سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

پرسشنامه تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

همیار دانشجو
پرسشنامه تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ميباشد. لذا خواهشمندم با پاسخ هاي دقيق ما را در رسيدن به اهداف و نتايج صحيح ياري فرمائيد.
از اينكه وقت خود را جهت پر كردن پرسشنامه در اختيار ما قرار مي دهيد كمال تشكر و قدرداني را از شما داريم. با تشكر – جلال آزاد
Jalalazad540@yahoo.com
جنسيت: نام مدرسه:
۱ـ سن
۲ـ وضعيت تاهل: مجرد ۵ متاهل ۵ طلاق گرفته ۵ مجرد به علت فوت همسر۵
۳ـ آيا داراي فرزند نيز هستيد؟ بلي ۵ خير ۵
۴ـ درصورت داشتن چند تا؟
۵ـ شاغل ۵ دانش آموز ۵ دانش آموز و شاغل ۵
۶ـ وضعيت زندگي:
با پدر و مادر زندگي ميكنم ۵ به صورت مجردي زندگي ميكنم ۵
با مادر زندگي ۵ با پدر زندگي ميكنم۵
۷ـ مقطع تحصيلي
۵ ابتدايي (۱ ۵ ۲۵ ۳۵ ۴۵ ۵۵)
۵ راهنمايي (اول ۵ دوم ۵ سوم ۵)
۵ دبيرستان(اول۵ دوم۵ سوم۵ پيش دانشگاهي ۵)۸ـ مدرك تحصيلي پدر:
بيسواد۵ ابتدايي۵ راهنمايي ۵ ديپلم ۵ فوق ديپلم ۵ ليسانس و بالاتر۵
۹ـ مدرك تحصيلي مادر:
بيسواد۵ ابتدايي۵ راهنمايي ۵ ديپلم ۵ فوق ديپلم ۵ ليسانس و بالاتر۵
۱۰ـ آيا والدين شما با مدرسه همكاري لازم دارند؟ بلي ۵ خير ۵
۱۱ـ آيا پدر و مادر شما به نحوه مطالعه ي شما اهميت مي دهند؟ بلي ۵ خير ۵
۱۲ـ آيا پدر و مادر شما هر ماه يكبار به مدرسه جهت آگاهي از وضعيت تحصيلي شما سر مي زنند؟ بلي ۵ خير ۵
۱۳ـ آيا پدر و مادر شما توصيه هاي معلم را انجام مي دهند؟ بلي ۵ خير ۵
۱۴ـ هنگامي كه مشكل درسي داريد از چه كسي مي پرسيد؟
پدر ۵ مادر ۵ برادر ۵ خواهر ۵ همسايه ۵ ساير موارد
۱۵ـ پدر و مادر شما در حل مسائله درسي چقدر به شما كمك م يكنند؟
خيلي زياد ۵ زياد ۵ كم ۵ بسيار كم ۵
۱۶ـ پدر و مادر شما چقدر به ميزان مطالعه ي شما اهميت مي دهند؟
خيلي زياد ۵ زياد ۵ كم ۵ بسيار كم ۵
۱۷ـ آيا پدر و مادر شما، شما را به درس خواندن تشويق ميكنند؟ بلي ۵ خير ۵
۱۸ـ آيا والدين شما بابت پيشرفت شما در درس هايتان هديه ميخرند؟ بلي ۵ خير ۵
۱۹ـ آيا والدين شما از شما بابت خواندن درس هايتان تشكر مي كنند؟ بلي ۵ خير ۵
۲۰ـ آيا والدين شما، شما بابت پيشرفت در درسهايتان به مسافرت ميبرند؟ بلي ۵ خير ۵
۲۱ـ والدين شما در طول شبانه روز چه مقدار مطالعه مي كنند؟
خيلي زياد ۵ زياد ۵ كم ۵ بسيار كم ۵
۲۲ـ والدين شما چه مقدار كتاب براي مطالعه در خانه دارند؟
خيلي زياد ۵ زياد ۵ كم ۵ بسيار كم ۵
۲۳ـ پدر و مادر شما چه مقدار از وقت خود به كتاب خانه جهت مطالعه مي روند؟
خيلي زياد ۵ زياد ۵ كم ۵ بسيار كم ۵دانش اموز گرامی
پرسشنامه ای که در اختیار دارید از ۲۹ جمله نا تمام تشکیل شده است . لطفا ابتدا جمله ناقص را با دقت بخوانید و بعد برای تکمیل هر یک از موارد (الف .ب .ج.د) را که با نظر شما بیشتر مو ا فقت دارد انتخا ب نموده وبا علامت(*)
محر ما نه تلقی خواهد شد.
جنسيت: دختر پسر پایه تحصيلي: اول دبیرستان دوم دبیرستان سوم دبیرستان
رشته: تجربی انسانی ریاضی سن………………………..
۱-کار کردن چیز ی است……………..
الف) اصلا دوست ندارم آن را انجا م دهم ب) دو ست دارم آ نرا ا نجا م د هم
ج) دوست دارم آن را انجا م دهم د) خیلی زیا د دوست آنرا انجام دهم

۲- در مد رسه فکر می کنند که من فردی . . .. .
الف) بسیار سخت کو ش هستم ب)سخت کوش هستم
ج ) نسبتا را حت طلب هستم د)خیلی راحت طلب هستم

۳- ا فرا د دیگر فکر می کنند که من………………..
الف)خیلی سخت کوش هستم ب)سخت کو ش هستم
ج)سخت کوش نیستم د)ا صلا سخت کوش نیستم

۴- ا گر خود را از خیلی قبل برای ا نجا م یک تکلیف آما ده کنیم این کا ر……………

ا لف) وا قعا بی معنی است ب) بی معنی است
ج) قبو ل واقعیت است د) برای مو فقیت ضر وری است

۵- توقعی که از خو دم مو قع کار کردن دارم…………………..
الف) خیلی با لا است ب) با لا ا ست
ج) پا یین ا ست د)خیلی پا یین ا ست

۶ – هنگا م که معلم در کلا س درس می دهد …………..
ا لف)معمولا تمام وجودم را به کار می گیرم تا کا رم را به بهترین و جه انجا م داده وتصور خو بی به معلم بدهم
ب) معمو لا به درسها یی که گفته می شود تو جه زیاد ی می کنم
ج) مو قع درس دادن معلم ا فکار من به سو ی امور دیگر منحر ف می شو ند
د) بیشتر به اموری که مر بو ط به مد رس نیستند علا قه مند می شو ند
۷- زمانی که در کلا سها ی پیین تر بودم . فکر می کردم نا ئل شدن به یک مو قعیت با لا در جا معه (مقام و موقعیتی را کسب کردن) . . . .
اتف )خیلی کم اهمیت دارد ب ) کم اهمیت دارد
ج ) زیا د اهمیت دارد د ) خیلی زیا د اهمیت دارد
۸ – موقعی که در برابر انجا م کار با مشکلی روبر و می شو م
ا لف ) خیلی سریع از انجام دادن آن صر ف نظر می کنم
ب ) سریع از انجا م آن صر ف نظر می کنم
ج ) خیلی زود از صر ف نظر نمی کنم
د ) معمو لا آن رابه انجا م می رسا نم

۹- به طور کلی…………
ا لف) خیلی زیاد آینده نگر هستم ب) زیاد آینده نگر هستم
ج) آینده نگر نیستم د) اصلا آینده نگر نیستم
۱۰-در مدرسه به نظر من دانش اموزانی که خیلی مطالعه میکنند………..
الف) افراد خیلی خوبی هستند ب) افراد خوبی هستند
ج) افراد خوبی نیستند د) افراد خوبی نیستند
۱۱-در مدرسه کسانی که به موفقیت های بسیار بالای نایل شده اند……………
الف)خیلی زیاد تحسین میکنم ب) زیاد تحسین میکنم
ج) تحسین نمی کنم د) اصلا تحسین نمی کنم
۱۲- برای استفاده از لذتهای و تفریحات اضافی زندگی ………….
الف)اصلا وقت ندارم ب)اغلب وقت ندارم
ج) معمولا به قدر کافی وقت دارم د) همیشه وقت دارم
۱۳-من معمولا فردی……………..
الف)خیلی مشغول هستم ب) مشغول هستم
ج) مشغول نیستم د) اصلا مشغول نیستم
۱۴-من بدون اینکه خسته شوم می توانم برای………..
الف)مدت زمان خیلی زیادی روی امر خاصی کار کنم
ب) مدت زمان زیادی روی امر خاصی کار کنم
ج) مدت زمان کوتاه روی امر خاصی کار کنم
د) مدت زمان خیلی کوتاه روی امر خاصی کار کنم
۱۵- زمانیکه درکلاس های پایینتر بودم رابطه خوب داشتن با معلمانم…………..
الف)خیلی زیاد مورد قدر دانی قرار می گرفت ب) زیاد مورد قدر دانی قرار می گرفت
ج) بنظر مهم نبود د) بنظر میرسید کاملا بی اهمیت باشد
۱۶-پسران شغل پدرانشان را بعوان مدیر یک موسسه ذنبال میکنند زیرا …………..
الف) انها مایلند فعالیت موسسه راتوسعه بخشند
ب)از این نظر که پدرشان مدیر مدرسه است خوشبخت هستند
ج)انها میتوانند نظرات جدید خود را بعمل اورنند
د)انها میتوانند نیازهای مادی خود را بر اورده سازند
۱۷-وقتی در کلاس پایین بودم دلم میخواست………..
الف) آدم خیلی مهمی باشم ب) آدم خیلی مهمی باشم
ج) آدم نسبتا مهمی باشم د) آدم معمولی باشم
۱۸-من نظم دادن به امور را ………
الف)خیلی دوست دارم ب) دوست دارم
ج) زیاد دوست ندارم د) اصلا دوست ندارم
۱۹- زمانی که کار را شروع میکنم………….
الف)هرگز آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت امیز ادامه نمی دهم
ب) خیلی کم آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت امیز ادامه می دهم
ج) گاهی آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت امیز ادامه می دهم
د) همیشه آن را تا رسیدن به یک نتیجه موفقیت امیز ادامه می دهم
۲۰-من……….
الف)من بیشتر مواقع خسته هستم ب) اغلب خسته هستم
ج)خیلی کم خسته هستم د)اصلا خسته نیستم
۲۱-خرید کردن کاری است که من انرا………..
الف)خیلی زیاد دوست دارم ب) دوست دارم
ج) دوست ندارم د) اصلا دوست ندارم
+ نوشته شده توسط نرگس علی جانی در چهارشنبه چهارم اردیبهشت ۱۳۹۲ و ساعت ۸:۴۷ | ۲ نظر

دوست عزیز با سلام
پـرسشنامه حاضر میزان تأثیر خوردن صبحانه را در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان می سنجد. فلذا تقاضا دارد تا با صداقت و دقت کافی سئوالات را خوب بخوانید و هر تعداد گزینه که مورد نظر شماست را علامت گذاری نمایید. آخرین گزینه برای جواب آزاد درنظر گرفته شده است و اگر مورد خاصی به نظر شما می آید، (ضمن نوشتن آن) علامت * بزنید. با تشکر
جنس: سن: پایه: رشته: مدرسه: تاریخ:

۱- به نظر شما، پیشرفت تحصیلی به چه عواملی بستگی دارد؟
الف)استعداد ب)علاقه ج)تلاش د)تغذیه ل)زمان و مکان م)برنامه ریزی ن)امکانات و)آموزش ه)خواب ی)…
۲- به نظر شما، به کدام وعده غذایی توجه بیشتری شود، بهتر است؟
الف)صبحانه ب)میان وعده ج)ناهار د)عصرانه و)شام ه)زمانی که اشتها باشد ی) …
۳- در خوردن صبحانه کدام را ترجیح می دهید؟
الف)کره ب)مربا ج)خامه د)عسل ل)پنیر م)شیر ن)تخم مرغ و)حلواشکری ه)کباب ی)…
۴- روزی که نمره امتحان یا پرسش را بالاتر از حد انتظار گرفتید، چه علتی داشت؟
الف)تلاش زیاد ب)راحتی سئوالات ج)تغذیه مناسب د)آرامش خیال ن)یادگیری مطالب و)ورزش و بازی ه)صرف صبحانه ی)…
۵- تحت چه شرایطی صبحانه می خورید؟
الف)چرب و نرم باشد ب)متنوع باشد ج)با اعضای خانواده د)در فضایی آرام و)تحت فشارخانواده ه)فرق نمی کند ی)…
۶- روزی که صبحانه می خورید چه حالی دارید؟
الف)احساس آرامش و شادی ب)انرژی زیاد ج)یادگیری بهتر د)دقت و حوصله بیشتر و)تمرکز زیاد ه)افکار و رفتار مثبت ی) …
۷- روزی که صبحانه نمی خورید با چه حالتی مواجه می شوید؟
الف)عدم تمرکز ب)خشم وعصبانیت ج)فقدان حال و حوصله د)نفهمیدن مطالبو)ناتوانی و تنبلی ه)احساسات وافکار منفی ی)…
۸- به نظر شما، مقدار صبحانه چقدر باشد خوب است؟
الف)یک استکان چای و یک لقمه ب)چند لقمه و یک استکان چای ج)به اندازه کافی و مناسب د)کم و)زیاد ه)بدون صبحانه از منزل حرکت نمی کنم ی)…
۹- به نظر شما، چه کسی صبحانه را حاضر کند، بهتر است؟
الف) مادر ب) پدر ج) خودم د) همه با هم و) برادر و یا خواهر ه) غذای آماده ی) …
۱۰- به نظر شما، چه زمانی برای صرف صبحانه مناسب است؟
الف)ساعت ۶ صیح ب)۳۰/۶ صبح ج)۷ صبح د)۳۰/۷ صبح و)۸ صبح ه)زمان مهم نیست ی)…
۱۱- به نظر شما، محل صرف صبحانه کجا باشد، بهتر است؟
الف)آشپزخانه ب)هال و پذیرایی ج)اتاق خواب د)رستوران و)مدرسه ه)وسیله نقلیه ی)…
۱۲- به نظر شما، برای شروع یک روز خوب چه باید کرد؟
الف)خواندن نماز ب)ورزش صیحگاهی ج)خوردن صبحانه د)مطالعه و)تماشای تلویزیون ه)پیاده روی ی)…
۱۳- به نظر شما، نحوه صرف صبحانه چگونه باشد، بهتر است؟
الف)بر روی میز غذاخوری ب)بر روی میز اُپن ج)بر روی سفره کف اتاق د)در زمان آماده شدن برای خروج و)نشسته ه)ایستاده ی)…
۱۴- در منزل شما چه کسی صبحانه می خورد؟
الف)پدر ب)مادر ج)خودم د)برادر/ برادران و)خواهر/ خواهران ه)همه اعضای خانواده ی)…
۱۵- به نظر شما، بعد از صرف صبحانه، تا چه مدت زمانی از مطالعه باید خودداری کرد؟
الف)۵ دقیقه ب)۱۰ دقیقه ج)۱۵ دقیقه د)۲۰ دقیقه و)۲۵ دقیقه ه)۳۰ دقیقه ی)…

و اما یک ضرب المثل قدیمی:
صبحانه را تنها بوخور
نهار رو با دوستت بوخور
شام رو بده دشمنت بوخوره

دانلود پرسشنامه تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در قالب ورد به قیمت ۲۰۰۰ تومان لینک دانلود بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

پرسشنامه تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت

نوع فایل قیمت
word 2,000 تومان

پرسشنامه تاثیر سطح سواد والدین در پیشرفت تحصیلی دانش آموزانلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *