دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim

[accordions id=”38666″]

دانلود پایان نامه آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim با بهترین کیفیت به صورت کامل و آماده در ۵۴ صفحه به قیمت ۱۵۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با کلودسیم

چکیده :

محاسبات  Cloud فرصتي را برا ی مقياس بند ی دايناميکي منابع محاسباتي ، برا ی عمليات فراهم مي نمايد. اين منابع در ميان مشتريان با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی به اشتراک گذاشته شده اند.
با استفاده از اين منابع به طور مؤثر، يک چالش باز داريم. خدمات عملياتي که در Cloud ميزباني شده اند، ملزومات پيچيده، رقابت، تنظيمات و ملزومات گسترش يافته ا ی دارند. سنجش کارآيي سياستها ی مديريت منابع Cloudو تکنيک ها/ الگوريتم ها ی ايجاد عمليات در عمق علمي مشخص در يک طرح قابل تکرار تحت تغيير سيستم و تنظيمات کاربر، برای حصول دشوار است. زماني که محيط محاسباتي انبوه، تنظيمات و هزينه بزرگي در ارتباط با آن داشته باشد ، تست کردن عمليات و سياست های تخصيص منابع به طور شديدی چالش برانگيز هستند.

برای غلبه براين چالش، در اين مقاله CloudSim پيشنهاد مي شود :
يک ابزار شبيه سازی قابل گسترش، که مدلسازی و شبيه سازی سيستم ها و محيط های محاسبات Cloud را امکان پذير مي سازد.

هدف CloudSim کمک به توسعه دهندگان برای مدلسازی و تست عمليات و سياست ها در محيط محاسباتي Cloud است. با توسعه معماری چند لايه ای ، اين شبيه ساز به تست خط مشي های جديد و يافتن موانع پيش از پياده سازی در محيط محاسباتي Cloud در دنيای واقعي، کمک مي نمايد.

ابزار CloudSim از مدلسازی و ايجاد يک يا تعداد بيشتری از ماشين های مجازی (vmها) روی امکانات سرور شبيه سازی شده در يک مرکز داده ای ، وظايف و نگاشت آنها بر روی VM های مناسب، پشتيباني مي کند. به طور همزمان، اين روش از مدلسازی و شبيه سازی محيط های محاسباتي انبوه متشکل از هر دو Cloud شبکه بندی شده دروني و تکي، تحت سناريوی محاسبات انبوه شبکه بندی شده دروني پشتيباني مي نمايد و نيز رابط های شخصي را برای سياست های پياده سازی و تکنيک های تهيه برای تخصيص VMها جهت حصول قابليت اعتماد و مقياس بندی اتوماتيک از عمليات، نمايش مي دهد.

مقدمه

محاسبات Cloud يک نمونه ای از محاسبات توزيع شـده بـرای تهيـه تقاضـاهای مشـتريان و خـدمات محاسباتي مبني بر کاربرد است.  Cloudخودش متشکل از ماشـين هـای فيزيکـي در مراکـز داده ای از تهيه کنندگان Cloud است.

تکنولوژی مجازی سازی جهت اجرای سيستم های عملياتي چندگانـه بـه طور همزمان، بر روی اين ماشين های فيزيکي به کار رفته است.

هدف Clouds قدرت دادن به مراکز داده ای نسل بعدی توسط نمايش آن ها به صـورت شـبکه ای از خدمات مجازی (سخت افزار، پايگاه داده، رابط کاربر، منطق عملياتي ) است بـه طـوری کـه کـاربران قادر به دستيابي و اجرای عمليات از هرجايي در دنيـا براسـاس تقاضـا در هزينـه هـای رقـابتي مبنـي بـر ملزومات QoS (کيفيت خدمات) کاربران، مي باشند.

ما مي توانيم محاسبات Cloud را به صورت مجموعه ای از منابع (سرورها در مرکـز داده) تعريـف کنيم که به صورت دروني با يکديگر ارتباط دارند و با استفاده از تکنولوژی مجازی سازی مي تواننـد به صورت پويا مقياس بندی شده و سازگار گردند. محاسبات Cloud ، مصرف کنندگان را برا ی شروع فعاليت شان بدون خريد هيچ گونه تجهيزات سخت افزاری مهيا مي سازد در حالي که تهيـه کننـدگان خدمات مي توانند منابعشان را برای مشتريان اجاره دهند و سودشان را ايجاد نماينـد. مشـتريان فرصـت افزايش يا کاهش مقياس را دارند و منابع به صورت پويا برای ايجاد QoS جهت تغيير تقاضای عملياتي مي باشند. محاسبات Cloud ، ايجاد عمليات منعطف و پويا را با استفاده از تکنولـوژی مجـازی سـازی امکان پذير مي سازد.

اين روش فوايد عمده ای را برای کمپاني های it توسط آزادسـازی آنهـا از وظيفـه سـطح پـاييني از تنظيم زيربناهای سخت افزاری و نرم افزای پايه ای ، پيشنهاد مي کند و بنابراين تمرکـز بيشـتری را بـر روی ابداع و خلق ارزش های تجاری ، ايجاد مي کند.

يک روش متداول، کاربردی از ابزارهايي است که امکان ارزيابي پديده پيش از توسعه نرم افزاری در محيطي که مي توان تست ها را مجددا توليد نمود، وجود دارد. خط مشي های مبنـي بـر شـبيه سـازی ، فوايد عمده ای را برای مصرف کنندگان انبوه توسط مجاز ساختن آن هـا در مـوارد زيـر پيشـنهاد مـي نمايند :

(i)تست خدماتشان در محيط قابل کنترل و قابل تکرار بدون هيچ هزينه ای ؛ (ii) تغيير کـارآيي پـيش از توسـعه Cloudهــای واقعــي؛ و (iii) آزمــايش بــا ترکيـب ظرفيــت هــای کــاری متفــاوت بــر روی زيربناهای Cloud شبيه سازی شده برای تهيـه تـدارکات مبنـي بـر تقاضـا، بنـابراين منجـر بـه کـارآيي وبازدهي خدمات عملياتي بهبود يافته ای ميگردند.

شبیه ساز رایانش ابری

مقاله شبیه ساز های رایانش ابری

آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim

جهت دانلود پایان نامه آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsim از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات قیمت
54 15,000 تومان

آماده سازی یک شبیه ساز رایانش ابری با cloudsimلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *