جمعه , ۴ خرداد ۱۳۹۷

سوالات درس جهانی شدن و مسائل توسعه (آموزش محور)

سوالات درس جهانی شدن و مسائل توسعه (آموزش محور)

نمونه سوالات درس جهانی شدن و مسائل توسعه (آموزش محور) کارشناسی ارشد با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال دوم ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال اول ۹۵-۹۴ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۴-۹۳ با جواب
نمونه سوالات نيمسال اول ۹۲-۹۱

 

عنوان درس : جهانی شدن و مسائل توسعه (آموزش محور)

کد درس : ۱۲۲۷۱۳۰

رشته تحصیلی : جامعه شناسی

همیار دانشجو
دانلود سوالات جهانی شدن و مسائل توسعه داﻧﺸﮕﺎﻩ ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ورودی ﳐﺼﻮص ) ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮاﻳﺶ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﺰاﻣﻲ ﭘﺎﻳﻪ. ۵٫٫ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن و ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ۲٫ اﻟﺰاﻣﻲ ﺗﺨﺼﺼﻲ. . ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎ. ﻳ. ﺪار.داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻣﻮزش ﳏﻮر ورودي ﻗﺒﻞ ﭘﻴﺎم ﻧﻮر. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اراﺋﻪ دروس. آﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ. ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ. ﺷﻨﺎﺳﻲ ﮔﺮاﻳﺶ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﯽ. (. ﮔﺮاﻳﺶ. ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ. ) … ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺁﻣﻮزﺷﯽ. آﺪ رﺷﺘﻪ ﳐﺼﻮص داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﺷﻴﻮﻩ ﺁﻣﻮزش ﳏﻮر ورودي ﻗﺒﻞ از … ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن وﻣﺴﺎﺋﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ. ۲ درﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﻘﻒ واﺣﺪ ﺟﺒﺮاﻧﻲ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ، داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ سوالات کارشناسی ارشد و کارشناسی پیام نور – سوالات امتحانی و پایان ترم کلیه رشته های مباني برنامه ريزي آموزش و مديريت محيط زيست جهاني شدن و مسايل
نمونه سوال درس جهانی شدن و مسائل توسعه کد درس دویست صفحه ای سبز رنگ جامعه شناسی انحرافات اجتماعی پیام نور احمد بخارایی می باشد این کتاب منیع درس انحرافات اجتماعی کارشناسی جامعه شناسی مسائل آموزش عالي کد درس. جهاني شدن و مسائل توسعه کد درس تغییر شیوه آموزش محور به پژوهش محوربانک جامع سوالات پیام نور، دانلود جدیدترین سوالات امتحانی رشته جامعه شناسی دانشگاه پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد. درجامعه شناسی • روشهای تحقیق کمی درجامعه شناسی • جامعه شناسی مسائل آموزش عالی • جامعه شناسی علم و تکنولوژی( آموزش محور ) • جهانی شدن ومسائل توسعه(آموزش محوز)
نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی ارشد 500 تومان

سوالات درس جهانی شدن و مسائل توسعه (آموزش محور)دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *