پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانیدانلود پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در قالب word در ۱۴۰ صفحه به صورت کامل با قابلیت ویرایش و پرینت به قیمت ۱۸۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان انجام گردید. شیوه‌ی انجام پژوهش کاربردی- توصیفی بوده که جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان به تعداد ۵۰ نفر می‌باشد. از آنجا که جامعه محدود بود از روش نمونه گیری سرشماری استفاده شد بنابراین تعداد ۵۰ پرسشنامه توزیع گردید که از این تعداد ۴۲ پرسشنامه بصورت کامل برگشت داده شد. ابزار پژوهش پرسشنامه ۴۹ سوالی هوش سازمانی آلبرشت و پرسشنامه ۳۶ سوالی چابکی سازمانی (اقتباس از مدل یوسف و همکاران) می باشد. که روایی پرسشنامه‌ها از نوع محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۱ برای پرسشنامه هوش سازمانی و ۰٫۸۹ برای پرسشنامه چابکی سازمانی حاصل گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها در سطح توصیفی از رسم جداول، میانگین، فراوانی و درصد فراوانی و در سطح آمار استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد همچنین نتایج نشان داد بین تمام مولفه‌های هوش سازمانی جز مولفه روحیه با چابکی سازمانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد.

۱-۱) مقدمه

انسان به عنوان اشرف مخلوقات همواره در عرصه گيتي شگفتي آفرين و خلاق بوده است و با قدرت تفكر و انديشه هایي كه خداوند به او ارزاني داشته و با كسب علم و معرفت مي تواند در طول حياتش منشأ اثرات مفيد براي جامعه و مردم در سازمان ها باشد، جامعه امروز، جامعه سازماني است .

سازمانها با شرايط دائماً متغير در محيط اقتصادي، تكنولوژيكي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي مواجه هستند واكنش موفقيت آميز و پوياي سازمانها بستگي به توانايي آنها در ارائه ي اطلاعات مرتبط و يافتن به موقع راه حل مناسب براي مشكلات مواجه شده با آنها دارد. با توجه به اين امر توجه نظريه پردازان سازماني، بر طراحي تواناييهاي فكري سازمان و از جهتي ديگر بر يكپارچگي فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي متمركز است كه نتيجه اين روند، مفهوم جديدي در تئوري سازماني است كه از آن به عنوان هوش سازماني نام برده مي شود (سیمیک، ۲۰۰۵). آلبرشت نيز اظهار ميدارد : پس از موجهاي اول، دوم و سوم (زراعت، صنعت و اطلاعات(، موج چهار، موج هوشياري و مغز است (آلبرشت، ۲۰۰۳).

امروزه سازمان هاي زیادي با افزایش رقابت حاصل از نوآوري هاي تکنولوژیکی ، محیط هاي متغیر کسب و کار و تغییر در تقاضاهاي مشتریان رو به رو شده اند . این وضعیت بحرانی موجب تجدید نظر عمده در اولویت هاي کسب و کار ، دیدگاه استراتژیک و تداوم یا عدم تداوم قالب ها و مدل هاي متداول و حتی نسبتاً معاصر شده است.  در یک چنین محیط رقابتی فزاینده اي ، توسعه و بهبود انعطاف پذیري و پاسخگویی سازمان یک نیاز مبرم و ضروري می باشد . در دهه هاي گذشته ، غالب سازمان ها راهبرد بازسازي و مهندسی مجدد را در پاسخ به چالش ها و تغییرات محیطی انتخاب می کردند ، اما اکنون دیگر رویکردها و راه حل هاي گذشته قابلیت و توانایی خود را براي مقابله با چالش هاي سازمانی و محیط بیرونی از دست داده اند و بهتر است با رویکردها و دیدگاههای جدیدی جایگزین شوند (لین، چیو، & تسنگ، ۲۰۰۶:  ۳۵۴-۳۵۳) (شریفی & ژانگ، ۲۰۰۰: ۹). بنابراین ، یکی از راه هاي نوین پاسخگویی به عوامل تغییر و تحول سازمانی ، چابکی است در واقع چابکی سازمان به پارادایم جدیدي جهت مهندسی سازمان ها و بنگاه هاي رقابتی است.  لذا چابکی می تواند پیروزي و موفقیت در کسب سود، سهم بازار، جذب مشتریان در بازارهاي رقابتی را به همراه داشته باشند (جعفر نژاد & شهائی، ۱۳۸۶: ۱۸).

در عصر رقابت جهاني، اقتصاد جهاني هم به سرعت جايگزين بازارهاي محلي مي شود. بنگاههاي صنعتي امروز با چالشها و فشارهاي رقابتي جديدي روبرو شده اند. چابكي پارادايمي جديد در محيط توليد است. چابكي در پي موفقيت در سود، سهم بازار و به دست آوردن مشتريان در بازارهاي رقابتي است. چابكي عبارتي جامع است كه در تمامي زمينه هاي بنگاه از قبيل توليد، بازاريابي، طراحي، سازماندهي و افراد نفوذ مي كند. تحويل ارزش به مشتري، آمادگي در رويارويي با تغييرات و تشكيل دادن مشاركت مجازي ازجمله ابعاد زيربنايي چابكي است. يك سازمان زماني چابك خواهد بود كه به سرعت بتواند همه منابع موردنياز را خلق، توليد و پشتيباني كند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱) مقدمه
۱-۲) بیان مساله
۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴) اهداف تحقیق
۱-۵) فرضیه های تحقیق
الف) فرضیه اصلی
ب) فرضیه های فرعی
۱-۶) روش شناسی تحقیق
الف) روش تحقیق
ب) روش گردآوری اطلاعات
ج) جامعه آماری
د) روش تجزیه و تحلیل آماری
۱- ۷) قلمرو تحقیق
الف) قلمرو موضوعی
ب) قلمرو مکانی
ج) قلمرو زمانی
۱-۸) تعریف متغیرها
الف –تعریف مفهومی واژه‌ها
ب- تعریف عملیاتی واژه‌ها
منابع و ماخذ
فصل دوم: مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش
۲-۱) مقدمه
۲-۲) بخش اول : هوش سازمانی
۲-۲-۱ ) هوش چیست؟
۲-۲-۲) انواع هوش
۲-۲-۳) تاریخچه هوش سازمانی
۲-۲-۴) از هوش فردی تا هوش سازمانی
۲-۲-۵) دیدگاه‌های سه گانه در مورد هوش فردی و سازمانی
۲-۲-۶)سازوکارهای مرتبط کننده‌ی هوش فردی به هوش سازمانی
۲-۲-۷) پیش نیازهای ضروری جهت بهبود هوش سازمانی
۲-۲-۹)بهره هوش سازمانی
۲-۲-۱۰) سازمان هوشمند
۲-۲-۱۱)مدلهای هوش سازمانی
۲-۲-۱۲)  زیرسیستمهاي شناختی تعیین کننده هوش
۲-۲-۱۳) هوش جمعي يا حماقت جمعي
۲-۲-۱۴) چهار توانمندساز کلیدی هوش سازمانی از نظر کارل آلبرشت
۲-۳) بخش دوم : چابکی سازمانی
۲-۳-۱) تاریخچه ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۳-۲) ﻣﻔﻬﻮﻡ ﭼﺎﺑﻜﻲ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ
۲-۳-۳) اهمیت چابکی
۲-۳-۴) ویژگیها و مفاهیم اصلی در چابکی سازمان 
۲-۳-۵) ابعاد چابکی از دیدگاه سیستمی
۲-۳-۶) محرک های چابکی 
۲-۳-۷)  قابلیت های چابکی سازمانی
۲-۳-۸) صفات کلیدی چابکی
۲-۳-۹) مزایای چابکی سازمانی 
۲-۳-۱۰) دیدگاههای صاحبنظران به چابکی سازمانی
۲-۴) بخش سوم : پیشینه پژوهش
الف –مروری بر تحقیقات پیشین هوش سازمانی
ب –مروری بر تحقیقات پیشین چابکی سازمانی
۲-۵) بخش چهارم : مدل مفهومی تحقیق
منابع و ماخذ
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 
۳-۱ ) مقدمه
۳-۲) روش تحقیق
۳-۳)جامعه‌ی آماری
۳-۴) روش نمونه گیری
۳-۵)تعیین حجم نمونه
۳-۶) روش و اﺑﺰار ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎ
– ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
۳-۷) روایی و پایایی پرسشنامه
۳-۸) روش تجزيه وتحلیل داده‌ها
منابع و ماخذ
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
۴-۱ ) مقدمه
۴-۲) آمار توصیفی
۴-۳ ) آمار استنباطی
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات 
۵-۱) مقدمه
۵-۲) بحث
۵-۳) نتیجه گیری
۵-۴)پیشنهادات
۵-۵) محدودیتهای تحقیق
جهت دانلود پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی از فرم زیر اقدام نمایید.
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
140 WORD 18,500 تومان

پایان نامه رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانیدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
برچسب ها:
اپلیکیشن دانلود رایگان سوالات پیام نور

بانک نمونه سوالات پيام نور خرید نمونه سوالات پیام نور دانلود سوالات ارشد پيام نور دانلود سوالات رشته حقوق پیام نور دانلود فایل های رایانش ابری دانلود نمونه سوالات دروس عمومی پیام نور دانلود نمونه سوالات رشته روانشناسي عمومي پيام نور دانلود نمونه سوالات پيام نور سئوالات پيام نور با پاسخنامه مجموعه سوالات آزمون استخدامی آموزش وپرورش نمونه سوالات ترمي ارشد پيام نور نمونه سوالات دانشگاه پيام نور نمونه سوالات پيام نور - کارشناسي ارشد نمونه سوالات پيام نور با جواب نمونه سوالات پيام نور با پاسخنامه نمونه سوال با پاسخ نمونه سوال پيام نور نمونه سوال پيام نوري نمونه سوال کارشناسي ارشد پيام نور پاسخ نامه نمونه سوالات پيام نور