سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

دانلود مقاله فرسودگی شغلی معلمان

همیار دانشجو
دانلود مقاله فرسودگی شغلی معلمان با فرمت ورد با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را میبینید :
خلاصۀ تحقیق :
قسمت عمده‌اي از زندگي روزانه هر شخص صرف اشتغال به كار مي‌شود. فعاليت كاري از نظر سلامت رواني شخص فعاليتي مهم به حساب مي‌آيد و كار وسيله‌اي است كه براي فرد استقلال مي‌آورد
و رشد عزّت نفس او را مساعد مي‌كند. یکی از عمده‌ترين پيامدهاي اجتناب‌ناپذير استرس حرفه‌اي،
از توان افتادگي يا فرسودگي است. تعريف نظري فرسودگي شغلي متشكّل از خستگي عاطفي،
مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي است كه منجر به تصور منفي از خود، نگرش منفي نسبت
به شغل و احساس عدم ارتباط با كارمندان و همكاران به هنگام انجام وظيفه مي‌گردد.
نظر به اينكه محيط كار، محيط فعاليت نيروي انساني است، مطلوب بودن محيط كار موجبات خرسندي نيروي انساني را فراهم مي‌آورد و در نتيجه او را از فشارهاي رواني و جسماني دور مي‌كند.
بهداشت رواني به صورت‌هاي مختلفي تعريف شده است. كارل مننجر مي‌گويد بهداشت رواني عبارت از فعاليتي است كه باعث مي‌شود تا فرد با محيط خود خوب سازگار شود.
اهميت اين پژوهش در اين است كه ابعاد گوناگون فرسودگي شغلي و بهداشت روان را در جامعه معلمان مدارس استثنايي و مدارس عادی روشن مي‌كند و راههاي مقابله‌اي در برابر فرسودگي شغلي و استرس و بهداشت روان در حدي كه اين پژوهش امكان داشته باشد را نشان مي‌دهد.
همچنین هدف کلی این پژوهش این است که مشخص سازد آيا تفاوت قابل ملاحظه‌اي بين
فرسودگي شغلي و سلامت روانِ دو گروه از افراد (معلمان مدارس استثنايي و مدارس عادي)
وجود دارد يا خير.
فرضيه های این پژوهش به شرح زیرند :
۱) بين فرسودگي شغلي معلمان مدارس عادي و مدارس استثنايي تفاوت وجود دارد.
۲) بين بهداشت رواني معلمان مدارس عادي و مدارس استثنايي تفاوت وجود دارد.

مقاله درباره فرسودگی شغلی معلمان
فرسودگی شغلی عبارت است از رمق افتادن و رخوت متصدي شغل، به خاطر فشار روانيِ كار،
كه شخص نتوانسته به طور مناسبي با آن مقابله كند كه از طريق پرسشنامه ۲۳ سؤالی فرسودگي شغلي مسلش و جكسون (MBI) اندازه‌گيری می‌گردد. استرس یا فشار روانی پاسخ فيزيولوژيكي، رواني و رفتاري يك شخص جهت وفق يافتن و تعديل دادن فشارهاي خارجي و داخلي مي‌باشد. بهداشت رواني عبارت است از رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذيرش واقعيت ‌هاي اجتماعي و قدرت سازگاري با آنها که از طريق آزمون ۲۸ سؤالی سلامت عمومی گٌلد برگ (GHQ) اندازه‌گيری می ‌شود.
استفاده فني و تخصصي از واژه فرسودگي كاري در اصل به فروید نبرگر، يعني كسي كه اولين مطالب را در سال ۱۹۴۷ در باب اين مفهوم به رشته تحرير درآورد، برمی ‌گردد.
در مجموع، فرسودگي شغلي را مي‌توان به عنوان يك سندرم عاطفي، فيزيكي و ذهني كه توأم
با احساس پايين بودن عزت نفس، احساس پايين بودن خود – ارزشمندي و ناشي از حضور استرس‌هاي شديد و طولاني مدت تعريف كرد. ( بايرون و گيرين برگ ، ۱۹۹۰).
طبق تحقيقات صاحبنظران علوم رفتاري، يكي از مهمترين عوامل مٌولد فرسودگي شغلي در سازمان، سبك رهبري خاصي است كه توسط سرپرستان سازمان اتخاذ مي‌شود.
برخی دیگر از عواملی که در بروز فرسودگی کاری مؤثرند عبارتند از: ناآشنا بودن افراد با هدف
يا اهداف سازمان يا قابل درك نبودن اين اهداف براي آنان، سياستهاي مديريت سازمان،
شيوه‌هاي مديريت در سطوح سرپرستي، غيرقابل انعطاف بودن بعضي از قوانين و مقررات، ناسالم بودن شبكه‌هاي ارتباطي در سازمان، عدم مداخلۀ مديريت سازمان در امور رفاهي- درماني
و تفريحي كاركنان و ….
راههاي مقابله با سندرم فرسودگي كاري متعدد هستند، اما عمده‌ترين آنها عبارتند از:
كاهش و از بين بردن استرس‌هاي موجود در محيط كار، افرادي كه از فرسودگي شغلي رنج مي‌برند نياز مضاعف و دوچنداني به حمايت‌هاي خانواده، دوستان و همكاران دارند، ارائه خدمات مشاوره‌اي
نيز سهم عمده‌اي را در اصلاح سندرم فرسودگي كاري دارد، تغيير شرايط كاريِ نامساعد و نامطلوب نیز می تواند مؤثر باشد، راهبردهاي فردي كنار آمدن مانند تغيير محيط فيزيكي و رواني كار
و اگر ممكن نبود بعضي از رفتارهاي خود را تغيير دهند، شركت در دوره‌هاي آموزش مديريت زمان
با شيوه‌ هاي اثربخش و ….
مقاله در مورد فرسودگی شغلی معلمان
طبق پژوهش های انجام شده، فرسودگی شغلی با میزان سنوات خدمت، وضعیت تأهل،
مدرک تحصیلی و جنسیت رابطۀ معنا داری دارد.
بهداشت رواني يا روانپزشكي پيشگير، به كليه روش‌ها و تدابيري اطلاق مي‌شود كه براي جلوگيري
از ابتلاء بيماري‌هاي رواني به كار مي‌رود که عوامل متعددی بر آن تأثیر گذارند.
رويدادهاي مهم، مانند پیدا كردن كار براي تأمين زندگي، ازدواج و تشكيل خانواده، داشتن فرزند، تحصيل فرزندان، سازگاري در زندگي زناشويي، سازگاري با محيط كار و موارد متعدد ديگر، هر يك، در تضمين يا تخريب بهداشت رواني سهم دارد. كسي كه كار ندارد يا از كار خود رضايت ندارد،
در ايجاد روابط با ديگران، احساس سودمندي و داشتن هويت، اختلال نشان مي‌دهد.
بين درصد بيكاري و ميزان خودكشي رابطه مثبت معني‌دار وجود دارد. همچنين هر اندازه ميزان بيكاري بيشتر باشد تعداد مردان بستري شده در بيمارستان‌هاي رواني به مقدار قابل ملاحظه‌اي افزايش خواهد يافت.استرس و فشار روانی ناشی از اشتغال، از شغلی به شغل دیگر متفاوت است
و هر کدام استرس خاص خود را دارند. با توجه به پژوهش های انجام شده توسط پژوهشگران به طور کلی مشاغل بهداشتی _ درمانی و پس از آن معلمان، پرستاران، روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی بیشترین استرس را تجربه می کنند. همچنین طبق پژوهش های انجام شده مشخص گردید که بین رضایت شغلی با وضعیت سلامت یا بهداشت روان در مجموع رابطۀ معنی داری وجود دارد.
در این پژوهش که هدف مقایسۀ فرسودگی شغلی و بهداشت روان معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی می باشد از روش پس رویدادی (علّی – مقایسه ای ) استفاده شده است.

جامعۀ آماری در این پژوهش عبارت است از: کلیۀ معلمان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی
شهرستان های شوش، اندیمشک و دزفول در سال ۱۳۸۷٫ نمونۀ این جامعه، ۱۰۰ نفر از معلمـان مدارس عادی و معلمان مدارس استثنایی می باشند که به صورت تصادفی ساده انتخاب گردیدند. ابزار گـردآوری داده هـا شامل دو پرسشنامۀ فرسـودگی شغـلی مسلش و جکسـون (۱۹۸۱)
و پـرسشنامۀ سلامت عمومی گلدبرگ (۱۹۷۲) بود که در بین نمونۀ مورد مطالعه توزیع
و پس از تکمیل، جمع آوری گردید.
به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید.
در قسمت آمار استنباطی روش گروه های مستقل T برای فرضیه های اصلی و روش همبستگی رگرسیون اینتر(ورود مکرر) به منظور تجزیه و تحلیل فرضیه های جانبی در نظر گرفته شد.
سطح معناداری برای تجزیه و تحلیل داده ها ۰۵/۰ > P می باشد.

دانلود مقاله فرسودگی شغلی معلمان در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۲۰ صفحه به قیمت ۷۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پایان نامه فرسودگی شغلی معلمان

مقاله فرسودگی شغلی معلمان

چکیده :چکیده :هدف از پژوهش حاضر، مقایسه میزان فرسودگی شغلی و بهداشت روان معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی در شهرهای شوش، اندیمشک و دزفول است. این پژوهش از نوع علّی – مقایسه ای می باشد. به منظور گرد آوری داده ها از پرسشنامه ۲۳ سئوالی فرسودگی شغلی مسلش و جکسون و پرسشنامه بهداشت روانی گُلدبرگ (GHQ) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیۀ معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی شهرهای دزفول، شوش و اندیمشک هستند.

برای تجزیه و تحلیل داده ها در قسمت آمار استنباطی از روش گروه های مستقل T برای فرضیه های اصلی و همچنین روش همبستگی رگرسیون اینتر (ورود مکرر) برای فرضیه های جانبی استفاده گردید. فرضیه های این پژوهش به شرح زیرند:۱) بین فرسودگی شغلی معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد.۲) بین بهداشت روان معلمان مدارس عادی و مدارس استثنایی تفاوت وجود دارد.در نتايج به دست آمده از اين تحقيق مشخص گرديد كه تفاوت معناداری بین فرسودگی شغلی معلمان عادی و معلمان استثنايي وجود دارد و همچنين بين بهداشت رواني معلمان عادي و معلمان استثنايي نيز تفاوت معناداري يافت شد.

ميان متغيرهاي ميزان تحصيلات، حقوق و سابقه با بهداشت رواني رابطه وجود داشت ولي در مورد متغير سن و وضعيت تأهل رابطه اي يافت نگرديد و نيز ميان متغير سن با فرسودگي شغلي رابطه معني دار بود ولي بين متغيرهاي ميزان تحصيلات، حقوق، سابقه و وضعيت تأهل رابطه اي يافت نشد.

مقدمه :
روانشناسي علم تحقيق در موجودات زنده بويژه در تفكر، احساس و رفتار بشر است به همين دليل از چندي پيش روانشناسان علاقه شديدي نسبت به مشكلات عملي كه براي افراد بشر پيش مي‌آيد و راه‌حل‌هايي كه مي‌توان براي آنها پيشنهاد داد پيدا كرده‌اند. منظور روانشناسي علاوه بر پيشرفت علمي و صنفي بهبود بخشيدن به زندگي انسان نيز هست اين علاقه روزافزون روانشناسان به مسائل روزمره و عملي بشر موجب شده كه دانش ما در افراد و بويژه كساني كه دچار مشكلات رواني هستند به طور قابل ملاحظه‌اي افزايش يابد. عدم سازش و وجود اختلالات رفتاري در جوامع انساني بسيار مشهود و فراوان است.

در هر طبقه و صنفي و در هر گروه و جمعي اشخاص نامتعادلي زندگي مي‌كنند. بنابراين در مورد همه افراد اعم از كارگر، دانش‌پژوه، زارع، پزشك، مهندس، معلم، استاد دانشگاه و… خطر ابتلا به ناراحتي‌هاي رواني از جمله استرس (فشار رواني) وجود دارد؛ به عبارت ديگر، هيچ انساني در برابر امراض مصونيت ندارد. البته دانستن اينكه هر فردي ممكن است گرفتار ناراحتي و فشارهاي رواني شود خودبه‌خود كافي نيست زيرا سلامت رواني تنها منحصر به تشريح عمل اختلالات رفتار نيست بلكه هدف اصلي آن پيشگيري از وقوع ناراحتي‌هاست. پيشگيري به معناي وسيع آن عبارت است از به وجود آوردن عواملي كه مكمل زندگي سالم و طبيعي است به علاوه درمان اختلالات جزئي رفتار به منظور جلوگيري از وقوع بيماري‌هاي شديد رواني است. همچنين به موازات تغيير و تحولاتي كه در جسم انسان صورت مي‌گيرد، روان او هم دستخوش تغييراتي مي‌گردد. ( بختياري‌فر، شرف‌الدين، مكراني، ۸۵-۸۴).
استرس فرسودگي بدني يا عاطفي است كه بر اثر مشكلات و مسائل واقعي يا ذهني پديد مي‌آيد. استرس نوعي نياز جسمي يا ذهني است كه در ما پاسخ‌هاي خاصي را برمي‌انگيزد و به ما امكان مي‌دهد تا با خطر مبارزه كنيم يا از آن بگريزيم. مقادير كم استرس قادر است عملكرد ما را در اوضاع و احوال خاصي مثل ورزش و كار بهبود بخشد. اما استرس بيش از حد به سلامتي شخصي آسيب مي‌رساند. از جمله الگوهاي رفتاري ايجاد كننده يا تشديدكننده استرس هم مي‌توان ناشكيبايي و پرخاشگري، عدم اعتماد به ‌نفس و احساسات سركوب‌گري مثل تنش يا اضطراب را برشمرد. ادامه دارد …

بيان مسئله :
قسمت عمده‌اي از زندگي روزانه هر شخص صرف اشتغال به كار مي‌شود. فعاليت كاري از نظر سلامت رواني شخص فعاليتي مهم به حساب مي‌آيد و كار وسيله‌اي است كه براي فرد استقلال مي‌آورد
و رشد عزّت نفس او را مساعد مي‌كند. تنيدگي (استرس) يك مشكل جدي و پايدار است كه در محيط كار وجود دارد. تنيدگي شديد و طولاني داراي اثرات زيان‌آور فيزيولوژيكي و رواني مي‌باشد.
در حيطه شغلي، پديده استرس حرفه‌اي ناشي از تجربيات مختلفي است و اين وضعيت تا حد معيني مي‌تواند به عنوان نيروي انگيزش افراد جهت افزايش و بهبود عملكرد قلمداد گردد. اما ميزان بالاي آن عواقب معكوسي را از خود بر جاي مي‌گذارد. يكي از عمده‌ترين پيامدهاي اجتناب‌ناپذير استرس حرفه‌اي، از توان افتادگي يا فرسودگي است. تعريف نظري فرسودگي شغلي متشكل از خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و عدم موفقيت فردي است كه منجر به تصور منفي از خود، نگرش منفي نسبت به شغل و احساس عدم ارتباط با كارمندان و همكاران به هنگام انجام وظيفه مي‌گردد.
فرسودگي شغلي ممكن است فرد را به سوي انواع بيماري‌هاي جسمي و رواني سوق دهد و فرد را به بالاترين مرحله خستگي رواني و عاطفي برساند تا زماني كه استرس در ميان باشد روند فرسودگي ادامه پيدا مي‌كند.
فرسودگي شغلي با نشانه ‌هاي جسماني، خستگي مزمن، سرماخوردگي ‌هاي طولاني مدت، مشكلات در خوابيدن، زخم معده، ديابت، فشارخون، احساس افسردگي، شكست، درماندگي، نااميدي، خشم، بدبيني، نگرش منفي و ناخوشايند، از علائم فرسودگي شغلي در محيط كاري نيز مي‌توان : به روحيۀ پايين كاركنان، غيبت از كار، دير آمدن، تعويض شغل، كاهش عملكرد و بي‌تفاوتي نسبت به مقررات اشاره نمود. فرسودگي شغلي در مشاغلي كه داراي مسئوليت‌ هاي سنگيني مي ‌باشند بيشتر از ديگر مشاغل ديده مي‌شود. مشاوران، معلمان، اعضاء هيئت علمي و مديران آموزشي، مددكاران اجتماعي و مشاغلي از اين قبيل استرس حرفه‌اي بيشتري را تجربه و تحمل مي‌كنند.
اين فشارهاي رواني زماني رخ مي‌دهند كه عدم تعادل بين انتظارات و توانايي فرد براي پاسخ دادن وجود داشته باشد و در نتيجه اين عدم تعادل مي‌تواند به مرور زمان منجر به فرسودگي شغلي شود.
گستردگي مسئله فرسودگي شغلي مي‌تواند علاوه بر سازمان‌ هاي آموزشي، در سازمان‌ هاي
توليدي- صنعتي و خدماتي نيز وجود داشته باشد كه مؤثرترين عامل فرسودگي شغلي در
سازمان هاي غيرآموزشي ناشي از فشار رواني و استرس ‌هايي است كه كاركنان در حين انجام وظايف خود به آن دچار مي‌شوند.
از ديگر متغيرهاي به كار برده شده در اين پژوهش بهداشت روان است. بهداشت رواني به صورت‌ هاي مختلفي تعريف شده است. كارل مننجر مي‌گويد بهداشت رواني عبارت از فعاليتي است كه باعث مي‌شود تا فرد با محيط خود خوب سازگار شود. برآوردها نشان مي‌دهد كه در هر مقطع زماني، تعداد زيادي از مردم به مشكلاتي در ارتباط با سلامت رواني دچار هستند.

اين مشكلات خود، ناخواه سبب لطمه به زندگي فردی – اجتماعي شده در كاهش عملكرد بهينه آنها تأثير مي‌گذارد. برخورداري از بهداشت رواني به عوامل متعددي بستگي دارد كه مهمترين آنها احساس امنيت و احساس ارزشمندي، فقدان اضطراب و افسردگي، عملكرد اجتماعي بالا و سلامت و شادابي جسماني است. نظر به اينكه محيط كار، محيط فعاليت نيروي انساني است، مطلوب بودن محيط كار موجبات خرسندي نيروي انساني را فراهم مي‌آورد و در نتيجه او را از فشارهاي رواني و جسماني دور مي‌كند.
در اين بُرهه زماني به دليل كاهش كارآيي معلمان مراكز استثنايي اين نياز را احساس كردم كه تحقيقي در باب اين كاهش كارآيي انجام دهم و به اين خاطر تحقيقي بابت نشان دادن
فرسودگي شغلي به دليل سخت بودن اين حرفه در ميان مربيان كودكان استثنايي و مقايسۀ آن با فرسودگي شغلي معلمان عادي انجام دادم. در اين ميان بهداشت رواني مربيان مراكز استثنايي از اهميت بسزايي در آموزش به اين كودكان دارد كه لازم دانستم كه تحقيق خود را در اين حيطه نيز انجام دهم.

فهرست :

چکیده

فصل اول : کلیّات

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف کلی

اهداف جزئی

فرضیه های پژوهش

تعاریف و اصطلاحات :

– تعاریف نظری مفاهیم

– تعاریف عملیاتی مفاهیم

فصل دوم : ادبیّات تحقیق

پیشینه نظری :

– مفهوم فرسودگی شغلی

– علل پیدایش فرسودگی شغلی

– علل فرسودگی شغلی در مجموع

– اثرات عمدۀ فرسودگی شغلی

– نشانه های مرضی فرسودگی شغلی

– نشانه های فرسودگی شغلی

– رابطۀ فرسودگی شغلی و ویژگی های شخصیتی

– فرسودگی شغلی در معلمان و علل آن

– فرسودگی شغلی در معلمان مرد و زن

– رابطۀ فرسودگی شغلی معلمان با سنوات خدمت

– فرسودگی شغلی معلمان و مدرک تحصیلی

– راهکارهای پیشگیری ، درمان و بهبودی فرسودگی کاری

– رویکرد های مختلف نسبت به فرسودگی شغلی :

– رویکرد بالینی

– رویکرد روان شناختی _ اجتماعی

– رویکرد تبادل شرنیس

– مفهوم بهداشت روانی

– تعریف بهداشت روانی براساس مکاتب مختلف روان شناسی :

– مکتب زیست گرایی

– مکتب روانکاوی

– مکتب رفتارگرایی

– مکتب انسان گرایی

– مکتب بوم شناسی

– موارد تأثیر گذار در سلامت روانی فردی

– انقلابات بهداشت روانی

– عوامل مؤثر بهداشت روانی

– بهداشت روانی در دوره بزرگسالی

– اشتغال و بهداشت روانی زنان

– بهداشت روانی معلمان در مقابل کودکان استثنایی

پیشینه تحقیقاتی :

– تحقیقات انجام شده در داخل کشور

– تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

فصل سوم : روش تحقیق

روش پژوهش

جامعه آماری

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار جمع آوری اطلاعات

روش اجرای تحقیق

تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : یافته های پژوهش

یافته های توصیفی

یافته های مربوط به فرضیه ها

فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری

بحث و نتیجه گیری

پیشنهادات

محدودیتها و مشکلات تحقیق

خلاصۀ تحقیق

منابع فارسی

منابع لاتین

ضمائم

جهت دانلود مقاله فرسودگی شغلی معلمان از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
120 word 7,500 تومان

دانلود مقاله فرسودگی شغلی معلمانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *