چهارشنبه , ۱ فروردین ۱۳۹۷

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خیانت زناشویی

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خیانت زناشویی و پایان نامه با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید
فونگ ، ونگ و تام (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان خیانت در رانندگان کامیون (۱۹۳ نفر) مسیر هنگ کنگ- چین، به این نتیجه رسیدند که بین خیانت مردان و و نوع شغل رابطه معناداری وجود ندارد، ولی بین خیانت و تعارضات زناشویی رابطه معناداری مشاهده شد. به عبارتی احتمال خیانت، در مردانی که از روابط زناشویی خود ناراضی هستند، بیشتر است.
بن فیلد و مک کیب (۲۰۰۱، به نقل از رفعت ماه و همکاران، ۲۰۱۱) از ۱۱۲ شرکت کننده زن خواستند احتمال انجام رفتارهای خیانت آمیز خود (نظیر بوسیدن، برقراری روابط جنسی، قرار ملاقات عاشقانه) را در ۶ ماه آینده پیش بینی کنند و همچنین آنها چه میزان خود را در خیانت کردن آسیب پذیر می دانند. یافته ها حاکی از آن بود که احتمال بی وفایی و خیانت با احساس تعهد، همبستگی منفی و با حمایت اجتماعی و عدم رضایت زناشویی همبستگی مثبت داشت.
پژوهش گلاس (۲۰۰۲)، در خصوص اثرات خیانت بر زوجین، نشان داد که زوج ها پس از افشای خیانت، افسردگی، اضطراب و احساس طردشدگی را تجربه می کنند. به علاوه خیانت همسر، منجر به درهم شکستن فرضیات اساسی فرد در مورد زندگی زناشویی می شود که به تفکرات وسوسه گونه نسبت به خیانت، گوش به زنگی، خشم و فلاش بک خواهد انجامید.
فرد پس از افشای خیانت به همسرش جزئیات رابطه و وقایعی که به خیانت منجر شده را با حالت وسواسی در مغز خود مرور می کند.
کنترل و زیر نظر گرفتن همسر نیز یکی از اشکال رفتار وسواسی است. نشخوارهای فکری نیز توانایی کار کردن را از فرد سلب می کند.
پایان نامه خیانت زناشویی
بلاک (۱۹۵۰، به نقل از آناماریو و فابیو ، ۲۰۰۹)، مقایسه ای بین دو گروه افراد دارای هوشبهر بالا در مقابل افراد با تمایلات عاطفی انجام داد. مؤلفه های اصلی تنظیم هیجان های خود، کنترل تکانه ها به صورت ناسازگار کننده و احساس کفایت شخصی و هوش اجتماعی بود که اینها عامل عمده هوش هیجانی هستند. او نمره های استعداد تحصیلی را برابر نمره های هوشی در نظر گرفت. او از این تحقیق نتیجه گرفت که همبستگی هوش هیجانی و هوشبهر در حد متوسط است.
خیانت زناشویی عمده ترین دلیلی است که زوجین را برای طلاق به کلینیک های مشاوره خانواده می آورد. همچنین حدود ۴۰ درصد از افرادی که در آمریکا طلاق گرفته اند، گزارش کرده اند که در طول زندگی زناشویی حداقل یک بار درگیر روابط خارج از حیطه زناشویی شده اند.
خیانت زناشویی می تواند پیامدهای هیجانی شدیدی در زوجین ایجاد کند. روان درمانگران گزارش می کنند که همسرانی که به آن ها خیانت شده است، اغلب احساساتی مانند خشم، عزت نفس پایین، پایمال شدن، افسردگی و درماندگی را تجربه می کنند. همسران عهدشکن نیز با احساساتی نظری شرم، احساس گناه، تردید، عصبانیت و ناامیدی دست به گریبان هستند (گلاس و رایت ، ۲۰۰۷).
مقاله خیانت زناشویی
نتایج پژوهش کریستینا دزرا (۲۰۱۰) در مورد بررسی اثر مسائل جنسی زناشویی در ایجاد اختلال زناشویی، به این نتیجه رسید که بر هم کنش های جنسی مکرر در اوایل ازدواج رضایت بخش بوده و به حفظ یک ازدواج کمک می کند. او به شواهدی دست یافت که نشان می دهد تأثیر روابط جنسی زناشویی در اختلال زناشویی محدود می باشد. با این حال تفاوت های موجود در جنسیت افراد جالب توجه بوده است. بر این اساس رضایت شوهر از صمیمیت فیزیکی با همسر در اوایل ازدواج اثر مثبتی بر سازگاری زن و شوهر در برخورد با اختلال زناشویی ایفا می کند.
کروکی (۲۰۱۳) در پژوهشی که با عنوان همکاران جنس مخالف و خیانت زناشویی انجام داد، به این نتیجه رسید که داشتن یک شریک جنسی بی وفا، باعث می شود که مردان در محیط کار با همکاران جنس مخالف روابط خارج از عرف داشته باشند. البته در این پژوهش یافته مذکور در مورد زنان اثبات نشده است.
راهبرد کلی برای کارآمد ساختن یک ازدواج، باید هوش هیجانی مشترک میان دو همسر را پروراند و از این طریق احتمال تشریک مساعی آن ها را برای حل مسائل خود افزایش دهد. لذا پژوهشگران بر اهمیت هوش هیجانی در شکل گیری روابط صمیمانه تأکید ورزیده اند و این گونه فکر می کنند که افرادی که از هوش هیجانی بالایی برخوردار هستند، از زندگی زناشویی خود احساس رضایت می کنند.
تحقیق خیانت زناشویی
تحقیق های انجام شده در زمینه هوش هیجانی و شیوه های حل تعارض هرچند به طور مستقیم خیانت زناشویی را پیش بینی نکرده اند، اما در پیش بینی رضایت زناشویی که از متغیرهای تأثیرگذار بر احتمال خیانت زناشویی زوجین می باشد، آن را لحاظ نموده اند. با این تفاسیر، افرادی که نمره های بالاتری در هوش هیجانی به دست می آورند و نیز افرادی که به همسرانشان نمره بالاتری در هوش هیجانی می دهند، رضایت زناشویی بالاتری دارند (کوردک ، ۱۹۹۵).
همچنین تحقیق فیزر (۲۰۰۲) نشان داد
افرادی که توانایی شناخت و فهم هیجان های خود را دارند، از تأثیر آن ها بر همسرانشان آگاهند، چنین افرادی در مهار و مدیریت هیجان های خود و همسرانشان تواناترند و به این لحاظ رضایت زناشویی بیشتری دارند. نتایج پژوهش لاوالکار، کالکارنی و جاگتاپ (۲۰۱۰) نیز یافته های فوق را تأیید کرده اند.
لیهی (۲۰۱۲) و لوپز و سالووی (۲۰۰۳) در خصوص پیش بینی رضایت مندی زناشویی بر اساس طرح واره های هیجانی دریافتند که که طرح واره های سرزنش، فقدان ارزش های والاتر و نامعتبرسازی عامل انعطاف پذیری روان شناختی را پیش بینی می کنند. افرادی که انعطاف پذیری بیشتری دارند، به احتمال زیادتری دیگران و همسر خودشان را مورد سرزنش قرار می دهند. به علاوه چون پژوهش ها بیانگر این هستند که نظم جویی هیجان عامل مهمی در رضایت مندی روابط زوجین است، بنابراین طرح واره هیجانی سرزنش یک نوع راهبرد سازش نایافته نظم جویی است که می تواند بر رضایت مندی زناشویی اثرمنفی بگذارد.
فهرست منابع
احمدي، ح. (۱۳۸۴). جامعه شناسي انحرافات، چ ۱، تهران: سمت.
استرنبرگ، رابرت جی (۱۹۹۶). قصه عشق. ترجمه علی اصغر بهرامی (۱۳۸۹). تهران: جوانه رشد.
دی آنجلس، باربارا (۲۰۰۸). اصول صحیح همسریابی. ترجمه میترا میرشکار (۱۳۹۲). تهران: انتشارات علم.
رفیعی، حسن (۱۳۹۱). اریکسون، فرزند خود و معمار هویت. تهران: نشر دانژه.
رفیعی، سحر، حاتمی، ابوالفضل و فروغی، علی اکبر (۱۳۹۰). رابطه ی بین طرحواره های ناسازگارانه ی اولیه و سبک دلبستگی در زنان دارای خیانت زناشویی. فصلنامه علمی- پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره اول، صفحات ۳۷-۲۱٫
سودانی، منصور، کریمی، جواد، مهرابی زاده هنرمند، مهناز و نیسی، عبدالکاظم (۱۳۹۱). اثربخشی زوج درمانی هیجان مدار بر کاهش آسیب های ناشی از خیانت همسر. تحقیقات علوم رفتاری، دوره ۱۰، شماره ۴، صفحات ۲۶۹-۲۵۸٫
علی تبار، سید هادی، قنبری، سعید، زاده محمدی، علی و حبیبی، مجتبی (۱۳۹۳). بررسی رابطه بین روابط جنسی پیش از ازدواج با نگرش به روابط فرازناشویی. فصلنامه خانواده پژوهی، ۱۰ (۳۸)، ۲۵۵-۲۶۷٫
فتحی، منصور، فکر آزاد، حسین، غفاری، غلامرضا و بوالهری، جعفر (۱۳۹۲). عوامل زمينه ساز بي وفايي زناشويي زنان. فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی. ۱۳ (۵۱). ۱۰۹-۱۳۱٫
کارتر، فیلیپ (۲۰۱۰). هوش هیجانی خود را بسنجید. ترجمه محمود امیری نیا و پریسا آقازاده (۱۳۹۳). تهران: نشر آراسته،
کاوه، سعید (۱۳۸۷). روان شناسی بی وفایی و خیانت. تهران: انتشارات هنرسرای اندیشه.
مدرسی، فریبا، زاهدیان، سیدحسین و هاشمی محمدآباد، نذیر (۱۳۹۳). میزان سازگاری زناشویی و کیفیت عشق در متقاضیان طلاق دارای سابقه خیانت زناشویی و فاقد سابقه خیانت زناشویی. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج (ارمغان دانش)، دوره ۱۹، شماره ۱، صفحات ۸۹-۷۸٫
Annamaria, D., & Fabio, L.P. (2009). Emotional intelligence, personality traits and career decision difficulties. International Journals of Education, 9: 135-146.
Austin, E. J., Saklofske, D. H., & Egan, V. (2005). Personality, well-being and health correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences, 38: 547-558.
Aviram, I., & Amichai-Hamburger, Y. (2013). Online infidelity: Aspects of dyadic satisfaction, self-disclosure, and narcissisms. J Comput Mediat Commun, 10: 74-84.
Buss, D. M., & Shackelford, T. K. (1997). Susceptibility to infidelity in the first year of marriage. Journal of Research and Personality, 31, 193-221.
Cano, A., & O’Leary, K. D. (2000). Infidelity and separations precipitate major depressive episodes and symptoms of nonspecific depression and anxiety. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 774-781.
Drigotas, S. M., Safstrom, C. A., & Gentilia, T. (1999). An investment model prediction of dating infidelity. Journal of Personality & Social Psychology, 77, 509-524.
Fizer, M. (2002). EQ and marital satisfaction. PMEI. [1 screans] Fricker. J. (2006). Predicting Infidelity: The Role of Attachment Styles, Lovestyles, and the Investment Model. [thesis]. Psychology (Counselling Psychology)Swinburne University of Technology.
Fung, SC., Wong, CW., & Tam, SM. (2009). Familial and extramarital relations among truck drivers crossing the Hong Kong-China border. J Sex Marital Ther, 35(3): 239-44.
Glass, S.P. (2002). Couple therapy after the trauma of infidelity. Clinical handbook of couple therapy. New York: Guilford.
Glass, SP., & Wright, TL. (2007). Reconstructing marriages after the trauma of infidelity. Clinical handbook of marriage and couples interventions. New York, NY: John Wiley & Sons; P: 471-507.
Jayson, S. (2008), Infidelity is common knowledge in USA, poll suggests, USA Today, 4D.
Jeanfreau, Michelle, Marchese. (2009), A qualitative study investigating the decision- making process of women’s participation in marital infidelity, An abstract of a dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree doctor of philosophy, University Manhattan, Kansas.
Kristina Dzara. K. (2010). Assessing the effect of marital sexuality on marital disruption. Social Science Research, 39(5): 715-724.
Kurdek. LA. (1995). Predicting change in marital satisfaction from husbands’ and wives’ conflict resolution styles. J Marriage Fam, 57: 153-64.
Lavalekar. A., Kulkarni. P., & Jagtap, P. (2010) .Emotional intelligence and marital satisfaction. Journal of Psychological Researches, 5(2) 185-194.
Leahy, R. L., Tirch, D. D., & Melwani, P. S. (2012). Processes underlying depression: Risk aversion, emotional schemas, and psychological flexibility. International Journal of Cognitive Therapy, 5(4): 362 379.
Lee, J. A. (1998). Ideologies of lovestyle and sexstyle. In V. C. deMunck (Ed.), Romantic love and sexual behaviour: Perspectives from the social sciences (pp. 33-76).Westernport, Connecticut: Praeger.
Lopes, P. N., & Salovey, P. (2003). Emotion regulation abilities and the quality of social interaction. American Psychological Association, 5: 1528-3542.
Lopes, P. N., Salovey, P., & Straus, R. (2003). Emotional intelligence, personality and the perceived quality of social relationships. Personality and Individual Differences, 35(3): 641-658.
Kuroki, M. (2013). Opposite-sex coworkers and marital infidelity. Economics Letters, 118(1): 71-73.
Rafatmah, A., Aref Nazari, M., & Nasrollahi, B. (2011). The relationship between sexual variety-seeking and marital satisfaction among available couples. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 30: 1381-1384.
Schutte, NS., Malouff, JM., Simunek, M., McKenley, J., & Hollander, S. (2002). Characteristic emotional intelligence and emotional wellbeing. Cognition Emotion, 16: 769-85.
Shackelford, T. K., Besser, A ., & Goetz, A. T. (2014). Personality, Marital Satisfaction, and Probability of Marital Infidelity. Journal of Individual Differences Research. 6: 13-25.
Shakerian, A., Nazari, AM., Masoomi, M., Ebrahimi, P., & Danai, S. (2014). Inspecting the relationship between sexual satisfaction and marital problems of divorce-asking women in Sanandaj city family courts. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 114: 327-333.
Stieglitz, J., Gurven, M., Kaplan, H., & Winking, J. (2012). Infidelity, jealousy, and wife abuse among Tsimane forager–farmers: testing evolutionary hypotheses of marital conflict. Evolution and Human Behavior, 33(5): 438-448.
Whisman, M. A., & Wagers. (2005). Assessing relationship betrayals. Journal of Clinical psychology, 61, 1383 – ۱۳۹۱٫

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خیانت زناشویی در قالب word با بهترین کیفیت در ۲۲ صفحه به قیمت ۱۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت در اختیار شما قرار شما داده می شود.

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خیانت زناشویی

قسمتی از مبانی نظری خیانت زناشویی

بخشی از متن :
خیانت زناشویی موضوعی است که زوج درمانگران به صورت منظم در کارهای بالینی شان با آن مواجه می شوند و می تواند تجربه ای گیج کننده و دردناک برای همه کسانی باشد که با آن درگیرند، افزون بر این، خیانت یکی از دلایل عمده ی طلاق و از هم پاشیدن ازدواج است (اسچیکلفورد، گوتز و بیسر، ۲۰۱۴).

عموم مردم اذعان دارند که هر چند عشث رومانتیک می تواند کشش متقابل شدیدی بین زن و مرد جوان به وجود آورد، ولی این عشق معمولاً از عمر چندانی برخوردار نیست و زمانی که شور اولیه آن از بین برود می توان انتظار داشت که رابطه ی زناشویی نیز که بر اساس چنین عشقی استوار گردیده است، متزلزل شده و از هم بپاشد.

خیانت، عبور از فرد از مرز رابطه ­ی زناشویی با برقراری صمیمیت فیزیکی یا عاطفی فرد با فردی خارج از حیطه زناشویی است. خیانت شامل برقراری ارتباط جنسی یک فرد متأهل با جنس مخالف، خارج از چارچوب خانواده (غیر از همسر) است (رفیعی، حاتمی و فروغی، ۱۳۹۰).

خیانت زناشویی بر اساس یک تعریف کلی نقض تعهد رابطه دو نفره است که منجر به شکل گیری درجاتی از صمیمیت عاطفی و فیزیکی با فردی خارج از این رابطه می شود (مدرسی، زاهدیان و هاشمی محمدآباد، ۱۳۹۳). علی رغم این که خیانت زناشویی یک مفهوم رایج در ازدواج است اما به صورت ناچیزی شناخته شده است و با توجه به تابو بودن مساله، پیشینه و بررسی روشنی در ارتباط با این موضوع وجود ندارد (آویرام و آمیچای- هامبورگر، ۲۰۱۳).

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خیانت زناشویی

جهت دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خیانت زناشویی از فرم زیر اقدام نامید.

 

نوع فایل قیمت
word 19,900 تومان

دانلود مبانی نظری و پیشینه پژوهش خیانت زناشوییدریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *