نمونه سوالات پیام نور

نمونه پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلوپرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلو
شرحی دیگر بر پرسشنامه امنیت روانی – روان بنیان- این پرسشنامه در سال ۲۰۰۴ توسط مزلو به منظور سنجش امنیت روانی برای دارای ۷۱ سوال دو گزینه ای با گزینه های بلی و خیر است، و برای شناخت و سنجش آن ایمنی و ناایمنی را به وجود می آورد و شناسایی افرادی که ناایمنی روانی و هیجانی ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﻪ ادراك ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ رواﻧﻲ آﻧﺎن ﺑـﻮد. ۳۹۵٫٫ داﻧﺶ آﻣﻮز …. اﻳﻤﻨـﻲ. از ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ اﺳﺖ . اﻓﺮاد ﻧﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﻃـﻮﻻﻧﻲ.داﻧﺸﻮر ﺳــﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴــﺎس ﻫــﺎي روان وﻳﮋﮔــﻲ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻬ – دانشگاه شاهد ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي روان ﺳـﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻬـﺮان. TFSS ) ﻳـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. اﺣﺴﺎس اﻳﻤﻨﻲ. -. ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ رﺿﺎﻳﻲ. ]۳۱[. ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ. ﺗـﺮ. ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻧـﺎاﻣﻨﻲ .پرسشنامه های علمی پژوهشی – لیست پرسشنامه های امنیت روانی: پرسشنامة امنیت روانی مازلو یا ایمنی- ناایمنی(S-I)- 71 سوالی(با ۲ بعد، ۵ سطح و ۱۰ عامل). پرسشنامه امنیت روانی .پرسشنامه های علمی – پژوهشی پرسشنامة امنیت روانی مازلو یا ایمنی- ناایمنی(S-I)- 71 سوالی(با ۲ بعد، ۵ سطح و ۱۰ عامل پرسشنامه امنیت شغلی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون و همکاران سازمانی پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی- ناایمنی مازلو پرسشنامه سبک های والدگری آلاباما .

نمونه پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلو

نمونه پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلو

پرسشنامه امنیت روانی مازلو یا ایمنی- ناایمنی(S-I)

سازنده و سال ساخت: مازلو- ۲۰۰۴

سوالات: ۷۱سوال، دارای ۲ بعد کلی ایمنی و ناایمنی. نشاندهنده ۵ سطح امنیت روانی بالا، نرمال، پایین و ….

شامل ۱۰ عامل: امنیت اجتماعی، ناایمنی شخصی، احساس ایمنی، خوداگاهی و ….

با ذکر شماره سوالات هر عامل.

روایی و پایایی: دارد

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
7 PDF 2,500 تومان

نمونه پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلودریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور