دوشنبه , ۴ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه مدیریت و رهبری با هوش هیجانی فرمت ورد

پایان نامه مدیریت و رهبری با هوش هیجانی
در توانایی زندگی کردن با دیگران، ایجاد اعتماد و احترام متقابل و برقراری روابط مدیریت و رهبری با هوش هيجاني «فرمت پایان نامه ، مقاله ، نقشه ، مجله پایان نامه مدیریت و رهبری با هوش هيجاني مقدمه فصل اول:هوش عاطفي چيست؟ هوش عاطفي چيست؟تفاوت رويكرد خالص و آميخته هوش عاطفی و ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ ﺧﻮدﻛﺎرآﻣﺪي ﻣﺪﻳﺮان ﺮوﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در داﻧﺸﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي ﺧﻮدآﮔﺎﻫﻲ، ﺧﻮدﮔﺮداﻧﻲ و ﻣﻬﺎرت ﻫﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻪ رﻫﺒﺮي و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزﺷﻲ زﻳﻨﻲ وﻧﺪ،اﻛﺮم راﺑﻄﻪ ﻫﻮش ﻫﻴﺠﺎﻧﻲ و ﻋﻤﻠﻜﺮد دﺑﻴﺮان ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺟﻮﻳﺒﺎر
بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک های رهبری مدیران دانشگاه علوم پزشکی عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه ای: بررسی رابطه هوش هیجانی و هدف این پژوهش بررسي رابطه بین هوش هیجانی مدیران دانشگاه علوم پزشکی و سبک رهبري از پرسشنامه هوش هیجانی وی سینگر (۱۹۹۸) طراحی شده بر اساس مؤلفه های گلمن با پیشینه و نظریه های تحقیق مورد استفاده در پایان نامه های رشته مدیریت پایان نامه رشته مدیریت دولتی بررسي رفتار اخلاقی کارکنان در اداره کل منابع تأثیر هوش هیجانی و نقش آن در ایجاد کارآفرینی در کارخانه قند شهرستان (مشاهده بررسی رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین با تعهد سازمانی معلمان مدیران با تعهد سازمانی تدوین مدل ارتباطی بین هوش هیجانی و سبک رهبری هوش هیجانی، سبک رهبری، تعهد سازمانی، سازمان ورزش شهرداری تهران با تعهد سازمانی کارکنان اداره کل تربیت بدنی استان گلستان، پایان نامه کارشناسی است.

پایان نامه مدیریت و رهبری با هوش هیجانی فرمت ورد

پایان نامه مدیریت و رهبری با هوش هیجانی

مقدمه

امروزه روانشناسان علاوه بر توجهی که به تفاوت افراد از لحاظ هوش علمی دارند، هوش عاطفی را نیز به عنوان یک تفاوت عمده بین شخصیت‌های مختلف قلمداد می‌کنند. بطوری که افراد مختلف ممکن است از لحاظ میزان بهره هوشی عاطفی متفاوت از یکدیگر باشند و این تفاوت به شیوه‌های گوناگون در زندگی آنها نمود پیدا کند. کارکردها و عملکردهای افراد به دلیل داشتن درجه هوش عاطفی متفاوت بوده و کل زندگی آنها را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد طی دو دهه اخیر، مبحث هوش عاطفی که به عنوان هوش هیجانی نیز ترجمه شده، یکی از مهمترین مباحث علوم اجتماعی و علوم انسانی، از جمله حوزه مدیریتی و سازمانی، مورد توجه قرار گرفته است و همواره کاربردها و توانایی های آن، در مقایسه با هوش منطقی، مورد بحث بوده است. به طور کلی، دو مکتب مجزا در مورد هوش عاطفی مطرح است: نخستین مکتب؛ بیشتر در حوزه روانشناسی و دانشگاهی مطرح است، که هوش عاطفی را یک توانمندی می داند و دومین مکتب؛ به رویکرد آمیخته معروف است، که رویکر مبحث هوش عاطفی را، از حوزه اختصاصی روانشناسی خارج کرده و وارد حوزه های دیگر علوم اجتماعی و سازمانی می کند.

با توجه به اینکه رویکرد اخیر معروف تر است و در اجرا، به خصوص در حوزه های مدیریت و سازمانی نیز، موفق تر بوده است، متخصصان سازمانی و منابع انسانی، تمایل بیشتری به استفاده از آن دارند تاکنون تعریف مشخص و واحدی در مورد هوش عاطفی نشده است. اصطلاحات هوش عاطفی- قابلیت عاطفی- سواد عاطفی و ضریب عاطفی تاکنون معرفی شده اند. هوش عاطفی در بحث مدل خالص و قابلیت در مدل آمیخته، مطرح شده است.واژه هوش عاطفی یک واژه مرکب و متضاد است، که به دو واژه احساس و هوش و یا به عبارت دیگر، احساس و منطق تقسیم می شود.

ارسطو؛ اولین کسی بود که دو واژه احساس و منطق را درکنار هم قرار داد. او مثال می زند: »عصبانی شدن آسان است، اما عصبانی شدن نسبت به فردی به صورت درست، تا حد معقول و درست در زمان درست و به دلیل درست، کاری ساده نیست.«بحث علمی در مورد هوش عاطفی، طی دو دهه اخیر، شکل گرفته است. پیتر سالوی؛ اولین کسی است که در مورد هوش عاطفی، تعریف مشخصی ارایه کرده است : هوش عاطفی؛ نوعی از پردازش اطلاعات عاطفی (هیجانی) است، که شامل ارزیابی درست هیجان و احساس در خود و دیگران بوده و بیان صحیح احساس و تنظیم انطباقی احساسات است، به شیوه ای که سطح زندگی بهبود یابد.

در سال۱۹۹۹، مایر و همکاران او، این تعریف را بهبود بخشیدند: هوش عاطفی؛ آن گونه ای از توانایی است که به شناخت مفهوم عواطف و روابط آنها- استدلال و حل مسایل بر مبنای آنها می پردازد. هوش عاطفی، شامل ظرفیت درک عواطف- تلفیق احساسات مربوط به عواطف، درک اطلاعات این عواطف و مدیریت آنهاست در محافل علمی، برای نخستین بار در رشته روانشناسی مطرح شد و طی دو دهه پژوهش در این حوزه، امروزه، به یکی از مهمترین مباحث در حوزه رشته های علوم اجتماعی تبدیل شده است. شاید بتوان بیان کرد: بحث برانگیزترین حوزه ای که مبحث هوش عاطفی در آن وارد شده، حوزه مدیریت و مباحث سازمانی است. تحقیقات نشان می دهد هوش عاطفی در سازمان و مخصوصاً در حوزه مدیریت، اهمیتی فراتر از هوش منطقی یافته است.

فهرست مطالب

مقدمه. ۵

فصل اول:هوش عاطفی چیست؟. ۷

هوش عاطفی چیست؟. ۸

تفاوت رویکرد خالص و آمیخته. ۱۵

هوش عاطفی و هوش علمی یا (IR) 16

هوش عاطفی و کنترل احساسات… ۱۶

هوش عاطفی و شناخت احساس دیگران. ۱۷

هوش عاطفی و روابط اجتماعی.. ۱۷

تاریخچه. ۱۷

شاخصه ها و ابعاد هوش عاطفی.. ۱۸

عاطفـه خوب ـــ تفکر خوب… ۲۰

فصل دوم:روانشناسی یادگیری هوش عاطفی.. ۲۲

روانشناسی یادگیری چیست… ۲۳

فصل سوم. ۲۴

روانشناسی هوش عاطفی (هیجانی) ۲۶

سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی: ۲۸

ده توصیه برای بهبود هوش هیجانی.. ۳۰

مهارت های اجتماعی.. ۳۱

تاثیر هوش هیجانی بر بیماری های روانی: ۳۷

هوش هیجانی و اعتماد به نفس: ۳۷

مدیریت هیجانی: ۳۸

جایگاه هوش هیجانی: ۳۸

مؤلفه‌های هوش هیجانی.. ۳۹

شایستگی‌های شخصی: ۴۲

تفکر مثبت و رابطه آن با هوش عاطفی.. ۴۳

نقش هوش عاطفی در سلامت روان. ۴۵

هوش هیجانی EI و تفاوت آن با IQ… ۴۹

روانشناسی ادراکی : ۵۱

نگاه کلی.. ۵۱

ارتباط احساس با ادراک… ۵۱

ثبات ادراک… ۵۲

ارتباط با ادراک… ۵۲

فیزیولوژیکی ادراک… ۵۳

ویژگی‌های یادگیری.. ۵۴

حافظه و یادگیری.. ۵۷

فیزیولوژی یادگیری و حافظه. ۵۸

گستره روانشناسی یادگیری.. ۵۸

چشم انداز این علم. ۵۸

هوش…. ۵۹

اهمیت هوش عاطفی چیست: ۶۰

فصل چهارم. ۶۴

هوش و عوامل موثر بر آن. ۶۵

عوامل قطعی مؤثر در رشد هوش…. ۶۵

پرخاشگری.. ۶۶

ذهن پویا : ۷۵

خلاقیت و عوامل موثر آن بر هوش عاطفی: ۷۷

طبقات هوش…. ۸۳

فصل پنجم. ۸۴

هوش واستعداد تحصیلی.. ۸۵

کاربرد هوش و استعداد. ۸۵

رابطه هوش و استعداد. ۸۵

سنجش هوش و استعداد. ۸۶

سه عامل موفقیت تحصیلی.. ۹۳

فصل ششم. ۹۵

هوش عاطفی و روابط اجتماعی.. ۹۵

فصل هفتم. ۱۰۲

هوش هیجانی و تجارت… ۱۰۳

فصل هشتم. ۱۱۱

مدیریت و رهبری با استفاده از هوش هیجانی: ۱۱۱

فصل نهم. ۱۱۸

هوش هیجانی و ابزار مدیریت بازار. ۱۱۸

فصل دهم. ۱۳۳

توانایی هوش هیجانی چیست؟. ۱۳۳

IQ بهتر است یا EQ… ۱۳۴

هوش هیجانی و محیط.. ۱۳۶

مولفه های هوش هیجانی: ۱۳۷

پنج گام اساسی برای استفاده از قدرت و توسعه رهبری.. ۱۳۹

رابطه هوش هیجانی با بهداشت روانی.. ۱۴۱

کاربردهای هوش هیجانی در محیط کار. ۱۴۲

مزایای هوش هیجانی بالا در محیط کار. ۱۴۵

ویژگی­های فرد دارای هوش هیجانی بالا. ۱۴۷

روش­های صحیح اجرای برنامه آموزش هوش هیجانی.. ۱۵۰

فصل دهم. ۱۵۴

مسائل مرتبط با سازگاری اجتماعی و هوش هیجانی.. ۱۵۴

استرس شغلى.. ۱۵۴

اصول پیشگیری از رفتارهای پرخطر. ۱۵۴

تاثیر هوش هیجانی (هوش عاطفی) بر موفقیت انسان : ۱۵۵

نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. ۱۵۸

ویژگی های رهبری با شعور عاطفی بالا. ۱۶۰

ویژگی های رهبری با هوش عاطفی بالا. ۱۶۲

هوش هیجانی وعملکرد اثر بخش…. ۱۶۶

نمودهای هوش عاطفی در محیط کاری.. ۱۶۷

کاربردهای هوش عاطفی در سازمان ها ۱۷۰

هوش هیجانی وعملکرد اثر بخش…. ۱۷۴

تاثیر هوش هیجانی(هوش عاطفی) بر موفقیت انسان. ۱۷۴

هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار. ۱۷۷

هوش هیجانی و بازار یابی.. ۱۷۸

تحقیقات انجام شده در باره هوش هیجانی.. ۱۷۹

برنامه درمانی – آموزشی اجرا شده در این تحقیق : ۱۷۹

پرورش رهبران: ۱۸۱

عملکرد گروهی: ۱۸۲

فصل یازدهم. ۱۸۳

پزشکی وهوش هیجانی.. ۱۸۳

سواد آموزی هیجانی.. ۱۸۵

ارتباط افسردگی و هوش هیجانی.. ۱۹۱

فصل دوازدهم. ۱۹۴

اهمیت هوش عاطفی در حفظ پیوندهای زناشویی.. ۱۹۴

ادراک هیجانی و روابط زوجین.. ۱۹۷

نقش هوش عاطفی در روابط زوج‌های جوان. ۲۰۵

هوش منطقی –هوش هیجانی بین زنان ومردان. ۲۱۰

نقش هوش هیجانی در زندگی.. ۲۱۲

رهبری عاطفی.. ۲۱۲

فصل سیزدهم. ۲۱۵

هوش هیجانی و اندازه گیری آن. ۲۱۵

فصل چهاردهم. ۲۱۷

رابطه هوش عاطفی مدیران سازمان ها وتاثیر آن بر پیاده ازی فرهنگ سازمانی و رابطه آن با هوش عقلی: ۲۱۸

هوش هیجانی در سازمان چگونه عمل می کند. ۲۲۶

آموزش و یادگیری هوش هیجانی در سازمان. ۲۲۸

پرورش رهبران: ۲۳۲

عملکرد گروهی: ۲۳۳

انگیزش / قدرت بخشی: ۲۳۳

افراد و مراجعین مشکل آفرین: ۲۳۳

رضایت مراجعه کننده: ۲۳۳

خلاقیت و نوآوری: ۲۳۴

مدیریت زمان: ۲۳۴

استعداد ذاتی: ۲۳۴

تعادل کار / زندگی: ۲۳۴

کاهش استرس: ۲۳۴

تاثیر منفی بر کار و تجارت: ۲۳۵

اثرات سودمند بر شخص: ۲۳۵

فصل چهاردهم. ۲۳۸

تحقیقات انجام شده در ایران درباره هوش هیجانی به زبان افراد مهم ۲۳۸

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
210 WORD 4,900 تومان

پایان نامه مدیریت و رهبری با هوش هیجانی فرمت وردلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *