نمونه سوالات پیام نور

نمونه سوالات مصالح بومی و روشهای ساختمان سازیهمیار دانشجو
نمونه سوالات مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی بررسي ويژگيهاي معماري سنتي و بومي مناطق كوهستاني و بحث مقاوم سازي آن دربرابر زلزله ساختمان با نگاهي به بومي سازي ساخت و ساز و مقاوم سازي آنها دربرابر زلزله به توصيفي صورت گرفته است سوالات مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی پیام نور نمونه هايي از ويژگي معماري برخي بناها و مقاوم سازي آن ها کلمات کلیدی معماري بومي، معماري سنتي، مصالح، روشهاي ساخت و ساز سنتي، متره و برآورد ساختمان(آخرين رهيافت هاي متره و برآورد در ايران و دنيا ) بررسي عملكرد پديده كاويتاسيون در سرريز سدها و بندها و روش هاي كاهش صدمات آن استفاده از پرليت به عنوان مصالح بومي در سبک سازي وزن بتن دانلود سوالات مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی (کنفرانس بين المللي زلزله و سوالات و پاسخ تشریحی کنکور کارشناسی ارشد عمران نقشه کل راه های کشور چارت ﻣﻌﻤﺎري در ﺷﻤﺎل اﯾﺮان ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮاي رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ﺳﻮال ﺳﻮاﻻت دﯾﮕﺮي ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ روي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﮔﯿﻼن و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ در ﮔﯿﻼن از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن، سوالات مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی با جواب ﻣﻌﻤﺎري از ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻨﺎ ﺧﺎرج ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺎﺷﯿﻪ ﻓﺮاوان از ﭼﻮب و اﻟﯿﺎف ﮔﯿﺎﻫﯽ در ﺑﻨﺎ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت وﯾﮋه اﯾﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ، روش ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزي در ﮔﯿﻼن ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ از وی افزود این رویکرد در فناوری‌های نوین ساختمان مزیت‌هایی همچون صرفه اقتصادی، کاهش ضایعات و هدر رفت مواد و مصالح را نسبت به روش سنتی دارد و در آن توسعه پایدار، استفاده از مواد و مصالح بومی از اهمیت بالایی برخوردار است، چرا که با مواد و مصالح سنتی هم می‌توان خط تولید انبوه سازی را انجام داد.

نمونه سوالات مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی

نمونه سوالات درس مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی با پاسخنامه ، دانشگاه پیام نور که شامل نیمسال های زیر می باشد :

سوالات نيمسال اول ۹۶-۹۵ با جواب
سوالات نيمسال دوم ۹۵-۹۴ با جواب

 

عنوان درس : مصالح بومی و روشهای ساختمان سازی

کد درس : ۱۴۱۱۱۷۲

رشته تحصیلی : مهندسی و مدیریت و آبادانی روستاها

نوع فایل مقطع تحصیلی قیمت
PDF کارشناسی 500 تومان

نمونه سوالات مصالح بومی و روشهای ساختمان سازیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:

مطالب مرتبط

اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پیام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پیام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور