چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه آشنایی و اولویت بندی عوامل موثر در مدیریت سرمایه فکری

همیار دانشجو
پایان نامه آشنایی و اولویت بندی عوامل موثر در مدیریت سرمایه فکری در بانک تجارت شهرستان زاهدان می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات این پژوهش از تحقیقات پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت ,سرمایه ,فکری ,موثر ,عوامل ,شناسایی ,مدیریت سرمایه ,سرمایه فکری ,عوامل موثر ,بندی عوامل ,اولویت بندی مدیریت ,سرمایه ,فکری ,موثر ,عوامل ,شناسایی ,مدیریت دانلود پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت – پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری  امروزه ضرورت توسعه‌ و مديريت سرمايه‌ي فکري، به يک الزام جدي در سطح کلان پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری | مرجع آهنگ فارسی , دانلود , مطالب جالب , سایت سرگرمی , متن های خواندنی , دانلود آهنگ , دانلود فیلم سایت دانلود پروژه‌های دانشجویی – پایان نامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری – سایت خرید تحقیق و پروژه‌‌های دانشجویی

پایان نامه آشنایی و اولویت بندی عوامل موثر در مدیریت سرمایه فکری در قالب فایل ورد قابل ویرایش و پرینت گرفتن.این پایان نامه در ۱۳۰ صفحه تنظیم شده است.

عوامل موثر در مدیریت سرمایه فکری

چکیده:

امروزه ضرورت توسعه‌ و مديريت سرمايه‌ي فکري، به يک الزام جدي در سطح کلان ملي و در عرصه‌ي کسب و کار تبديل شده ‌و با حركت به سمت اقتصاد دانش‌پايه منجر به تغيير پارادايم حاکم اقتصاد صنعتي شده‌است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری در بانک تجارت شهرستان زاهدان می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات این پژوهش از تحقیقات میدانی و پرسشنامه که استخراج شده از پرسشنامه اصلی بوده، استفاده شده است، روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد تایید می‌باشد.

جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و خبرگان بانک تجارت می‌باشد که همه¬ی آنها مورد مطالعه قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده است که برای این منظور نرم‌افزار Exprt choice کاربرد دارد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از بین سه مولفه اصلی، سرمایه انسانی در اولویت اول قرار دارد یعنی باید بیشتر در این حوزه سرمایه‌گذاری شود و سرمایه ساختاری در اولویت آخر قرار گرفت. از بین کلیه شاخص‌های شناسایی شده نیز، توانایی‌ها و دانش و مهارت در اولویت اول و شرایط مشترک در اولویت آخر قرار گرفتند.

پایان نامه مدیریت سرمایه فکری
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
۱-۱- مقدمه
۱-۲- بیان مسئله
۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق
۱-۴- چارچوب نظري
۱-۵- اهداف تحقیق
۱-۶- سوالات تحقیق
۱- ۷- روش تحقیق
۱-۸- روش گردآوری اطلاعات و داده ها
۱- ۹- جامعه آماری
۱-۱۰- روش نمونه گیری
۱- ۱۱- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
۱-۱۲- روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها
۱-۱۳- نوآوری تحقیق
۱-۱۴- تعاریف نظری و عملیاتی واژگان
الف) تعاریف نظری
ب) تعریف عملیاتی واژه‌ها
خلاصه فصل
 فصل دوم: ادبیات تحقیق
۲-۱- ادبیات مربوط به سرمایه فکری
۲-۱-۱- معرفی سرمايه فكري
۲-۱-۲- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری
۲-۱-۳- جايگاه سرمايه فكري در ميان جنبش‌هاي مختلف
۲-۱-۴- اندازه‌گيري و گزارش‌دهي سرمايه فكري
۲-۱-۵- سازماندهي سرمايه فكري
۲-۱-۶- مروري اجمالي بر تحقيقات تجربي سرمايه فكري درسطح ملي و بين المللي
۲-۱-۷- معرفی مدل‌هاي مختلف سرمایه فکري
۲-۱-۷-۱- مدل ادوینسون و مالون
۲-۱-۷-۲- مدل بروکینگ
۲-۱-۷-۳- مدل روس و همكاران
۲-۱-۷-۴- مدل استيوارت
۲-۱-۷-۵- مدل ساليوان
۲-۱-۷-۶- مدل بونفرر
۲-۱-۷-۸- مدل بنتیس
۲-۱-۷-۹- مدل هانس و لاواندال
۲-۱-۷-۱۰- مدل لین
۲-۱-۸-  ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل‌هاي ارائه شده
۲-۱-۸-۱- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل ادوینسون و مالون
۲-۱-۸-۲- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بروکینگ
۲-۱-۸-۳-  ابعاد سرمایه فکري براساس مدل روس و همکاران
۲-۱-۸-۴- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل استیوارت
۲-۱-۸-۵- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل سالیوان
۲-۱-۸-۶- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل بونفرر
۲-۱-۸-۷- ابعاد سرمایه فکري بر اساس مدل بنتیس
۲-۱-۸-۸- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل هانس و لاواندال
۲-۱-۸-۹- ابعاد سرمایه فکري براساس مدل لین
۲-۱-۹- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
۲-۱-۱۰- پیشینه پژوهش
۲-۱-۱۱- مدل مفهومي تحقيق
تاریخچه بانک تجارت
خلاصه فصل دوم
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- مقدمه
۳-۲- روش تحقیق
۳-۲-۱- تحقیق از لحاظ هدف
۳-۲-۲- تحقیق از لحاظ ماهیت و روش
۳-۳- جامعه آماری
۳-۴- نمونه آماری
۳-۵- مراحل انجام تحقیق
۳-۶- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۶-۱- مطالعات کتابخانه‌ای
۳-۶-۲- پرسشنامه
۳-۷- مدل تحلیلی تحقیق
۳-۸- روایی و پایایی ابزار سنجش
۳-۸-۱ روایی پرسشنامه
۳-۸-۲- پایایی پرسشنامه
۳-۹- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
۳-۱۰- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
۳-۱۱- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
۳-۱۲- معرفی نرم افزار Expert choice
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱- مقدمه
۴-۲- بخش اول: آمارتوصیفی
۴-۲-۱- جداول و نمودارهاي شاخص‌هاي جمعيت شناختي
۴-۲-۱-۱- جنسیت
۴-۲-۱-۲- سن
۴-۲-۱-۳- تحصیلات
۴-۲-۱-۴- سابقه خدمت
۴-۲-۲- آمار توصیفی مربوط به مولفه‌ها و زیر مولفه‌های شناسایی شده
۴-۳- بخش ‌دوم: آمار استنباطی و تحلیل داده‌ها
۴-۳-۱- نتایج رتبه‌بندی معیارها و زیرمعیارهای موثر بر مدیریت موفق سرمایه فکری
۴-۳-۲- رتبه بندی ابعاد سه‌گانه مدیریت موفق سرمایه فکری در بانک تجارت
۴-۳-۳- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به هرکدام از ابعاد موثر بر مدیریت موفق سرمایه‌فکری
۴-۳-۳-۱- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه انسانی
۴-۳-۳-۲- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه ساختاری
۴-۳-۳-۳- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه رابطه‌ای
۴-۳-۳-۴-  مقایسه شاخص‌های عوامل اصلی از نظر مدیران،  کارکنان و خبر‌گان
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
۵-۱- مقدمه
۵-۲- خلاصه یافته‌های پژوهش
۵-۲-۱- پاسخ به سوالات تحقیق
۵-۳- پیشنهادها
۵-۳-۱- پیشنهاد‌ها با توجه به سوالات اصلی تحقیق
۵-۳-۲- پیشنهاد به پژوهشگران آینده
۵-۴- محدودیت‌های پژوهش
منابع و مآخذ
پیوست ها

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
130 WORD 14,900 تومان

پایان نامه آشنایی و اولویت بندی عوامل موثر در مدیریت سرمایه فکریلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *