پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

همیار دانشجو
دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از ان را مشاهده می کنید
اين پرسشنامه با در نظر گرفتن انواع تکنولوژی آموزشی مورد استفاده در مدارس ، طراحی شده و نقش این تکنولوژیهای آموزشی را بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از دیدگاه دبیران اندازه گیری می‌کند.
ملاک سنجش پیشرفت دانش آموزان بر اساس اهداف آموزشی مختلف در نظر گرفته شده است و نظر دبیران نسبت به سوالات میزان تأثیر رسانه را نشان می‌دهد.
مقياس به کار رفته مطابق طيف ليکرت ۵ درجه اي است. سئوالات با علامت (-) منفی هستند و باید هنگام ثبت داده ها در نرم افزار، معکوس نمره داده شوند.(۱۲،۱۴،۱۶،۱۸،۲۰ در هر پرسشنامه)
با احترام و عرض ادب به محضر جنابعالي اينجانب دانشجوي كارشناسي ارشد در حال انجام تحقيقي باعنوان « بررسي تاثير تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان» مي باشم لذا نياز مبرم به مساعدت صميمانه و آگاهي از نظرات ارزشمند همكاران محترم دارد. خواهشمند است در هر مورد گزينه مناسب را با علامت  مشخص كنيد. قبلاً از التفات ويژه اي که در اختصاص زمان برای تکميل پرسشنامه مبذول مي فرمائيد کمال امتنان را دارد.
روش پاسخ دهی به سوالات پرسشنامه: در پرسشنامه صفحه بعد، تعدادی از اهداف آموزشی بر اساس نظریه بلوم درج شده است. خواهشمند است با توجه به هدف تحقیق، مشخص کنید هر یک از تکنولوژی های آموزشی داده شده، چقدر در آموزش این مهارتها تأثیر دارد. لطفا نمره بین یک تا پنج را انتخاب نمایید.
نمره ۱ معادل «بسیار کم» و نمره ۵ معادل «بسیار زیاد» است. تأثیر استفاده از رایانه در آموزش و یادگیری
میزان آشنایی با رایانه و طرز استفاده از آن در آموزش
میزان استفاده شما از رایانه در تدریس و آموزش
رایانه باعث تقویت قدرت خلاقیت و نوآوری یادگیرنده می‌شود.
رایانه باعث تقویت ژرفاندیشی و عمقی نگری دانش آموزان میشود و قدرت تخیل او را بالا میبرد

رایانه میزان الگو گیری و همانندسازی را افزایش می‌دهد.
رایانه باعث ایجاد درگیری ذهنی دانش آموزان می‌شود و تفکر و کنجکاوی او را تحریک می‌کند.
رایانه قدرت استدلال و منطق فرد را تقویت و مهارت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
وجود جاذبه در رایانه باعث جلب‌ توجه و انگیزه شده و سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد.
رایانه سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد و باعث انتقال سریع مفاهیم می‌شود.
در تدریس با رایانه امکان مشاهده بازخورد و خود ارزیابی وجود دارد
رایانه یادگیری کیفی را افزایش می‌دهد و باعث تعمق در یادگیری می‌شود
به علت اینکه همه خانواده‌ها رایانه خانگی ندارند، ارائه تکلیف و ادامه یادگیری با مشکل مواجه می‌شود. (-)
در هنگام آموزش با رایانه، امکان تکرار مجدد آموزش وجود دارد.
کاربرد رایانه جلوی کار گروهی را می‌گیرد و یادگیری اجتماعی را از بین می‌برد.(-)
دانش آموزان می‌توانند در منزل به‌طور انفرادی و مستقل توسط رایانه‌های خانگی و CD , DVD به یادگیری و خودآموزی بپردازند.
رایانه فرصت همفکری و هم‌افزایی را از بین می‌برد. (-)
رایانه باعث درگیری با مسائل حقیقی و چالش‌های زندگی می‌شود.
رایانه فرصت بحث و گفتگو درباره موضوع را از یاد گیرندگان سلب می‌کند. (-)
رایانه باعث تقویت نظریه‌پردازی و فرضیه‌سازی دانش‌آموز می‌شود
رایانه شلوغی و بی‌انضباطی در کلاس را افزایش می‌دهد. (-)
 تأثیر استفاده از کتاب‌های کمک‌ آموزشی در آموزش و یادگیری
توصیه به تهیه کتاب‌های کمک‌ آموزشی و تأکید بر استفاده از آن در کلاس
میزان استفاده دانش آموزان از کتاب‌های کمک‌ آموزشی غیردرسی برای یادگیری
کتاب‌های کمک‌ آموزشی باعث تقویت قدرت خلاقیت و نوآوری یادگیرنده می‌شود.
کتاب‌های کمک‌ آموزشی باعث تقویت ژرف‌اندیشی و عمقی نگری دانش آموزان می‌شود و قدرت حل مسئله را بالا می‌برد
کتاب‌های کمک‌ آموزشی میزان الگوگیری و همانند سازی را افزایش می‌دهد.
کتاب‌های کمک‌ آموزشی باعث ایجاد درگیری ذهنی شده تفکر و کنجکاوی را تحریک می‌کند.
کتاب‌های کمک‌ آموزشی قدرت استدلال و منطق فرد را تقویت و مهارت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
وجود جاذبه در کتاب‌های کمک‌ آموزشی باعث جلب توجه و انگیزه شده و سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد.
کتاب‌های کمک‌ آموزشی سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد و باعث انتقال سریع مفاهیم می‌شود.
در استفاده از کتاب‌های کمک درسی امکان مشاهده بازخورد و خود ارزیابی وجود دارد
کتاب‌های کمک‌ آموزشی یادگیری کیفی را افزایش می‌دهد و باعث تعمق در یادگیری می‌شود
به علت اینکه همه خانواده ها امکان تهیه کتاب‌های کمک‌ آموزشی ندارند، استفاده از آن صحیح نیست. (-)
در هنگام آموزش با کتاب‌های کمک‌ آموزشی، امکان تکرار مجدد آموزش وجود دارد.
کاربرد کتاب‌های کمک‌ آموزشی جلوی کار گروهی را می گیرد و یادگیری اجتماعی و مشارکتی را از بین می‌برد.(-)
دانش آموزان می توانند به وسیله کتاب‌های کمک‌ آموزشی در منزل بطور انفرادی و مستقل به یادگیری و خودآموزی بپردازند.
کتاب‌های کمک‌ آموزشی فرصت همفکری و هم افزایی را از بین می‌برد. (-)
کتاب‌های کمک‌ آموزشی باعث درگیری با مسائل حقیقی و چالش های زندگی می‌شود.
کتاب‌های کمک‌ آموزشی فرصت بحث و گفتگو در باره موضوع را از یاد گیرندگان سلب می‌کند.(-)
کتاب‌های کمک‌ آموزشی باعث تقویت نظریه پردازی و فرضیه سازی دانش آموز می‌شود
کتاب‌های کمک‌ آموزشی شلوغی و بی انضباطی در کلاس را افزایش می‌دهد. (-)
 تأثیر استفاده از آزمایشگاه / کارگاه در آموزش و یادگیری
میزان امکانات آزمایشگاه/کارگاه و بودجه اختصاصی یافته به آن
میزان استفاده دبیران از آزمایشگاه و کارگاه در تدریس و آموزش
آزمایشگاه و کارگاه باعث تقویت قدرت خلاقیت و نوآوری یادگیرنده می‌شود.
آزمایشگاه و کارگاه باعث تقویت ژرف‌اندیشی و عمقی نگری دانش آموزان می‌شود و قدرت تخیل او را بالا می‌برد
آزمایشگاه/کارگاه میزان الگوگیری و همانند سازی را افزایش می‌دهد.
آزمایشگاه/کارگاه باعث ایجاد درگیری ذهنی دانش آموزان می‌شود و تفکر و کنجکاوی او را تحریک می‌کند.
آزمایشگاه/ کارگاه قدرت استدلال و منطق فرد را تقویت و مهارت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
وجود جاذبه کار در آزمایشگاه /کارگاه باعث جلب توجه و انگیزه شده و سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد.
آزمایشگاه/کارگاه سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد و باعث انتقال سریع مفاهیم می‌شود.
در تدریس با آزمایشگاه یا کارگاه امکان مشاهده بازخورد و ارزیابی آموخته ها وجود دارد
آزمایشگاه/کارگاه یادگیری کیفی را افزایش می‌دهد و باعث تعمق در یادگیری می‌شود
به علت اینکه انجام کار عملی و آزمایش و تهیه وسایل برای همه بطور یکسان وجود ندارد، ارائه تکلیف و کار عملی امکان پذیر نیست. (-)
در هنگام آموزش با آزمایشگاه و کارگاه، امکان تکرار مجدد آموزش وجود دارد.
کار در آزمایشگاه/کارگاه جلوی کار گروهی را گرفته و یادگیری اجتماعی را از بین می‌برد.(-)
دانش آموزان می توانند در منزل بطور انفرادی و مستقل به انجام آزمایشات و کار عملی بپردازند.
آزمایشگاه یا کارگاه فرصت همفکری و هم افزایی را از بین می‌برد. (-)
آزمایشگاه / کارگاه ذهن یادگیرنده را با مسائل حقیقی و چالش های زندگی درگیر می‌کند.
آزمایشگاه و کارگاه فرصت بحث و گفتگو در باره موضوع را از یاد گیرندگان سلب می‌کند. (-)
آزمایشگاه و کارگاه باعث تقویت نظریه پردازی و فرضیه سازی دانش آموز می‌شود
آزمایشگاه و کارگاه شلوغی و بی انضباطی را افزایش می‌دهد. (-)
 تأثیر استفاده از رسانه های دیجیتال در آموزش و یادگیری
میزان آشنایی با رسانه های دیجیتال(مثلا برد هوشمند) و طرز استفاده از آن در آموزش
میزان استفاده شما از رسانه های دیجیتال در تدریس و آموزش
رسانه های دیجیتال باعث تقویت قدرت خلاقیت و نوآوری یادگیرنده می‌شود.
رسانه های دیجیتال باعث تقویت ژرف‌اندیشی و عمقی نگری دانش آموزان می‌شود و قدرت تخیل او را بالا می‌برد
رسانه های دیجیتال میزان الگوگیری و همانند سازی را افزایش می‌دهد.
رسانه های دیجیتال باعث ایجاد درگیری ذهنی دانش آموزان با موضوع شده، تفکر و کنجکاوی او را تحریک می‌کند.
رسانه های دیجیتال قدرت استدلال و منطق فرد را تقویت و مهارت تصمیم‌گیری را افزایش می‌دهد.
وجود جاذبه در رسانه های دیجیتال باعث جلب توجه و انگیزه شده و سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد.
رسانه های دیجیتال سرعت یادگیری را افزایش می‌دهد و باعث انتقال سریع مفاهیم می‌شود.
در تدریس با رسانه های دیجیتال امکان مشاهده بازخورد و خود ارزیابی وجود دارد
رسانه های دیجیتال یادگیری کیفی را افزایش می‌دهد و باعث تعمق در یادگیری می‌شود
به علت عدم آشنایی کامل دبیران با رسانه های دیجیتال، استفاده مطلوب حاصل نمی‌شود و کاربرد آن با مشکل مواجه می‌شود. (-)
در هنگام آموزش با رسانه های دیجیتال، امکان تکرار مجدد آموزش وجود دارد.
کاربرد رسانه های دیجیتال جلوی کار گروهی را می گیرد و یادگیری اجتماعی را از بین می‌برد.(-)
دانش آموزان می توانند در منزل با استفاده از رسانه های دیجیتال به یادگیری و خودآموزی بپردازند.
رسانه های دیجیتال فرصت همفکری و هم افزایی را از بین می‌برد. (-)
رسانه های دیجیتال باعث درگیری با مسائل حقیقی و چالش های زندگی می‌شود.
رسانه های دیجیتال فرصت بحث و گفتگو در باره موضوع را از یاد گیرندگان سلب می‌کند(-)
رسانه های دیجیتال باعث تقویت نظریه پردازی و فرضیه سازی دانش آموز می‌شود
رسانه های دیجیتال شلوغی و بی انضباطی در کلاس را افزایش می‌دهد. (-)

دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی در قالب ورد به صورت کامل و آماده در ۶ صفحه به قیمت ۹۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی

تعداد سوالات: ۸۰ سوال
تعداد مولفه ها : ۴
* عامل ۱ – تأثیر استفاده از رایانه در آموزش و یادگیری
* عامل ۲ – تأثیر استفاده از کتاب‌های کمک آموزشی در آموزش و یادگیری
* عامل ۳ – تأثیر استفاده از آزمایشگاه / کارگاه در آموزش و یادگیری
* عامل ۴- تأثیر استفاده از رسانه های دیجیتال در آموزش و یادگیری
نوع پرسشنامه: محقق ساخته
نمونه سوالات:
* ۱ – میزان آشنایی با رایانه و طرز استفاده از آن در آموزش
* ۲ – میزان استفاده شما از رایانه در تدریس و آموزش

جهت دانلود پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلی از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
6 word 9,000 تومان

پرسشنامه بررسی تاثیر تکنولوژی آموزشی بر پیشرفت تحصیلیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *