جمعه , ۳ فروردین ۱۳۹۷

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران

همیار دانشجو
مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
پيشنهادات کاربردي برمبناي فرضيه هاي تحقيق:
دراين بخش پيشنهادمي شود مديران پتروشیمی بندر امام بابکارگيري مواردذيل درراستاي بهينه سازي ساختارها و درراستاي استراتژيهاي تدوين شده گام بردارند.
الف)باتوجه به يافته هاي فرضيه اول تحقيق ،مي توان اذعان داشت که درراستاي ارائه صحيح ومناسب استراتژيهاي رقابتي درپتروشیمی بندر امام مي بايست مديران بابرگزاري کلاسهاي آموزشي وکارگاههاي مختلف درزمينه نحوه تطابق وتنظيم صحيح استراتژيها و نیز روشهای تفکر خلاق اشنا شده و اقدام نمايند.هرچندبرگزاري کلاس بدون تفويض مناسب اختياربه جهت تمرکز بيش ازحدامور، نمي تواند مفيد فايده باشد .ارائه تصويرمناسب از کارکردهاي ساختار،چون تمرکزوپيچيدگي ورسميت به نحوي که سبب گرددکارکنان براي دستيابي به اهداف عاليه سازمان خود،ساختارهاي مناسبي راايجادنمايندومقررات وقوانين مناسبي را تدوين نمايند، بسيار مفيد فايده خواهد بود.
پ)توجه به نظام پيشنهادات سازماني بابرنامه ريزي صحيح تمام مديران وبهره مندي ازنظرات کارکنان درتمام سطوح سازماني ،درراستاي ايجاداستراتژيهاي رقابتي می تواند برای مدیران و کارشناسان ارشد پتروشیمی بندر امام مناسب و سودمند خواهدبود.
ب)بادرنظرگرفتن تمام شرايط حاکم برمحيط سازمان مي بايست استراتژي رقابتي تدوين گرددتاتهديدهاوفرصتهاوموقعيت وشرايط محيطي رقابتي درنظرگرفته شود.بادرنظرداشتن اين شرايط، اهداف واستراتژيهاي مناسب تدوين مي گرددوبه تبع آن ساختارهاي مناسب (مکانيکي وارگانيکي) ارائه مي گردد. این مهم منجر به خلق پتروشیمی بندر امام به عنوان یک سازمان خلاق و نواور خواهد شد.
ج)براي آنکه قوانين ومقررات بسيارخشک ورسمي درساختارهاي مکانيکي سدراه دسترسي به اهداف نشود مي بايست قوانين منعطف باشدونيز درتعيين آن مشارکت ونظرات کارکنان دخالت داده شود.بهره گيري ازقوانين ودستورالعملهاي متناسب باساختارسازمان ، مي تواندسهم مهمي دردستيابي به اهداف داشته باشد.
د)بهره گيري ازبرنامه ريزي عملياتي درواحدها که توامان باآموزش براي پرسنل عملياتي باشدبادرنظرداشتن آنکه ،اين نوع برنامه ريزي علاوه برتعهدبيشترپرسنل دراجراودستيابي به اهداف ،موجبات همراهي بيشتردربرنامه ريزي هاي درون سازماني راخواهدداشت، بسيار مفيد فايده خواهد بود.
و)انجام نظارتهاي غيرمحسوس که موجبات تفکروايجادشرايط انعطاف پذيري راسبب گردد.چراکه هرقدرميزان نظارتهاي غيرمحسوس بيشترگردد،کارکنان فرصت بيشتري براي ارائه مطالب ونظريات خودراخواهندداشت وسبب افزايش مشارکت آنهادرتدوين استراتژيهاي سازمان خواهدگرديد. این مهم سبب رشد توان خلاقیت انها می گردد.
ر)اهميت دادن به نظريات وانتقادات کارکنان ،توسط مديران ،موجب ايجادانگيزه هاي بيشتري خواهدبود.دراين راستا اجازه دادن به مديران عملياتي ومياني براي ارائه وپياده سازي عقايد ازمهمترين راهکارهاي تدوين مناسب استراتژي رقابتي درشرايط مختلف خواهد بود.لذامي توان گفت درپتروشیمی بندر امام ،انجام بازبيني هاي جزئي ،برنامه ريزي ومديريت بهينه درتدوين استراتژيها، سبب ايجادساختارهاي مناسب خواهدگرديد.
ز)باتوجه به نتايج حاصل از تحقیق مي توان اذعان نمودکه بابکارگيري استراتژي رهبري هزينه توسط مديران پتروشیمی بندر امام به همان ميزان ساختاربه سمت وسوي ارگانيک بودن وتطابق بيشتربامحيط گام برخواهد داشت، و با تغيير رويه مديران به سمت اهداف واستراتژيهاي تمرکز،ساختارحالت مکانيک بودن بارسميت بيشترراخواهدداشت.لذابابکارگيري نظرات کارکنان وتوجه وآشنايي بيشترکارکنان با نتايج تصميمات آنها و خودداري مديران ازانعکاس وجبهه گيري سريع دربرابرنظرات جديد،ميزان تحمل ريسک رادرسازمان افزايش خواهدداد و در پي آن رسيدن به استراتژي رقابتي مناسب را بيشترهويدا مي‌سازد.۵-۴-۳) پيشنهاد براي پژوهشهاي آينده:
الف)پيشنهاد مي شود جهت کسب نتايج مطلوبتر ومعتبرتر ،اين مطالعه در سطح وسيعتر ودر صورت امکان درسازمانهاي مشابه صورت پذيردونتايج ،مقايسه شوند وعلل اختلاف نتايج مورد بررسي قرار گيرد.
ب)پيشنهاد مي شود که مطالعه حاضر درسازمانهاي داخلي صورت پذيرد ونتايج آن به صورت تطبيقي با مطالعات مشابه در خارج ازکشور مقايسه شود ونتايج جهت اطلاع ازنوع ساختار سياسي، اقتصادي، اجتماعي و… مورد بررسي ومقايسه قرارگيرد.
ج)پيشنهاد ميشود درمطالعات بعد ،برروي رابطه بين ساختارسازماني ونوع استراتژيهاي رقابتي درسازمانهاي مختلف کشور،بررسيهايي صورت پذيرد.
د)ازآنجا که دراين پژوهش انواع ساختارموردبررسي قرارگرفت پيشنهادمي گردد جهت تکميل پژوهش وبررسي ابعاد ديگر در تحقيقات آتي ازمولفه هاي ساختارسازماني وبه تفکيک انواع استراتژيهاي رقابتي استفاده نمود.
ه)پيشنهاد مي شود که درتحقيقات آتي ،بين استراتژيهاي فرهنگ سازمانی و خلاقیت مدیران تحقیق جامعی صورت پذیرد.
و)لازم است که در تحقيقات آتي برروي تاثير عوامل فرهنگي ،نژادي وشخصيتي براستراتژيهاي سازماني و خلاقیت مدیران نيزتحقيق جامعي بعمل آيد.
ن)بررسي رابطه ساختار سازماني و نواوری و چابکی سازمانی را در سازمانهاي مختلف با توجه به ماهيت فعاليت آن سازمانها مورد بررسي قرار دهند.
ک)بررسي چالش هاي موجود برای خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام ومقايسه آن باسايرکشورها
ط)بررسي ويژگي هاي کارکنان وتاثيرآن برتدوين خلاقیت و ساختار سازمانی درپتروشیمی بندر اماممشكلات ومحدوديت‌هاي تحقيق :
در انجام اين تحقيق نيز به مانند ساير پژوهشها برخي مشكلات و تنگناها وجود داشت كه عبارتند از :
۱- عدم همكاري برخی مدیران و کارشناسان ارشد پتروشیمی بندرامام جهت تكميل پرسش‌نامه‌هاي تحقيق بدليل گرفتاري و مشغله كاري و طولاني‌شدن زمان تكميل پرسش‌نامه‌ها
۲- عدم همكاري مسئولان كتابخانه‌ها و مراكز اطلاع رساني با محقق جهت در اختيار داشتن منابع و آرشيو اطلاعات
۴- از آنجا كه در اين تحقيق دو پرسش‌نامه مي‌بايستي توسط پاسخ‌دهندگان تكميل مي‌شد و تعداد سوالات زياد بود، لذا در برخي موارد سوالات پاسخ داده نمي‌شد و يا ناقص تكميل مي‌گشت همين موضوع سبب مي‌گشت تا تعدادي از پرسش نامه‌ها از چرخه محاسبه و تحليل كنار گذاشته شوند.

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در قالب word به صورت کامل در ۱۲۰ صفحه به قیمت ۱۱۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

چکیده:
ساختار سازمانی می تواند موجب خلاقیت مدیران گردد و نیز خلاقیت مدیران نیز می تواند ساختارهای سازمانی مناسب را به وجود آورد. هدف از این تحقیق بررسی ارتباط بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران در پتروشیمی بندر امام خمینی می باشد.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران و کارشناسان ارشد می باشد. نمونه گیری به روش هدفمند بوده است. از پرسشنامه های خلاقیت فیفر و ساختار سازمانی برای گرداوری اطلاعات استفاده شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین پیچیدگی سازمانی ، تمرکز ، و رسمیت و خلاقیت مدیران رابطه معنادار وجود دارد. همچنین یافته های تحقیق نشان می دهد که بین سطح تحصیلات و سابقه کار مدیران و خلاقیت آنها رابطه معنادار وجود دارد.

مقدمه:
پديدة خلاقيت و نوآوري مثل انسان از خصيصه هاي انساني، در آحاد نوع بشر يافت مي شود و اين انگيزشها و شرايط محيطي و فردي است که عامل خلاقيت را آشکار مي کند. خلاقيت به عنوان يک حالت رواني و ذهني که در قلمرو علم روان شناسي است، آشکار مي شود و از آن جا که عمدة کار و فعاليت انسان در سازمان ها انجام مي شود، عامل ايجاد و پرورش خلاقيت در محدودة علم و هنر مديريت قرار مي گيرد و مديران مي توانند پيدايش خلاقيت را در سازمان ها با ايجاد زمينه ها وبستر مناسب همچون ساختار سازماني مناسب، تسريع يا با ايجاد فضاي نامناسب آن را خنثي کنند . عوامل متعددي در درون يک سازمان بر توان خلاقيت و نوآوري افراد تأثير مي گذارند. يکي از مهم ترين عوامل، تسهيل و تقويت توان خلاقيت و نوآوري در سازمان، ساختار مناسب و تشکيلات مناسب با اهداف مورد نظر است .

فهرست :

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران

فصل دوم

مبانی نظری  و سوابق تحقیق

۲-۱: مقدمه مرور مباني و چارچوب نظري در زمینه مدیریت شناخت کاملی از ابعاد آن ارائه و درک جنبه های مختلف تحقیق را آسان می کند. بررسی هیچ عامل و متغیری بدون داشتن چارچوب نظری، تلاش های محقق را بی ثمر نموده و نتایج تحقیق را از درجه اعتبار ساقط می کند. در این راستا مرور پیشینه تحقیقات به شناسایی نکات مهم موضوع تحقیق به ویژه روش شناسی کمک نموده و محقق را از دوباره کاری به دور نگاه می دارد، تا ضمن تعیین نقاط ضعف تحقیقات انجام شده در راستای تکمیل و تأیید نتایج آنها برآید. در این فصل به مبانی نظری مربوط خلاقیت، موانع خلاقیت و عوامل تأثیرگذار در آن پرداخته و پيشينه تحقيق مرور خواهد شد.
۲-۲: مبانی نظری امروزه همة سازمان ها برای رشد و پیشرفت خود نیازمند اندیشه های نو و نظرات بدیع و تازه اند، چرا که در عصر متلاطم و پر رقابت حاضر، سازمانی موفق تر خواهد بود که با استفاده از خلاقیت و نوآوری، اثربخشی و کارایی خود را به بالاترین حد ممکن ارتقاء دهد. در این میان مدیران و نیروی انسانی، مغزهای متفکر سازمان ها به شمار می آیند که سمت و سوی موفقیت سازمان را رقم می زنند. ارائه راهکاری جدید برای مشکلی کهنه، و عملی کردن آن تنها راه نجات سازمان ها، در گیر و دار رقابت جهانی است. این افکار و نظرات جدید است که همچون روحی در کالبد سازمان دمیده می شود و آن را از نیستی و فنا نجات می دهد.

از این منظر ضروری است تا سطح خلاقیت افراد در سازمان شناسایی شده و گام هایی در جهت بهبود آن گام برداشته شود که در این روند شناسایی موانع خلاقیت در محیط درونی و بیرونی سازمان گام های رشد را سریع تر خواهد نمود. از آنجا که مدیران تأثیرگذارترین افراد در سازمان ها می باشند، ارائه نیمرخی از موانع شخصی خلاقیت در آنان می تواند پتانسیل تأثیرات عمده ای در ایجاد تحولات سازمانی ایجاد نماید. در این بخش ابتداً به بررسی ماهیت خلاقیت پرداخته و سپس موانع آن به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد.

۲-۲-۱: خلاقيت با توجه به ماهیت پیچیده و ابهام برانگیز خلاقیت روان شناسان و پژوهشگران ذهن و روان تعریف جامع و کاملی که بتواند همة ابعاد و جوانب آن را در بر گیرد ارائه نکرده اند. تعاریف خلاقیت با رویکردهای متفاوتی ارائه شده است که در آن برخی بر ویژگی های شخصیتی افراد و برخی بر اساس فرآیند خلاقیت و تعریف های دیگر بر محصول خلاقیت تأکید داشته اند. در زیر به تعاریف مختلفی که از خلاقیت ارائه شده است پرداخته می شود:  در سال ۱۹۴۸ هنري پوانكار، رياضيدان بزرگ فرانسوي خلاقيت را در قالب تشخيص، تميز، بصيرت، دريافت، درك و انتخاب تعریف کرد (سلطانی، ۱۳۸۲).گيلفورد  (۱۹۵۰)، خلاقیت را مجموعه ای از توانایی ها و خصیصه ها می داند که به موجب آن تفکر خلاق به وجود می آید.

وی خلاقيت را با تفكر واگرا  (دست يافتن به ره يافت هاي جديد براي حل مسائل)، که فرآیند تركيب و نوآرايي اطلاعات و نماد هاي كسب شده موجود در حافظه دراز مدت می باشد، مترادف می داند و در مقابل آن تفكر همگرا  (دست يافتن به پاسخ صحيح) که فرآیند بازآرايي يا دوباره سازي اطلاعات و نماد هاي كسب شده موجود در حافظه دراز مدت می باشد را مطرح می سازد (آقايي فيشاني، ۱۳۷۷؛ سيد عامري، ۱۳۸۱).گیزلین  (۱۹۵۴) معتقد است: خلاقیت ارائه کیفیت های تازه ای از مفاهیم و معانی است (حسینی، ۱۳۸۱).مدنیک  (۱۹۶۲)، خلاقیت را شکل دادن به عناصر متداعی به صورت ترکیبات تازه که با الزامات خاصی مطابق است و یا به شکلی مفید واقع می شود تعریف کرد (حسینی، ۱۳۸۱).بارزمن (۱۹۸۶)، خلاقيت را فرآیند شناختي از بوجود آمدن يك ايده، مفهوم، كالا يا كشفي بديع مي داند (طالب بيدختي، ۱۳۸۳).پاپاليا (۱۹۸۸)، خلاقيت را توانايي ديدن چيزها در يك نظر نو و غير معمولي، ديدن مشكلاتي كه هيچ كس ديگر، امكان تشخيص موجود بودن آنها را نمي دهد و سپس ارائه ره يافت هاي جديد و غير معمولي و اثربخش مي داند (آقايي فيشاني، ۱۳۷۷).فرهنگ وبستر ، خلاقيت را به عنوان «توانايي ايجاد بعضي چيزهاي جديد» تعريف مي كند (کاو ، ۱۹۸۹).

از نظر استيفن پي رابينز، «خلاقيت به معناي توانايي تركيب ايده ها در يك روش منحصر به فرد يا ايجاد پيوستگي بين ايده هاست» (زارعي متين، ۱۳۷۳).از ديدگاه اجتماعي خلاقیت به صورت های زیر تعریف شده است:سالوندي  (۱۹۸۲)، «خلاقيت را ايجاد انديشه ها و ايده هاي نو، كه سودمندي اجتماعي دارند» تعريف مي كند (سالوندی، ۱۹۸۲).از ديدگاه هربرت فوكس ، فرآیند خلاق به هر نوع فرآیند فكري گفته مي شود كه مسأله را به طريق مفيد و بديع حل كند (رضائيان، ۱۳۷۴).خلاقيت، عبارت است از: فرآیند يافتن راههاي جديد براي انجام دادن بهتر كارها. خلاقيت، يعني ارائه فكر ها و طرح هاي نوين براي توليدات و خدمات جديد (سيد عامري، ۱۳۸۱).خلاقيت، عبارتست از فرآیند توسعه ايده هاي جديد و سودمند كه مي توانند در عمل مورد استفاده قرار بگيرند (داربین ، ۱۹۹۷).امابايل  (۱۹۸۸)، خلاقيت را به عنوان «ارائه يك ايده جديد و مناسب توسط يكنفر به تنهايي يا گروهي از افراد با همديگر» معرفي مي كند (وست و فار ، ۱۹۹۰). استمبرگ و اوهارا ، خلاقيت را شامل برقرار كردن ارتباطات جديد، ديدن چيزها از طريق جديد و تعريف جديد مسائل مي داند (استمبرگ و اوهارا، ۱۹۹۷).
پاول تورنس  (۱۹۹۸) به عنوان کسی که او را در سرتاسر جهان به عنوان «پدر خلاقیت» یاد می کنند و نزدیک به ۶۰ سال از عمر خویش را صرف تحقیقات در مورد خلاقیت نمود، تعابیر زیبایی از خلاقیت دارد که جهت دریافت بهتر از مفهوم خلاقیت به برخی از آنها ذیلاً اشاره می شود:- خلاقیت عبارت از عمیق تر کندن است.- خلاقیت دوباره نگاه کردن است.- خلاقیت وارد آب های گود شدن است.- خلاقیت دست دادن به آینده است.- خلاقیت خارج شدن از پشت درب های بسته است (شاگنسی ، ۱۹۹۸).از نظر اسمیت  (۱۹۹۸) خلاقیت شامل تولید ایده های نو، راه های جایگزین و امکانات می باشد (هیرواگن ، ۲۰۰۲).بنتلی  (۲۰۰۲) چنین بیان می دارد «خلاقیت عبارت است از بکارگیری دانش و مهارت ها در راه های جدید برای دستیابی به نتایج ارزشمند» (بنتلی، ۲۰۰۲)همچنین تعریف هایی نیز از دیدگاه سازمانی برای خلاقیت ارائه شده است:خلاقيت يعني ارائه فكر و طرح نوين براي بهبود و ارتقاء كميت يا كيفيت فعاليت هاي سازمان همچون (افزايش بهره وري، افزايش توليدات يا خدمات، كاهش هزينه توليدات يا خدمات از روش بهتر، توليدات يا خدمات جديد و غيره) (سیدعامری، ۱۳۸۱).خلاقيت، فرآیند ايجاد محصولات منحصر به فرد از طريق تغيير محصولات موجود است.

اين محصولات، چه ملموس و چه غير ملموس، بايد فقط براي خلق كننده جديد و منحصر به فرد باشند. ضوابط مربوط به هدف و ارزشي را كه خلق كننده تعيين كرده است، احراز نمايند (اصانلو، ۱۳۸۳؛ حق جو، ۱۳۸۰).و به طور کلی، خلاقیت عبارت است از توانایی تلفیق ایده ها به شیوه ای منحصر به فرد برای برقراری ارتباط غیرمعمول بین ایده های مختلف. با توجه به تعاریف ارائه شده می توان به چند ویژگی بارز در مورد خلاقیت اشاره کرد که می توانند به میزان قابل توجهی توصیف کننده آن باشند. این ویژگی ها عبارتند از:۱- خلاقیت فرآیندی فکری و روانی است.۲- محصول خلاقیت می تواند به شکل یک اثر، ایده، راه حل و یا هر چیز دیگر ضهور کند.۳- محصول خلاقیت، پدیده ایی نو و جدید است.۴- محصول خلاقیت اثری است که علاوه بر تازگی، دارای ارزش نیز می باشد.۵- خلاقیت یک توانایی عمومی است و در همه افراد کمابیش وجود دارد.۶- خلاقیت قابل پرورش است و با محیط اجتماعی و فرهنگی ارتباط مستقیم دارد.

۲-۲-۲: نظریه های خلاقیتبا توجه به انتزاعی و نو بودن ماهیت خلاقیت، نوعی ابهام در آن وجود دارد. اما این ابهام در مفهوم به معنی پیچیدگی خود جریان خلاقیت نیست، زیرا خلاقیت را می توان به راحتی در زندگی روزمره حس و مشاهده کرد. با این وجود درباره خلاقیت نظریه های گوناگونی وجود دارد و مکاتب مختلف روانشناسی نیز از زوایای مختلفی به خلاقیت نگریسته اند که ذیلاً به آن پرداخته می شود.
۲-۲-۲-۱: نظریه کهن یکی از نظریات دوران باستان، خلاقیت را شکلی از دیوانگی می داند. در این دیدگاه خودجوشی و غیرعقلانی بودن ظاهری خلاقیت نتیجه جنون تلقی می شد. این نظریه تا پایان قرت نوزدهم ادامه داشت، حتی امروزه نیز برخی از روی مسامحه، افرادی را که دارای توانایی خلاقیت قابل ملاحظه ای هستند، تا حدی دیوانه یا غیر عادی می نامند.

یکی دیگر از نظریه های قدیمی که ریشة آن به یونان باستان بر می گردد، خلاقیت را مبتنی بر یک الهام خدایی می داند و معتقد است که فرد خلاق پس از الهام از خداوند و به طور ناگهانی شروع به تولید چیزاهایی می کند، بدون آن که بداند آنها از کجا آمده اند (قهرمان تبریزی، ۱۳۸۱).در نظریة دیگری خلاقیت را به عنوان نبوغ یا نبوغ شهودی دانسته اند، در این نظریه فرد خلاق گرچه نابهنجار و دیوانه یا بیمار تلقی نمی شود، اما هنوز به عنوان شخصی متفاوت از سایرین قلمداد می شود. این نظریه معتقد است علت جهش های بزرگ افراد خلاق، برخورداری از فرآیندهای خارق العاده تفکر است (نلر، ۱۳۸۰).

جهت دانلود مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیران از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
120 word 11,900 تومان

مقاله بررسی رابطه بین ساختار سازمانی و خلاقیت مدیراندریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *