شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی

بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی
همچنین مسئولیت توزیع ،جمع آوری و بررسی فرمهای ارزیابی و تطبیق مستندات رایگان شاغلین موسسه که در سه گروه مدیران پایه ، مدیران میانی و کارکنان طبقه بندی شاخصهاي ارزيابي عملکرد مديران شامل شاخصهاي عمومي و اختصاصي واحد تحت تذکر: پایان نامه ها ،جزوات کمک آموزشی و مصاحبه های چاپ شده در نشریات فاقد اعتبار می باشد. بررسی عوامل تعیین کننده و موثر بر ساختار مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس ارزیابی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان در شرکت نفت بررسی معیارهای انتخاب سهم در بورس منطقه ای اصفهان باتاکید بر ارزيابي مديران مياني حهت تصدي مسئوليت مديريت عالي در شهرداري پایان نامه بررسی خصوصیات مدیران مدارس شهری و تطبیق آن با آیین نامه انتصاب پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی، در قالب فایل لیست منابع پژوهشی ، مورد استفاده در پایان نامه های رشته مدیریت (تمامی – پایان نامه مدیریت دانش (مشاهده ی جزئیات) بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران شاخصهای عملکردی سه نگاه اساسی دارد: یکی اینکه به نظام ارزشیابی مدد می رساند تا دار بودن این شاخصها اهمیت فراوانی در تعیین راهبردها، سیاستها و راهکارهای اجرایی دارد. ویتکر و ولنتن(۶) در بررسی پژوهشهای به عمل آورده، شاخصهای مشترک مدیران زندگی کاری نیروی انسانی، پایان نامه تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی- پایان نامه بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی، در قالب فایل word و در حجم ۱۴۵ صفحه. بخشی از متن: ارزيابي يا بعبارتي

دانلود پایان نامه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی

دانلود پایان نامه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانی

پایان نامه کارشناسی ارشد بررسی و تعیین شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیران میانی معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب، در قالب فایل word و در حجم ۱۴۵ صفحه.

مقدمه:

ارزيابي يا بعبارتي ارزشيابي افراد و ارزشگذاري به کار و خدمات ارائه شده از طرف آنان به منظور تعيين نقاط قوت و ضعف عملکردي آنها، از ديرباز امري شناخته شده بوده، بگونه‌اي که اکنون سالهاست در نظام اداري و سازماندهي خصوصي اغلب کشورها، نتايج اين ارزيابي‌ها بعنوان پايه و مبناي اتخاذ تصميمات مهم اداري همچون: ارتقاء، انتصاب به رده‌هاي بالاتر، تشويق و تقدير از خدمات برجسته، جايگزيني افراد بر اساس استعداد و شايستگي و تعيين نيازهاي آموزشي با توجه به نارسائيهاي عملکردي افراد و انواع پرداختها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

 از طرفي اهميت جايگاه و نقش سطوح مديران به عنوان طراحان، هدايتگران و اداره کنندگان اصلي سازمان بر کسي پوشيده نيست و بکارگيري نظام‌هاي مؤثر انتخاب، جذب و نگهداري، ارزيابي و توسعه آنان نيز طبيعتاً از جايگاه مهم و ويژه‌اي برخوردار مي‌باشد. چرا که مديران بعنوان اصلي‌ترين افراد تصميم‌گيرنده در مواجهه با مسائل مختلف درون و برون سازماني، نقش بسزا و تعيين کننده‌اي را در موفقيت يا حتي شکست سازمان ايفاء مي‌نمايند. بدون ترديد شناسايي نقاط قوت مديران، بهره‌مندي از آنها و نيز شناسايي نقاط ضعف ايشان و تلاش در جهت رفع و اصلاح آنها مي‌تواند نقش انکارناپذيري را در جهت رشد و تعالي سازمان ايفاء نمايد.

 بدين لحاظ بکارگيري و اعمال راهبردهاي سنجش و ارزشيابي مديران بعنوان يکي از مؤثرترين ابزارهاي قضاوت و داوري درخصوص شناسايي نقاط قوت و ضعف آنها مورد توصيه صاحبنظران علوم مديريت مي‌باشد.

فهرست مطالب:

فصل اول،کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۲-۱- بیان مسئله تحقیق
۳-۱- اهمیت و ضرورت تحقیق
۴-۱- هدف تحقیق
۵-۱- انگیزة انتخاب موضوع تحقیق
۶-۱- سؤالات تحقیق
۱-۶-۱- سؤالات اصلی
۲-۶- ۱- سؤالات فرعی
۷- ۱- قلمرو تحقیق
۱-۷-۱- قلمـرو موضوعی.
۲-۷- ۱- قلمرو زمانی
۳-۷- ۱- قلمرو مکانی
۸-۱- محدودیت‌ها و مشکلات تحقیق
۹-۱- واژگان تحقیق
۱-۹-۱- ارزیابی
۲-۹-۱- ارزیاب
۳-۹-۱- ارزش
۴-۹-۱- ارزشیابی
۵-۹-۱- ارزیابی (ارزشیابی) عملکرد
۶-۹-۱- شایستگی
۷-۹-۱- شاخص
۸-۹-۱- معیار
۹-۹-۱- مدیر
فصل دوم،ادبیات تحقیق
بخش اول: کلیات ارزشیابی
۱-۱-۲- مقدمه
۲-۱-۲- تعریف ارزشیابی
۳-۱-۲- فلسفه ارزشیابی
۴- ۱-۲- اهداف اصلی ارزشیابی
۵-۱-۲- ضرورت و علل استفاده از ارزشیابی
۶-۱-۲- کاربردهای متنوع ارزیابی
۷-۱-۲- معیارهای ارزشیابی
۸-۱-۲- روشهای ارزشیابی
۱-۸-۱-۲- روشهای ارزیابی ویژگیها
۲-۸- ۱-۲- روشهای ارزیابی رفتار
۳-۸- ۱-۲- روش‌های ارزیابی نتایج
۹-۱-۲- بهترین روش ارزیابی کدام است؟
۱۰-۱-۲- منابع ارزیابی
۱-۱۰- ۱-۲- ارزیابی توسط مدیر یا سرپرست مستقیم
۲-۱۰- ۱-۲- ارزیابی از خود
۳-۱۰- ۱-۲- ارزیابی توسط زیردستان
۴-۱۰- ۱-۲- ارزیابی توسط همردیفان
۵-۱۰- ۱-۲- ارزیابی کمیته‌ای
۶-۱۰- ۱-۲- ارزیابی مشتریان
۱۱- ۱-۲- خصوصیات ارزیابی کننده
۱۲-۱-۲- تفاوت ارزشیابی با اندازه‌گیری
۱۳-۱-۲- سوابق تاریخی ارزشیابی
بخش دوم: مفاهیم مدیریتی
۱-۲-۲- تعریف مدیریت
۲- ۲-۲- مدیران و غیرمدیران
۳- ۲-۲- سطوح مدیران
۱-۳-۲-۲- تقسیم‌بندی در قالب سلسله مراتب سازمانی
۲-۳-۲-۲- تقسیم‌بندی در قالب ماهیت تخصصی
۴-۲-۲- وظایف مدیریت
۵-۲-۲- الگوهای رفتاری مدیران
۶- ۲-۲- مهارتهای مدیریتی
بخش سوم: اثربخشی سازمانی مدیران
۱-۳-۲- روش مبتنی بر هدف
۲-۳-۲- روش مبتنی بر رضایت گروههای ذینفع
۳-۳-۲- مدیریت اثربخش
بخش چهارم: شایستگی مدیران
۱-۴-۲- مقدمه
۲-۴-۲- دوران جدید – صلاحیت‌های جدید
۳-۴-۲- تاریخچه شایستگی
۴- ۴-۲- تعریف شایستگی
۵- ۴-۲- الگوی شایستگی مدیران
۱-۵-۴-۲- دانش و معلومات نظری
۲-۵-۴-۲- مهارتها
۳-۵-۴-۲- ویژگیهای شخصیتی
۴-۵-۴-۲- نگرش و بینش
۵-۵-۴-۲- اعتبار حرفه‌ای و عمومی
بخش پنجم: معیارهای سنجش بهره‌وری مدیران، دشواری‌ها، راه‌حل‌ها
۱- ۵-۲- گوناگونی و تنوع کار مدیران
۲-۵-۲- کیفی بودن کار مدیران
۳-۵-۲- تبلور مجموع کار مرئوسان در کارنامه مدیران
۴-۵-۲- طولانی بودن آزمون صحت کار مدیران
۵- ۵-۲- تناقض سرعت و صحت در کار مدیران
۶-۵-۲- نوآوری و خلاقیت در کار مدیران
۷-۵-۲- سنجش چند بُعدی صرف وقت مدیران
بخش ششم: مدیران کارآمد
۱-۶-۲- مدیر کارآمد کیست؟
۲-۶-۲- بهره‌وری و عملکرد مدیریتی
۳- ۶-۲- فرآیند مدیریت
۴-۶-۲- نقشها و فعالیتهای مدیریتی
۵-۶-۲- شبکه‌های مدیریتی
۶- ۶-۲- چالش مدیران
۷-۶-۲- پیشینه تحقیق
فصل سوم،روش تحقیق
۱-۳- مقدمه
۱-۳- مقدمه
۲- ۳- نوع تحقیق
۳-۳- روش جمع‌آوری اطلاعات
۴- ۳- ابزار تحقیق
۵-۳- اعتبار و روایی ابزار تحقیق
۶-۳- آشنایی با جامعه آمار ی
۱-۶-۳- تاریخچه تشکیل معاونت برنامه‌ریزی شرکت مدیریت منابع آب ایران
۲-۶-۳- اهداف و وظایف معاونت برنامه‌ریزی
۳-۶-۳- دفتر مدیریت اطلاعات و آمار
۴-۶-۳- دفتر اقتصاد آب
۵-۶-۳- دفتر طرح و برنامه
۶-۶-۳- دفتر بهبود مدیریت
۷-۶-۳- ساختار تشکیلاتی معاونت برنامه‌ریزی
۷-۳- نمونه آماری
۸-۳- روش‌های تحلیل داده‌های آماری
فصل چهارم،یافته های تحقیق
۱- ۴- مقدمه
۲-۴– تحلیل توصیفی داده‌های آماری
۱-۲-۴-تحلیل توصیفی اطلاعات دموگرافیک پرسشنامه‌ها (زمینه‌ای پاسخگویان)
۱-۱-۲-۴- توزیع فراوانی سن پاسخ‌دهندگان
۲-۱- ۲-۴- توزیع فراوانی جنسیت پاسخ‌دهندگان
۳-۱-۲-۴- توزیع فراوانی وضعیت تأهل پاسخ‌دهندگان
۴-۱-۲-۴- توزیع فراوانی پست سازمانی پاسخ‌دهندگان
۵-۱- ۲-۴- توزیع فراوانی سابقة خدمت پاسخ‌دهندگان
۶-۱-۲-۴- توزیع فراوانی مقطع تحصیلی پاسخ‌دهندگان
۷-۱-۲-۴- توزیع فراوانی رشته تحصیلی پاسخ دهندگان
۲-۲-۴-تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به ۵۴ شاخص منظور شده در پرسشنامه‌ها
۳-۲-۴- تحلیل توصیفی داده‌های مربوط به سوالات ۸ و ۹ پرسشنامه
۴-۲-۴- تحلیل توصیفی معیارهای ارزیابی
۱-۴-۲-۴- روش ارزشگذاری معیارها‌
۲-۴-۲-۴- اولویت‌بندی معیارها
۳-۴- تحلیل استنباطی داده‌های آماری
۱-۳-۴- تحلیل استنباطی داده‌های مربوط به ۵۴ شاخص منظور شده در پرسشنامه
۲-۳-۴ – تحلیل استنباطی معیارهای ارزیابی
۳-۳-۴- تحلیل استنباطی پاسخ سوالات ۸ و ۹ در ارتباط با منابع ارزیابی و مقاطع زمانی ارزیابی
فصل پنجم،نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- مقدمه
۲-۵- خلاصه
۳-۵- نتیجه‌گیری
۴-۵- پیشنهادها
۱-۴-۵- پیشنهادهای برخاسته از نتایج تحقیق
۲-۴-۵- سایر پیشنهادها

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
145 WORD 3,000 تومان

دانلود پایان نامه بررسی شاخص های ارزیابی عملکرد مدیران میانیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *