سه شنبه , ۲۹ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی فرمت ورد

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی
بررسی رابطه ابعاد رضایت شغلی و تعهد سازمانی رایگان در پرسنل نوبتکار شرکت بهره برداری نفت و گاز پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت،دانشگاه تربیت مدرس مشاهده مطلب پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد مشاهده مطلب پایان نامه کارشناسی بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی (مطالعه موردی بهزیستی استان کرمانشاه) نام محصول : پایان نامه کارشناسی بررسی پایان نامه درباره تعهد سازمانی و کاری  رشته مدیریت | مرجع دانلود پایان دلیل عمده و اصلی چنین علاقه و توجه، این است
که تعهد سازمانی بعنوان یک نگرش قادر است ترک خدمت کارکنان را بهتر از سایر نگرشهای‌ کاری مانند رضایت شغلی پیش روش تحقیق پیمایشی و داده ها از طریق پرسش نامه استاندارد به دست آمد.بين ميزان رضايت شغلي و ميزان تعهد سازماني رابطه معناداري وجود دارد: بررسی رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در كاركنان مجتمع فولاد اهواز، پایان نامه كارشناسی ارشد، تعهد سازمانی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پایان‌نامه . دانشگاه آزاد اسلامی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دانشکده مدیریت بررسی رابطه بین عدالت سازمانی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی درسازمان آموزش ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺗﻌﻬﺪ ﺷﻐﻠﯽ در ﮐﺎرﮐﻨﺎن راﺑﻄﻪ ادراك ﻋﺪاﻟﺖ پژوهشگاه علوم و فناوری است.

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی فرمت ورد

دانلود پایان نامه رابطه رضایت شغلی و تعهد سازمانی در قالب فایل ورد و تنظیم شده در ۱۳۵ صفحه.
بدیهی است که رضایتمندی افراد از مشاغل خود، نسبتی مستقیم با بهره­وری دارد ، برای تبیین بهتر این رابطه جا دارد به نقش سرمایه عظیم و ارزشمند نیروی انسانی در بهره­وری اشاره شود . انسان محور بهره­وری است . کلیه سازمانها با هر ماموریتی که دارند باید بیشترین امکانات را به آموزش و پرورش انسانها در ابعاد مختلف، اختصاص دهند ، مواردی همچون آموزشهای رفتاری ، شغلی و تخصصی ، قوانین و مقررات و آموزش شرح وظایف، آموزش فکر، خودآموزی و دگر آموزی و آموزش خانواده به ترتیب تقویت کارگروهی ، تسلط بر شغل، شناخت داخل و خارج سازمان، شناخت حدود و عمق وظایف، نوآوری، پیدایش و توسعه اصل فرد و سازمان یاد گیرنده ، تفاهم فی ما بین خانواده­های شاغلین و سازمان را در پی خواهند داشت که در آخر به ایجاد و استقرار، پرورش و گسترش، کاربردی شدن و استمرار بهره وری و در کل به ارتقای آن در سازمان خواهد انجامید . بنابراین ، رویکرد منظم و مستمر انطباق فرد مناسب با شغل مناسب درزمان مناسب که دربر گیرنده هر دو مفهوم رضایت شغلی و بهره­وری می باشد بهترین گزینه و راهکار به شمار می رود(حیدری پوری ، ۱۳۹۰ ) .
یک کارمند متعهد برای سازمان فوق العاده ارزشمند است او می تواند با انجام به موقع کارها و حس مسئولیت در افزایش تولید و بهره­وری موثر باشد . لذا بایستی کارمندان متعهدی برای سازمان تربیت نمود . مدیران می توانند با برآورده کردن نیازهای اساسی کارکنان ، برقراری اعتماد متقابل میان خود و آنها و ایجاد یک فرهنگ عاری از سرزنش ، آنها را نسبت به سازمان متعهد کنند . تا زمانی که نیازهای روحی و روانی کارکنان برآورده نشود ، هرگز به طور کامل نسبت به سازمان احساس تعهد نخواهند کرد . تنها متعهد ساختن کارکنان به سازمان کافی نیست بلکه باید تعهد آنها را به سازمان همواره حفظ کرد . یکی از مؤثرین راههای حفظ تعهد در کارکنان و نگه داشتن آنها در سازمان ، غنی سازی شغل و افزایش انگیزه در آنان است.

چکیده :
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران شاغل در مرکز آموزشی و درمانی شهید محمدی بندرعباس صورت گرفته است. جامعه آماری این تحقیق را تمامی پرستاران وکادر درمانی که دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم به بالاتر می باشند ، تشکیل می دهند و حجم نمونه مورد پژوهش تعداد ۱۶۳ نفر می باشد که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند .
این بررسی به روش توصیفی از نوع همبستگی صورت گرفته و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه رضایت شغلی JDI (اسمیت ، کندال و هالین) و پرسشنامه تعهد سازمانی (آلن و مایر) بهره گرفته شده و برای تجزیه و تحلیل داد ها از روش های آماری ضریب همبستگی پیرسون ، آنالیز واریانس یکطرفه وآزمون T مستقل و برای انجام پردازش اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS استفاده شده است و نتایج حاصل به شرح ذیل می باشد : تعهد مستمر با ابعاد رضایت شغلی( ماهیت کار ، فرصت های رشد و همکاران ) دارای رابطه معنی داری بوده اما با ابعاد پرداخت ها و سرپرستان رابطه معنی داری وجود ندارد . تعهد عاطفی با ابعاد رضایت شغلی(ماهیت کار ، سرپرستان ، فرصت های رشد و پرداخت ها ) با اطمینان ۹۹ درصد دارای رابطه معنی دار ی بوده اما با مولفه همکاران رابطه معنی داری ندارد . تعهد هنجاری با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان و همکاران ) با اطمینان ۹۹ درصد دارای رابطه معنی دار بوده اما با ابعاد فرصت های رشد و پرداخت ها رابطه معنی داری وجود ندارد .همچنین تعهد سازمانی کل با ابعاد رضایت شغلی (ماهیت کار ، سرپرستان ، همکاران و فرصت های رشد ) دارای رابطه معنی دار بوده ولی با مولفه پرداخت ها رابطه معنی داری ندارد .

بر اساس نتایج حاصله وضعیت رضایت شغلی پرستاران در محدوده متوسط و بالا ولی وضعیت وفاداری و تعهد سازمانی پرستاران در محدوه متوسط رو به بالا بود. همچنین رضایت شغلی با مولفه های فردی سنوات خدمت ، نوع استخدام ، وضعیت مسکن و مقطع تحصیلی پرستاران دارای رابطه معنی داری بوده اما با مولفه های نوع بخش محل خدمت ،سمت ،جنسیت ، وضعیت تاهل و شغل فعلی پرستاران رابطه معنی داری ندارد .تعهد عاطفی نیز با مولفه های فردی ، سنوات خدمت ، نوع استخدام ، جنسیت و تعهد مستمر با مولفه سنوات خدمت پرستاران رابطه معنی داری را نشان داد .

فصل اول: کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مساله
۱-۳- بیان ضرورت و اهمیت تحقیق
۱-۴- اهداف تحقیق
۱-۵- فرضیه های تحقیق
۱-۶- تعریف واژه ها و اصطلاح ها
فصل دوم : ادبیات تحقیق
۲-۱-مقدمه
۲-۲- رضایت شغلی
۲-۳- تعریف شغل
۲-۴- اهمیت کارکردن ازدیدگاه فردی و اجتماعی
۲-۵- عوامل مؤثر در انتخاب شغل
۲-۶- تعریف رضایت شغلی
۲-۷- روشهای ارزیابی رضایت شغلی
۲-۸- عوامل موثر بر رضایت شغلی
۲-۹- روابط انسانی و رضایت شغلی
۲-۱۰- کیفیت زندگی کاری
۲-۱۱- ویژگیهای شخصی وخشنودی شغلی
۲-۱۲- افزایش رضایت شغلی
۲-۱۳- پیامدهای رضایت شغلی و عدم رضایت شغلی
۲-۱۴- رضایت شغلی و عملکرد
۲-۱۵- تأثیر رضایت شغلی بر سازمان
۲-۱۶- تحول مطالعات پیرامون رضایت شغلی
۲-۱۷- برخی ازنظریه های موجود در خصوص رضایت شغلی
۲-۱۸-تعاریف تعهد سازمانی
۲-۱۹- دیدگاههای متفاوت درباره تعهد سازمانی
۲-۲۰- انواع تعهد
۲-۲۱- انواع تعهد سازمانی
۲-۲۲- اهمیت تعهد سازمانی
۲-۲۳- جوانب تعهد سازمانی
۲-۲۴- حوزه های تعهد سازمانی
۲-۲۵- نظریه های تعهد سازمانی
۲-۲۶- توسعه منابع انسانی
۲-۲۷- استقرار نظام مدیریت عملکرد
۲-۲۸- رضایت شغلی و بهره ­وری
۲-۲۹- نقش تعهد در بهره­وری کارکنان
۲-۳۰- نتایج برخی پژوهش ها درارتباط با موضوع تحقیق
۲-۳۰-۱- مروری بر مطالعات داخلی
۲-۳۰-۲- مروری بر مطالعات خارجی
فصل سوم : روش تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش پژوهش
۳-۳- جامعه آماری پژوهش
۳-۴- نمونه آماری وروش نمونه گیری
۳-۵- ابزارگردآوری اطلاعات
۳-۶- روایی وپایایی ابزار
۳-۷- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات
۳-۸- ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم : نتایج پژوهش
۴-۱- مقدمه
۴-۲- داده های توصیفی
۴-۳- یافته های توصیفی
۴-۴- یافته های ا ستنباط
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه یافته ها و نتایج
۵-۳- تحلیل نتایج پژوهش
۵-۴- بحث و نتیجه گیری
۵-۵- محدودیتهای حقیق
۵-۶- پیشنهادات کاربردی
۵-۷- پیشنهادات پژوهشی

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
135 WORD 21,900 تومان

پایان نامه تعهد سازمانی و رضایت شغلی فرمت وردلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *