نمونه سوالات پیام نور

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی فرمت وردپایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی
بررسی رابطه ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی رایگان در پرسنل نوبتکار شرکت بهره برداری نفت و گاز پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تربیت مدرس مشاهده مطلب پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد مشاهده مطلب پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی بهزیستی استان کرمانشاه) نام محصول : پایان نامه کارشناسی بررسی پایان نامه درباره تعهد سازمانی و کاری  رشته مدیریت | مرجع دانلود پایان دلیل عمده و اصلی چنین علاقه و توجه، این است
که تعهد سازمانی بعنوان یک نگرش قادر است ترک خدمت کارکنان را بهتر از سایر نگرشهای‌ کاری مانند رضایت شغلی پیش روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد به دست آمد.بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد: بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در كاركنان مجتمع فولاد اهواز، پایان نامه كارشناسی ارشد، تعهد سازمانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی درسازمان آموزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ادراك ﻋﺪاﻟﺖ پژوهشگاه علوم و فناوری است.

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی فرمت ورد

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی فرمت ورد

دانلود پایان نامه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در قالب فایل ورد و تنظیم شده در ۱۳۵ صفحه.
بدیهی است که رضایتمندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهره­وری دارد ، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انسانی در بهره­وری اشاره شود . انسان محور بهره­وری است . کلیه سازمانها با هر ماموریتی که دارند باید بیشترین امکانات را به آموزش و پرورش انسانها در ابعاد مختلف، اختصاص دهند ، مواردی همچون آموزشهای رفتاری ، شغلی و تخصصی ، قوانین و مقررات و آموزش شرح وظایف، آموزش فکر، خودآموزی و دگر آموزی و آموزش خانواده به ترتیب تقویت کارگروهی ، تسلط بر شغل، شناخت داخل و خارج سازمان، شناخت حدود و عمق وظایف، نوآوری، پیدایش و توسعه اصل فرد و سازمان یاد گیرنده ، تفاهم فی ما بین خانواده­های شاغلین و سازمان را در پی خواهند داشت که در آخر به ایجاد و استقرار، پرورش و گسترش، کاربردی شدن و استمرار بهره وری و در کل به ارتقای آن در سازمان خواهد انجامید . بنابراین ، رویکرد منظم و مستمر انطباق فرد مناسب با شغل مناسب درزمان مناسب که دربر گیرنده هر دو مفهوم رضایت شغلی و بهره­وری می باشد بهترین گزینه و راهکار به شمار می رود(حیدری پوری ، ۱۳۹۰ ) .
یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است او می تواند با انجام به موقع کارها و حس مسئولیت در افزایش تولید و بهره­وری موثر باشد . لذا بایستی کارمندان متعهدی برای سازمان تربیت نمود . مدیران می توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان ، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش ، آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند . تا زمانی که نیازهای روحی و روانی کارکنان برآورده نشود ، هرگز به طور کامل نسبت به سازمان احساس تعهد نخواهند کرد . تنها متعهد ساختن کارکنان به سازمان کافی نیست بلکه باید تعهد آنها را به سازمان همواره حفظ کرد . یکی از مؤثرین راههای حفظ تعهد در کارکنان و نگه داشتن آنها در سازمان ، غنی سازی شغل و افزایش انگیزه در آنان است.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۱۶۳ نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .
این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی JDI (اسمیت ، کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد : تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی( ماهیت کار ، فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد . تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار ، سرپرستان ، فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان ۹۹ درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد . تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان و همکاران ) با اطمینان ۹۹ درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان ، همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد .

بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت ، نوع استخدام ، وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت ،سمت ،جنسیت ، وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد .تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی ، سنوات خدمت ، نوع استخدام ، جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد .

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مساله
۱-۳- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاح ها
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه
۲-۲- رضایت شغلی
۲-۳- تعریف شغل
۲-۴- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی
۲-۵- عوامل مؤثر در انتخاب شغل
۲-۶- تعریف رضایت شغلی
۲-۷- روشهای ارزیابی رضایت شغلی
۲-۸- عوامل موثر بر رضایت شغلی
۲-۹- روابط انسانی و رضایت شغلی
۲-۱۰- کیفیت زندگی کاری
۲-۱۱- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی
۲-۱۲- افزایش رضایت شغلی
۲-۱۳- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
۲-۱۴- رضایت شغلی و عملکرد
۲-۱۵- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان
۲-۱۶- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی
۲-۱۷- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی
۲-۱۸-تعاریف تعهد سازمانی
۲-۱۹- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی
۲-۲۰- انواع تعهد
۲-۲۱- انواع تعهد سازمانی
۲-۲۲- اهمیت تعهد سازمانی
۲-۲۳- جوانب تعهد سازمانی
۲-۲۴- حوزه های تعهد سازمانی
۲-۲۵- نظریه های تعهد سازمانی
۲-۲۶- توسعه منابع انسانی
۲-۲۷- استقرار نظام مدیریت عملکرد
۲-۲۸- رضایت شغلی و بهره ­وری
۲-۲۹- نقش تعهد در بهره­وری کارکنان
۲-۳۰- نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق
۲-۳۰-۱- مروری بر مطالعات داخلی
۲-۳۰-۲- مروری بر مطالعات خارجی
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش پژوهش
۳-۳- جامعه آماری پژوهش
۳-۴- نمونه آماری وروش نمونه گیری
۳-۵- ابزارگردآوری اطلاعات
۳-۶- روایی وپایایی ابزار
۳-۷- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
۳-۸- ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم : نتایج پژوهش
۴-۱- مقدمه
۴-۲- داده های توصیفی
۴-۳- یافته های توصیفی
۴-۴- یافته های ا ستنباط
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه یافته ها و نتایج
۵-۳- تحلیل نتایج پژوهش
۵-۴- بحث و نتیجه گیری
۵-۵- محدودیتهای حقیق
۵-۶- پیشنهادات کاربردی
۵-۷- پیشنهادات پژوهشی

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
135 WORD 21,900 تومان

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها: ,
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور