سه شنبه , ۱ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

همیار دانشجو
۳-۱ ) مقدمه
دانلود پایان نامه رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی با بهترین کیفیت در قالب ورد
قسمتی از فصل سوم این پایان نامه
اعتبار یك تحقیق علمی به جدید بودن یا بزرگ بودن موضوع آن نیست بلکه به روش درست انجام تحقیق می باشد از این رو فلاسفه و دانشمندان برای آگاهی از حقایق و واقعیت های جهان هستی و کشف حقیقت پدیده ها به منابع و مبانی مختلفی متوسل شده اند. عده ای عقل را به وسیله استدلال و برهان، عده ای تجربه را به وسیله حواس، عده ای قلب و دل را به وسیله تزکیه آن، عده ای وحی را از طریق کتب آسمانی و عده ای قلب و دل را به وسیله تزکیه آن، عده‌ای هم اینها را منبع شناخت دانسته‌اند(حافظ نیا،۱۵۰:۱۳۸۲).
اما منظور ما در اینجا استفاده از تحقیق علمی برای حل مسائل سازمانی است که تحقیق علمی را می‌توان مشکل‌گشایی و پیگیری یک روش گام به گام، منطقی، منظم و دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل داده‌ها و استنتاج‌های معتبر از آنها دانست (سکاران،۱۳۸۵). در این فصل در مورد روش تحقیق، منابع جمع آوری اطلاعات و چگونگی و نحوه گردآوری اطلاعات صحبت می‌کنیم. سپس فرآیند تحقیق مورد بررسی قرار گرفته و پس از آن با جامعه آماری تحقیق آشنا می‌شویم. نحوه نمونه گیری و تعیین اندازه آن از بخشهای دیگر این فصل می باشد.
۳-۲) روش تحقیق
تحقیقات علمی را بر اساس معیارهاي مختلف دسته بندي می‌کنند. این تحقیق از نظر هدف کاربردی قلمداد می‌شود. طرح تحقیق این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی و رگرسیون است. یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین و گزارش می‌کند (خاکی،۱۴۲:۱۳۷۸).تحقیق‌های پیمایشی به همکاري داوطلبانه پاسخ دهندگان بستگی دارد و در این روش می توان داده ها را به صورت هاي مختلفی جمعآوري کرد. به طور کلی روش هاي تحقیق در علوم رفتاري را می توان با توجه به دو ملاك:
الف) هدف تحقیق
ب) نحوه گردآوری داده‌ها تقسیم نمود (سرمد و دیگران،۱۳۸۸ : ۷۸).
۳-۳)جامعه‌ی آماری

جامعه آماري عبارت است از همه اعضا فرضی یا واقعی که علاقه مند هستیم یافته هاي تحقیق را به آنها تعمیم دهیم و یا جامعه آماري به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد(دژکام،۷۶:۱۳۸۹ ). جامعه آماري در این تحقیق تمامی مدیران، کارشناسان در کارخانه سیمان سیستان هستند.

۳-۴) روش نمونه گیری
نمونه گیري، فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضاي جامعه‌ی آماري است، به طوري که با مطالعه‌ی گروه نمونه و فهمیدن خصوصیات یا ویژگی هاي آزمودنی‌هاي گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی‌ها را به اعضاي جامعه‌ی آماري تعمیم دهیم (سکاران،۲۹۶:۱۳۸۱). دو نوع طرح نمونه گیري وجود دارد : نمونه گیري تصادفی و غیرتصادفی. در نمونه گیري تصادفی، اعضای جامعه به عنوان آزمودنی‌هاي نمونه‌ی منتخب، از شانس و احتمال یکسانی برخوردارند. در نمونه گیري غیرتصادفی، اعضای جامعه به عنوان آزمودنیهاي نمونه منتخب، از شانس و احتمال یکسانی براي انتخاب شدن برخوردار نیستند (دانایی فرد و همکاران،۳۹۷:۱۳۸۶).

روش نمونه گیري در این تحقیق طرح نمونه گیري قضاوتی از نوع غیراحتمالی و هدف دار است. در نمونه‌گیري قضاوتی، افرادي براي نمونه انتخاب می شوند که براي ارائه اطلاعات مورد نیاز در بهترین موقعیت قرار دارند. طرح نمونه‌گیری قضاوتی هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که طبقه محدودی از افراد دارای اطلاعات موردنیاز پژوهشگر باشند که در جستجوی آن اطلاعات می‌باشد (دانایی‌فرد،۳۲۸:۱۳۸۶). در این تحقیق با توجه به تعداد کارشناسان ‫و برای بالا بردن صحت و سقم نتایج پرسشنامه در اختیار کلیه کارشناسان قرار داده شد و نمونه گیری به صورت سرشماری انجام شد.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
۳-۵)تعیین حجم نمونه
با توجه به اینکه روش نمونه گیري تحقیق، سرشماری است براي تعیین دقیق نمونه آماري این پژوهش، با توصیه هاي اساتید راهنما، مشاور و مدیران و کارشناسان کارخانه سیمان، با توجه به قیدهاي (سابقه، تحصیلات و پست سازمانی) تلاش شد تا نمونه اي انتخاب گردد که بتوان از طریق آن به پاسخ فرضیه های تحقیق برسیم بنابراین ۵۰ پرسشنامه در اختیار کلیه افراد جامعه قرار گرفته شد که از این تعداد ۴۵ پرسشنامه بازگشت داده شد و با توجه به اینکه ۳ پرسشنامه ناقص بود تعداد ۴۲ پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.

دانلود پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در قالب word در ۱۴۰ صفحه به صورت کامل با قابلیت ویرایش و پرینت به قیمت ۱۸۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان انجام گردید. شیوه‌ی انجام پژوهش کاربردی- توصیفی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان به تعداد ۵۰ نفر می‌باشد. از آنجا که جامعه محدود بود از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد بنابراین تعداد ۵۰ پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد ۴۲ پرسشنامه بصورت کامل برگشت داده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ۴۹ سوالی هوش سازمانی آلبرشت و پرسشنامه ۳۶ سوالی چابکی سازمانی (اقتباس از مدل یوسف و همکاران) می باشد. که روایی پرسشنامه‌ها از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۱ برای پرسشنامه هوش سازمانی و ۰٫۸۹ برای پرسشنامه چابکی سازمانی حاصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از رسم جداول، میانگین، فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین تمام مولفه‌های هوش سازمانی جز مولفه روحیه با چابکی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

۱-۱) مقدمه

انسان به عنوان اشرف مخلوقات همواره در عرصه گيتي شگفتي آفرين و خلاق بوده است و با قدرت تفكر و انديشه هایي كه خداوند به او ارزاني داشته و با كسب علم و معرفت مي تواند در طول حياتش منشأ اثرات مفيد براي جامعه و مردم در سازمان ها باشد، جامعه امروز، جامعه سازماني است .

سازمانها با شرايط دائماً متغير در محيط اقتصادي، تكنولوژيكي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مواجه هستند واكنش موفقيت آميز و پوياي سازمانها بستگي به توانايي آنها در ارائه ي اطلاعات مرتبط و يافتن به موقع راه حل مناسب براي مشكلات مواجه شده با آنها دارد. با توجه به اين امر توجه نظريه پردازان سازماني، بر طراحي تواناييهاي فكري سازمان و از جهتي ديگر بر يكپارچگي فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي متمركز است كه نتيجه اين روند، مفهوم جديدي در تئوري سازماني است كه از آن به عنوان هوش سازماني نام برده مي شود (سیمیک، ۲۰۰۵). آلبرشت نيز اظهار ميدارد : پس از موجهاي اول، دوم و سوم (زراعت، صنعت و اطلاعات(، موج چهار، موج هوشياري و مغز است (آلبرشت، ۲۰۰۳).

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی

امروزه سازمان هاي زیادي با افزایش رقابت حاصل از نوآوري هاي تکنولوژیکی ، محیط هاي متغیر کسب و کار و تغییر در تقاضاهاي مشتریان رو به رو شده اند . این وضعیت بحرانی موجب تجدید نظر عمده در اولویت هاي کسب و کار ، دیدگاه استراتژیک و تداوم یا عدم تداوم قالب ها و مدل هاي متداول و حتی نسبتاً معاصر شده است.  در یک چنین محیط رقابتی فزاینده اي ، توسعه و بهبود انعطاف پذیري و پاسخگویی سازمان یک نیاز مبرم و ضروري می باشد . در دهه هاي گذشته ، غالب سازمان ها راهبرد بازسازي و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالش ها و تغییرات محیطی انتخاب می کردند ، اما اکنون دیگر رویکردها و راه حل هاي گذشته قابلیت و توانایی خود را براي مقابله با چالش هاي سازمانی و محیط بیرونی از دست داده اند و بهتر است با رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین شوند (لین، چیو، & تسنگ، ۲۰۰۶:  ۳۵۴-۳۵۳) (شریفی & ژانگ، ۲۰۰۰: ۹). بنابراین ، یکی از راه هاي نوین پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی ، چابکی است در واقع چابکی سازمان به پارادایم جدیدي جهت مهندسی سازمان ها و بنگاه هاي رقابتی است.  لذا چابکی می تواند پیروزي و موفقیت در کسب سود، سهم بازار، جذب مشتریان در بازارهاي رقابتی را به همراه داشته باشند (جعفر نژاد & شهائی، ۱۳۸۶: ۱۸).

در عصر رقابت جهاني، اقتصاد جهاني هم به سرعت جايگزين بازارهاي محلي مي شود. بنگاههاي صنعتي امروز با چالشها و فشارهاي رقابتي جديدي روبرو شده اند. چابكي پارادايمي جديد در محيط توليد است. چابكي در پي موفقيت در سود، سهم بازار و به دست آوردن مشتريان در بازارهاي رقابتي است. چابكي عبارتي جامع است كه در تمامي زمينه هاي بنگاه از قبيل توليد، بازاريابي، طراحي، سازماندهي و افراد نفوذ مي كند. تحويل ارزش به مشتري، آمادگي در رويارويي با تغييرات و تشكيل دادن مشاركت مجازي ازجمله ابعاد زيربنايي چابكي است. يك سازمان زماني چابك خواهد بود كه به سرعت بتواند همه منابع موردنياز را خلق، توليد و پشتيباني كند.

پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی

فهرست مطالب پایان نامه :

فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه
۱-۲) بیان مساله
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴) اهداف تحقیق
۱-۵) فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اصلی
ب) فرضیه های فرعی
۱-۶) روش شناسی تحقیق
الف) روش تحقیق
ب) روش گردآوری اطلاعات
ج) جامعه آماری
د) روش تجزیه و تحلیل آماری
۱- ۷) قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی
ب) قلمرو مکانی
ج) قلمرو زمانی
۱-۸) تعریف متغیرها
الف –تعریف مفهومی واژه‌ها
ب- تعریف عملیاتی واژه‌ها
منابع و ماخذ
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱) مقدمه
۲-۲) بخش اول : هوش سازمانی
۲-۲-۱ ) هوش چیست؟
۲-۲-۲) انواع هوش
۲-۲-۳) تاریخچه هوش سازمانی
۲-۲-۴) از هوش فردی تا هوش سازمانی
۲-۲-۵) دیدگاه‌های سه گانه در مورد هوش فردی و سازمانی
۲-۲-۶)سازوکارهای مرتبط کننده‌ی هوش فردی به هوش سازمانی
۲-۲-۷) پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی
۲-۲-۹)بهره هوش سازمانی
۲-۲-۱۰) سازمان هوشمند
۲-۲-۱۱)مدلهای هوش سازمانی
۲-۲-۱۲)  زیرسیستمهاي شناختی تعیین کننده هوش
۲-۲-۱۳) هوش جمعي يا حماقت جمعي
۲-۲-۱۴) چهار توانمندساز کلیدی هوش سازمانی از نظر کارل آلبرشت
۲-۳) بخش دوم : چابکی سازمانی
۲-۳-۱) تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۳-۲) ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۳-۳) اهمیت چابکی
۲-۳-۴) ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان 
۲-۳-۵) ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-۳-۶) محرک های چابکی 
۲-۳-۷)  قابلیت های چابکی سازمانی
۲-۳-۸) صفات کلیدی چابکی
۲-۳-۹) مزایای چابکی سازمانی 
۲-۳-۱۰) دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی
۲-۴) بخش سوم : پیشینه پژوهش
الف –مروری بر تحقیقات پیشین هوش سازمانی
ب –مروری بر تحقیقات پیشین چابکی سازمانی
۲-۵) بخش چهارم : مدل مفهومی تحقیق
منابع و ماخذ
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 
۳-۱ ) مقدمه
۳-۲) روش تحقیق
۳-۳)جامعه‌ی آماری
۳-۴) روش نمونه گیری
۳-۵)تعیین حجم نمونه
۳-۶) روش و اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ
– ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
۳-۷) روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸) روش تجزيه وتحلیل داده‌ها
منابع و ماخذ
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱ ) مقدمه
۴-۲) آمار توصیفی
۴-۳ ) آمار استنباطی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
۵-۱) مقدمه
۵-۲) بحث
۵-۳) نتیجه گیری
۵-۴)پیشنهادات
۵-۵) محدودیتهای تحقیق
جهت دانلود پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی از فرم زیر اقدام نمایید.
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
140 WORD 18,500 تومان

پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *