دوشنبه , ۲۸ خرداد ۱۳۹۷

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

دانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی با کیفیت بسیار عالی (تأثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی ( E-WOM ) بر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی از طریق ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتریان) در ۱۴۵ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

مقاله تبلیغات دهان به دهان

مقاله تبلیغات دهان به دهان

توضیحات پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

چکیده
هدف این مطالعه بررسی تاثیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی می باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی است و به لحاظ هدف کاربردی است. ازنظر جمع آوری داده ها نیز میدانی تلقی می شود. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسشنامه می باشد که شامل ۲۲ سوال برای سنجش کل متغیرهاي تحقیق است. برای سنجش متغیرها نیز از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده می شود. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتید و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه مشتریان بانک ملی شهر رشت می باشد.

با استفاده از فرمول کوکران تعداد ۳۵۵ نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. به منظور آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی بر ارزش ویژه برند و قصد استفاده مشتریان تاثیر معناداری دارد. همچنین ارزش ویژه برند نیز بر قصد استفاده مشتریان از خدمات الکترونیکی بانکی تاثیر معناداری دارد.

دانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

مقدمه
فضای ﺳﺎیبری اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﺪیدی ﺑـﺮای ﺑﺎزاریاﺑـﺎن ﺟﻬـﺖ ﺑﻬﺒـﻮد ﻛـﺎرایی، اﺛﺮﺑﺨﺸـی ارﺗﺒﺎﻃـﺎت ﺑﺎزاریابی و روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪی ﺑﺮای ﻛﺴﺐ و ﺣﻔﻆ ﻣﺸﺘﺮیان اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ. یک ﺟﻨﺒـﻪ ﻓﻀـﺎی ﺳﺎﻳﺒﺮی، ﺗﺄﺛﻴﺮات بین شخصی آﻧﻼین اﺳﺖ(Stephen, Ronald, Bing, 2008). ﻧﻔﻮذ و ﺗﺄﺛﻴﺮات بین شخصی اﻓﺮاد در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎی آﻧﻼﻳﻦ، ﺑﺮ ارزیابی ﻫﺎ و ﺗﺼـﻤﻴﻤﺎت ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن درﺑـﺎره ﺧﺮﻳـﺪ ﻳـﻚ ﻣﺤﺼﻮل ﻳﺎ ﺑﺮﻧﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. تبلیغات دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻨﻮﻋﻲ از اﺷﻜﺎل رﺳﺎﻧﻪاي و اﻧﻮاع وب سایتها اﺳﺖﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﻧﻼﻳﻦ و آﻣﺎرﻫﺎ وﺟﻮد دارد(Jason, Georgiana, Dongwoo,2010).

ﺑـﺎزﻧﮕﺮيﻫـﺎي آﻧﻼﻳـﻦ ﻣﺼﺮف ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﺼﻮل ﺗﻮﺟﻪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه پژوﻫﺸـﮕﺮان را ﺑـﻪ ﺧـﻮد ﺟﻠـﺐ ﻛـﺮده اﺳـﺖ(۲۰۰۸East Hammond, Lomax, ). ﭘﮋوﻫﺶ درﺑﺎره ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ و در ﻃﻮل ده ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻜﺎﻣﻞﭘﻴﺪاﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان،ﻧﻈﺮﻳﻪﻫﺎي اﻳﺠﺎدﺷـﺪه را ﺑﺮايﺗﺸﺮﻳﺢﭘﺪﻳﺪه ارﺗﺒﺎﻃﺎت دﻫﺎنﺑﻪدﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲﺗﺮﻛﻴـﺐﻛـﺮدهاﻧـﺪ ( ۲۰۱۱,Yolanda, Ngai).

ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، خدمات بانکی اﺳﺖ. دﻟﻴﻞ اﻧﺘﺨﺎب خدمات بانکی ، ﺷـﻮاﻫﺪ ﺗﺠﺮﺑـﻲ درﺑﺎره قصد اﺳﺘﻔﺎده زﻳﺎد از خدمات الکترونیکی بانک ملی ﺗﻮﺳﻂ ﻣشتریان در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺑانکها اﺳﺖﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی از اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ­ آﻣـﺎری در ﻣﻌﺮض ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ اﻳﻦ بانک ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ هزینه بر ﺑﻮدن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ طولانی بانکها در عرصه خدمات الکترونیکی، یکی از اصلی ﺗـﺮین رﺳـﺎﻧﻪﻫـﺎی تبلیغاتی این ﻣﺤﺼﻮﻻت، ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن از ﺟﻤﻠﻪ تبلیغات دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن الکترونیکی اﺳـﺖ.

نمونه پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

قسمتهای از پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

در سال هاي اخير، تحقيقات صورت گرفته بر روي شناخت فاكتورهايي كه در زمينه رضايت مشتريان و وفاداري آنان مؤثر مي‌باشد، گسترش يافته است. در اغلب موارد وفاداري مشتريان براي موفقيت سازمان هاي كسب و كار حياتي مي باشد چرا كه معمولاً جذب مشتريان جديد گران تر از حفظ مشتريان موجود مي باشد و در اكثر تحقيقات صورت گرفته به وسيلة بسياري از نويسندگان پيشنهاد شده است تا مشتريان وفادار به عنوان يك دارائي رقابتي حفظ شوند.

بسياري از پژوهشگران بازاريابي بر نقش حياتي ميان فردي بين مشتري و فروشنده در رضايت مؤثر مشتري، ايجاد نگرش هاي مطلوب به برند و تقويت پيوند ميان مشتريان و برند تأكيد مي كنند وفاداري مشتريان، كليد موفقيت تجاري قلمداد مي شود. مشتريان وفادار اهميت بسياري يافته اند با ۵ درصد افزايش در وفاداري مشتريان ، سود به ميزان ۲۵ تا ۸۵ درصد افزايش مي يابد كه به اين نرخ هزينه وفاداري گفته مي شود. ريچارد اوليور، تعريف از وفاداري را به اين صورت مطرح كرده است «وفاداري به يك تعهد قوي براي خريد مجدد محصول يا خدمت برتر در آينده اطلاق مي شود، تا همان مارك يا محصول علي رغم تلاش هاي بازاريابي بالقوه رقبا و تأثيرات آنها، خريداري گردد»(حيدرزاده، ۱۳۸۹).

علایم تجاري از مسائل اصلی مطرح در راهبرد آمیخته محصول بنگاه اقتصادي است. شرکتها براي علایم تجاري خود سرمایه گذاريهاي وسیع و بلند مدت بخصوص در زمینه هاي تبلیغات، پیشبرد فروش و بسته بندي می کنند. آنها می دانند که قدرت بازارشان ناشی از ایجاد علایم تجاري محصولاتشان است و علایم تجاري قوي وفاداري مشتریان را برایشان به همراه می آورد. شاید متمایزترین مهارت بنگاه هاي حرفه اي توانایی آنها در ایجاد، حفظ و نگهداري و توسعه علایم تجاري خود باشد(کاپفرر، ۱۳۸۷).

با تشدید رقابت در تجارت و تغییرات سریع فناورانه و نیز افزایش قدرت و حق انتخاب مشتریان، موفقیت از آن شرکت هایی خواهد بود که قادر باشند به نحو شایسته تري انتظارات و ارزش هاي مورد نظر مشتریان را درك و شناسایی کرده و به نحو مطلوب به آنها پاسخ دهند(وانگ و لیائو ، ۲۰۰۷).

در بازار امروز، داشتن تفكري مناسب درمورد استراتژي هاي برند سهم مهمي در موفقيت سازمان ايفا مي كند. استراتژي توسعه نام تجاري و بسط حق انتخاب مصرف كننده نسبت به محصولات گوناگون به يكي از راه هاي پر طرفدار در كسب رشد تبديل شده است. بنا به تعريف آكر و كلر در سال ۱۹۹۰، توسعه برند از توسعه خط محصول كه به صورت اصطلاحي در مورد محصولات يا خدمات جديد در محصولات در زمينه هايي چون طعم، بو، اندازه و …. ايجاد مي شود (از شلوار هاي جين به روتختي، از قهوه به بستني و …). توسعه برند مي تواند روي ارزش ويژه برند اصلي يا حتي نام شركت يا كمپاني تأثيرگذار باشد. آشنايي مصرف كننده با برند اصلي مي تواند به ورود محصول جديد و گسترش سريع آن در بخش هاي جديد شكل گرفته در بازار كمك كند(قرباني، ۱۳۸۹).

تبلیغات یک شرکت تاثیر بسزایی در بالا بردن آگاهی مشتری دارد و بر روی افکار، احساسات، گرایشات و تصمیم گیری مشتری تاثیر می گذارد. اهمیت تبلیغات از آنجا سرچشمه می گیرد که نه تنها یک ابزار ارتباطی و رقابتی در برابر دیگر تولیدکنندگان به شمار می رود، بلکه وسیله ای است که توسط آن مشتریان از ابداعات و نوآوری های شرکت و همچنین تغییر در محصولات آگاه می شوند. تبلیغات تاثیری ناملموس بر روی فروش، در بازار مورد نظر ایجاد می کند.

در حال حاضر برنامه های تبلیغاتی به سمتی پیش می روند که بتوانند توجیه اقتصادی داشته باشند. یکی از مشکلاتی که بر سر راه مسئولین تبلیغات یک شرکت قرار دارد، چگونگی ارائه رابط های مشخص بین اثربخش بودن تبلیغات و بالا بردن سود فروش می باشد زیرا انتظاری که از یک مدیر تبلیغات وجود دارد این است که با استفاده از تبلیغات، سود شرکت را افزایش دهد و بتواند نقش تبلیغات را برای مدیریت شرکت مشخص کند(فرهنگی و همکاران، ۱۳۸۷).

امروزه روش های نوین بازاریابی به دنیا معرفی شده که از روش های قدیمی کاراتر، ارزان تر و موثرتر است که از آنها می توان به انواع بازار یابی تک به تک ، بازار یابی تلفنی، بازار یابی از راه دور، بازاریابی پارتیزانی ، بازاریابی ویروسی، بازار یابی دهان به دهان و… اشاره کرد. يكي از گسترده ترين مفاهيم مورد پذيرش در رفتار مصرف كننده، ارتباط دهان به دهان يا ارتباطات توصيه اى مي باشد كه نقش مهمي را در شكل ارتباط دهي رفتار و نگرش مصرف كننده بازي مي كند.

دهان به دهان در بازاريابي معمولاً براي توصيف توصيه ها و پيشنهادات مصرف كنندگان به يكديگر استفاده مي شود. سرعت و فقدان تعصبات تجاري به مارك محصول يا خدمت خاص، آن را به منبع اثربخش اطلاعاتي براي انتخابهاي تجاري مصرف كنندگان تبديل كرده است، بخصوص در مواردی علي رغم اهميت و نفوذ كه تجربه قبلي خريد محدود باشد(خبیری و همکاران، ۱۳۹۲).

نفوذ و تأثيرات بين شخصي افراد در محيط هاي آنلاين، بر ارزيابي ها و تصميمات مشتريان درباره خريد يك محصول يا برند مؤثر هستند. تبليغات دهان به دهان الكترونيكي شامل تنوعي از اشكال رسانه اي و انواع وبسايتها است كه در آنها بيشترين دسترسي به عقايد و تجديدنظر هاي مصرف كنندگان آنلاين و آمارها وجود دارد(جیسون و همکاران، ۲۰۱۰).

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

قصد استفاده از خدمات الکترونیکی

افزايش رقابت، تغيير محيط كسب و كار و جهاني سازي از تغييرات عمده اي هستند كه در صنعت خدمات مالي و بانكداري به وقوع پيوسته است. تقاضا براي خدمات مالي به سرعت در حال تغيير است و رفتار مشتريان نسبت به دهه قبل تغيير كرده است. با گذر مشتريان از مرحله بانكداري سنتي به بانکداری الکترونیکی ، استراتژي هاي جديدي براي جذب مشتريان جديد و حفظ مشتريان كنوني لازم است(لو و همکاران، ۲۰۱۳).

بانكداري سنتي از طريق شعبه هم چنان به عنوان يك روش اصلي براي انجام مبادلات و عمليات بانكي در بسياري كشورها باقي مانده است. با وجود اين كه ميليون ها دلار در ايجاد سيستم هاي بانكداري الكترونيك در بسياري كشورها خرج شده، گزارشات حاكي از آن است كه استفاده كنندگان بالقوه از اين سيستم ها به رغم در دسترس بودن از آن استفاده نمي كنند و اين موجب نگراني بانك ها شده است. اين نتايج نياز به شناسايي عوامل موثر بر پذيرش خدمات الكترونيك بانكي را آشكار مي كند.

به دليل اين كه كسب و كارها، از جمله بانك ها، سرمايه گذاري هاي كلاني را براي توسعه سيستم هاي اطلاعاتي و به كارگيري فناوري اطلاعات براي ارايه خدمات بهتر انجام مي دهند، درك عواملي كه موجب پذيرش اين تكنولوژي مي شود و ايجاد شرايطي كه تحت آن فناوري اطلاعاتي مورد نظر پذيرفته شود از مهم ترين عوامل در زمينه تحقيقات فناوري اطلاعات است(وانگ و همکاران، ۲۰۰۷).
به عبارتي اين مسأله كه چرا افراد يك سيستم اطلاعاتي را مي پذيرند و يا برعكس از آن استفاده نمي كنند از مهم ترين مباحث سيستم هاي اطلاعاتي است(گار ، ۲۰۱۳).

امروزه بسياري از بانك ها در سطح جهان خدمات خود را به صورت الكترونيكي ارايه مي دهند و با يك پارچه شدن اقتصاد جهاني، كشور ما نيز تحت تأثير قرار خواهد گرفت، از اين رو در بلند مدت چاره اي جز الكترونيكي شدن بانك ها نداريم. از سويي بخش در حال رشدي از مشترياني شكل گرفته اند كه فهم تكنولوژيكي دارند و سهولت سيستم هاي توزيع خدمت مبتني بر تكنولوژي را نسبت به ارايه اين خدمات از طريق كاركنان بانك ترجيح مي دهند(کارجالوتو و همکاران، ۲۰۰۹).

پاسخ گويي به نياز مشتريان با بافت سنتي بانك هاي كشور آسان نيست و ايجاد زمينه و در اختيار گرفتن فناوري مناسب الزامي است. كندي و نديده گرفتن اين بازار فضاي مناسبي براي شركت ها و مؤسسات غير بانكي ايجاد مي كند تا با ارايه خدمات خود در حد توان سهم بزرگي از فعاليت هاي مالي را از آن خود كنند(سرمدسعيدی، ۱۳۸۹).

بررسي هاي انجام شده نشان مي دهد كه حدود ٥٠ درصد از سرمايه گذاري در كسب و كار آمريكايي ها صرف فناوري اطلاعات و استفاده از تكنولوژي هاي جديد براي ارايه خدمات مي شود(هانگ و همکاران، ۲۰۱۰).

استفاده از فناوري اطلاعات توسط بانك ها نيز در جهت بهبود ارايه خدمات در سراسر دنيا در حال افزايش است. با استفاده از سيستم هاي ارتباطات از راه دور و فناوري اطلاعات، يك بانك مي تواند خدمات بهتري به مشتريان خود ارايه دهد و امكان انجام مبادلات بانكي را به صورت تعاملي براي مشتريان فراهم كند(کامپیو و هیگینز ، ۲۰۰۵).

ارايه خدمات الكترونيك باعث كاهش موانع ورود رقبا به اين صحنه شده است. در مقايسه با هزينه ايجاد يك شعبه سنتي كه حدود ٢٥ تا ٣٠ ميليون دلار است امروزه رقبا مي توانند با ايجاد يك بانك اينترنتي با هزينه كمتر از ۱۰۰۰۰۰دلار و با هزينه نگهداري وب سايت حدود ۵/۲ میلیون دلار براي ۵۰۰۰۰ حساب به ارايه خدمات بانكي بپردازند. پيش بيني هاي موجود بيانگر رشد استفاده كنندگان از اينترنت در بانكداري از تعداد ۶/۶ ميليون نفر در سال ١٩٩٨ به ٣٢ ميليون نفر در سال ٢٠٠٣ است. اين امر از يك سو بيانگر همه گير شدن بانكداري الكترونيكي و از سوي ديگر مبين رشد روزافزون اين حركت در چند سال آينده است(نيکبخش تهرانی و آذرصابري، ۱۳۸۵).

از نظر آيزن قصد مشتريان براي استفاده از بانكداري الكترونيكي، علاقه شخصي فرد در استفاده از سيستمهاي ارائه شده براي تعاملات بانكي است(کاظمی و دیگران، ۱۳۸۹). به بيان ديگر انگيزه شخص در حسي از برنامه آگاهانه اش مي باشد كه كوشش مي كند تا از خدمات بانكداري الكترونيكي استفاده كند(ژائو و همکاران، ۲۰۱۰).

تعدادي از معاملات تجارت الكترونيك نشان مي دهند كه قصد مشتريان براي به كار گماردن تعاملات آنلاين يك پيش بيني كننده قوي انتظارات واقعي مشتريان در تعاملات تجارت الكترونيك مي باشد(كاظمي و ديگران، ۱۳۸۹). در واقع تمايل رفتاري يا قصد استفاده، ميزان احتمال به كارگيري سيستم توسط فرد است(سید جوادین و یزدانی، ۱۳۸۴).

مقالات تبلیغات دهان به دهان

مقالات تبلیغات دهان به دهان

فهرست پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی

چکیده.. ۷

فصل اول.. ۹

۱-۱- مقدمه.. ۹

۱-۲- بیان مسئله.. ۹

۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق.. ۱۲

۱-۴- اهداف تحقیق.. ۱۲

۱-۵- فرضیات تحقیق.. ۱۳

۱-۶- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.. ۱۴

۱-۶-۱- ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت دﻫﺎن ﺑﻪ دﻫﺎن اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ.. ۱۴

۱-۶-۲- ارزش ویژه برند.. ۱۴

۱-۶-۲-۱- آگاهی از برند.. ۱۴

۱-۶-۲-۲- وفاداری به برند.. ۱۵

۱-۶-۲-۳- کیفیت درک شده.. ۱۵

۱-۶-۲-۴- تداعی برند.. ۱۵

۱-۶-۳- قصد استفاده از خدمات الكترونيكي بانكي.. ۱۶

۱-۷- قلمرو تحقیق.. ۱۶

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل دوم.. ۱۸

۲- ۱- مقدمه.. ۱۸

۲-۲- قصد استفاده از خدمات الکترونیکی.. ۲۰

۲-۲-۱- مروري بر نظریه هاي قصد استفاده.. ۲۲

۲-۲-۱-۱- مدل پذیرش فنّاوري.. ۲۲

۲-۲-۱-۲- نظریه اقدام مستدل.. ۲۳

۲-۲-۱-۳- نظریه رفتار برنامه ریزي شده قصد استفاده.. ۲۳

۲-۳- ارزش ویژه برند.. ۲۵

۲-۳-۱- تعاریف ارزش ویژه برند.. ۲۸

۲-۳-۲- ابعاد ارزش ویژه برند.. ۳۱

۲-۳-۲-۱ وفاداری به برند.. ۳۲

۲-۳-۲-۲- کیفیت درک شده :.. ۳۸

۲-۳-۲-۲-۱- تعریف کیفیت درک شده.. ۴۰

۲-۳-۲-۲-۲- ابعاد کیفیت درک شده.. ۴۱

۲-۳-۲-۳ آگاهی از برند.. ۴۱

۲-۳-۲-۴ تصوير ذهني از برند.. ۴۳

۲-۳-۳ تداعی برند :.. ۴۴

۲-۳-۴- عوامل موثر بر ابعاد ارزش ویژه برند.. ۴۴

۲-۳-۴-۱- تبلیغات.. ۴۴

۲-۳-۴-۲- خانواده.. ۴۵

۲-۳-۴-۳- قیمت.. ۴۶

۲-۳-۴-۴- ترفیعات قیمتی.. ۴۶

۲-۳-۴-۵- تجربه برند.. ۴۷

۲-۳-۴-۶- اعتماد برند.. ۴۷

۲-۳-۴-۷- رضايت برند.. ۴۸

۲-۳-۴-۸- تناسب درك شده برند.. ۴۸

۲-۳-۴-۹- مديريت ارتباط با مشترى.. ۴۸

۲-۳-۴-۱۰- مديريت زمان.. ۴۹

۲-۳-۴-۱۱- مشاركت مديران ارشد.. ۴۹

۲-۳-۴-۱۲- منابع سرمايه گذارى شده.. ۵۰

۲-۳-۵- ديدگاههاي مطالعه ي ارزش ويژه ي برند:.. ۵۰

۲-۳-۵-۱- مدل ارزياب داراي برند.. ۵۱

۲-۳-۵-۲- مدل ارزش ویژه برند یو و دون تو.. ۵۲

۲-۳-۵-۳- مدل ارزش برند آكر.. ۵۳

۲-۳-۶- تاثير تبليغات بر ارزش ويژه برند.. ۵۴

۲-۳-۷- ارتباط بين تبليغات و ارزش ويژه برند.. ۵۵

۲-۴ تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۵۶

۲-۴-۱- تبلیغات.. ۵۸

۲-۴-۲- تبليغات دهان به دهان.. ۶۰

۲-۴-۳- تبلیغات شفاهی ( دهان به دهان ) الکترونیکی.. ۶۳

۲-۵- پیشینه پژوهش.. ۶۸

۲-۵-۱- پژوهشهای داخلی.. ۶۸

۲-۵-۲- پژوهش های خارجی.. ۷۰

۲-۶- چهارچوب نظری تحقیق.. ۷۲

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل سوم.. ۷۷

۳-۱- مقدمه.. ۷۷

۳-۲- روش پژوهش.. ۷۷

۳-۳- جامعه آماری پژوهش.. ۷۸

۳-۴- روش نمونه گیری و حجم نمونه.. ۷۸

۳-۵- روشهای گردآوری اطلاعات.. ۷۹

۳-۶- پرسشنامه پژوهش.. ۸۰

۳-۷- بررسی روایی و پایایی ابزار پژوهش.. ۸۱

۳-۷-۱- روایی پرسشنامه.. ۸۱

۳-۷-۲- پایایی پرسشنامه.. ۸۳

۳-۸- متغیرهای پژوهش.. ۸۴

۳-۹- روش‌های آماری تجزیه و تحلیل داده‌ها.. ۸۵

۳-۱۰- جمع بندی.. ۸۵

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل چهارم.. ۸۷

۴-۱- مقدمه.. ۸۷

۴-۲- توصیف متغیر های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:.. ۸۸

۴-۲-۱- توصیف جنسیت پاسخ دهندگان.. ۸۸

۴-۲-۲- توصیف سن پاسخ دهندگان.. ۸۹

۴-۲-۳- توصیف تحصیلات.. ۹۰

۴-۲-۴- توصیف میزان آشنائی با اینترنت و کامپیوتر.. ۹۱

۴-۳- توصیف متغیر های تحقیق.. ۹۲

۴-۳-۱- توصیف ارزش ویژه برند.. ۹۲

۴-۳-۲- توصیف متغیر کیفیت درک شده.. ۹۳

۴-۳-۳- توصیف متغیر آگاهی از برند.. ۹۴

۴-۳-۴- توصیف متغیر تداعی ذهنی برند.. ۹۵

۴-۳-۵- توصیف متغیر وفاداری به برند.. ۹۶

۴-۳-۶- توصیف متغیر تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۹۷

۴-۳-۷- توصیف متغیر قصد استفاده از خدمات الکترونیکی بانکی.. ۹۸

۴-۴- علائم اختصاری در نمودارها و جداول.. ۹۹

۴-۵- بررسی نرمال بودن متغیر های اصلی تحقیق.. ۹۹

۴-۶- تحلیل عاملی تاییدی.. ۱۰۰

تحلیل عاملی تاییدی یا تحلیل مدل اندازه گیری.. ۱۰۰

تحلیل عاملی تاییدی تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۱۰۰

شاخصهای برازش برای مدل تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی.. ۱۰۲

تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای درونزا.. ۱۰۲

شاخصهای برازش برای مدل اندازه گیری متغیرهای درونزا.. ۱۰۳

۴-۷- آزمون فرضیات.. ۱۰۴

۴-۷-۱- مدل یابی معادلات ساختاری.. ۱۰۴

۴-۷-۲- آزمون فرضیات اصلی.. ۱۰۴

شاخصهای برازش مدل فرضیات اصلی تحقیق.. ۱۰۶

۴-۷-۳- آزمون فرضیات فرعی.. ۱۰۶

شاخصهای برازش مدل فرضیات فرعی تحقیق.. ۱۰۸

۴-۷-۴- تحلیل مسیر فرضیات.. ۱۰۸

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان

فصل پنجم.. ۱۱۲

۵-۱- مقدمه.. ۱۱۲

۵-۲- نتایج آمار توصیفی.. ۱۱۲

۵-۲-۱- متغیرهای جمعیت شناختی.. ۱۱۲

۵-۲-۲- متغیرهای اصلی.. ۱۱۳

۵-۳- نتایج بررسی نرمال بودن متغیرهای اصلی.. ۱۱۴

۵-۴- نتایج آزمون فرضیات.. ۱۱۴

۵-۶- پیشنهاداتی در راستای نتایج تحقیق.. ۱۱۹

۵-۶-۱- پیشنهادات کاربردی.. ۱۱۹

۵-۷- محدودیتهای تحقیق.. ۱۲۰

۵-۸- پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده.. ۱۲۱

منابع و مآخذ.. ۱۲۳

منابع فارسی.. ۱۲۳

منابع لاتین.. ۱۲۵

پیوست ۱ : پرسشنامه تحقیق.. ۱۳۱

پیوست ۲ : خروجی نرم افزار.. ۱۳۴

جهت دانلود پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 9,900 تومان

پایان نامه تبلیغات دهان به دهان الکترونیکیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *