دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان

همیار دانشجو
دانلود پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان و مقاله کامل در رابطه با این موضوع با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
– مقدمه
بهترین تعریفی که با آن چه در این پژوهش مورد نظر است مطابقت می کند، چنین است: «روش تحقیق مجموعه ای از قواعد و ابزار معتبر و قابل اطمینان و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها ، کشف مجهولات و دست یابی به راه حل مشکلات است. » . اتخاذ و كاربرد روش تحقيق صحيح كه با ماهيت و ويژگي هاي پژوهش مطابقت داشته باشد، مي تواند تلاش هاي پژوهشي را به نتيجه برساند. هدف اين فصل، ارائه روش و فرآيند پژوهش است. بنابراين، در اين فصل جزئيات فرآيند و روش تحقيق بيان مي گردد. ابتدا، با توجه به هدف تحقيق و نحوة جمع آوري داده ها، نوع و روش تحقيق تعيين مي گردد، سپس ابزار جمع آوري داده، جامعه آماري، روش نمونه گيري، حجم نمونه و اعتبار و روايي ابزارهاي پژوهش مشخص و در پايان، روش هاي تجزيه و تحليل داده و آزمون فرضيه بيان مي گردد.
۳ – ۲ – نوع پژوهش
پژو هش حا ضر از لحا ظ جمع آ وري دا د ه های مورد نياز ، تو صيفي از نو ع همبستگی است و بر مبناي هدف ، كا ر بردي مي با شد .
۳ – ۳ – جامعه پژوهش
جامعه آماري شامل كليه مدیر ان فعال در بخش های دولتی و خصوصی منطقه استان البرز، کرج، شهر هشتگرد که شامل فرمانداری شهرستان ساوجبلاغ ، بخشداری مرکزی ، بخشداری چندار ، بخشداری چهار باغ ، شهرداری گلسار ، اداره امور اقتصادی و دارایی منطقه ، اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی منطقه ، اداره مدیریت بحران ، کمیسیون بانوان شهرستان و همچنین بخش ها و نهاد های خصوصی شورای اسلامی شهرستان ساوجبلاغ ، شورای اسلامی بخش مرکزی ، شرکت طب راماز و سازمان طرح ترافیک که شامل ۱۶۶ نفر مي باشند .
۳ – ۴ – نمونه پژوهش و روش نمونه گیری
۳ – ۴ – ۱ – تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری
بعد ازانجام محاسبات حجم نمونه از طريق فرمول كوكران به شكل زير محاسبه گرديده است ، ۱۱۶ نفر به عضويت در نمونه آماري تحقيق درآمدند که پرسش نامه در اختيار همه آنها قرار داده شد.که در آن :
N = حجم جامعه آماری، n = حجم نمونه
Z = مقدار متغیر نرمال واحد استاندارد، که در سطح اطمینان ۹۵ درصد برابر ۱٫۹۶ می باشد
P =مقدار نسبت صفت موجود در جامعه است. اگر در اختیار نباشد می توان آن را ۰٫۰۵ درنظر گرفت. در این حالت نقدار واریانس به حداکثر مقدار خود می رسد.
q = درصد افرادی که فاقد آن صفت در جامعه هستند (q =1-p) ،p=q=0/5
d = مقدار اشتباه مجاز: مقدار خطای مجاز را ۰٫۰۵ درنظر بگیریم . Z=1.96
۳ – ۵ – فرآیند اجرای پژوهش
در ادبيات نظري طبقه بندي هاي مختلفي از روش تحقيق وجود دارد كه به دليل ماهيت چند بعدي و پيچيده آنها است. در اين پژوهش به روش تحقيق براساس هدف و روش اجرا اشاره مي شود. پيمايش يا زمينهيابي، يك فرآيند پژوهشي است كه به منظور جمع آوري اطلاعات در باره اين موضوعات كه گروهي از مردم چه مي دانند، چه فكرميكنند، يا چه كاري انجام مي دهند، اجرا مي شود.
به عبارت ديگر، در اين رويه، پژوهش گران پيمايش داده‌هاي كمي و عددي را با استفاده از پرسش‌نامه يا مصاحبه گردآوري مي‌كنند، و با استفاده از فنون آماري روندهاي پاسخ‌هاي سوالات را توصيف و سوال‌ها يا فرضيه را آزمون مي‌كنند.
بنابراين روش تحقيق حاضر بر اساس تقسيم بندي هاي اشاره شده، توصيفي و پيمايشي است.
۳ – ۶ – ابزار گرد آوری داده ها
يكي از مهم ترين و حساس ترين مراحل تحقيق، گردآوري اطلاعات است. روش گردآوري اطلاعات متاثر از ماهيت موضوع و متغيرهاي مورد مطالعه و دقت يافته ها نيز متاثر از مقياس و شيوه اندازه گيري است.
اصلي ترين روش ها و ابزارهاي جمع آوري داده ها را اسناد و مدارك، مشاهده، مصاحبه و پرسش نامه تشكيل مي دهد. در تحقيق حاضر از دو ابزار اسناد و مدارك و پرسش نامه استفاده شده است.
– ۷ – اسناد و مدارك
اسناد و مدارك شامل آمارها و اسناد مكتوب به صورت كتب و مجلات و ساير مكتوبات است. مطالعه كتابخانه اي يكي از روش هاي معمول براي دستيابي به يافته ها و يكي از اساسي ترين مراحل در جمع آوري اطلاعات براي پژوهش است. در تحقيق حاضر از مطالعه كتابخانه اي براي گردآوري اطلاعات در زمينه ادبيات و پيشينه تحقيق و طراحي پرسش نامه استفاده شده است. پرسش نامه يكي از ابزارهاي كسب اطلاعات در تحقيقات پيمايشي است كه داده‌ها را به طور مستقيم گردآوري مي نمايد. به عبارت دیگر، پرسش نامه مجموعه ای از گویه ها است که پاسخ دهنده با ملاحظه آن ها پاسخ لازم را ارائه می دهد.
در پژوهش حاضر به منظور اندازه گيري متغيرهاي تحقيق از پرسش نامه استفاده شده و در اين راستا ابتدا از طريق بررسي متون در زمينه پايه هاي نظري موضوع تحقيق، شاخص هاي مختلف گردآوري شده و براساس محتواي موضوع، پرسش نامه اوليه طراحي شده است. سپس پرسش نامه تدوين شده با استفاده از خبرگان در حوزه تصمیم گیری و استاد راهنما مورد بررسي قرار گرفته و برطبق اجماع تغييرات مد نظر اعمال شده است. به بيان ديگر بر روايي قضاوتي، پرسش نامه بازنويسي و شكل نهايي آن انتخاب شده است.
مقایسه سبک های تصمیم گیری مدیران با سوابق مختلف
بر اساس جدول ۴ – ۴ ، در سبک تصمیم گیر شهودی بیشترین میانگین متعلق به مدیران دارای سابقه ۵ تا ۱۰ سال است و با توجه به F به دست آمده در درجه آزادی ۳ و ۱۱۲ تفاوت بین میانگین این سبک تصمیم گیری مدیران دارای سوابق مختلف در سطح ۰۰۵/۰ معنادار است. همچنین در سبک های تصمیم گیری وابستگی، اجتنابی و آنی نیز بیشترین میانگین متعلق به مدیران دارای سابقه بین ۵ تا ۱۰ سال است اما با توجه به F به دست آمده در درجه آزادی ۳ و ۱۱۲ تفاوت بین میانگین مدیران در این سبک های تصمیم گیری تفاوت وجود دارد ، در سبک تصمیم گیری عقلانی بیشترین میانگین متعلق به مدیران با سابقه کمتر از ۵ سال است ، در این سبک نیز با توجه به F به دست آمده در درجه آزادی ۳ و ۱۱۲ تفاوت بین میانگین مدیران دارای تفاوت است .
با توجه به اینکه تفاوت بین میانگین سبک شهودی مدیران با سوابق مختلف دارای تفاوت بود ، آزمون شفه انجام گردید تا مشخص شود که اختلاف بین کدام یک از جفت ها دارای تفاوت است . نتایج نشان داد که بین سبک تصمیم گیری مدیران رشته های دارای سابقه بین ۵ تا ۱۰ سال و کمتر از ۵ سال تفاوت وجود دارد که در جدول شماره ۴ –۵ قابل مشاهده است.
پیشنهادات
مدیران در هر سازمانی ، اغلب با تصمیمات مهمی مواجه می شوند که بطور مستقیم به موفقیت سازمان مربوط می شود. در این شرایط، آنان تلاش می کنند که تصمیمات آگاهانه ای اتخاذ کنند. یکی از عواملی که می تواند چکونگی این تصمیمات را تحت تاثیر قرار دهد، الگوهای عادتی و یا شیوه های تصمیم گیری است که مدیران مورد استفاده قرار می دهند. بنابراین سبک های تصمیم گیری آنان می تواند کیفیت تصمیمات و متعاقباً عملکرد کارکنان را تحت تاثیر قرار دهد و نهایتاً بر اثربخشی سازمان تاثیر بسزایی داشته باشد.
بنابراین به منظور ارتقا کیفیت تصمیم گیری افراد و بخصوص مدیران پیشنهاد می شود که نمونه هایی از تصمیم گیری های کارآمد و یا ناکارآمد شناسایی ومعرفی گردد و عوامل و شرایطی که منجر به اینگونه تصمیمات گردیده است تجزیه و تحلیل شود. همچنین دوره های آموزشی تخصصی در زمینه اصول، روش ها و ملاک های تصمیم گیری برگزار گردد و از نتایج این پژوهش در سازمانهای دولتی و خصوصی دیگر استفاده شود.
۵ – ۵ – پیشنهادات برای پژوهش های بعدی
الف – بررسی ویژ گی روانشناختی فردی بر تصمیم گیری
ب – بررسی تاثیرات فرهنگ و جو سازمانی بر شیوه تصمیم گیری مدیران

دانلود پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان با فرمت word به صورت کامل و آماده در ۱۰۵ صفحه به قیمت ۹۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران

چکیده   :

تصمیم گیری جوهره اصلی فعالیت های مدیران است . سبک تصمیم گیری مدیر می تواند تعیین کننده یک موفقیت بزرگ یا شکست تمام عیار برای سازمان باشد . هدف این پژوهش بررسی مقایسه ای شیوه های تصمیم گیری مدیران می باشد . روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی  ،  پیمایشی می باشد . جامعه آماری شامل كلیه  مدیر ان  فعال در بخش های دولتی و خصوصی  شهر هشتگرد می باشد، كه شامل ۱۶۶ نفر می باشند.نمونه آماری تحقیق  ۱۱۶  نفر از مدیران سازمان های مختلف می باشد .جهت جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از  پرسشنامه محقق ساخته  استفاده گردید که پایایی این پرسشنامه آلفای کرونباخ  برای سبک تصمیم گیری عقلانی برابر ۰٫۷۷  ، تصمیم گیری شهودی برابر ۰٫۷۸،  تصمیم گیری وابستگی برابر  ۰٫۷۶، تصمیم گیری آنی برابر ۰٫۸۶ و تصمیم گیری اجتنابی برابر  ۰٫۸۳ بدست آمد.

نتایج نشان داد که سبک غالب تصمیم گیری مدیران  ، سبک تصمیم گیری آنی است. یافته ها حاکی از آن است که در هیچ یک از سبک های تصمیم گیری مدیران بر اساس رشته تحصیلی و جنسیت تفاوت وجود ندارد .  اما بین مدیران با سوابق مختلف در سبک تصمیم گیری شهودی تفاوت وجود دارد در حالی که در دیگر سبک ها این تفاوت مشاهده نگردید. همچنین بین سبک های تصمیم گیری عقلانی و وابستگی، آنی و شهودی و اجتنابی و وابستگی تفاوت وجود دارد.

واژه های کلیدی : شیوه های تصمیم گیری مدیران ، تصمیم گیری عقلانی  ، تصمیم گیری شهودی ، تصمیم گیری اجتنابی ، تصمیم گیری آنی  ،  تصمیم گیری وابستگی

فصل اول   :  کلیات تحقیق

مقدمه

آيا تصميم گيري، پديده عجيب و ناشناخته ايست يا آنكه كار راحت و ساده ايست؟ هنوز معلوم نيست كه چگونه، چه موقع و كجا تصميم ساخته و پرداخته مي شود. بقول مدير عامل شركت جنرال موتورز “اغلب سخت است كه بگويم كه چه كسي و چه موقعي تصميم گرفته است و حتی چه كسی مبداء تصميم بوده است. غالبا من نمي دانم در جنرال موتورز چه موقع تصميم گرفته مي شود ؟ من بخاطر نمي آورم كه در يك جلسه كميته اي بوده باشم و مسائل به رای گيري گذارده شود. معمولا يك نفر مسائل را خلاصه مي نمايد. ديگران با تكان دادن سر يا ابراز نظر خود به تدريج به اجماع می رسند”.  اگرچه افلاطون روح انسانی را به ارابه ای تشبیه کرده است که توسط دو اسب خرد و احساس به حرکت می آید، اما در قرون اخیر دانشمندان به خرد بیشتر بها داده و از احساسات به عنوان بخشی که مانع خردورزی است یاد نموده اند.

در تصمیم گیری تا کنون این عقیده بیشتر مطرح بوده است که انسان در تصمیمات خود ، آنجا که سخن از نفع و ضرر است، کاملا عقلایی و بدور از احساسات عمل می نماید. دانشمندان مدیریت و اقتصاد از دانشمندان پزشکی و روانشناسی خواسته اند که امکان اینکه بشود متوجه شد که کدام بخش از مغز کار تصمیم گیری را انجام می‌دهد را مد نظر قرار دهند.  بعنوان مثال، ذهن بشری موضوع ارزش مورد انتظار در حوادث آینده در اقتصاد را مورد محاسبه قرار می دهد. اینکه یک فرد در بازار بورس سرمایه گذاری می کند و یا هزینه بیمه عمر را پرداخت می نماید، بستگی به آن دارد که آن فرد چگونه آینده را در نزد خود تصویر نموده و به حوادثی که ممکن است اتفاق بیفتد چه مقدار وزن بدهد. ممکن است که شما ارزش مورد انتظار بیمه عمر را با اینکه کم است بیشتر مورد توجه قرار دهید، زمانی که فکر میکنید با احتمال زیاد قبل از بازنشستگی شما، قیمت سهام کاهش پیدا خواهد نمود. تصميم گيري تحت تاثير تعدادي از عوامل است، از جمله:

الف –  عوامل عقلايي:

منظور، عوامل قابل اندازه گيري از قبيل هزينه، زمان، پيش بيني ها و غيره مي باشد. يك تمايل عمومي وجود دارد كه بيشتر بدين عوامل پرداخته و عوامل غير كمي را از ياد ببريم.

ب –  عوامل روانشناختي:

مشاركت انسان در پديده تصميمگيري روشن است. عواملي از قبيل شخصيت تصميم گير، توانائي هاي او، تجربيات، درك، ارزشها، آمال و نقش او از جمله عوامل مهم در تصميم گيري مي باشند.

ج –  عوامل اجتماعي:

موافقت ديگران بخصوص كساني كه تصميم به نوعي بر آنان تاثير مي گذارد، از مسائل مهم تصميم گيري است. توجه به اين عوامل از مقاومت ديگران در برابر تصميم مي كاهد.

د –  عوامل فرهنگي:

محيط داراي لايه هاي فرهنگي متعددي است كه به نام فرهنگ منطقه، فرهنگ کشور و فرهنگ جهانی خوانده مي شود. همچنین فرهنگ خود سازمان نيز بايد مطمح نظر قرار گيرد. این فرهنگها بر تصمیم

فردي و يا سازمانی ما در قالب هنجارهاي مورد قبول جامعه، رويه ها و ارزشها تاثير مي گذارند.

بیان مسئله

در عصر حاضر به دليل پيچيدگي‌هاي عديده‌‌ي موجود در زندگي انسان حركت به سوي تخصصي شدن كارها روند فزاينده‌اي يافته است. همين امر منجر به اقداماتي توسط فرهيختگان و انديشمندان جوامع مختلف گرديده است، تا انسان امروزي را از مسايل فراروي خويش سربلند بيرون آورند. حل اين مسايل در هر جامعه‌اي از طريق به وجود آمدن سازمان‌هاي پويا، نيرومند و بالنده امكان‌پذير است تا بتواند ضمن تفكيك كاركردهاي اجتماعي در جهت اهداف خاصي در راستاي پاسخگويي به نيازهاي اجتماعي گام‌هاي مؤثري را بردارد و هر كجا كه سخن از سازمان و گروه‌هاي كاري در قالب رسمي و غير رسمي براي تحقق نيازهاي اجتماعي به ميان مي‌آيد، مديريت و رهبري محور فعاليتهاي آن قرار مي‌گيرد، زيرا تا نيروي انساني متخصص و مديران لايق و كارآمد وجود نداشته باشند از منابع مادي، انساني و مالي استفاده مناسب به عمل نمي‌آيد. تصمیم گیری اصل و اساس وظایف مدیر را تشکیل می دهد و مهارت مدیر در تصمیم گیری خود را در کارایی وظایف و در کیفیت خدماتی که او ارائه می دهد نمایان می سازد.

محققان و نظریه پردازان توافق دارند که تصمیم گیری یکی از متداولترین و اساسی ترین نقش های کاری مدیران است. در واقع سایمون که به خاطر کارش بر روی تصمیم گیری موفق به دریافت جایزه نوبل شد تا آنجا پیش رفت که تصمیم گیری را مترادف مدیریت توصیف کرد. الوین تافلر می گوید: ” اگر چه تصمیم گیری هرگز کار سهل و ساده ای نبوده است ولی بخصوص در شرایط امروزی، تصمیم گیری در سازمان بسیار دشوار و تبدیل به وظیفه ای شده است که انجام صحیح آن، تمامی توان مدیر را می طلبد “. در عصری که تغییر و تحولات سریع و فزاینده از جمله مشخصات آن است، آهنگ تصمیم گیری نیز شتاب زیادی به خود گرفته است و نیاز به تصمیم گیری سریع برای مقابله با فعل و انفعالات سریع در محیط، شرایطی را به وجود آورده است که زمان تحقق و تعمق و تصمیم گیری را برای مدیران بسیار کوتاه نموده است. در واقع مدیران امروزی خود را مجبور به اتخاذ تصمیمات بیشتری در رابطه با موضوع و مسائل متنوع و گسترده تری، در زمان کوتاه تری می بینند.

موفقیت مدیران در سازمانها در گرو مهارتهای آنان در برنامه ریزی خوب، سازماندهی، هدایت و کنترل است. باید بدانیم که نقطه عطف در بکارگیری تمامی این مهارتها به گونه ای نیکو، همانا بهره مند بودن مدیران از مهارتهای تصمیم گیری است. به عبارت دیگر تمامی فعالیت های مدیران در ارتباط با تصمیم گیری است. تصمیم گیری به عنوان کلید فهم پیچیدگی های سازمان و مدیریت است و بنا به گفته سایمون تصمیم گیری جوهر اصلی مدیریت است و حتی می توان آن را مترادف با آن دانست.

ادامه دارد …

مقاله تصمیم گیری مدیران

پایان نامه تصمیم گیری مدیران

تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان

جهت دانلود پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمان از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
105 word 9,900 تومان

پایان نامه تاثیر شیوه های تصمیم گیری مدیران بر عملکرد سازمانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *