سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلو

پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلو
شرحی دیگر بر پرسشنامه امنیت روانی – روان بنیان- این پرسشنامه در سال ۲۰۰۴ توسط مزلو به منظور سنجش امنیت روانی برای دارای ۷۱ سوال دو گزینه ای با گزینه های بلی و خیر است، و برای شناخت و سنجش آن ایمنی و ناایمنی را به وجود می آورد و شناسایی افرادی که ناایمنی روانی و هیجانی ﺷﻨﺎﺧﺖ راﺑﻄﻪ ادراك ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن از ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﺎ اﻣﻨﻴﺖ رواﻧﻲ آﻧﺎن ﺑـﻮد. ۳۹۵٫٫ داﻧﺶ آﻣﻮز …. اﻳﻤﻨـﻲ. از ﻋﻮاﻃﻒ و اﺣﺴﺎﺳﺎت ،زﻳﺮ ﺑﻨﺎﻳﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ رواﻧﻲ اﺳﺖ . اﻓﺮاد ﻧﺎ ﭘﺮﺳـﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﻃـﻮﻻﻧﻲ.داﻧﺸﻮر ﺳــﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴــﺎس ﻫــﺎي روان وﻳﮋﮔــﻲ اﺣﺴﺎس اﻣﻨﻴﺖ ﺗﻬ – دانشگاه شاهد ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ وﻳﮋﮔﻴﻬـﺎي روان ﺳـﻨﺠﻲ ﻣﻘﻴـﺎس اﺣﺴـﺎس اﻣﻨﻴـﺖ ﺗﻬـﺮان. TFSS ) ﻳـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ. اﺣﺴﺎس اﻳﻤﻨﻲ. -. ﻧﺎاﻳﻤﻨﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ رﺿﺎﻳﻲ. ]۳۱[. ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺶ. ﺗـﺮ. ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺑﻌﺎد روان. ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺣﺴﺎس ﻧـﺎاﻣﻨﻲ .پرسشنامه های علمی پژوهشی – لیست پرسشنامه های امنیت روانی: پرسشنامة امنیت روانی مازلو یا ایمنی- ناایمنی(S-I)- 71 سوالی(با ۲ بعد، ۵ سطح و ۱۰ عامل). پرسشنامه امنیت روانی .پرسشنامه های علمی – پژوهشی پرسشنامة امنیت روانی مازلو یا ایمنی- ناایمنی(S-I)- 71 سوالی(با ۲ بعد، ۵ سطح و ۱۰ عامل پرسشنامه امنیت شغلی پرسشنامه شیوه های فرزندپروری رابینسون و همکاران سازمانی پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی- ناایمنی مازلو پرسشنامه سبک های والدگری آلاباما .

پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلو

نمونه پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلو

پرسشنامه امنیت روانی مازلو یا ایمنی- ناایمنی(S-I)

سازنده و سال ساخت: مازلو- ۲۰۰۴

سوالات: ۷۱سوال، دارای ۲ بعد کلی ایمنی و ناایمنی. نشاندهنده ۵ سطح امنیت روانی بالا، نرمال، پایین و ….

شامل ۱۰ عامل: امنیت اجتماعی، ناایمنی شخصی، احساس ایمنی، خوداگاهی و ….

با ذکر شماره سوالات هر عامل.

روایی و پایایی: دارد

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
7 PDF 2,500 تومان

نمونه پرسشنامه امنیت روانی یا ایمنی و ناایمنی مازلولینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *