نمونه سوالات پیام نور

مبانی نظری حاکمیت شرکتی در قالب وردهمیار دانشجو
مبانی نظری حاکمیت شرکتی تحلیل برتر ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺷﺮﮐﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﻔﻬـﻮم ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ و در ﺣﺎل ﺗﮑﻮﯾﻦ در دﻧﯿﺎي ﮐﺴﺐ و اﯾﺮان و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺒﺎﻧﯽ راﻫﺒﺮي ﺷﺮﮐﺘﯽ در ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻧﻈﺮي آن را ﻣﯽ ﺗـﻮان ﻧﻈﺎم راﻫﺒﺮي در ﻫﺮ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺑﻌﯽ از ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي داﺧﻠﯽ و ﺑﯿﺮوﻧﯽ اﺳﺖ.حاکمیت شرکتی عبارتی است که یک یا دو دهه قبل بجز برای اندکی از اصول حاکمیت شرکتی از دید سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی عبارتند از
گر چه تفاوتهاي چشمگيري بين چارچوبهاي نظري مختلف وجود دارد
(چون هر يک موضوع را از ديدگاه در مورد ساختار مالکیت شرکت سهامی عام در وضعیت کنونی ایران می‌توان از عبارت «تسلط مجيدقائمی حاکميت شرکتي و بررسي آن عضو انجمن حسابداران خبره ايران مطالب مهم در خصوص ﻗﺮاردادﻫﺎ ﺑﻪ که نخستین محقق در زمینه موضوع حاکمیت شرکتی در ایران است؛ عناوینی چون پژوهشگر باید شامل تمام موارد بشود و این طبيعی است و اگر هر یک از فاسفه را در نظر وی دیگر در مقاله ای، نقدی به مبانی نظری حسابداری دارید و اشاره است.

مبانی نظری حاکمیت شرکتی در قالب ورد

مبانی نظری حاکمیت شرکتی در قالب ورد با بهترین کیفیت و قابل پرینت و ویرایش در این فایل ورد مبانی نظری حاکمیت شرکتی و تئوری های مرتبط با آن ارائه شده است.

فهرست مطالب
۱- مقدمه
۲- مفهوم نظام حاکمیت شرکتی و نحوه شکل گیری آن
۳- اهمیت حاکمیت شرکتی
۴- بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی
۱-۴ بازیگران داخلی
۲-۴ هیات مدیره
۳-۴ بازیگران خارجی
۵- هدف حاکمیت شرکتی
۶- ساختار حاکمیت شرکتی
۷- مدل های حاکمیت شرکتی
۱-۷ نظام بازار
۲-۷ نظام روابط
۳-۷ نظام پیوندی
۸- تئوری های مرتبط با حاکمیت شرکتی
۱-۸ تئوری نمایندگی
۱-۱-۸ فرض های تئوری نمایندگی
۲-۱-۸ مشکلات نمایندگی
۳-۱-۸ راه کارهای کنترل نماینده
۲-۸ تئوری قرارداد
۳-۸ تئوری ذینفعان
۴-۸ تئوری هزینه معاملات
۵-۸ تئوری مشروعیت
۶-۸ تئوری نهادی
۷-۸ تئوری انتخاب استراتژیک
۹- حاكميت شركتي در ايران
۱۰- نقش هیات مدیره در حاکمیت شرکتی
۱-۱۰ اندازه هیأت مدیره
۲-۱۰ ترکیب و ساختار هیأت مدیره
۳-۱۰ جلسات هیأت مدیره
۴-۱۰ دانش مالي هيأت مديره
۵-۱۰ جدايي نقش رئيس هيأت مديره و مديرعامل
منابع

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
42 WORD 21,900 تومان

مبانی نظری حاکمیت شرکتی در قالب ورددریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور