نمونه سوالات پیام نور

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و بهره وری فرمت ورددانلود پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری با بهره وری
مبانی نظری
از زمانی که دولت‌ها نقش موثری در اقتصاد به عهده گرفتند، ساختار بودجه دولدت نقش مهمی را در تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی ایفا کرده است ساختار بودجه دولت به عنوان عاملی اثر گذار بر متغییر های کلان اقتصادی، خود متأثر از نحوه تأمین مالی منابع مالی مورد نیاز دولت و همچنین چگونگی مصارف آن‌ها است. در اقتصاد ایران، مالیات‌ها و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز، از منابع مهم درآمدی محسوب می‌گردند.
در ادبیات اقتصادی از درامدهای مالیاتی به عنوان یکی از باثبات‌ترین و مطمئن‌ترین منابع درآمدی ممکن برای دولت‌ها یاد می‌شود. بدان معنی که متکی ساختن بودجه دولت به درآمدهای مالیاتی و یا به عبارت دیگر مرتبط ساختن بودجه دولت با اوضاع و احوال اقتصادی سبب می‌گردد که هزینه‌های دولت با واقعیات اقتصاد جامعه شکل بگیرد. در این راستا، شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق اهداف درآمدهای مالیاتی از اهمیت ویژه ای برخوردار است(فلیحدی، ۱۶۱:۱۳۸۳).
سهم مالیات‌ها در بودجه کشورهای توسعه یافته چشمگیر است و نظرات بودجه ریزی ایران در مسیر توسعه و گذار در پی افزایش میزان سهم مالیات در بودجه عمومی دولت و کاهش وابستگی به منابع نفتی است؛ از طرفی مالیات‌ها به عنوان ابزار سیاست‌های مالی، ایفاگر نقشی محوری در «مدیریت اقتصاد» هستند؛ مضافاً اینکه از دیرباز وصول عادلانه مالیات از دغدغه‌های اصلی سازمان امور مالیاتی کشور به طور عام و اداره کل امور مالیاتی به طور خاص بوده است.
تحقق اهداف مذکور مستلزم توجه به منابع انسانی از طریق بهبود شرایط کار، انگیزش و نیز نگرشی مثبت به رویکرد”کیفیت زندگی کاری” است. اقبال مدیران بخش مالیاتی به این مقوله موجب فراهم نمودن بسترهای مناسب دستیابی به توسعه پایدار و متوازن، ارتقای بهره وری و عملکرد سرمایه‌های انسانی جهت تحقق اهداف استراتژیک بوده و این امر هم روش انی و یکسویه نمودن اهداف فرد، سازمان و جامعه را که همواره چالشی برای سازمان‌ها می‌باشد به دنبال دارد استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های مختلف کیفیت زندگی کاری هنگامی با موفقیت توام است که با شناخت دقیق همراه باشد و بتوان آنها را مورد استفاده قرار داد و در عرصه سازمان از آنها بهره جست،
با این وجود پاره¬ای دیگر از اهمیت نتایج پژوهش را می‌توان در موارد مذکور یافت: توجه به کیفیت زندگی کاری کارکنان در اداره کل امور مالیاتی استان مازندران میتواند موجب افزایش پتانسیل و توان منابع انسانی در مسیر تحقق راهبردها و چشم انداز باشد توجه به نتایج این پژوهش؛ کاهش در شاخص‌های و قفه مالیاتی، فرار مالیاتی؛ شکاف عمیق میان ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل، افزایش کارایی مالیاتی را از طریق ارتقای کوشش کارکنان سازمان به دنبال دارد. پژوهش با آسیب شناسی موردی، می‌تواند سازمان را در پی ریزی موفقیت ممیز پروژه هایی نظیر پیاده سازی دولت الکترونیک، سیستم‌های مکانیزه مالیاتی و نظارت جام مالیاتی یاری رساند.
چنانچه نتایج این تحقیق از سوی مدیران این شرکت مورد توجه قرار گیرد و خواسته های کارکنان با توجه به چارچوب تعریف شده در شرکت مربوطه به اجرا در آید، مسلماً در آینده شاهد تغییرات مفید و مؤثر در کیفیت زندگی کارکنان خواهیم بود.
۲-۲- کیفیت زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری یکی از متغیرهایی است که اخیراً مورد توجه بسیاری از مدیرانی که درصدد ارتقای کیفیت مناسب انسانی خود هستند، را گرفته است. کیفیت زندگی کاری مسئله‌ای پیچیده و مرکب از متغیرهای محیط کاری است و فراورده ارزیابی کلی شخص از شغلش می‌باشد(دهقان نیری و همکاران، ۱۶۱). گرچه هیچ تعریف رسمی از کیفیت زندگی کاری وجود ندارد اما روانشناسان صنعت و دانشمندان علم مدیریت آن را به‌ عنوان سازه‌ای در نظر گرفته‌اند که به رفاه کارکنان مربوط می¬شود.
این سازه اثر مکان کار بر رضایت از کار، رضایت در حیطه‌های زندگی غیر کاری، رضایت از زندگی کلی، خوشحالی شخصی و رفاه مندی را در بر می‌گیرد(همان .(دانشمندان و نظریه‌ پردازان از دیدگاه‌های مختلفی به مفاهیم کیفیت زندگی کاری پرداختند که در این بخش این دیدگاه‌ها مورد بحث را می‌گیرند: ادگار و بودین کیفیت زندگی کاری را مجموعه شرایط واقعی کار در سازمان می‌دانند و معتقدند کیفیت زندگی کاری نگرش و احساس کارکنان از کار خود را به‌صورت خوب نشان می‌دهد
و مشتمل بر جنبه وسیعی از محیط کاری است که بر یادگیری و سمت کارکنان تأثیر دارد(همان منبع). کیفیت زندگی کاری عبارت است از ادراک کارکنان از بهداشت فیزیکی(جسمی و روانی) ذهنی (خود در محیط کار و عواملی شامل مشارکت کارکنان، توسعه شغلی، حل تعارض، ارتباط، امنیت شغلی جبران برابر و محیط امن و افتخارآمیز ) کاسیو، ۱۹۹۲). انجمن کیفیت زندگی امریکا تعریف زیر را در این مورد ارائه نمود:
بهبود کیفیت زندگی کاری به هر فعالیتی اطلاق می‌شود که در هر سطحی از سازمان رخ می‌دهد و هدف از آن افزایش اثربخشی سازمان از طریق بالا بردن مقاومت و منزلت و فراهم نمودن امکان بهتر افراد است. کیفیت زندگی کاری فرایندی است که طی آن سهامداران سازمان، مدیریت، اتحادیه‌ها و کارکنان می‌آموزند چگونه بهتر با یکدیگر کار کنند، عملیات را برای خود تشریح نمایند و بهبودهای لازم را اعمال نمایند تا دو هدف بهبود کیفیت زندگی کاری برای اعضای سازمان و اثربخشی شرکت‌ها و اتحادیه‌ها به‌طور همزمان تحقق یابد) فیلیرو وکامینگز،۱۹۹۱) معتقد است
کیفیت زندگی کاری از عکس‌العمل کارکنان نسبت به کار به‌ویژه پیامدهای فردی آن در ارضای شغلی و سمت روحی حاصل می‌شود، با استفاده از این تعریف کیفیت زندگی کاری بر پیامدهای شخصی، تجربه کاری و چگونگی بهبود کار در راستای رفع نیازهای فرد تأکید دارد. هم‌چنین ایشان کیفیت زندگی کاری را برحسب فنون و روش‌های خوب کار مانند غنی‌سازی شغلی، گروه‌های کاری خودگردان و کمیته‌های کارکنان مدیریت تعریف کرده‌اند.
گری فین معتقد است کیفیت زندگی کاری میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی، با استفاده از تجربیاتی است که در سازمان کسب کرده‌اند که در این تعریف به مشارکت بر ایجاد محیطی که منجر به ارضای نیازهای افراد شود، تأکید شده است به‌ زعم دولان و شولر کیفیت زندگی کاری فرایندی است که به‌وسیله آن‌ همه اعضای سازمان از راه مجاری باز و متناسبی که برای این منظور ایجادشده است بر تصمیم‌هایی که به‌ویژه بر شغلشان و بر محیط کارشان به‌ طور کلی اثر می‌گذارند به نحوی دخالت می¬کنند و در نتیجه، مشارکت و خشنودی آن‌ها از کار بیشتر می‌شود
نتیجه گیری
همانطور که در جداول فصل قبل مشاهده می گردد ابتدا به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی یا همان متغیر های زمینه ای پرداخته شد. بر اساس جدول ۱ بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به سن ۳۰ تا ۳۹ سال با ۴۱٫۵ درصد و کمترین مربوط به ۵۰ سال به بالا با ۹٫۴ درصد بود. بر اساس جدول ۴-۱ بیشترین درصد پاسخگویان مربوط به تحصیلات لیسانس با ۴/۴۳ درصد و کمترین مربوط به فوق لیسانس با ۵٫۸ درصد را تشکیل می دادند. هم چنین بر اساس جدول ۴-۳ بیشترین درصد پاسخگویاننیز مربوط به سابقه کار کمتر از ۵ سال با ۴/۴۳ درصد و کمترین درصد مربوط به ۲۱ تا ۲۶ سال با ۷/۵ درصد را نشان می داد.
در مرحله بعد نیز متغیرهای کیفیفت زندگی کاری نیز در ارتباط با مولفه بهره وری به آزمون گذارده شدند که در این میان جدول ۴-۴ رابطه فرضیه مقدار P=0/861 است و بیشتر از مقدار معین P=0/05 ، بود. که فرضیه x2 تایید شد و این بدان معنا بود که بین مولفه معنا و مفهومی بودن کار و بهره وری نیروی انسانی رابطه ای وجود نداشته است. جدول ۴-۵ مقدار P=0/000 کمتر از مقدار معین P=0/05 ، می باشد.
پس فرضیه x1 تایید می شود و این بدان معناست که بین مولفه چالشی، غنی و پربار بودن و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد. در جدول ۴-۶ مقدار P=0/047 کمتر از مقدار معین P=0/05 ، می باشد. پس فرضیه x1 تایید می شود و این بدان معناست که بین مولفه امنیت و زمینه پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر در کار و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد.
جدول ۴-۷- مربوط به رابطه تناسب سازمانی و اجتماعی و بهره وری نیروی انسانی مقدار P=0/024 کمتر از مقدار معین P=0/05 ، را نشان داد پس فرضیه x1 تایید می شود و این بدان معناست که بین مولفه تنایب سازمانی و اجتماعی و بهره وری نیروی انسانی رابطه وجود دارد.
جدول ۴-۸ مقدار P=0/241 بیشتر از مقدار معین P=0/05 ، می باشد. پس فرضیه x2 تایید می شود و این بدان معناست که بین مولفه سن و بهره وری نیروی انسانی رابطه ای وجود ندارد. جدول ۴-۹ مقدار P=0/170 بیشتر از مقدار معین P=0/05 ، می باشد. پس فرضیه x2 تایید می شود و این بدان معناست که بین مولفه تحصیلات و بهره وری نیروی انسانی رابطه ای وجود ندارد. جدول ۴-۱۰ مقدار P=0/134 بیشتر از مقدار معین P=0/05 ، می باشد. پس فرضیه x2 تایید می شود و این بدان معناست که بین مولفه تحصیلات و بهره وری نیروی انسانی رابطه ای وجود ندارد.
در اینجا نتیجه گیری می شود که متغیرهای مولفه چالشی، غنی و پرباربودن کار ، تناسب سازمانی و اجتماعی کار و امنیت و زمینه پرورش مهارت ها و یادگیری مستمر در کار بر روی بهره وری نیروی انسانی در شرکت گاز مهران تاثر گذار است.

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و بهره وری

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و بهره وری فرمت ورد

چکیده

مقدمه
امروزه تمامی صاحب‌نظران و اندیشمندان بر اهمیت و نقش نیروی انسانی به‌ عنوان عامل توسعه در کشور واقف بوده و بر آن تأکید دارند به طوری که منابع انسانی، عامل اصلی خدمت، بقاء و موفقیت سازمان‌ها شناخته شده است. پرستاران دارای نقشی حیاتی در سیستم‌های بهداشتی و درمانی هستند. از طرف دیگر اهمیت و نقش برجسته‌ای که نیروی انسانی در هر سازمان دارد، پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش غیبت و ترک خدمت آن‌ها و در نهایت افزایش بهره‌وری گردد، مورد توجه پژوهشگران و صاحب‌نظران می‌باشد. یکی دیگر از این موضوعات مهم، کیفیت زندگی کاری است. کیفیت زندگی کاری ازجمله فنون بهسازی سازمان می‌باشد که عبارت است از مجموعه‌ای از شرایط واقعی کار و محیط کار در یک سازمان نظیر میزان حقوق و مزایا، امکانات رفاهی، بهداشتی و ایمنی، مشارکت در تصمیم‌گیری، دموکراسی سرپرستی، تنوع و غنی‌سازی شغل و… را شامل می‌شود.
۱-۲-بیان مسئله
دنیا پس از سال‌ها تجربه به این نتیجه رسیده است که اگر کشوری بخواهد در اقتصاد پیشتاز باشد و در عرصه رقابت عقب نماند باید از منابع انسانی کاردان، متخصص، ماهر و باانگیزه، نوآور و خلاق برخوردار باشد (حقیقی، ۱۳۷۶). فعالیت‌های هر سازمان به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد. شناخت و بررسی این عوامل می‌تواند در بهینه‌سازی فعالیت و تحقق اهداف سازمانی کمک کند.
یکی از هدف‌های مهم هر سازمان بالا بردن کیفیت است که در شرایط رقابتی امروز سازمان‌ها باید آن را افزایش بهره‌وری مدنظر قرار دهند (طاهری، ۱۳۸۶). افزایش بهره‌وری در افزایش رفاه ملی اکنون به‌طور عام پذیرفته‌شده است. افزایش بهره‌وری بر تمام فعالیت‌های انسانی اثر مثبت دارد؛ زیرا افزایش بهره‌وری بیش از آنکه در به‌ کارگیری و سرمایه به وجود آید در تولید ناخالص ملی یا بر اثر بهینه‌سازی در اثربخشی و کیفیت نیروی انسانی به وجود می‌آید؛

بنابراین تغییر در بهره‌وری نیروی انسانی تأثیر عظیمی بر بسیاری از پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی مانند رشد سریع اقتصادی، سطح زندگی، بهبود در موازنه پرداخت‌ها، کنترل تورم و حتی مقدار کیفیت اوقات فراغت دارد (ابراهیمی مهر،۱۳۷۲). از طرف دیگر اهمیت و نقش برجسته‌ای که نیروی انسانی در هر سازمان دارد. پرداختن به موضوعاتی که موجب افزایش عملکرد کارکنان، کاهش غیبت و ترک خدمت آن‌ها و در نهایت افزایش بهره‌وری گردد، مورد توجه پژوهشگران و صاحب‌نظران می‌باشد. یکی دیگر از موضوعات مهم کیفیت زندگی کاری است (کام دیده،۱۳۸۱).

امروزه افزایش بهره‌وری در سازمان‌ها به‌ عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی مدیران اجرایی و تصمیم گیران هر کشور است؛ به‌طوری‌که بسیاری از کشورها عمده برنامه‌های توسعه خود را بر مبنای افزایش بهره‌وری قرار داده‌اند. به نحوی که طی ۱۵ سال اخیر افزایش بهره‌وری در سطح جهان ۴۵ برابر شده است (فرجی، ۱۳۸۵). به علت اهمیت بالای بهره‌وری در فرایند توسعه سازمان‌ها و کشورها، تحقیقات متعددی در زمینه عوامل مؤثر بر بهره‌وری صورت گرفته که همگی تأکید دارند که نیروی انسانی دارای بیشترین بعد در مجموعه عوامل مؤثر بر بهره‌وری است. کیفیت زندگی کاری عبارت است از میزان توان اعضای یک سازمان کاری در برآورده نمودن نیازهای مهم فردی خود در یک سازمان از طریق تجربیات خود. بهره‌وری عبارت است از به دست آوردن حداکثر سود ممکن از نیروی کار، توان، استعداد و مهارت نیروی انسانی، زمین، ماشین، پول، تجهیزات، زمان و مکان برای ارتقاء سطح رفاه جامعه (ابطحی، ۱۳۸۳: ۲۲). تحقیقات انجام‌شده قبلی نشان می‌دهد که کیفیت زندگی کاری نقش مؤثری در بهره‌وری نیروی انسانی در سازمان‌ها دارد و با توجه به مطالعات اولیه انجام‌شده محقق پیش‌فرض این است که بین کیفیت زندگی کاری و بهره‌وری نیروی انسانی هم‌بستگی وجود دارد و برای روشن شدن موضوع محقق تلاش دارد تا این کار تحقیقی را انجام دهد تا نقش مؤلفه‌های کیفیت زندگی کاری بر بهره‌وری نیروی انسانی را بررسی کند.

فهرست مطالب
چکیده ۴
فصل اول ۸
۱-۱- مقدمه ۹
۱-۲-بیان مسئله ۹
۱-۳- پیشینه تاریخی ۱۰
۱-۳-۱- تاریخچه کیفیت زندگی کاری ۱۰
۱-۳-۲- تاریخچه بهره وری نیروی انسانی ۱۱
۱-۴-پیشینه تجربی ۱۱
۱-۵-ضرورت و اهمیت پژوهش ۱۳
۱-۶-تعریف مفاهیم ۱۵
۱-۶-۱-تعریف نظری ۱۵
ب. تعریف بهره‌وری ۱۷
ت. تعریف کاربردی بهره وری ۱۷
۱-۶-۲-تعریف عملیاتی ۱۹
۱-۷- سؤالات پژوهش ۲۲
۱-۸-فرضیات پژوهش ۲۲
۱-۸-۱- فرضیه اصلی: ۲۲
۱-۹-محدودیت‌های تحقیق ۲۳
فصل دوم ۲۴
۲-۱- مبانی نظری ۲۵
۲-۳- کیفیت زندگی کاری از دید تئوری نهادی مدیریت ۲۹
۲-۴- دسلر ۲۹
۲-۵- کاست ۳۰
۲-۶- لوین ۳۰
۲-۷- لاولر ۳۰
۲-۸- میلز ۳۱
۲-۹- والتون ۳۲
۲-۱۰- بررسی نظریات عنوان‌شده ۳۳
فصل سوم: روش شناسی ۳۴
۳-۱- روش تحقیق ۳۵
۳-۲-جامعه آماری ۳۵
۳-۳- نمونه آماری (حجم نمونه و شیوه نمونه گیری) ۳۵
۳-۴- ابزارگرداوری داده‌ها ۳۵
۳-۵- نحوه تجزیه و تحلیل داده‌ها ۳۶
فصل چهارم: یافته ها ۳۸
۴-۱- ويژگيهاي جمعيت شناختي ۳۹
۴-۱-۱- سن ۳۹
۴-۱-۲- میزان تحصیلات ۴۰
۴-۱-۲- سابقه خدمت ۴۱
۴-۲- آزمون فرضیات ۴۲
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۴۶
۵-۱- نتیجه گیری ۴۷
۵-۲- پیشنهادات ۴۸
منابع و ماخذ ۴۸

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
51 WORD 4,900 تومان

پایان نامه کیفیت زندگی کاری و بهره وری فرمت ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور