دوشنبه , ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه استاندارد سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال اعتبار و روایی :
روایی و پایایی: آلفای کرونباخ گرفته شده ۹۳/۰ می باشد.(قلیچ لی،۱۳۸۵)
همچنین اونق (۱۳۸۴) در مطالعه ای ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه را برای هر سه هد ۹۱/۰ بدست آورده است و روایی آن را تایید کرده.
سوالات پرسشنامه به تفکیک خرده مقیاس ها :
جدول شماره(۳-۱). تطبیق سوالات پرسشنامه با مولفه های آن
سوالات مربوط به هر خرده مقیاس خرده مقیاس ها سه بعد اصلی پرسشنامه متغیر
۶، ۷، ۸، ۹ شبکه ها بعد ساختاری سرمایه اجتماعی
۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ روابط
۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳ همکاری بعد شناختی
۱۸، ۱۹، ۲۰ ارزش ها
۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴ فهم متقابل بعد ارتباطی
۱، ۲، ۳،۴،۵ اعتماد
۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸ تعهد
روش نمره گزاری:
در طراحي پرسشنامه تا حد امكان سعي شده پرسشنامه كوتاه بوده و قابل فهم باشد، همچنين از ارائه سوالات منفي نيز خودداري شده است. در طراحي پرسشنامه از طيف پنج گزينه اي ليكرت استفاده شده كه يكي از رايج ترين مقياس هاي اندازه گيره گيري به شمار مي رود. امتياز بندي پرسشنامه بصورت زير مي باشد:
خیلی موافق – موافق – بی نظر – مخالف – خیلی مخالف
۵ ۴ ۳ ۲ ۱
شیوه اجرا :
پرسشنامه مذكور شامل دو بخش عمده مي باشد:
الف) نامه همراه: در اين قسمت هدف از گردآوري داده ها و ضرورت همكاري پاسخ دهنده بيان شده است.
ب) سوالات (گويه ها) پرسشنامه: اين بخش از پرسشنامه شامل دو قسمت مي باشد: ۱- سوالات عمومي: اين قسمت شامل متغير هاي جمعيت شناختي مي باشد و ۲- سوالات تخصصي: اين قسمت شامل ۲۸ سوال بسته پاسخ است.
منابع:
اونق، ناز محمد ( ۱۳۸۴). بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي وكيفيت زندگي . پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
قلیچ لی، ب؛ مشبکی، ا(۱۳۸۵). نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکري سازمان(مطالعه دو شرکت خودرو ساز ایرانی). فصلنامه دانش مدیریت (شماره ۷۵)،۱۲۵-۱۴۷٫
بسمه تعالی
با سلام و ادب
ضمن سپاس از همکاری شما دراين پژوهش، پرسشنامه ای که تقديم می گردد به منظور جمع آوری اطلاعات برای کار یک تحقيق دانشگاهی تنظيم شده است. بديهي است پاسخ دقيق شما ، ما را در ارزيابی علمی مسايل و ارائه راهکارهای مناسب جهت بهبود شرايط کار ياری خواهد کرد.بدیهی است از این اطلاعات هیچ استفاده ای غیر از پژوهش نخواهد شد.
جنس: مرد زن
سن: ۲۰-۳۰ سال ۳۱-۴۰ سال ۴۱-۵۰ سال ۵۱ سال به بالا
تحصیلات: دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس دکترا
سابقه خدمت: ۱- ۵ سال ۶- ۱۰ سال ۱۱- ۲۰ سال ۲۱- ۳۰ سال
نظر شما راجع به گویه های زیر چیست؟ خیلی مخالف مخالف بی نظر موافق خیلی موافق
۱ کارکنان این شرکت به همدیگر اعتماد دارند.
۲ همکارانم در رفتار خود با من صادق و دستکار هستند.
۳ همکارانم اطلاعات مهم را با من در میان می گذارند.
۴ کارکنان همیشه یکدیگر را از امور مطلع می کنند.
۵ به طور کلی کارکنان این شرکت قابل اعتمادند.
۶ کارکنان این شرکت اطلاعات،ایده ها و دیگر منابعشان را برای انجام وظایف با یکدیگر ترکیب می کنند.
۷ کارکنان به احساسات همدیگر احترام می نهند.
۸ سازمان برای کارکردهای گروه ها و تیم های کاری ارزش زیادی قائل است.
۹ سازمان برای عضویت افراد در گروه ها فرصت های زیادی فراهم می کند.
۱۰ در شرکت ما تمایل زیادی به راه حل های همکارانه وجود دارد.
۱۱ کارکنان این شرکت معمولا به همکاران خود کمک می کنند.
۱۲ روحیه گروهی و تیمی در میان کارکنان این شرکت وجود دارد.
۱۳ کارکنان این شرکت در امور مختلف مشارکت و همکاری می کنند.
۱۴ کارکنان شرکت با یکدیگر رابطه خوبی دارند.
۱۵ کارکنان شرکت معمولا هنگام تصمیم گیری اطلاعات و نظرات خود را با یکدیگر مبادله می کنند.
۱۶ کارکنان شرکت اطلاعات را از روی میل و داوطلبانه با همدیگر تسهیم و تقسیم می کنند.
۱۷ کارکنان شرکت هنگام بروز مشکل به شیوه ای مفید و سالم با یکدیگر بحث و گفتگو می کنند.
۱۸ به طور کلی ارزش های کارکنان مشابهت و مطابقت زیادی با اهداف و ارزش های شرکت دارد.
۱۹ اهداف و ارزش های مشترکی در بین کارکنان این شرکت وجود دارد.
۲۰ اعتقاد کارکنان بر این است که نیت و اهداف کارکنان خیر و خوب است.
۲۱ کارکنان این شرکت تفاوت های همکاران خود را به آسانی می پذیرند.
۲۲ کارکنان شرکت احساسات یکدیگر را درک می کنند و به راحتی با همدیگر کنار می آیند.
۲۳ کارکنان به شیوه ای سالم و سازنده همدیگر را نقد می کنند.
۲۴ کارکنان شرکت به احساسات یکدیگر احترام می گذارند.
۲۵ کارکنان و شرکت نسبت به تحقق اهداف یکدیگر متعهد هستند.
۲۶ کارکنان خود را عضو یک خانواده مشترک تلقی می کنند.
۲۷ اصولا کارکنان نسبت به ارزش های شرکت وفادار هستند.
۲۸ شرکت و مدیران آن نسبت به ارزش های کارکنان وفادار هستند.

نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸) دارای ۳ بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی می باشد که هفت خرده مقیاس شبکه ها، اعتماد، همکاری، فهم متقابل، روابط، ارزش ها، تعهد را مورد بررسی قرار می دهد و در ۲۸ گویه تنظیم شده و براساس مقیاس پنج گزینه ای لیکرت (خیلی موافقم = ۵، موافقم= ۴، نظری ندارم = ۳، مخالفم= ۲ و خیلی مخالفم= ۱) ساخته شده است.
ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۶) با رویکرد سازمانی جنبه های مختلف سرمایه اجتماعی را درسه بعد جای می دهند:
۱٫ ساختاری: بارت (۱۹۹۲) عنصر ساختاری سرمایه اجتماعی اشاره به الگوی کلی تماس های بین افراد دارد یعنی، شما به چه کسانی و چگونه دسترسی دارید و مهمترین جنبه های این عنصر عبارتند ازروابط شبکه ای بین افراد، پیکربندی شبکه ای، و سازمان مناسب.
۲٫ ارتباطی (مشتری): ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۶) عنصر ارتباطی سرمایه اجتماعی توصیف کننده نوعی روابط شخصی است که افراد با یکدیگر به خاطر سابقه تعاملات شان برقرار می کنند. مهمترین جنبه های این بعد از سرمایه اجتماعی عبارتند از: اعتماد ؛ هنجارها؛ الزامات و انتظارات و هویت.
۳٫ شناختی: عنصر شناختی سرمایه اجتماعی اشاره به منابعی دارد که فراهم کننده مظاهر، تعبیرها و تفسیرها و سیستم های معانی مشترک در میان گروه ها است مهمترین جنبه های این بعد عبارتند از زبان و کدهای مشترک، و حکایات مشترک .

پرسشنامه شامل :

توضیحات ابزاری

اعتبار و پایایی

سوالات پرسشنامه به تفکیک خرده مقیاس ها همراه جدول

روش نمره گزاری

شیوه اجرا

منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
5 WORD 2,500 تومان

نمونه پرسشنامه سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشالدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *