نمونه سوالات پیام نور

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موسراهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس رایگان

ردیف عبارات هیچ وقت گاهی اغلب اوقات همیشه

1 سعی می کنم از تجربیات گذشته ام استفاده کنم.

2 برای راهنمایی و تقویت خود در جهت حل مشکل دعا می کنم.

3 اطلاعات خود را درباره موقعیت پیش آمده افزایش می دهم.

4 برای حل مشکل با پدر و بستگانم مشورت می کنم.

5 به جنبه های مثبت موقعیتی که پیش آمده توجه می کنم.

6 مشکلات پیش آمده را به صورت مرحله به مرحله بررسی کرده و به حل آنها می پردازم.

7 دربرابر موقعیت یا مشکل پیش آمده آرامش خود را حفظ می کنم.

8 برای فراموش کردن مشکل به چیزهای دیگری خود را مشغول می کنم.

9 در زمینه مشکل پیش آمده با دوستان خود مشورت می کنم.

10 در مواجهه با مشکلات دچار اضطراب و نگرانی می شوم.

11 برای حل مشکل، با افراد متخصص مانند پزشک، حقوقدان و روحانی مشورت می کنم.

12 در برخورد با مشکلات خشمگین و عصبانی می شوم.

13 وقتی مشکل پیش می آید مدتها غمگین و افسرده می شوم.

14 هنگام مواجهه با مشکلات دچار سردرد می شوم.

15 ناراحتی ناشی از عدم توانایی حل مشکل خود را بر سر دیگران تلافی می کنم.

16 مشکل یا ناراحتی خود را به دیگران و یا هر کسی بازگو می کنم.

17 در برابر مشکلات به ظاهر آرام می مانم ولی در واقع خودخوری می کنم.

18 مشکلات فعلی را در مقایسه با آنچه ممکن است بعداً برایم پیش آید کوچک می دانم.

19 در مواجهه با مشکلات گریه می کنم.

20 در مواجهه با مشکلات به خدا پناه می برم.

21 برای کاهش ناراحتی ناشی از مشکلات حل نشده، به سیگار یا چیزهایی نظیر آن پناه میبرم.

22 در برخورد با مشکلات دچار اختلالات تنفسی می شوم.

23 دربرخورد با مشکلات دچار اختلالات قلبی می شوم.

24 در برخورد با مشکلات دچار کم اشتهایی یا پراشتهایی می شوم.

25 در برخورد با مشکلات دچار کم خوابی یا پرخوابی می شوم.

26 در برخورد با مشکلاتم پرخوری می کنم.

27 در برخورد با مشکلات نسبت به همه کس و همه چیز بدگویی می کنم و ناسزا میگویم.

28 در برخورد با مشکلاتم دچار ناراحتی گوارشی می شوم.

29 در برخورد با حوادث ناگوار، اولین عکس العملم این است که چه کاری از دست من ساخته است.

30 در برخورد با مشکل اولین اقدام من اینست که آن مشکل را درست درک کنم.

31 در برابر هر مشکل اول به شدت ناراحت می شوم و بعد از مدتی آن را فراموش می کنم.

32 در برخورد با مشکلات فشار آور دچار ناراحتی هایی چون ریزش مو می شوم.• نمره گذاری پرسشنامه:

نمره گذاری پرسشنامه طبق طیف لیکرت 4 درجه ای از صفر تا 3 می باشد.

هیچ وقت 0 گاهی1 اغلب اوقات2 همیشه3

• تحلیل ( تفسیر) بر اساس میزان نمره پرسشنامه

بر اساس این روش از تحلیل شما نمره¬های به دست آمده را جمع کرده و سپس بر اساس جدول زیر قضاوت کنید.توجه داشته باشید میزان امتیاز های زیر برای یک پرسشنامه است در صورتی که به طور مثال شما 10 پرسشنامه داشته باشید باید امتیاز های زیر را ضربدر 10 کنید

مثال: حد پایین نمرات پرسشنامه به طریق زیر بدست آمده است

تعداد سوالات پرسشنامه * 1 = حد پایین نمره

حد پایین نمره حد متوسط نمرات حد بالای نمرات

0 48 96

امتیازات خود را از 32 عبارت فوق با یکدیگر جمع نمایید. حداقل امتیاز ممکن 0 و حداکثر 96 خواهد بود.

نمره بین 0 تا 32 : میزان استفاده فرد از راهبردهای مقابله ای کم است.

نمره بین 32 تا 48 : میزان استفاده فرد از راهبردهای مقابله ای متوسط است.

نمره بالاتر از 48 : میزان استفاده فرد از راهبردهای مقابله ای زیاد است .

جدول (1) آماره های توصیفی آزمودنی ها در پیش آزمون و پس آزمون راهبردهای مقابله ای پنجگانه

انواع راهبردهای مقابله ای پیش آزمون پس آزمون

میانگین انحراف معیار میانگین انحراف معیار

حل مسأله 2/4 229/1 5/5 121/2

مهار جسمانی 5/5 308/3 9/3 024/2

جلب حمایت اجتماعی 7/2 767/1 3/7 636/1

مهار هیجانی 7/15 465/3 5/14 689/3

ارزیابی شناختی 9/7 024/2 7/8 668/2

• منبع:

- زنوزیان، سعیده؛ غرایی، بنفشه؛ یکه یزدان دوست، رخساره، (1389)، اثربخشی آموزش حل مسأله در تغییر راهبردهای مقابله ای دانشجویان، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم شماره 20 زمستان 1389.


دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۶ صفحه به قیمت ۲۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

این بسته شامل پرسشنامه استاندارد،مقاله بیس،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه می باشد.

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس

معرفی پرسشنامه:

بيلينگز و موس در پي دستيابي به روش آسان و معتبر براي ارزيابي پاسخهاي مقابله ، مقطعي از بزرگسالان را مورد مطالعه قرار دادند. از پاسخ دهندگان خواسته شد يك بحران شخصي يا يك حادثه استرس زا را كه به تازگي تجربه كرده اند در نظر آورند و با توجه به اينكه چگونه با آن رويداد درگير شده اند ، ۱۹ ماده پرسشنامه را به صورت بلي / خير  تكميل كنند. پاسخهاي مقابله با توجه به روايي صوري به مطالعه رفتاري فعال ، شناختي فعال و اجتماعي تقسيم شد. در اين مورد اعتبارهاي همساني دروني براي سه خرده مقياس از ۴۴/۰ تا ۸۰/۰ گزارش شده است .

با اينكه هيچ همبستگي معني داري بين شدت و رويداد زندگي با مقابله به دست نيامد ، اما نظرات مقابله به طور معناداري قدرت پيش بيني سطوح استرس را افزايش داد . آن دو در سال ۱۹۸۴ كار خود را با بررسي رفتارهاي مقابله اي در گروهي از بيماران افسرده دنبال كردند. تعداد پاسخهاي مقابله اي را به ۳۲ ماده افزايش دادند و به جاي بلي / خير يك مقياس ليكرت ۴ نقطه اي بكار بردند. بر حسب اين انتخاب ۰ تا ۳ نمره به پاسخ فرد تعلق مي گيرد.

در این پرسشنامه جدید۵ نوع راهبرد مقابله ای مشخص شد: ۵ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی، ۳ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر حل مسأله، ۱۱ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر هیجان، ۴ ماده مربوط به مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی و ۹ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکلات می باشد.

مولفه های پرسشنامه:
۱٫ مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی

۲٫ مقابله متمرکز بر حل مساله

۳٫ مقابله متمرکز بر هیجان

۴٫ مقابله مبتنی برجلب حمایت اجتماعی

۵٫ مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکلات

در این پرسشنامه جدید۵ نوع راهبرد مقابله ای مشخص شد: ۵ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر ارزیابی شناختی، ۳ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر حل مسأله، ۱۱ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر هیجان، ۴ ماده مربوط به مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی و ۹ ماده مربوط به مقابله متمرکز بر مهار جسمانی یا جسمانی کردن مشکلات می باشد.

روایی و پایایی پرسشنامه
ضریب پایایی بازآزمایی آن ۷۹/۰ گزارش شده است و برای خرده مقیاس حل مسأله ۹۰/۰، برای مقابله مبتنی بر مهار هیجانی ۶۵/۰، برای مقابله مبتنی بر ارزیابی شناختی ۶۸/۰، برای مقابله مبتنی بر جسمانی کردن مشکلات ۹۰/۰ و برای مقابله مبتنی بر جلب حمایت اجتماعی ۹۰/۰ حاصل شده است. اعتبار همسانی درونی این پرسشنامه از ۴۱/۰ تا ۶۶/۰ گزارش شده است (منبع داخل فایل).

جهت دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موس از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
6 word 2,000 تومان

دانلود پرسشنامه راهبردهای مقابله ای بیلینگز و موسدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور