دانلود پایان نامه کودکان بیش فعال

همیار دانشجو
دانلود پایان نامه کودکان بیش فعال – نقش بازی درمانی در درمان کامل و آماده که در ادامه قسمتی از آن را می توانید مشاهده کنید :
تعريف جامع بنابر نظر اغلب محققان عبارتست از همه اعضاى واقعى و فرعى كه علاقه مند هستيم يافته هاى پژوهشى را به آنها تصميم بدهيم و مزيت عمده آن جلوگيرى از اتلاف وقت محقق و صرفه جويى در منابع مالى است.جامع مورد مطالعه در تحقيق حاضر عبارتند از دانش آموزان حدود سنى ۷ ساله كه از اين جامع مورد نظر در حدود بالاى ۶۵۰۰ دانش آموز كلاس اول وجود دارد كه مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد كودك ۷ ساله در حدود ۸۶ نفر در مدرسه استثنايى مشغول به تحصيل هستند كه از اين تعداد در حدود ۲۴ كودك بيش فعال وجود دارد كه از خودشان حركات و رفتارهاى غير معقولانه از خود نشان مى دهند.
حجم نمونه:
با توجه به جامع مورد مطالعه و برآورد كل آن از بين تعداد مشخص شده ۲۴ نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده و بازى درمانى با آنها اجرا مى‌شود.
روش نمونه گيرى:
روش نمونه گيرى در تحقيق حاضر از نوع نمونه گيرى تصادفى ساده است كه هر يك از اعضاى‌جامع تعريف شده شانس برابر و مستقلى برابر قرار گرفتن در نمونه را دارد.منظور از مستقل بودن اينست كه انتخاب يك عضو به هيچ شكل درانتخاب ساير اعضاى جامع تاْثيرى نداشته و با بيان و مشخص شدن كودكان بيش فعال تعدادى به عنوان نمونه بطور تصادفى انتخاب شده و با بازى پازل و اسباب بازى هاى مشاهده كرده چه مقدار بيش فعالى توانسته كاهش يابد.
ابزار اندازه گيرى در تحقيق حاضر:
ابزار اندازه گيرى در تحقيق حاضر كه مى‌توان وسايل بازى مثل عروسك و ماشين و چيدمان پازل و تصاوير رنگارنگ و همينطور استفاده از وسايل بازى كه بچه ها را تحريك كند و علاقه مند كه بتواند ساعتى با آنها هماهنگ شود و خود را محك بزند و بتواند بر فعاليتها بپردازد.در مدارس استثنايى وسايل بازى‌و تفريحى بسيارى ديده مى‌شود كه در هنگام آزمون بچه و يا سنجش نوع بازى با وسايل مورد نظر مسئله اى است كه مورد توجه قرار گرفته است.در مدرسه استثنايى وسايلى مانند پازل هاى مختلف در سطح پسرانه و دخترانه،خانه سازى ،و بيشتر بازى ها براى اينگونه كودكان از نوع ساختارى بايد باشد تا كودك بتواند زمان زيادى را صرف مهارت هاى‌خود كند.
روش آمارى‌ :
جهت آزمون فرضيه در اين تحقيق از آمار توصيفى و استنباطى استفاده شده است و از آزمون acc استفاده گرديده است.
روش تحقيق استفاده شده در تحقيق حاضر استفاده از روش تحقيق آزمايشى است كه در اين روش تحقيق معمولاً با يك يا چند سؤال يا با چند هدف آغاز مى‌شود به منظور يافتن پاسخ سؤال يا به هدف اطلاعات لازم جمع آورى و به كمك ابزار آمارى مناسب تحليل مى‌شود كه طبقه اول شامل شيوه هايى‌ است كه فقط به منظور خلاصه كردن،طبقه بندى كردن و توصيف دادن ها و طبقه دوم شاخص هايى است كه محقق با كمك آنها فرضيه هاى‌پژوهش را آزمون مى‌كند.(دلاور – ۱۳۸۵)
جهت آزمون فرضيه تحقيق و اينكه بازى درمانى چه مقدار مى‌تواند در بيش فعالى كودكان نقش بسزايى داشته باشد بايد اينطور عمل كرد كه هر يك از كودكان را بطور مجزا و تك تك با وسايل بازى كه در محيط قرار دارد سرگرم كرد و ميزان عدم خلاقيت و حركت هاى اضافه را ثبت كرده و بعد از آن كه از تمام بچه ها اين آزمون گرفته شده مشخص كنيم كه تا چه حد توانسته اين بازى و وسايل در حركات اضافه كودكان نقش بسزايى داشته باشد.و نتايج آنرا بيان كرده و اينكه آيا بازى درمانى در درمان كودكان بيش فعال نقش داشته است يا نه؟
بحث و نتيجه گيرى‌:
بازى‌ درمانى روشى است كه به كمك آن كودكان داراى مشكل كمك مى شود تا با ناراحتى هايشان مقابله كنند.بازى به عنوان ابزارى براى برقرارى ارتباط بين كودك و درمانگر مورد استفاده قرار گيرد،اين شيوه بر اساس فرضيه اى استوار است كه مى پندارد بازى،فرآيندى است كه با استفاده از آن كودك نخست من را از غير من جدا مى كند و با جهانى فراتر از خود ارتباط برقرار مى‌كند.كودك از طريق بازى با محيط خود ارتباط برقرار مى‌نمايد.بازى درمانى وظيفه دشوار روان درمانى كودك را در متن بازى بر عهده دارد.هدف از تحقيق حاضر بررسى تاْثير بازى‌درمانى بر روى كودكان بيش فعال حدود سنى ۷ ساله است كه فرضيه تحقيق مورد استفاده عبارتند از:آيا بازى درمانى مى تواند تاْثير مؤثرى بر روى درمان بيش فعالى كودكان داشته باشد يا نه؟كه جامع مورد مطالعه عبارتند از:دانش آموزان حدود سنى ۷ ساله كه از اين تعداد در حدود ۲۴ نفر در مدارس استثنايى مشغول به تحصيل هستند كه جزء كودكان بيش فعال هستند كه بطور تصادفى در حدود معينى از آنها انتخاب گرديده كه ۱۲ نفر كودكان دختر بودند و ۱۲ نفر ديگر پسر بودند كه با وسايل بازى مثل:پازل،خانه سازى و ساختن انها و حتى رنگ آميزى با آنها رفتار و حركات آنها را مد نظر قرار داده و مشخص شده است كه بازى‌ و بازى درمانى بصورت حرفه اى مى‌تواند در كاهش بيش فعالى كودكان نقش بسزايى داشته باشد و بازى درمانى در بين كودكان دختر بيشتر مؤثر بوده تا كودكان پسر كه تحقيق حاضر با تحقيق هروى در سال ۱۳۶۹ كه تحقيقى تحت عنوان،مقايسه بهره هوشى كودكان بيش فعال و كودكان عادى حدود سنى ۸ ساله شهرستان فيروزكوه كه نتايج بدست آمده نشان مى دهد كه بين بهره هوشى كودكان بيش فعال و كودكان عادى تفاوت وجود دارد و كودكان عادى بهره هوشى بالاترى دارند.
همينطور تحقيق هايى در سال ۱۳۷۰ كه تحقيق عنوان بررسى رابطه عقب ماندگى ذهنى‌فرزندان و استرس مادران در هنگام باردارى در بين مادان حدود سنى ۳۵ ساله شهرستان
فارس كه نتايج بدست آمده حاكى از آن است كه بين عقب ماندگى ذهنى فرزندان و استرس مادران رابطه معنى دارى وجود دارد.
همين طور تحقيق آريان در سال ۱۳۶۸ كه تحقيقى تحت عنوان مقايسه بيش فعالى در بين كودكان اول و كودكان دوم حدود سنى ۱۲ ساله شهرستان بافق كه تحقيقات نشان مى دهد كودكان دوم نسبت به كودكان اول بيش فعال تر هستند.
و همينطور تحقيق يزدان پناه در سال ۱۳۷۰ كه تحقيقى تحت عنوان مقايسه بهره هوشى در بين كودكان دختر اول و كودكان پسر اول حدود سنى ۱۰ ساله شهرستان يزد كه نتيج بدست آمده نشان مى‌دهد كه بين كودكان دختر و پسر فرزندان اول تفاوت وجود دارد.
پيشنهادات:
۱- استفاده از مطالب و منابع معتبر در رابطه با تحقيق حاضر
۲- استفاده از آزمونهاى استاندارد شده و قابل دسترس جهت آزمون فرضيه
۳- گسترده كردن آزمودنى‌ها جهت اجراى آزمون
۴- انتخاب محيط مناسب جهت اجراى آزمون
۵- استفاده از مطالب جديد و اينترنتى جهت تكميل تحقيقات

دانلود پایان نامه کودکان بیش فعال در قالب word به صورت کامل و با بهترین کیفیت در ۸۶ صفحه به قیمت ۱۱۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه کودکان بیش فعال

دانلود پایان نامه کودکان بیش فعال

مقدمه:
موضوع کودکان بیش فعال در این مبحث بیشتر خلاقیت رشد قوای ذهنی ،هوش ، و واکنشهای حرکتی کودکان و نوجوانان و روشهای تربیتی و آموزشی آنهاست كه از نظر یک روانپزشک یا مشاور راهنمایی حائذ اهمیت است،اگرچه جنبه های تخصصی روانپزشکی مورد نظر نيست ولىدر ضمن بحث سعی خواهد شد علائمی از این اختلالات بطور خلاصه بیان شود و بطور كلى دستگاه عصبى کودک به درجه رشد و كمال بزرگسالان نرسيده و چون رشد ادامه دارد و به عبارت ديگر در حال تغيير و تحول است،لذا رفتار نيز به همين منوال در تحول خواهد بود. در كودكان بيش فعال همان طور كه از اسمش پيداست،واكنشها و ويژگيهای خاص دارند و چون كودك رشد فكرى و حركتى بالایی با حركات و رفتار خود نشان ميدهد،لذه نميتواند به رفتارهاى خود كنترل داشته باشد و يا اگر عمل خلافىاز او سر بزند بی تفاوت از او عبور ميكند.

كودكان در مقابل فشارات زندگى،واكنشهاى نسبتاً سريع نشان ميدهند و به همان سرعت هم وقتى فشارهاى زندگى از بين برود،بهبود ميابند.از آنجاكه وابسته و متكىبه ديگران هستند و در واقع از نظر شخصيتىهم در حد متعادل هستند،لذا در مقابل فشار و ناراحتى تنها كارىكه انجام ميدهند نشان دادن حركات مختلف از خود هستند و بطورى ميتوان گفت كه اصلاً نميتوانند رفتار و اعمال خود را كنترل كنند.پس اينگونه اختلالات حركتى در كودك وسيله قدرت بيان است و اگر كودك سن كمترى داشته،در ارتباط با بزرگسالان بيشتر در زحمت بوده است.بطور خلاصه قدرت بيانىو حركتى و زبانىكودك در كودكان بيش فعال ممكن است ناشىاز احساساتى مثل ترس و اضظراب و احساس محدوديت و شكست باشد و اين موارد باعث اختلالات ديگرى از جمله؛امتناع از رفتن به مدرسه و بهانه گير ىشود.
در روانشناسی كودكان، كودكان بيش فعال اختلالات ناشىاز نارسايى در حفظ تعادل اعضاء و رفتار و حركات در بين كودكان است و آموزش های حركتى و رفتارى براى اين دسته از كودكان لازم است تا بتوانند به حد متعادل،از خود رفتارهايىرا نشان دهند.لغت بيش فعال اصولاً یک اصطلاح آموزشى است و به عهده مريبان آموزش و پرورش و مشاوران راهنمایی است كه در زمره اولين كسانى هستند كه با مشاوره رفتاری ميتوانند رفتار و حركات كودكان را مورد بررسی قرار داده و با آنها به حل اين رفتار بپردازند.(ميلانى فر ۱۳۸۵).

پایان نامه کودکان بیش فعال

پایان نامه بیش فعالی کودکان

پایان نامه درباره کودکان بیش فعال

جهت دانلود پایان نامه کودکان بیش فعال از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
86 word 11,900 تومان

دانلود پایان نامه کودکان بیش فعاللینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *