پنج شنبه , ۳ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی فرمت doc

همیار دانشجو
بر همین اساس مطالعات کیفیت زندگی پایان نامه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی فرمت doc را بیش از پیش مورد بهار ۱۳۹۱، صفحه ۱در اوایل دهه ۱۹۹۰ مؤلفههای مربوط به توسعهی اجتماعی نظیر سرمایه اجتماعی، همبستگی اجتماعی و در مجموع ۱۲۷۷ کار منتشر شده در قالب پایاننامه، طرحهای تحقیقاتی انجام گرفته در سطح دانشگاه و مقالات زمستان ۱۳۸۹٫ سال چهارم، شماره سيزدهم، بهار مق االت الزاماً بايد مطابق با راهنماي تنظيم مقاالت فصلنامه. »راهبرد فرهنگ دانشيار دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران. محمدرضا مخبر فهرست منابع )فارسي يا غيرفارسي( در پايان مقاله به )لغت نامــه دهخدا، ذيل كلمه فرهنگ( همه اين موارد معاني لغوي واژه فرهنگ اند.ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ در ﻧﻮاﺣﯽ روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺑﺨﺶ داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و دوﻟﺘﻤﺮدان ﻫﺮ ﮐﺪام از دﯾﺪﮔﺎه ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﯽ. ﻧﮕﺮﻧﺪ دانلود پایان نامه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی اﺳﻤﯿﺖ،اﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ در ﻧﻈﺮ داﺷﺖ ﭘﺎﯾﺎن ﻧﺎﻣﻪ. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ،. اﺳﺘﺎد. راﻫﻨﻤﺎ. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﯿﺮزاﯾﯽ.داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻟﻬﺴﺎﯾﯽ زاده ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﯽ زاده بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی – دانلود پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان پایان نامه بررسی میزان سرمایه اجتماعی بین حاشیه نشینان شهر ا دانلود پایان نامه ارشد: تاثیر سرمایه اجتماعی در توسعه پایدار دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته جامعه شناسی عنوان : تاثير سرمايه اجتماعي در توسعه پايدار شهري موضوع پایان نامه: تاثير سرمايه اجتماعي دانلود پایان نامه سرمایه اجتماعی جمعی اقدام کنند و با مشارکت فعال اجتماعی در بهبود کیفیت زندگی فردی و جمعی بنابراین همه جوامع برای دستیابی به توسعه همه جانبه پایدار باید الگوهای دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش مفاهیم کلیدی: سرمایه اجتماعی،کیفیت زندگی،اعتماد،مشارکت،شبکه وثبت احوال.ساله کشور که در سال ۱۳۸۴ ابلاغ شده است.

پایان نامه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی فرمت doc

پایان نامه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی فرمت doc قابل ویرایش و پرینت در ۲۰۰ صفحه.

چکیده:
سرمایه اجتماعی از مهمترین مفاهیم روبه رشد در علوم اجتماعی است و دامنه کاربرد آن در سایر علوم روبه افزایش است. این مفهوم بیانگر حلقه مفقوده در توسعه بشمار می رود و مانند سایر سرمایه ها مولد بوده و بستر مناسبی برای بهره برداری از سرمایه های اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.در دهه های اخیر ،مفهوم کیفیت زندگی برای ترسیم میزان رفاه در جامعه و در واقع منعکس کننده نتایج توسعه مطرح است.
تحقیق حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه انجام شده است ویافته هانشان می دهد که وضعیت سرمایه اجتماعی جز در مواردی خاص که مربوط به جنبه های درون گروهی است در اغلب موارد بویژه در بعد روابط مدرن چندان مطلوب نیست .در واقع هر چه از خانواده به مراتب بالاتر حرکت کنیم از میزان سرمایه اجتماعی کاسته می شود. نتایج مربوط به قلمرو چهارگانه کیفیت زندگی بیانگر آن است که بالاترين ميانگين بدست آمده با عدد ۷۰ درصد مربوط به سلامت فيزيكي( جسماني) و دامنه سلامت محیطی با ميانگين ۵۵ درصد، كمترين ميزان اظهار شده نسبت به سایر جنبه ها از سوي افراد تحت مطالعه مي‌باشد. .ميانگين بدست آمده براي بخش سلامت رواني ۶۶ درصدو براي بخش سلامت روابط اجتماعي رقم ۶۴ درصد بيانگرآن است كه سلامت رواني و روابط اجتماعی كاركنان مورد مطالعه داراي وضعيت نسبتاً مطلوبي مي‌باشد.
همچنین نتایج حاکی از آن است که سرمایه اجتماعی درهمه ابعاد مورد سنجش آن(اعتماد، شبکه ومشارکت ) با متغیر وابسته تحقیق(کیفیت زندگی)دارای رابطه بوده ودر رابطه با سایر متغیر ها(ویژگی های فردی ،خانوادگی و شغلی)پیش بینی کننده بهتری برای کیفیت زندگی محسوب می شود. از این میان ،متغیر اعتماد اجتماعی با بتای ۰٫۴۱۴ نسبت به سایر متغیر ها ی مستقل از جمله شغل همسر و نوع استخدام،تاثیر فزاینده ای در کیفیت زندگی دارد.

مفاهیم کلیدی: سرمایه اجتماعی،کیفیت زندگی،اعتماد،مشارکت،شبکه وثبت احوال.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول: جزییات
۱-۱- فتح باب ۲
۱- ۲- آشنايي اجمالي با سازمان ثبت احوال كشور ۴
۱- ۳- تبيين مساله ۷
۱-۴- سوالات تحقیق ۹
۱-۵-ضرورت انجام پژوهش ۱۰
۱-۶- تحقيقات انجام شده با موضوع سرمايه اجتماعي و كيفيت زندگي ۱۲
۱-۶- اهداف تحقيق ۱۲
۱-۷-۱- تحقيقات داخلي ۱۲
۱-۷-۲- تحقيقات خارجي ۱۷
۱-۸- نقدوبررسی ۲۱
فصل دوم:مباني نظري
۲-مقدمه ۲۴
۲-۱-۱ تاريخچه سرمايه اجتماعي ۲۴
۲-۱-۲- ماهيت سرمايه ۲۹
۲-۱-۳- نسبت سرمايه اجتماعي با ديگر انواع سرمايه ۳۶
۲-۱-۴- ابعاد سرمايه اجتماعي ۴۰
۲-۱-۴-۱ بعد ساختاري ۴۰
۲-۱-۴-۲ بعد شناختي ۴۱
۲-۱-۴-۳- بعد رابطه‌‌اي ۴۱
۲-۱-۵- سطوح سرمايه اجتماعي ۴۳
۲-۱-۶-پيامدهاي منفي سرمايه اجتماعي ۴۴
۲-۱-۷- نظريه‌هاي سرمايه اجتماعي ۴۸
۲-۱-۷-۱ جيمز كلمن ۴۸
۲-۱-۷-۲- پير بورديو ۵۰
۲-۱-۷-۳- رابرت پاتنام ۵۳
۲-۱-۷-۴-فرانسيس فوكوياما ۵۶
۲-۱-۷-۵- آنتوني گيدني ۵۸
۲-۱-۷-۶- تئوري شكاف ساختاري ۵۹
۲-۱-۷-۷- تئوري منابع اجتماعي ۵۹
۲-۱-۷-۸- تئوري پيوندهاي ضعيف ۶۱
۲-۱-۷-۹- وولكاك و نارايان ۶۲
۲-۱-۷-۱۰- كريستين گروتيت ۶۳
۲-۱-۷-۱۱-پاملا پاكستون ۶۳
۲-۱-۷-۱۲- كاكس ۶۴
۲-۲- كيفيت زندگي ۶۵
۲-۲-۱- تاريخچه ۶۵
۲-۲-۲- كيفيت زندگي و مفاهيم مرتبط ۶۸
۲-۲-۲-۱- رضايت از زندگي ۷۵
۲-۲-۲-۲- سعادتمندي ۷۶
۲-۲-۲-۳- سبك زندگي ۷۷
۲-۲-۲-۴- خوشبختي ۷۸
۲-۲-۳- ابعاد كيفيت زندگي ۷۹
۲-۲-۴ شاخص‌هاي سنجش كيفيت زندگي ۸۱
۲-۲-۴-۱- شاخص بهداشت اجتماعي فوردام(fish) 84
۲-۲-۴-۲- شاخص توسعه انساني(HDI) 84
۲-۲-۴-۳- شاخص پيشرفت واقعي(GDI) 86
۲-۲-۵- رويكردهاي كلان به كيفيت زندگي ۸۸
۲-۲-۵-۱-رويكرد جامعه‌شناختي ۸۸
۲-۲-۵-۲- رويكرد روانشناختي ۸۹
۲-۲-۵-۳- رويكرد اقتصادي ۹۰
۲-۲-۵-۴- رويكرد اكولوژيكي ۹۰
۲-۲-۶- نظريات موجود در باب كيفيت زندگي ۹۱
۲-۲-۶-۱- تئوري سلسله مراتب نيازهاي مازلو ۹۱
۲-۲-۶-۲- نظريه ناهمسازي چندگانه(MDT) 93
۲-۲-۶-۳- نظريه نابرابري ۹۳
۲-۲-۶-۴- نظريه هورنكوئيست ۹۴
۲-۲-۶-۵- نظريه ادراكي فرانس ۹۴
۲-۲-۶-۶- رويكرد ویلكنسون ۹۶
۲-۲-۶-۷-رويكرد ماسام ۹۶
۲-۲-۶-۸-نظريه فلاناگان ۹۷
۲-۲-۶-۹- نظريه براون ۹۷
۲-۲-۶-۱۰- نظريه سازماني بهداشت جهاني ۹۸
۲-۲-۶-۱۱- نظريه ديوب ۹۹
۲-۲-۶-۱۲- معرف‌هاي باسك و سولز باچر ۱۰۰
۲-۲-۶-۱۳- ماتريس كيفيت زندگي زاف ۱۰۲
۲-۲-۶-۱۴- مدل ادراكي زان ۱۰۳
۲-۲-۶-۱۵- مدل ادراكي كيفيت زندگي زان ۱۰۳
۲-۲-۷- چهارچوب نظري ۱۰۴
۲-۲-۸- فرضيات ۱۱۰
۲-۲-۹- سوالات ۱۱۱
فصل سوم: روش‌شناسي
۳- مقدمه ۱۱۳
۳-۱- روش جمع‌آوري اطلاعات ۱۱۴
۳-۲- جامعه‌آماري ۱۱۴
۳-۳- واحد تحليل ۱۱۴
۳-۴- حجم نمونه و روش‌نمونه‌گيري ۱۱۴
۳-۵- روش‌تجزيه و تحليل داده‌ها ۱۱۶
۳-۶- ابزار گردآوري اطلاعات ۱۱۶
۳-۷- روش آماري ۱۱۶
۳-۸- تعاريف نظري و عملياتي متغيرها ۱۱۷
۳-۸-۱- تعريف نظري متغير وابسته ۱۱۷
۳-۸-۲- تعريف عملياتي متغير وابسته ۱۱۸
۳-۸-۳- تعريف نظري متغير مستقل ۱۱۹
۳-۸-۴- تعريف عملياتي متغير مستقل ۱۲۰
۳-۸-۵- تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي زمينه‌اي ۱۳۰
۳-۹- اعتبار و روايي متغيرها ۱۳۵
۳-۹-۱- اعتبار ۱۳۵
۳-۹-۲- روايي ۱۳۶
فصل چهارم: يافته‌هاي تحقيق
۴- مقدمه ۱۳۸
۴-۱- توصيف سيماي پاسخگويان ۱۳۹
۴-۱-۱- جنس ۱۳۹
۴-۱-۲- سن ۱۴۰
۴-۱-۳-وضعيت تاهل ۱۴۱
۴-۱-۴-تحصيلات ۱۴۲
۴-۱-۵- تحصيلات همسر ۱۴۳
۴-۱-۶- شغل همسر ۱۴۴
۴-۱-۷- ميزان درآمد ۱۴۵
۴-۱-۸- وضعيت استخدامي ۱۴۷
۴-۲-توصيف متغيرهاي تحقيق ۱۴۸
۴-۲-۱- توصيف متغير مستقل ۱۴۸
۴-۲-۱-۱- ميزان اعتماد اجتماعي ۱۴۸
۴-۲-۱-۱-۱- اعتماد بين شخصي ۱۴۸
۴-۲-۱-۱-۲ – اعتماد تعميم يافته ۱۵۱
۴-۲-۱-۱-۳- اعتمادنهادي ۱۵۳
۴-۲-۱-۲- مشاركت اجتماعي ۱۵۶
۴-۲-۱-۳- شبكه روابط اجتماعي ۱۵۹
۴-۲-۱-۴ –سرمايه اجتماعي ۱۶۱
۴-۲-۲- كيفيت زندگي ۱۶۳
۴-۲-۲- توصيف متغير وابسته ۱۶۳
۴-۲-۲-۱- ميزان سلامت فيزيكي ۱۶۳
۴-۲-۲-۲- سلامت رواني ۱۶۵
۴-۲-۲-۳- سلامت محيط ۱۶۷
۴-۲-۲-۴- سلامت روابط اجتماعي ۱۶۹
۴-۳- تحليل دو متغيره و آزمون فرضيه‌ها ۱۷۲
۴-۴- تحليل چند متغيره و آزمون فرضيه‌ها ۱۷۹
۴-۵-تحليل و پردازش مدل از طريق رگرسيون چند متغيره ۱۸۰
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱-بحث و نتیجه گیری ۱۸۴
۵-۲-پیشنهادات ۱۹۰
۵-۲-۱-پیشنهادات اجرایی ۱۹۰
۵-۲-۲-پیشنهادات پژوهشی ۱۹۲
۵-۳-محدودیتهای تحقیق ۱۹۲
-فهرست منابع ۱۹۴
-منابع فارسی ۱۹۴
-منابع انگلیسی ۲۰۳
-ضمائم ۲۰۵

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
200 WORD 5,900 تومان

پایان نامه سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی فرمت docدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *