سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مقاله حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی

دانلود مقاله حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۰۵ صفحه به قیمت ۵۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

چکیده:
سیستم فعلی حسابداری و گزارشگری دستگاههای دولتی ایران، حسابداری نقدی تعدیل شده می باشد که از قابلیت پاسخگویی مناسبی برخوردار نیست و بیشتر تاکید بر ایفای مسئولیت پاسخگویی مالی بوده است. انتظارات مردم از دستگاه های دولتی برای ارایه خدمات بهتر و بیشتر رو به افزایش است و پاسخگویی به این انتظارات منوط به تحصیل و مصرف کارای منابع محدود و دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده توسط دستگاه های دولتی است.

برای ارزیابی کارایی، صرفه اقتصادی و اثربخشی عملیات اطلاعاتی نیاز است که از توان سیستم حسابداری نقدی تعدیل شده خارج است. بنابراین برای ایفای مسئولیت پاسخگویی عملیاتی دستگاه های دولتی باید امکان درست هزینه ها و درآمدها فراهم شود تا بتوان به محاسبه بهای تمام شده خدمات پرداخت . بدین منظور در کشور ما برخی از سازمانهای دولتی به سمت استفاده از مبنای تعهدی کامل در حسابداری حرکت کرده اند. از این رو،تغییر روش حسابداری نقدی به حسابداری تعهدی ضروریست. در این راستا این پژوهش به بررسی تاثیر پیاده سازی سیستم حسابداری تعهدی در شهرداری پرداخته است. این تحقیق از نوع پیمایشی میدانی می باشد.

قسمتی از این مقاله صفحه ۲۵ :

مفهوم حسابداری تعهدی

امروزه ایجاد نظام مالی جامع و یکپارچه برای دستیابی به برنامه ها، اهداف و سیاست های مدیریت الزامی می باشد. وجود نظام یکپارچه مالی سبب می گردد که اطلاعات اساسی و بنیادی به نحوی دقیق و صحیح جمع آوری ، طبقه بندی ، ثبت و تلخیص گردیده و نتایج حاصله به نحو مطلوب در مقاطع زمانی مناسب در اختیار مدیران و ذینفعان ذیربط قرار گیرد.

از سویی دیگر سازمان ها و نهادهای دولتی به منظور رعایت اصل وضع هزینه های هر دوره مالی از درآمدهای متعلق به همان دوره و تعیین سود یا زیان سال مالی و وضعیت مالی واقعی در پایان هر دوره مالی ملزم به استفاده از حسابداری تعهدی هستند. به عبارتی دیگر در این سازمان ها، تعیین درآمدهـا و هزینـه های واقعی متعلق بـه دوره مالی و به کارگیری نتیجه صحیـح فعالیت های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال ، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان پذیر است.

مدیریت فرآیند تصمیم گیری است و تصمیم گیری نیازمند اطلاعات است . از میان اطلاعات گوناگونی که مدیران برای اخذ تصمیمات خود بدان نیازمندند، اطلاعات مالی جایگاه ویژه ای دارد، چرا که اکثر قریب به اتفاق تصمیمات مدیران مستقیما آثار و پیامدهای مالی داشته و یا بطور غیر مستقیم وضعیت مالی موسسه را تحت تاثیر قرار می دهند. اطلاعات مالی و حسابداری ابزار ارزشمندی جهت تصمیمات مربوط به تامین ، تخصیص و کنترل منابع اقتصادی در اختیار مدیران قرار می دهد.

هر یک از دستگاه های اجرایی کشور عهده دار انجام برخی از وظایف دولت هستند و لذا برای ایفای وظایف محوله ، بودجه ای در قالب اعتبار مصوب از محل بودجه کل کشور در اختیار آنها گذاشته می شود تا پس از تخصیص اعتبار و دریافت وجه از خزانه بر اساس مقررات موضوعه و جهت تحقق اهداف معین دستگاه آن را به مصرف برسانند.حسابداری فقط با وقایعی که بتوان آن را با پول اندازه گیری کرد، سروکار دارد. به این ترتیب بسیاری از رویدادها و واقعیتهای مهم یک سازمان که قابل بیان به زبان پول نیستند در دفاتر مالی آن ثبت و ضبط نمی شوند.

ارجحیت های روش حسابداری تعهدی بر روش نقدی

١ -قابلیـت اعتمـاد مطلوبتـر اطلاعات .

٢ -برخـورداری از کارآیـی و کیفیت مناسبتـر و قابلیـت فهـم بهتـر .

٣ -انعکاس اطلاعات مرتبط و مناسبتـر برای تصمیم گیـری های زمانـی .

٤ -صورت های مالی تهیه شده قابلیـت مقایسـه بهتـری دارد و اطلاعات آن به حـدی شفاف است که

تصمیم گیـری را برای کلـیـه مسئولین و خصوصاً دست اندرکاران امور مالی و حسابداری سازمان روشن تـر و شفاف تـر می نماید.

٥ -کارآیی بیشتر عناصر حسابداری در صورت های مالی تهیه شده .

٦ -قابلیت مقایسه بهتر صورت های مالی تهیه شده .

٧ -لذا بطور خلاصه می توان گفت که اهم مشکلات و نارسائی های سیستم مالی نقدی به شرح ذیل است :

٨ -سیستم حسابداری نقدی فارغ از استقرار سیستم کنترل داخلی مناسب در انعکاس واقعی وضعیت مالی و

نتایج عملکرد شهرداری است ؛ زیرا بخش عمده ای از دارایی ها و بدهی ها تا زمان دریافت یا پرداخت های نقدی در دفاتر و گزارش ها منعکس نمی گردد .

٩ -به تبع عدم هوشمندی سیستم حسابداری نقدی ، در این سیستم اعمال مدیریت نقدینگی و مدیریت بر

هزینه امکانپذیر نبوده و در نتیجه بکارگیری بهینه منابع در خدمت رسانی مؤثرتر به شهروندان با مانع جدی مواجه است .

١٠  اشکالات ساختار سازمانی و عدم وجود یکپارچگی در وظایف واحدهای متنوع بخش مالی اعم از سیستم های اجرایی ، کنترلی ، حسابرسی و بودجه ریزی نیز از مسائل و مشکلات قابل اعتنا در سیستم حسابداری نقدی است

مزایای حسابداری تعهدی

دستیابی سریع به اطلاعات جامع ، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .

امـکـان تشخیـص لــزوم خـرج کـرد، بـر اسـاس اطلاعـات صحیـح از منابـع و نیازهـا .

مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه ریزی برای وصول آنها .

دسترسی به اطلاعات دقیق تـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .

امکان ایجاد ارتباط بین هزینه ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .

امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره ،با مقایسه درآمدها و هزینه های هـر دوره و نتایـج حاصل از  تهاتـر آنها .

امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه های دوره .

دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و اعمال کنترل های مدیریتی . o  امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .

امکان سنجش دقیق تـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .

امکان سنجش مسئولیت پذیری مسئولین و مدیران سازمان ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح  مختلف سازمانی .

اطلاع  از میزان  و ارزش  موجودی ها  و دارایی های  در اختیار سازمان  با  ثبت  و ضبط موجودی های جنسی و دارایــی های ثابـت از قبـیـل امـوال ، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .

امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی هـای تحصـیـل شـده اعـماز خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان ، بر اساس مبانی مربوطه .

امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت هـای سـازمان از نظر منابع ،دارایی ها و خدمات  ارائه شده .

اطلاعات و گزارش های مالی صحیح تر و دقیق تر یرا جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می دهد .

در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت ، تعیین درآمدهـا و هزینـه های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال ، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان پذیر است

نظریات و دیدگاه موافقین و مخالفین استفاده از حسابداری تعهدی

بارت نظریه پرداز سیستمهای حسابداری  پیامدهای به کارگیری حسابداری تعهدی را به هفت دسته تقسیم نموده است : اول ، تعریف جامعتر هزینه برنامه های دولت ، که منجر به پیامد دوم یعنی تاکید بر کنترل هزینه   و اندازه گیری اثربخشی می شود . سوم ، ارقام تعهدی اثر مهمی بر تعیین روش قیمت گذاری استفاده کننده دارد؛ پیامد چهارم ، نیاز به نشان دادن میزان بهره وری است ؛ اثر پنجم ، ایجاد پاسخگویی بیشتر برای منابع مورد استفاده و سرمایه گذاری شده نهادهای بخش عمومی است ؛ ششمین پیامد، ایجاد پاسخگویی برای کاهش بدهی هاست که به اهمیت اندازه گیری سرمایه بین طبقه ای اشاره دارد. و در نهایت هفتمین پیامد، اندازه گیری اثر مالی سیاستهای دولت برای برآوردهای اولیه ، که در بودجه خود را نمایان میکند  دارد .

افزون بر موضوعات پیش گفته ، باید اذعان کرد که گزینش سیستم حسابداری تعهدی در بخش عمومی به افزایش پاسخگویی دولت به مردم ، مدیریت مالی بهتر مدیران خدمات عمومی و قابلیت مقایسه عملکرد مدیریت در حوزه های مختلف منجر می شود. این تغییرات مهم ، ریشه در تغییر نگاه حسابداری بخش عمومی از تغییرات وجه نقد به وقوع رویدادهایی دارد که منجر به تغییرات وجه نقد می شوند.

در واقع ، اصطلاح حسابداری تعهدی ، نشانه ای از یک دسته تغییرات بسیار گسترده تر است اکنون قبل از ذکر نمونه هایی از اجرای سیستم حسابداری تعهدی در بخش دولتی دیدگاه موافقان و مخالفان اجرای این سیستم را در قالب مزایا و معایب برشمرده شده توسط آنان در ذیل می آوریم:

موافقان اجرای سیستم حسابداری تعهدی دلایل ذیل را بعنوان مزایای این سیستم ذکر می کنند :

مشخص شدن میـزان درآمدهـای وصـول نشده هر دوره مالی و امکان برنامه ریزی برای وصول آنها .

دسترسی به اطلاعات دقیقتـر و کاملتـر از درآمدها و هزینه های هر دوره ( اعم از نقدی و غیر نقدی ) .

امکان ایجاد ارتباط بین هزینه ها و عملکرد آنها و در نتیجه ایجاد زمینـه برای ورود به بحـث بودجه عملیاتی .

امکان تعیین نقطـه سر به سر درآمد و هزینه در هر دوره ، با مقایسه درآمدها و هزینه های هـر دوره و نتایـج حاصل از تهاتـر آنها .

امکان محاسبه و ثبت استهلاکات به عنوان هزینه های دوره .

دسترسی به اطلاعات لازم جهت برنامه ریزی و اعمال کنترل های مدیریتی .

امکان تعیین قیمت تمام شده هر پروژه با استفاده از اطلاعات سیستم حسابداری .

امکان سنجش دقیقتـر تناسب واحدهای پشتیبانی با واحدهای عملیاتی و تعیین تناسب لازم بین آنها و همچنین ارزیابی سنواتی آنها .

امکان سنجش مسئولیت پذیری مسئولین و مدیران سازمان ها و ارزیابی عملکرد ایشان در پایان هر دوره و در سطوح مختلف سازمانی .

اطلاع از میزان و ارزش موجودی ها و دارایی های در اختیار سازمان با ثبت و ضبط موجودی های جنسی و دارایــی های ثابـت از قبـیـل امـوال ، ماشیـن آلات و تجهیــزات در سیستم حسابداری .

امکـان ارزیـابـی و انعکـاس کلیـه دارائـی هـای تحصـیـل شـده اعـم از خـریـد یا واگـذاری بابـت سایر حقوق سازمان ، بر اساس مبانی مربوطه .

امکان مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب و تناسـب آن با مأموریت هـای سـازمان از نظر منابع ، دارایی ها و خدمات ارائه شده .

دستیابی سریع به اطلاعات جامع ، کامل و دقیق از وضع موجود سازمان .

اطلاعات و گزارش های مالی صحیح تر و دقیقتری را جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری و دیگر عملیات اجرایی در اختیار مدیران قرار می دهد .

در مؤسسات انتفاعی وابسته به دولـت ، تعیین درآمدهـا و هزینـه های واقعی متعلق بـه دوره مالی و بکارگیری نتیجه صحیـح فعالیت های مالـی و وضـع مالـی واقعـی در پایـان سال ، تنهـا بـا بـه کارگیری مبنای تعهدی امکان پذیر است .

مقاله حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی

حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی

جهت دانلود مقاله حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
105 word 5,500 تومان

مقاله حسابداری تعهدی در دستگاههای دولتیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *