نمونه سوالات پیام نور

پایان نامه مدیریت دانش و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنانهمیار دانشجو
پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان با بهترین کیفیت در ورد نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد در خلق دانش
همانگونه که در مراحل مختلف مدیریت دانش مانند نشر، تبادل و مهم تر از همه تبدیل دانش نهفته به دانش صریح مذکور افتاد ، عامل اعتماد و تفاهم میان اعضای گروه ها نقش بسیار تعیین کننده ای دارد و در صورتی که این پیش شرط وجود نداشته باشد احتمال توفیق مدیریت دانش اندک خواهد بود. در اطراف خود سازمان ها این پیش شرط وجود نداشته باشد احتمال توفیق مدیریت دانش اندک خواهد بود.
در اطراف خود سازمان های بسیاری را ملاحظه می کنیم ذخیره ارزشمندی از اعضای فرهیخته و دانش آموخته دارند اما از بکار گیری و بهره برداری از آن ها نا توانند. اگر به این سازمان ها دقیق بنگریم در می یابیم که مشکل آن ها در ساز و کار های مدیریت دانش نیست بلکه در نحوه ارتباط میان اعضای آن هاست. عدم وجود اعتماد و سرمایه اجتماعی میان کارکنان موجب می شود تا ساختار های مدیریت دانش به درستی عمل نکنند و نتایج مورد انتظار حاصل نشوند.
سرمایه اجتماعی وجود شبکه های قوی مبتنی بر اعتماد در سازمان و میان اعضای آن است. به زعم ناهاپیت و گوشال سرمایه اجتماعی وجود شبکه های قوی ارتباطی میان افراد است که در پرتو اعتماد ، تعاملات بین آن ها بسیار ساده و اثر بخش اند.
در سرمایه اجتماعی ۵ بعد اصلی وجود دارد که تحقق آن را تضمین می کند :
۱٫ مجاری اطلاعات و ارتباطات
مجاری ارتباطی و اطلاعاتی در سازمان ها و شبکه های اجتماعی را به وجود می آورند که رابطه اعضای سازمان را با هم و با دنیای خارج میسر می سازند. در صورتی که این مجاری وجود نداشته باشند ، سرمایه اجتماعی امکان وجود پیدا نمی کند، زیرا در خلا ارتباطات و اطلاعات هیچ گونه تعاملی صورت نمی پذیرد. در مجاری ارتباطی ممکن است گروه هایی وجود داشته باشند که ارتباط را مختل سازند، برای ایجاد سرمایه اجتماعی و اعتماد باید این موانع از میان برداشته شوند و ارتباط میان اعضا تسهیل و تحکیم شود.
۲٫ هنجار های اجتماعی
هنجار های اجتماعی تسهیل کننده مراودات میان اعضای سازمان اند. این هنجار ها می توانند چشم انداز های مشترک ، آرمان های یکسان و نگرش های واحد نسبت به مسائل سازمان و اهداف آن باشند و به اعضا امکان دهند با همسویی و اعتماد و صرف نظر از تفاوت های ظاهری و سلیقه ای تجربیات و دانش خود را با هم در میان نهند.
۳٫ انتظارات و تعهدات
اگر سرمایه اجتماعی را تعامل سازنده و مثبت میان اعضای یک شبکه بدانیم این تعامل زمانی مفید و موثر خواهد بود که طرفین انتظارات یکدیگر را برآورده سازند و نسبت به تعهدات متقابل خود پایبند باشند. آن ها باید احساس کنند این مراوده و ارتباط به آن ها کمک و مصالحشان را تامین می کند.
۴٫ هویت
احساس هویت در شبکه ها زمانی به وجود می آید که اعضا خود را عضو گروه بدانند و به این عضویت مباهات و افتخار کنند. وفاداری و وابستگی به شبکه های ارتباطی موجب می شود تا تبادل دانش به سهولت و با تمایل اعضا صورت پذیرد و اعضا از اینکه دانسته ها و تجربیات خود را به دیگران انتقال می دهنداحساس مثبتی داشته باشند.
۵٫ زیر ساخت های اخلاقی
تحلیل داده ها و آزمون فرضیات:
در این بخش به تحلیل روابط و تاثیرات متغیر های وابسته و مستقل پرداخته می شود. به دلیل اینکه فرضیات این تحقیق به دنبال روابطی فراتر از همبستگی بوده و در پی روابط علی بین پدیده ها می باشند، از آزمون های رگرسیونی جهت سنجش این امر استفاده شده است. پنجمین بعد سرمایه اجتماعی زیر ساخت های اخلاقی است که عبارتند از ساختار یا محملی که اجازه می دهد یک سازمان هنجار ها و معیار های مورد نظر خود را ترویج و ترغیب کند و درونی سازد، پوتنام این زیر ساخت ها را در جامعه ساختار های مشارکتی مدنی می داند که به صورت عضویت در جوامع محلی انجمن ها و با شگاه های گوناگون جلوه می کند.
این شبکه ها در سازمان نیز در اشکال کوچکتری وجود دارند و تجربه مشارکت و همبستگی و زندگی جمعی و تحمل دیگران را به آنان می آموزند.زیر ساخت های اخلاقی به اعضا یاد می دهند که علاوه بر منافع شخصی ، باید مصالح گروهی و جمعی که مصلحت آنان را نیز در بر دارد، مد نظر داشته باشند.
ابعاد پنجگانه سرمایه اجتماعی زمینه و بستری فراهم می کنند که دانش در سازمان به سادگی و با قوت مبادله شود و از حالت فردی به صورت دانشی جمعی و سازمانی که متعلق به همه است ، درآید و موجب تشکیل یک نهاد یاد گیرنده شود (الوانی، ۱۳۸۹: ۴۲۰).در آزمون رگرسیون با استفاده از روش گام به گام (stepwise) مدلی جهت بررسی تاثیر شاخص های مدیریت دانش بر توانمند سازی کارکنان به دست می آید.
جدول فوق نتیجه ای از آنچه از آزمون رگرسیونی است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت. جدول فوق نشان می دهد که بر اساس تحلیل رگرسیونی دو مدل به دست آمده است که طی آن دو شاخص از ۵ شاخص در مدل باقی مانده اند که نشان از تاثیر معنادار این متغیرها بر توانمند سازی کارکنان می باشد. بر این اساس انتقال دانش و امکانات مدیریت دانش تنها شاخص های مدیریت دانش هستند که در مدل رگرسیونی باقی مانده اند.
جدول فوق نتایج آزمون آنوا را نشان می دهد. این آزمون نشان می دهد که به مدل های به دست آمده تا چه حد می توان اعتماد کرد، یا به عبارتی دیگر مدل های رگرسیونی تا چه حد معنادار می باشند. از آنجایی که میزان معناداری برای این آزمون کمتر از ۰٫۰۱ به دست آمده است (معناداری: ۰٫۰۰۰). نشان دهنده معنادار بودن مدل های رگرسیونی می باشد ( با ۹۹ درصد اطمینان).
جدول فوق نشان می دهد که هم شاخص انتقال دانش (معناداری: ۰٫۰۰۰) و هم شاخص امکانات مدیریت دانش (معناداری: ۰٫۰۰۷) در سطح ۹۹ درصد معنی دار می باشند. این درحالی است که میزان خطای سایر متغیرها بیشتر از ۰٫۰۵ بوده اند و به همین دلیل وارد معادله رگرسیونی نشده اند.
بر اساس مقادیر B جدول معادله رگرسیونی را می توان بشرح ذیل نوشت.
بر اساس بتای به دست آمده نیز می توان پی برد که نقش انتقال دانش در تبیین متغیر وابسته (توانمند سازی کارکنان) بیشتر از امکانات مدیریت دانش می باشد. زیرا این مقدار نشان می دهد که به ازای یک واحد تغییر در میزان انتقال دانش، ۰٫۳۸ در انحراف معیار متغیر وابسته تغییر ایجاد می کند در حالی که به ازای یک واحد تغییر در انحراف معیار میزان امکانات مدیریت دانش، ۰٫۳۶ در انحراف معیار متغیر وابسته تغییر ایجاد می شود.
وجود دارد بدین نحو این نمودار تاکیدی بر نتایج به دست آمده از تحلیل های رگرسیونی که افزایش یا کاهش میزان انتقال دانش و یا میزان امکانات مدیریت دانش بر افزایش و یا کاهش توانمند سازی کارکنان موثر است.
همچنین نمودار دوم نشان می دهد که توزیع آماری نرمال بوده و این امر صحت استفاده از تحلیل رگرسیونی را نشان می دهد در واقع یکی از پیش شرط های استفاده از تحلیل رگرسیونی نرمال بودن توزیع فراوانی متغیرها می باشد.

پایان نامه مدیریت دانش و توانمندسازی کارکنان

پایان نامه در مورد مدیریت دانش

پایان نامه مدیریت دانش و ارتباط آن با توانمندسازی کارکنان با فرمت ورد و قابل ویرایش و پرینت. این پایان نامه در ۱۰۱ صفحه تنظیم شده است.

مقدمه:

امروزه مدیریت دانش به عنوان یکی از برنامه های راهبردی در سطح سازمان های برتر و موفق دنیا مورد توجه است واین توجه موجب شده است تا جامعه فرا صنعتی امروز که یک جامعه مبتنی بر اطلاعات است، به تدریج فن آوری های دانش افزار را جایگزین فن آوری های نيرو افزار نماید.
از همین رهگذر سیستم های اطلاعات مدیریت به تدریج جای خود را به سیستم مدیریت دانش داده است تا سازمان ها با تبدیل اطلاعات به دانش و خرد، بتوانند همگام با تغییرات سریع محیطی به اتخاذ تصمیمات راهبردی توفیق یابند (داشگرزاده و علیمردانی:۱۳۸۵).
در نتیجه یکی از راه های بهبود بخشیدن به شرایط بقای سازمان، استقرار مدیریت دانش و مستندسازی تجربیات کارکنان و تبدیل آن به دانش و خرد سازمانی است، لذا هدایت دانش موجود سازمان یک امر انسانی بوده و به طور کامل به منابع انسانی مربوط می شود. به همین منظور سازمان ها باید برای پیاده سازی موفق مدیریت دانش همه مؤلفه های آن، از جمله: چشم انداز، کار تیمی، ارتباطات باز، توانمندسازی کارکنان و تکنولوژی اطلاعات را مورد توجه قرار دهند و با شناسایی وضع موجود آن ها را تحلیل کنند.


فصل اول: کلیات تحقیق

۱-۱) مقدمه
۱-۲) بیان مساله
۱-۳) اهمیت و ضرورت موضوع
۱-۴) اهداف تحقیق:
فصل دوم: پیشینه نظری و تجربی تحقیق
۲-۱) چارچوب مفهومی مدیریت دانش
۲-۱-۱) علل پیدایش مدیریت دانش
۲-۱-۲) راهبردهای مدیریت دانش
۲-۲) چارچوب مفهومی توانمند سازی
۲-۲-۱) توجه بیش از پیش به توانمندسازی
۲-۲-۲) مفهوم توانمندسازی
۲-۲-۳) دلایل توانمندسازی
۲-۳) پیشینه نظری تحقیق
۲-۳-۱) استراتژی های توانمند سازی
۲-۳-۲) سه رویکرد مختلف بحث توانمندسازی
۲-۳-۳) مدل های توانمندسازی
مدل توماس و ولتهووس
مدل بارون و لاولر
مدل « کوئین و اسپریترز» :
مدل ایده آل «نولر» :
مدل کانگر و کاننگو:
مدل « آلفردباندورا »
مدل اسپرتیزر
۲-۳-۴) الگوی چهار مرحله ای خلق دانش
استراتژی ۱: افزایش آگاهی جمعی از طریق داستانگویی:
استراتژی ۲: آموزش مهارتهای حل مسئله:
استراتژی ۳- آموزشهای مهارتهای پشتیبانی و تجهیز منابع:
رویکرد عقلایی – ارتباطی
رویکرد انگیزشی
رویکرد فوق انگیزشی/ شناختی
۲-۳-۵) مدل خلق دانش در فضای مشترک
۲-۳-۶) نقش سرمایه اجتماعی و اعتماد  در خلق دانش
۲-۳-۷) مدیریت موثر دانش در غالب ساختار های شبکه ای
۲-۳-۸) فرآیند های ۴ گانه مدیریت دانش (نظریه نوناکا)
۲-۴) مدیریت دانش و نقش راهبردی آن در توانمند سازی کارکنان:
۲-۵) پیشینه تجربی تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
۳-۱) روش تحقیق:
۳-۲) تکنيک جمع آوري اطلاعات:
۳-۳) ابزار گردآوري داده ها:
۳-۴) جامعه آماري :
۳-۵) جمعيت نمونه:
۳-۵-۱)  واحد نمونه:
۳-۵-۲)  حجم نمونه:
۳-۶)  تكنيكهاي تجزيه و تحليل داده ها:
۳-۷) پایایی (reliability) و روایی (validity) پرسشنامه:
۳-۸) تعریف نظری و عملی متغیر های تحقیق:
۳-۸-۱) متغیر وابسته(توانمند سازی کارکنان):
۳-۸-۲) متغیر مستقل (مدیریت دانش):
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق  
۴-۱) توصیف داده های تحقیق:
۴-۱-۱) توصیف اطلاعات زمینه ای نمونه آماری:
۱) جنسیت:
۲) وضعیت تاهل:
۳) سابقه شغلی:
۴) سن:
۴-۱-۲) بررسی وضعیت میزان توانمند سازی کارکنان :
۴-۱-۳) بررسی وضعیت شاخص های مدیریت دانش:
الف) فرهنگ مدیریت دانش:
ب)امکانات مدیریت دانش:
ج) نگهداری دانش:
منابع و مآخذ:

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
101 WORD 19,000 تومان

پایان نامه مدیریت دانش و ارتباط آن با توانمندسازی کارکناندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور