یکشنبه , ۲۴ تیر ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه شبیه سازی انسان

همیار دانشجو
دانلود پایان نامه شبیه سازی انسان و مقاله درباره این موضوع بررسی دیدگاه فقهی و حقوقی شبیه سازی انسان را آماده دانلود نمودیم .
مفهوم لغوي و اصطلاحي شبيه سازي
آنچه در زبان فارسي شبيه سازي، همتا سازي يا همانند سازي گفته مي شود ترجمه ي كلمه ي « cloning» در زبان انگليسي، «clonage » در زبان فرانسه است و در عربي به آن استنساخ گفته مي شود.
كلونينگ از ريشه ي كلون كه يك واژه ي يوناني است و معناي لغوي آن جوانه زدن و تكثير كردن است اقتباس شده است. در اصطلاح عبارت است از: تكثير موجودات زنده بدون آميزش جنسي ؛ در اين صورت موجودات حاصله بر خلاف توليد مثل جنسي، آميزه اي از ويژگي هاي جنس نر و ماده را ندارند بلكه نسخه هاي همانندي از موجود اوليه هستند كه از آن حاصل شده اند. در واقع آنها همانند هزاران نسخه اي كه از يك كتاب منتشر مي شود، تصاوير كامل و همانندي از يك موجود هستند؛ يعني مي توان هر يك از آنها را «كپي برابر اصل » موجود اول قلمداد كرد. دانشمندان نيز آن دسته از موجودات جديد را «كلون» يا «شبيه» خطاب مي كنند كه از نظر ژنتيكي (وراثت) همسان باشند.تعريف علمي شبيه سازي
به توليد دو يا چند موجود زنده كه كپي كامل ژنتيكي يكديگر هستند كلونينگ گويند. شبيه سازي علمي است كه طي آن از درون سلول جنسي موجود زنده كه لقاح پيدا نكرده است هسته را برداشته و هسته ي سلول ديگري (غير از سلول جنسي) كه به سلول سوماتيك «somatic» معروف است جايگزين مي نمايند. هسته ي سلول سوماتيك با قرار گرفتن در سلول اوليه، در رحم مادر امكان رشد و تكثير پيدا كرده و ارگان هاي مختلفي را ايجاد مي كند. اين عمل به كلونينگ يا شبيه سازي معروف است. در واقع در موجود شبيه سازي شده هسته ي جايگزين شده داراي تمام خصوصيات و مشخصات زندگي فردي است كه صاحب اين هسته است.
نتیجه گیری
همانندسازی و احتمال تولید انسانهایی با ژنوم مشابه از طریق سلول های غیر جنسی از جمله مسایل نوظهور است، این پدیده مباحثی را در ابعاد مختلف علمی، اخلاقی، اجتماعی، فقهی و حقوقی دامن زده و تلاش های جهانی را در جهت منع یا نظامندی درپی داشته است.
با بررسی فقهی شبیه سازی به این نتیجه رسیدیم که در دیدگاه فقه اهل سنت، شبیه سازی درمانی با موافقین زیادی روبروست، لیکن شبیه سازی انسانی در فقه اهل سنت تقریباً هیچ جایگاهی نداردو به عبارت دیگر حرمت شبیه سازی انسانی اجماعی است.
اما دیدگاه فقه شیعی در مورد شبیه سازی درمانی به دلیل فواید فراوان پژوهشی- درمانی، موافق است ولی در مورد شبیه سازی انسانی با اختلاف نظر مواجه است. برخی قایل به مطلقاً جایزهستند و برخی هم در مقابل آن موضع گیری نمودند و عده ای هم به طور محدود آن را جایز می دانند.
بالاخره از نظرمباحث مربوط به حقوق فردی و اجتماعی، کلون متولد شده، دارای تمامی حقوق به سان سایر انسان ها می باشد. در کل به نظر می رسد از این نقطه نظر در حال حاضر تنها شبیه سازی درمانی، مشروط به نداشتن ضررو زیان برای افراد یا جامعه مجاز است. و درمورد شبیه سازی با هدف تولید انسان به مفهوم عرفی آن باید قول بر ممنوعیت را به دلیل عقلی و شرعی مختلف، قوی تر شمرد و به انتظار پیشرفتهای آینده نشست.
انواع شبيه سازي
نظر به اينكه شبيه سازي را از چه منظر و به چه مقصودي مورد مطالعه قراردهيم، مي توان براي آن تقسيمات و انواع متفاوتي در نظر گرفت كه اجمالاً به شرح آنها مي پردازيم:
شبيه سازي مولكولي
شبيه سازي مولكولي كه به نامهاي «شبيه سازي DNA » و «شبيه سازي ژني» نيز خوانده مي شود، براي نخستين بار در سالهاي ۱۹۷۱ تا ۱۹۷۳ با ظهور مهندسي ژنتيك مطرح گرديد.
دانشمندان با كمك اين تكنيك مي توانند نسخه هاي همساني از يك مولكول DNA را كه بر اساس و پايه ژنها هستند توليد نمايند. درواقع به اين شيوه نسخه هاي متعدد همساني از يك ژن مورد نظر ساخته مي شود. بدين صورت كه ابتدا قطعه اي از مولكول DNA را كه حاوي ژن مورد نظر است، جدا مي كنند و آن را به درون يك مولكول حلقوي DNA كه حامل نام دارد، وارد مي نمايند تا يك مولكول «كايمر» يا يك مولكول «نوتركيب DNA » توليد گردد.
مولكول حامل در واقع يك وسيله ي انتقال دهنده است كه ژن مورد نظر را به سلول ميزبان (باكتري،‌ويروس، تخم و..) منتقل مي نمايد. پس از اينكه حامل وارد سلول ميزبان گرديد، تكثير مي شود تا نسخه هاي متعدد و مشابهي از خود و ژن حمل كننده توليد نمايد. هنگامي كه سلول ميزبان تقسيم مي شود، نسخه هايي از مولكول DNA ي نوتركيب به نتاج منتقل شده و تكثير بعدي مولكول حامل صورت مي گيرد. پس از انجام چندين مرحله تقسيم سلولي، يك كلوني از سلولهاي مشابه ميزبان توليد ميگردد كه هر يك از سلولها، حاوي يك يا چند نسخه از مولكول DNA نوتركيب است. در واقع ژني كه به وسيله ی مولكول نوتركيب حمل مي گردد بدين طريق در نسخه هاي زيادي تكثير مي يابد كه به اصطلاح مي گويند ژن مورد نظر كلون يا شبيه سازي شده است. (براون،‌تي، اي، مقدمه بر همسان سازي ژن ها، ترجمه دكتر پريچهر احمديان تهراني، ۷۷، صص۲-۱۳)
دانشمندان با كمك اين تكنيك توانسته اند در درمان بسياري از بيماريها به موفقيت هاي چشمگيري دست يابند؛ از جمله با ساختن داروهاي مهمي چون انسولين به بيماران ديابتي كمك كرده اند يا با ساختن فاكتور و فعال كننده ی بافتي پلاسمينوژن (TPA) لخته هاي خوني حاصل از حملات قلبي را از بين برده اند و يا با ساختن اريتروپوئيتين (EPO) كم خوني بيماران ديابتي را درمان كرده اند. (NABC, Cloning HumanBeings , 1997 , p. 14)شبيه سازي سلولي
اين نوع كلونينگ در سطح سلولي و براي توليد كپي هاي متعدد و همسان از يك سلول منفرد بدن صورت مي پذيرد؛ بدين طريق كه با جدا كردن سلولي از بدن آن را در يك محيط كشت آزمايشگاهي كشت مي دهند. مجموعه ی سلولهايي را كه از اين راه كلون مي شوند، يك خط سلولي گويند كه از نظر ژنتيكي مشابه سلول اصلي و به تعبيري همسان هستند.
اين روش در توليد خطوط سلولي بسيار معتبر است به گونه اي كه از آن در پژوهشهاي سلولي و يا حتي توليد داروهاي جديد استفاده مي نمايند. براي مثال زماني كه بخواهيم از يك سلول منفرد داراي يك ژن خاص براي تحقيقات يا توليد يك داروي خاص استفاده نماييم، بدين طريق مي توان نسخه هاي متعددي از سلول مورد نظر را به دست آورد. نكته قابل توجه اينكه در شبيه سازي سلولي و مولكولي، سلولهاي جنسي (تخمك يا اسپرم) دخالت ندارند و سلولهاي كلون شده نمي توانند با رشد و نمو يك موجود زنده ی كامل مانند يك گياه يا يك جانور را ايجاد نمايند.
شبيه سازي درماني
حقيقت اين است كه نهضت علوم طبيعي ژنتيك به اين نتيجه رسيده كه مي توان با ابزار و وسايل مصنوعي، يك سلول را از برخي اعضا بر گرفت و آن را با تمام محتوياتش، اعم از پوسته ي بيروني و سيستوپلاسم و هسته اش كه از كروموزوم هاي ويژه اي تشكيل يافته، در مكاني جديد كه علوم امروزي آن را پديد آورده قرار داد تا از غذاي مصنوعي و مورد نياز خود تغذيه كند و سلولهايي همسان و به هم پيوسته تكثيرشود تا بخشي از پوست يا عضو ديگري كه سلول آن را بر گرفته ايم، به وجود آيد و بدين ترتيب، به عنوان مثال به پوست جديدي دست يابيم كه نسخه بدل پوست اصلي به شمار آيد.
گاهي از اين عضو جديد در درمان عضو يا شخصي كه سلول او را بر گرفته ايم، استفاده مي شود؛ مثلا اگر بخشي از پوست، دچار بيماري و يا داراي عيب و نقص يا بخشي از بدن فاقد پوست باشد. همين پوست جديد جايگزين آن مي شود و بخش فاقد پوست بدن، به جهت شباهت پوست جديد با تمام پوست بدن صاحب آن سلول، پذيراي اين بخش جديد خواهد شد. بنابراين اين امكان وجود دارد با پيمودن اين راه براي دستيابي به عضو جديدو نو، در درمان مبتلايان به بيماريهاي غير قابل درمان، بتوان بهره برد. مثلاً اگر كسي مبتلا به سرطان استخوان باشد، مي توان با برگرفتن يك سلول از استخوان سالم بدن و تكثير آن سلول به اندازه ي دستيابي به قطعه ي استخواني كه از آن بيماري سالم مانده، بخش مبتلا به سرطان را برداشت و قطعه ي استخوان جديد را جايگزين آن ساخت.
اين نوع شبيه سازيـ بدين لحاظ كه دستاوردش حيوان يا انساني مشابه پيكري كه سلول عضوش گرفته شده نيست ـ هر چند بنا به بعضي گفته ها خارج از حقيقت شبيه سازي است، ولي شما به خوبي آگاهيد كه مجرد اين عمل، سلب عنوان شبيه سازي را از آن روا نمي شمرد؛ زيرا منظور از شبيه سازي نبايد محدود در دستيابي به حيوان يا انسان جديد، مشابه و نسخه بدل صاحب سلول باشد؛ بلكه همان گونه كه تبيين نموديم، مي تواند مقصود از شبيه سازي، دست يافتن به عضوي همسان و نسخه ي بدل عضوي كه سلول آن گرفته شده، به شمار آيد. (الاستنساخ، محمد مومن، نقل از فصلنامه فقه، شماره ۴۶، ص ۴۴)

دانلود پایان نامه شبیه سازی انسان (بررسی دیدگاه فقهی و حقوقی شبیه سازی انسان) در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۰۵ صفحه به قیمت ۲۸۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه شبیه سازی انسان

پایان نامه شبیه سازی انسان

مقاله شبیه سازی انسان

تحقیق شبیه سازی انسان

مقاله درمورد شبیه سازی انسان

جهت دانلود از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
105 word 28,000 تومان

دانلود پایان نامه شبیه سازی انسانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *