیید این رابطه می تواند در همسویی برنامه های معنویت کاری سازمانی با تعهد سازمانی در جهت تربیت کارکنانی متعهد تر می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

اهداف تحقیق
بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی
بررسی وضعیت ابعاد هوش معنوی و تعهد سازمانی
ارائه راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت تعهد کارکنان از طریق تمرکز بر هوش معنوی

فرضیه های تحقیق
فرضیه اصلی:
– بین هوش معنوی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه وجود دارد.
فرضیات فرعی:
– بررسی رابطه بین بعد تفکر انتقادی و تعهد سازمانی
– بررسی رابطه بین بعد تولید معنی شخصی و تعهد سازمانی
– بررسی رابطه بین بعد آگاهی و تعهد سازمانی
– بررسی رابطه بین بعد توسعه حالت آگاهی و تعهد سازمانی

مدل مفهومی
در این تحقیق تعهد سازمانی با توجه به تحقیق آلن و میر از ابعاد عاطفی، مستمر و هنجاری مورد بررسی قرار می گیرد. و هوش معنوی نیز با استفاده از مدل هیلدبرانت (۲۰۱۱) از ابعاد عامل تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی مورد بررسی قرار می گیرد.

قلمرو تحقیق

قلمرو زمانی
بازه زمانی اجرای این تحقیق بهار سال ۱۳۹۳ می باشد.
قلمرومکانی:
قلمرو مکانی این تحقیق در دیوان محاسبات استان تهران می باشد.
قلمرو موضوعی:
موضوع اصلی این تحقیق بررسی ارتباط بین هوش معنوی و تعهد سازمانی می باشد.

تعریف واژه های تحقیق
تعریف نظری تعهد سازمانی
تعهد نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز به ارزش‌ها و اهداف سازمان می داند، يعني وابستگی به نقش فرد در رابطه با ارزش‌ها و اهداف و به سازمان فی نفسه جدای از ارزش ابزاری آن (ساروقي، ۱۳۷۵). تعهد سازمانی به عنوان یك نگرش عبارتست از تمایل قوی به ماندن در سازمان، تمایل به اعمال تلاش فوق العاده برای سازمان، اعتقاد قوی به پذیرش ارزش‌ها و اهداف(عراقی، ۱۳۷۷).

تعریف عملیاتی تعهد سازمانی
در این تحقیق منظور از تعهد میزان وابستگی یک فرد به سازمان می باشد. این تعهد در قالب تعهد مستمر به سازمان، تعهد عاطفی و همچنین تعهد به هنجارهای سازمانی می باشد. زمانی فرد متعهد به سازمان می باشد که میانگین تعهد سازمانی در فرد بیش از حد متوسط باشد.

تعریف نظری هوش معنوی
ایمونز(۲۰۰۰) بيان مي كند كه هوش معنوي چارچوبي براي شناسايي توانایی ها و مهارت ها مورد نياز است به گونه اي كه با استفاده از معنويت ميزان انطباق پذيري فرد افزايش مي يابد. زوهار و مارشال(۲۰۰۰) هوش معنوي را هوشي مي دانند كه به وسيله آن مشكلات معنايي و ارزشي را حل كرده و به آن ها مي پردازيم. هوشي كه بر طبق آن فعاليت ها و زندگي مان را در فضايي غني تر، وسيع تر و با معناتر قرار مي دهيم.

تعریف عملیاتی هوش معنوی
در این بخش به منظور سنجش هوش معنوی از ابزار پرسشنامه استفاده می شود. متغیر هوش معنوی از طریق ابعاد تفکر انتقادی وجودی، تولید معنی شخصی، آگاهی، توسعه حالت آگاهی مورد سنجش قرار می گیرد. هوش معنوی قدرت انتقاد فرد از خود، آگاهی و شناخت از درون، توسعه آگاهی های فردی را نشان می دهد.
تفکر انتقادی وجودی
اشاره دارد به اعتقادات افراد درباره هستی و وجود خود آدمی(هیلدبرانت،۲۰۱۱).
تولید معنی شخصی
توانایی تعریف و شناخت محیط اطراف و هدف از زندگی و شناخت دقیق اهداف زندگی(هیلدبرانت،۲۰۱۱).
آگاهی:
آگاهی از ابعاد درونی و بیرونی مرتبط با انسان(هیلدبرانت،۲۰۱۱).
توسعه حالت آگاهی
توانایی افزایش سطوح آگاهی به سطح های بالاتر(هیلدبرانت،۲۰۱۱).

فهرست مطالب :

– فصل اول ۱

۱-۱- مقدمه

۱-۲- بیان مسئله

۱-۳- اهمیت

۱-۴- اهداف تحقیق

۱-۵- فرضیه های تحقیق

۱-۶- مدل مفهومی

۱-۷- قلمرو تحقیق

۱-۷-۱- قلمرو زمانی

۱-۷-۲- قلمرومکانی

۱-۷-۳- قلمرو موضوعی

۱-۸- تعریف واژه های تحقیق

 

۲- فصل دوم

۲-۱- مقدم

۲-۲- بخش اول هوش معنوی

۲-۲-۱- هوش

۲-۲-۲- معنویت

۲-۲-۳- ابعاد معنویت

۲-۲-۴- هوش معنوی

۲-۲-۵- سیر پیدایش هوش معنوی

۲-۲-۶- مولفه های هوش معنوی

۲-۲-۷- رشد هوش معنوی

۲-۲-۸- مقایسه هوش معنوی با هوشهای دیگر

۲-۲-۹- جایگاه هوش معنوی در سازمان

۲-۳- بخش دوم تعهد سازمانی

۲-۳-۱- تعریف تعهد سازمانی

۲-۳-۲- اهمیت تعهد سازمانی

۲-۳-۳- عوامل تشکیل دهنده تعهد سازمانی

۲-۳-۴- فرایند تعهد سازمانی

۲-۳-۵- انواع تعهد سازمانی

۲-۳-۶- ابعاد تعهد سازمانی

۲-۳-۷- دو دیدگاه درباره تعهد سازمانی

۲-۳-۸- تعهد سازمانی؛ مفهوم یک بعدی یا چندبعدی؟

۲-۴- پیشینه تحقیق

۲-۴-۱- پیشینه داخلی

۲-۴-۲- پیشینه خارجی

 

۳- فصل سوم

۳-۱- مقدمه

۳-۲- روش تحقیق

۳-۲-۱- در اجرای این تحقیق از مراحل زیر پیروی می شود:

۳-۳- جامعه آماری

۳-۴- حجم نمونه و روش نمونه گیری

۳-۴-۱- حجم نمونه

۳-۵- معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات

۳-۶- روش جمع آوری داده ها

۳-۷- روش تجزیه و تحلیل داده ها

۳-۷-۱- سنجش پایایی تحقیق

۳-۸- روایی و پایایی

۳-۸-۱- روایی

۳-۸-۲- پایایی

 

۴- فصل چهارم

۴-۱- مقدمه

۴-۲- آمار توصیفی

۴-۲-۱- بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری

۴-۲-۲- بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری

۴-۲-۳- بررسی وضعیت سن در نمونه آماری

۴-۲-۴- بررسی وضعیت سابقه کاری

۴-۳- بخش دوم:آمار استنباطی

۴-۴- تحلیل عاملی مؤلفه‌های تحقیق با استفاده از نرم‌افزار

۴-۴-۱- تحلیل عاملی تأییدی عوامل تعهد عاطفی

۴-۴-۲- تحلیل عاملی تأییدی عوامل تعهد مستمر

۴-۴-۴- تحلیل عاملی تأییدی عوامل تعهد هنجاری

۴-۴-۴- تحلیل عاملی تأییدی عوامل تفکر انتقادی

۴-۴-۵- تحلیل عاملی تأییدی عوامل تولید معنی شخصی

۴-۴-۶- تحلیل عاملی تأییدی عوامل آگاهی

۴-۴-۷- تحلیل عاملی تأییدی توسعه حالت آگاهی

۴-۵- مدل معادلات ساختاری

 

۵- فصل پنجم

۵-۱- مقدمه…………

۵-۲- نتایج آمار توصیفی:

۵-۳- نتایج آمار استنباطی

۵-۴- محدودیت های تحقیق

۵-۵- پیشنهادات تحقیق

۵-۵-۱- پیشنهادات برای تحقیقات آتی

منابع

فهرست جدول ها:

جدول ۲-۱ مقایسه هوش معنوی و هوش متعارف (مک هاوک، ۲۰۰۲)
جدول ۳-۱ تناظر سوالات پرسشنامه و عامل ها
جدول ۳-۲ پایایی ابزار تحقیق
جدول ۴-۱- بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری
جدول ۴-۲- بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری
جدول ۴-۳- بررسی وضعیت سن در نمونه آماری
جدول ۴-۴- بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری
جدول ۴-۵ مقادیر قابل قبول شاخص های برازش مدل
جدول ۴-۶ بررسی ویژگی متغیر های تحقیق
جدول ۴-۷ شاخص های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی تعهد عاطفی
جدول ۴-۸ شاخص های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی تعهد مستمر
جدول ۴-۹ شاخص های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی تعهد هنجاری
جدول ۴-۱۰ شاخص های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی تفکر انتقادی
جدول ۴-۱۱ شاخص های نیکویی برازش مدل تأیید عاملی تولید معنی شخصی
جدول ۴-۱۲ شاخص های نیکویی برازش مدل تأیید عوامل آگاهی
جدول ۴-۱۳ شاخص های نیکویی برازش مدل تأیید توسعه حالت آگاهی
جدول ۴-۱۴ شاخص های برازش مدل معادله ساختاری
جدول ۴-۱۵ ضرائب رگرسیونی مولفه های تحقیق (آزمون فرضیات)

فهرست شکل ها:

شکل شماره ۱-۱- مدل مفهومی آلن و میر(۱۹۹۱) و هیلدبرانت(۲۰۱۱)
شکل شماره ۲-۱- رابطه هوشها (ویگلزورث، ۲۰۰۴)
شکل ۲-۲- مدل تاچمن و اوریلی منبع: الله دادی، ۱۳۸۲
شکل ۲-۳- مدل چندبعدی تعهد سازمانی اریلی و چتمن منبع: اریلی و چتمن، ۱۹۵۸

فهرست نمودارها:
نمودار ۴-۱- بررسی وضعیت جنسیت در نمونه آماری
نمودار ۴-۲- بررسی وضعیت تحصیلات در نمونه آماری
نمودار ۴-۳- بررسی وضعیت سن در نمونه آماری
نمودار ۴-۴- بررسی وضعیت سابقه کاری در نمونه آماری
نمودار ۴-۵ مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل تعهد عاطفی
نمودار ۴-۶ مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل تعهد مستمر
نمودار ۴-۷ مدل تحلیل عاملی تأییدی عوامل تعهد هنجاری
نمودار ۴-۸ مدل تحلیل عاملی تأییدی تفکر انتقادی
نمودار ۴-۹ مدل تحلیل عاملی تأییدی تولید معنی شخصی
نمودار ۴-۱۰ مدل تحلیل عاملی تأییدی آگاهی
نمودار ۴-۱۱ مدل تحلیل عاملی توسعه حالت آگاهی
نمودار ۴-۱۲ مدل معادله ساختاری تحقیق

جهت دانلود پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 10,900 تومان

پایان نامه بررسی رابطه هوش معنوی و تعهد سازمانیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *