شنبه , ۱ اردیبهشت ۱۳۹۷

پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری
دانلود مقاله پایان نامه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی چکــیـده.رایگان یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی)منطقه ۱۵ شهرداری تهران. چکــیـده. یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده – شناخت الگوی استقرار کاربریهای شهری در سطح منطقه ۲- تحلیل و ارزیابی کاربری اراضی شهری منطقه براساس تقسیمات کالبدی شهر و تعیین میزان سازگاری مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری مقاله تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۷ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و پایان نامه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری – روز فابه صفحه دانلود فایل(پایان نامه تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری)خوش آمدید برای دانلود به ادامه مطلب بروید.شما پس از پرداخت هزینه ای ناچیز تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری

پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهری

 تحلیل مکانی و فضایی تغییرات کاربری اراضی شهری (مطالعه موردی) منطقه ۱۵ شهرداری تهران در قالب فایل ورد و تنظیم شده در ۱۳۵ صفحه.

چکــیـده
یکی ازابزارهای مهم برنامه ریزی درزمینه کاربری زمین استفاده ازسرانه های کاربری زمین است که نقش اساسی درتهیه طرح های شهری ونحوه ی توزیع وتقسیم اراضی شهری داردامامجموعه مطالعات وبررسی های انجام شده دراین زمینه نشان می دهدکه نظام برنامه ریزی سرانه ای ایران اصولاًباتنگناهای اساسی نظری وعملی روبروست به همین دلیل مجموعه روشهاوفنون تعیین سرانه های شهری یا اصولاًازمفهوم برنامه ریزی کاربری زمین وجامع نگری لازم بی بهره اندویاپیش شرط های لازم برای کاربرددرست آنهادرطرح های شهری ایران وجود نداردودرواقع ابزار سرانه های کاربردی به دلیل خصلت کالبدی-کارکردی خود بسیار ناتوان تر ازآن است که بتواند به نیازهای برنامه ای وابعاد حقوقی،اقتصادی واجتماعی استفاده از زمین وفضا پاسخ گوید به همین دلیل دراغلب موارد تحقق پیدانکرده است رشد سریع جمعیت مجموعه شهری تهران باعث گسترش پراکنده هرج ومرج درکاربری زمین وتبدیل اراضی کشاورزی وباغات به مناطق مسکونی وصنعتی وتبدیل روستاها به شهرکها ودر نهایت توسعه ناموززن گردید این رشد سریع جمعیت شهری درمنطقه ۱۵ فرصت هرگونه برنامه ریزی را ربودوهم اکنون این منطقه با مشکلات عد یده ای دررابطه با وجود کاربردها ودسترسی به آنهامواجه است.
باتوجه به بررسی تک تک کاربری های زمین درسطح منطقه ونواحی مختلف وبرآوردسطح کمبودنیازمند یهای کلی درسطح منطقه اولویت بندی با خدماتی چون کاربری های فرهنگی مذهبی،درمانی ، ورزشی ، اداری ،تاسیسات وتجهیزات شهری وتجاری می باشدکه بیشترین کمبود را نیز درسطح نواحی دارند بنابرین می توان با استفاده از کاربری اراضی بایرچشم پوشی کردن وانتقال اراضی صنعتی ونظامی واختصاص آن به کاربری خدماتی وافزایش طبقات ساختمانی کاربری خدماتی ، بالا بردن تراکم درواحد سطح کمبود خدمات رفاهی منطقه راجبران نمود.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
چكيده ………………………………………………………………………………….. ۱
مقدمه ………………………………………………………………………………….. ۲
فصل اول : كليات تحقيق …………………………………………………………… ۹-۳
۱-۱طرح مساله و بيان ضرورت آن …………………………………………………. ۳
۱-۲سوالات اصلي تحقيق …………………………………………………………….. ۵
۱-۳اهداف تحقيق ……………………………………………………………………… ۵
۱-۴فرضيه ……………………………………………………………………………. ۶
۱-۵روش تحقيق ………………………………………………………………………. ۶
۱-۶پيشينه و سابقه انجام ………………………………………………………………. ۷
۱-۷مسائل و مشكلات تحقيق …………………………………………………………. ۹
فصل دوم: مفاهيم و پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين …………………………. ۳۱-۱۰
۲-۱ مقدمه …………………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲ مفاهيم تحقيق …………………………………………………………………… ۱۰
۲-۲-۱ محتواي طرح كاربري زمين ……………………………………………….. ۱۰
۲-۲-۲ مفهوم زمين …………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲-۳ ناحيه ………………………………………………………………………… ۱۱
۲-۲-۴ محله‌ها و ناحيه‌هاي شهري …………………………………………………. ۱۱
۲-۲-۵ برنامه‌ريزي …………………………………………………………………. ۱۱
۲-۲-۶ برنامه‌ريزي شهري …………………………………………………………. ۱۲
۲-۲-۷ منطقه ……………………………………………………………………….. ۱۲
۲-۲-۷-۱ انواع مناطق ……………………………………………………………… ۱۲
۲-۲-۸ برنامه ريزي كاربري اراضي شهري ………………………………………. ۱۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۲-۲-۹ فرايند برنامه‌ريزي كاربرد اراضي …………………………………………. ۱۳
۲-۲-۱۰ اصول طبقه‌بندي كاربري اراضي شهري …………………………………. ۱۵
۲-۲-۱۱ تعريف مديريت ……………………………………………………………. ۱۵
۲-۲-۱۲ مديريت شهري ……………………………………………………………. ۱۶
۲-۳ محتوا و روش تهيه طرح‌هاي جامعه و تفصيلي در ايران …………………….. ۱۶
۲-۳-۱ طرح هادي شهري ………………………………………………………….. ۱۶
۲-۳-۲ طرح جامع شهر …………………………………………………………….. ۱۶
۲-۳-۳ طرح تفصيلي ……………………………………………………………….. ۱۷
۲-۴ پيشينه مطالعات كاربري زمين ………………………………………………… ۱۷
۲-۴-۱ پيشينه مطالعات كاربري زمين در دنيا ……………………………………… ۱۷
۲-۴-۳ پيشينه‌ي مطالعات كاربري زمين در ايران …………………………………. ۲۱
۲-۴-۲ كاربري زمين در قاره‌هاي مختلف جهان …………………………………… ۲۰
۲-۴-۴ پيشينه‌ي برنامه‌ريزي كاربري زمين در منطقه ۱۵ ………………………… ۲۴
۲-۵ نظريه هاومدل‌هاي توزيع كاربري اراضي ……………………………………. ۲۷
۲-۵-۱ نظريه نوگراها ………………………………………………………………. ۲۷
۲-۵-۲ نظريه سلامت روان ………………………………………………………… ۲۹
۲-۵-۳ نظريه‌هاي مبتني بر اقتصاد شهر …………………………………………… ۳۰
۲-۶ نتيجه‌گيري …………………………………………………………………….. ۳۰
فصل سوم : مطالعات اكولوژيكي ………………………………………………. ۶۵-۳۲
۳-۱ مقدمه …………………………………………………………………………… ۳۲
۳-۲ موقعيت طبيعي ………………………………………………………………… ۳۲
۳-۲-۱ موقعيت جغرافيايي ………………………………………………………….. ۳۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۲-۲ ويژگيهاي عمومي زمين شناسي منطقه ۱۵ ………………………………… ۳۵
۳-۲-۳ آبهاي زيرزميني …………………………………………………………….. ۳۶
۳-۲-۴ زلزله خيزي …………………………………………………………………. ۳۶
۳-۲-۵ مهمترين گسله‌ ها در گستره تهران و پيرامون منطقه ……………………… ۳۷
۳-۲-۶ ژئومورفولوژي ……………………………………………………………… ۳۸
۳-۲-۶-۱ توپوگرافي و شيب منطقه ………………………………………………… ۳۸
۳-۲-۶-۲ موقعيت منطقه از نظر سيل گرفتگي و آب گرفتگي ……………………. ۳۸
۳-۲-۲ مطالعات آب و هوا شناسي …………………………………………………. ۴۰
۳-۲-۲-۱ آب و هوا …………………………………………………………………. ۴۰
۳-۲-۲-۲ ميزان بارش ……………………………………………………………… ۴۰
۳-۲-۲-۳ رطوبت نسبي …………………………………………………………….. ۴۱
۳-۲-۲-۴ روزهاي يخبندان …………………………………………………………. ۴۱
۳-۲-۲-۵ روزهاي باراني ………………………………………………………….. ۴۲
۳-۲-۲-۶ درجه حرارت …………………………………………………………….. ۴۲
۳-۲-۲-۷ باد ………………………………………………………………………… ۴۲
۳-۳ مطالعات تاريخي و بررسي روند گسترش كالبدي منطقه ……………………… ۴۳
۳-۳-۱ عوامل مهم و تاثير گذار بر روند تحولات كالبدي منطقه …………………… ۴۸
۳-۴ مطالعات جمعيتي منطقه ………………………………………………………. ۵۱
۳-۴-۱ مقدمه ………………………………………………………………………… ۵۱
۳-۴-۱-۲ روند تحولات جمعيت ……………………………………………………. ۵۱
۳-۴-۱-۳ توزيع سني و جنسي جمعيت …………………………………………….. ۵۲
۳-۴-۱-۴ پراكندگي و تراكم نسبي جمعيت …………………………………………. ۵۳
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۳-۴-۱-۵ ميزان باسوادي و سطح سواد جمعيت ……………………………………. ۵۴
۳-۴-۱-۶ مهاجرت در منطقه ………………………………………………………. ۵۵
۳-۴-۲ ويژگيهاي اقتصادي …………………………………………………………. ۵۶
۳-۴-۲-۱ وضع فعاليت جمعيت …………………………………………………….. ۵۶
۳-۴-۳ پيش‌بيني جمعيت منطقه …………………………………………………….. ۵۹
۳-۵ تاسيسات زيربنايي ……………………………………………………………… ۶۰
۳-۵-۱ شبكه جمع آوري فاضلاب ………………………………………………….. ۶۰
۳-۵-۲ قنوات ……………………………………………………………………….. ۶۰
۳-۵-۳ سيستم دفع آبهاي سطحي ……………………………………………………. ۶۰
۳-۵-۴ مخابرات …………………………………………………………………….. ۶۱
۳-۵-۴ گاز و فرآورده‌هاي نفتي …………………………………………………….. ۶۱
۳-۵-۶ خطوط انتقال نيرو و شبكه توزيع …………………………………………… ۶۲
۳-۵-۷ شبكه آبرساني ………………………………………………………………. ۶۲
۳-۶ نتيجه‌گيري …………………………………………………………………….. ۶۲
فصل چهارم : بررسي و تحليل تغييرات كاربري زمين در منطقه ۱۵ ………. ۱۲۶-۶۶
۴-۱ مقدمه …………………………………………………………………………… ۶۶
۴-۲ تقسيمات داخلي منطقه …………………………………………………………. ۶۷
۴-۳ استانداردهاي كمي شهرسازي …………………………………………………. ۶۸
۴-۴ كاربري زمين در منطقه ۱۵……………………………………………………. ۷۰
۴-۴-۱ كاربري مسكوني ……………………………………………………………. ۷۳
۴-۴-۲ كاربري تجاري ……………………………………………………………… ۷۵
۴-۴-۳ كاربري آموزشي ……………………………………………………………. ۷۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۴-۴ كاربري بهداشتي و درماني …………………………………………………. ۸۰
۴-۴-۵ كاربري اوقات فراغت ………………………………………………………. ۸۳
۴-۴-۵-۱ كاربري فرهنگي – مذهبي ………………………………………………. ۸۳
۴-۴-۵-۲ كاربري ورزشي …………………………………………………………. ۸۷
۴-۴-۵-۳ فضاي سبز شهري ……………………………………………………….. ۸۷
۴-۴-۶ اراضي خدمات پذيرايي و جهانگردي ………………………………………. ۹۱
۴-۴-۷ كاربري اداري ، انتظامي ، نظامي …………………………………………. ۹۲
۴-۴-۸ كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري ………………………………………. ۹۴
۴-۴-۹ كاربري حمل و نقل …………………………………………………………. ۹۶
۴-۴-۱۰ كاربري صنعتي …………………………………………………………… ۹۸
۴-۴-۱۱ كاربري شبكه ……………………………………………………………. ۱۰۲
۴-۴-۱۲ كاربري مسيل و حريم مسيل ……………………………………………. ۱۰۲
۴-۴-۱۳ كاربري اراضي باير …………………………………………………….. ۱۰۳
۴-۴-۱۴ كاربري حريم شبكه برق ………………………………………………… ۱۰۴
۴-۵ ارزيابي سطوح و سرانه ……………………………………………………… ۱۰۶
۴-۶ بررسي اجمالي از تغييرات كاربري اراضي منطقه ۱۵ ……………………. ۱۰۹
۴-۶-۱ بررسي تغييرات كاربري‌هاي مختلف منطقه ۱۵با تاكيد بر كميسيون ماده پنج ۱۰۹
۴-۶-۲ بررسي تراكم ساختماني در كاربريها …………………………………….. ۱۱۶
۴-۷ نيازمندي‌هاي كنوني زمين در نواحي شش گانه منطقه ۱۵………………….. ۱۱۶
۴-۸ تحليلي از عوامل اقتصادي بر تغييرات كاربري اراضي ……………………. ۱۱۷
۴-۸-۱ تحليلي از قيمت اراضي و تغييرات كاربري درنواحي مختلف …………… ۱۱۷
۴-۹ تحليلي از نقش مديريت شهري در تغييرات كاربري اراضي ………………. ۱۱۸
فهرست مطالب
عنوان صفحه
۴-۱۰ نتيجه‌گيري …………………………………………………………… ۱۳۱-۱۲۲
فصل پنجم : نتيجه‌گيري و آزمون و فرضيات …………………………………….. ۱۲۷
۵-۱ آزمون و فرضيات تحقيق ……………………………………………………. ۱۲۷
۵-۱-۱ فرضيه اول ………………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۱-۲ فرضيه دوم ………………………………………………………………… ۱۲۷
۵-۲ نتايج تحقيق …………………………………………………………………… ۱۲۸
۵-۳ امكانات و فرصتها ( پيشنهادها ) …………………………………………….. ۱۳۱
منابع وماخذ فارسی………………………………………………………………….۱۳۲٫
منابع وماخذ انگلیسی ………………………………………………………………..۱۳۵
چكيده انگليسي ………………………………………………………………………. ۱۳۶
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۲-۱ الگوي توزيع كاربريهاي پيشنهادي طرح جامع شهر تهران براي
منطقه۱۵ شهرداري تهران ………………………………………………………….. ۲۷
جدول ۳-۱ پراكندگي و تراكم نسبي نواحي شش گانه منطقه ۱۵ …………………… ۵۴
جدول ۳-۲ ميزان باسوادي جمعيت در نواحي شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۱۳۸۵ . ۵۵
جدول ۳-۳ توزيع جمعيت ده ساله و بالاتر ساكن نواحي شش گانه منطقه ۱۵
شهرداري بر حسب وضع فعاليت و اشتغال آنان در سال ۸۵ ………………………. ۵۷
جدول ۳-۴ اندازه مشخصه‌هاي وضع فعاليت و اشتغال جمعيت نواحي
شش گانه منطقه ۱۵ در سال ۸۵ ……………………………………………………. ۵۸
جدول ۴-۱: وسعت ، جمعيت و تعداد محلات ناحيه هشت گانه منطقه ۱۵ ………… ۶۸
جدول ۴-۲: استانداردهاي كمي شهرسازي در جهان و ايران ………………………. ۶۹
جدول ۴-۳: سطوح و سرانه و درصد كاربريهاي مختلف منطقه ۱۵ ………………. ۷۲
جدول ۴-۴: وضعيت كاربري مسكوني در سطح ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ………. ۷۴
جدول ۴-۵: سطوح و سرانه و درصد كاربري تجاري در نواحي شش گانه منطقه ۱۵ ۷۶
جدول ۴-۶: سطوح و سرانه و درصد كاربري آموزشي و آموزش عالي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۷۸
جدول ۴-۷: سطوح و سرانه و درصد كاربري بهداشتي و درماني در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۱
جدول ۴-۸ : سطوح و سرانه و درصد كاربري فرهنگي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۴
جدول ۴-۹: سطوح و سرانه و درصد كاربري مذهبي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۵
جدول ۴-۱۰: سطوح و سرانه و درصد كاربري ورزشي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۷
جدول ۴-۱۱: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۸۹
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۱۲: سطوح و سرانه و درصد كاربري فضاي سبز و پارك در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۲
جدول ۴- ۱۳: سطوح و سرانه ودرصد كاربري اداري – انتظامي درناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۳
جدول ۴-۱۴: سطوح و سرانه و درصد كاربري نظامي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۳
جدول ۴-۱۵: سطوح و سرانه و درصد كاربري تاسيسات و تجهيزات شهري در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۶
جدول ۴-۱۶: سطوح و سرانه و درصد كاربري حمل و نقل در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۸
جدول ۴-۱۷: سطوح و سرانه و درصد كاربري صنعتي و كارگاهي در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۹۹
جدول ۴-۱۸:سطوح و سرانه و درصد كاربري شبكه در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۲
جدول ۴-۱۹: سطوح و سرانه و درصد كارقبري مسيل و حريم مسيل در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۳
جدول ۴-۲۰: سطوح و سرانه و درصد كاربري باير در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۴
جدول ۴-۲۱: سطوح و سرانه و درصد كاربري حريم شبكه در ناحيه شش گانه منطقه ۱۵ ۱۰۴
جدول ۴-۲۲: سرانه‌هاي پيشنهادي كاربريهاي شهري بر حسب منطقه‌اي ……….. ۱۰۶
جدول ۴-۲۳: سطوح و سرانه‌هاي استاندارد و مورد نياز منطقه ۱۵ در وضع موجود ۱۰۸
جدول ۴-۲۴: آمار كاربريهاي منطقه ۱۵ شهر تهران سالهاي ۱۳۸۵ – ۱۳۷۵ …. ۱۰۹
جدول ۴-۲۵: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۱) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۰
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول ۴-۲۶: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران
ناحيه (۲) سال ۸۵-۱۳۷۵…………………………………………………………. ۱۱۱
جدول ۴-۲۷: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۳) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۲
جدول ۴-۲۸: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۴) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۳
جدول ۴-۲۹ :آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۵) سال ۸۵-۱۳۷۵ ۱۱۴
جدول ۴-۳۰: آمار كاربريهاي دهه گذشته كميسيون ماده ۵ منطقه ۱۵ تهران ناحيه (۶) سال ۸۵- ۱۳۷۵ ۱۱۵
جدول ۴-۳۱: اولويت بندي كاربري در سطح نواحي منطقه ۱۵ …………………. ۱۱۷

فهرست نقشه‌ها
عنوان صفحه
نقشه ۳-۱: موقعيت منطقه ۱۵ در شهر تهران ……………………………………… ۳۴
نقشه ۳-۲: گسترش تاريخي منطقه ۱۵ شهر تهران ………………………………… ۵۰
نقشه ۴-۱:پراكندگي كاربري شهري منطقه ۱۵ شهر تهران ……………………….. ۷۱
نقشه ۴-۲: پراكندگي كاربري مسكوني منطقه ۱۵ شهر تهران …………………….. ۷۴
نقشه ۴-۳: پراكندگي كاربري آموزشي منطقه ۱۵ شهر تهران …………………….. ۷۹
نقشه ۴-۴: پراكندگي كاربري بهداشتي و درماني منطقه ۱۵ شهر تهران ………….. ۸۲
نقشه ۴-۵: پراكندگي كاربري مذهبي منطقه ۱۵ شهر تهران ………………………. ۸۶
نقشه ۴-۶: پراكندگي كاربري فضاي سبز و پارك منطقه ۱۵ شهر تهران …………. ۹۰
نقشه ۴-۷: پراكندگي كاربري صنعتي منطقه ۱۵ شهر تهران ……………………. ۱۰۱

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
135 WORD 9,000 تومان

پروژه تحلیل مکانی وفضایی تغییرات کاربری اراضی شهریدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *