چهارشنبه , ۲۷ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه اثربخشی سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی

کلمات جستجو شده در گوگل (پایان نامه اثربخشی سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی)
پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی – فایلوکس پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی. امروزه سرمايه ی اجتماعي، نقش بسیار مهم تری از سرمايه ی فیزيکي و انساني در سازمان ها و جوامع ايفا مي کند و شبکه تبیین سلامت روان پرستاران بر اساس تئوری سرمایه اجتماعی تبیین سلامت روان پرستاران بر اساس تئوری سرمایه اجتماعی سازمانی .به‌منظور گردآوری داده‌ها از دو پرسشنامه سرمایه اجتماعی و سلامت عمومی -استفاده گردید.ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد در ﺑ ﻌﺪ ﻛﺎرﻛﺮدي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﻮد، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﻲ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . اﻓﺮاد ﺷﺎﻏﻞ و ﻣﺘﺄﻫﻞ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﺒﻜﻪ، ﺳﻼﻣﺖ روان. ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی رابطه بين سرمايه اجتماعي سازماني با گروه علوم مديريت و اقتصاد سلامت، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، تهران، پایان نامه تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی |فروش فایل های دانشگاهی – تاثیر سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی – مدیریت، اقتصاد، حسابداری و روانشناسی – فروش فایل

پایان نامه اثربخشی سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی با فرمت doc (ورد) قابل ویرایش و پرینت.این پایان نامه در ۱۲۶ صفحه تنظیم شده است.

پایان نامه اثربخشی سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی

پایان نامه اثربخشی سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانی

چکیده:

امروزه سرمايه ی اجتماعي، نقش بسیار مهم تری از سرمايه ی فیزيکي و انساني در سازمان ها و جوامع ايفا مي کند و شبکه های روابط جمعي و گروهي، انسجام بخش میان انسان ها با يکديگر، سازمان ها و انسان ها، و سازمان ها با سازمان های ديگر مي باشد. در غیاب سرمايه ی اجتماعي، ساير سرمايه ها اثر بخشي خود را از دست مي دهند و بدون سرمايه ی اجتماعي، پیمودن راه های توسعه و تکامل فرهنگي و اقتصادی، ناهموار و دشوار مي شوند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مولفه های سرمایه های اجتماعی بر سلامت سازمانی در بین کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان زاهدان می باشد. در این تحقیق که از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی استفاده شده است، جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بیمارستان تامین اجتماعی شهر زاهدان در سال ۱۳۹۳ می باشند که تعداد ۴۵۱ نفر هستند و از بین آنها با استفاده از روش کوکران ۲۱۰ نفر به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات تحقیقات کتابخانه ای و میدانی می باشد و برای این منظور از پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی و سلامت سازمانی استفاده شده است که روایی و پایایی آن نیز مورد تایید قرار گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون های توصیفی و استنباطی (پیرسون و اسپیرمن) و تی تک گروهی استفاده گردیده است که برای اینکار از نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته های حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین سرمایه اجتماعی و مولفه های آن با سلامت سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد یعنی سرمایه اجتماعی سبب بهبود سلامت سازمانی می گردد.

پایان نامه در مورد سلامت سازمانی
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات تحقیق
مقدمه
۱-۱: بیان مسئله
۱-۲: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
۱-۳: مروری بر ادبیات تحقیق
۱-۴: اهداف تحقیق
۵-۱ فرضیه های تحقیق
۱-۶٫ روش شناسی تحقیق
۱-۷٫ روش گردآوری اطلاعات
۱-۸٫ جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه
۱-۹٫ روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:
۱-۱۰٫ قلمرو  تحقیق
قلمرو موضوعی
قلمرو مکانی
قلمرو زمانی
۱-۱۱٫ نوآوری تحقیق
۱-۱۲ تعریف واژگان
۱-۱۲-۱٫ تعاریف نظری
۱-۱۲-۲٫ تعاریف عملیاتی
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه
گفتار اول : سرمایه اجتماعی
۲- ۱- تعاریف ارائه شده از سرمایه اجتماعی
۲-۱-۱- سرمایه اجتماعی از دیدگاه پیر بوردیو
۲-۱-۲٫ سرمایه اجتماعی از دیدگاه جیمزکلمن
۲-۱-۳٫ سرمایه اجتماعی از دیدگاه رابرت پاتنام
۲-۱-۴٫ سرمایه اجتماعی از دیدگاه نان لین
۲-۱-۵٫ تعاریف دیگر از سرمایه اجتماعی
۲-۲٫ منابع سرمایه ی اجتماعی
۲-۲-۱٫ عناصر سرمایه ی اجتماعی
۲-۲-۲٫ سرمایه ی اجتماعی و منفعت اقتصادی
۲-۳٫ مقایسه سرمایه ی اجتماعی با سایر سرمایه ها
۲-۴٫ اهمیت اندازه گیری سرمایه ی اجتماعی
۲-۵٫ بررسی نظریه هاي پیرامون سرمایه اجتماعی
۲-۵-۱٫عوامل نهادي
۲- ۵-۲٫  عوامل خودجوش
۲- ۵-۳٫ عوامل بیرونی
۲- ۵-۴٫  عوامل طبیعی
۲- ۵-۵٫  تئوري هاي سرمایه اجتماعی
۲-۵-۵-۱٫   تئوري پیوندهاي ضعیف
۲- ۵-۵-۲٫  تئوري شکاف ساختاري
۲- ۵-۵-۳٫ تئوري منابع اجتماعی
۲-۶٫ مدلهایی براي سنجش سرمایه اجتماعی
۲-۶-۱٫ مدل کیفی سرمایه اجتماعی
۲- ۶-۲- مدل کمی براي اندازه گیري سرمایه اجتماعی
۲-۷٫ سرمایه ی اجتماعی در محیط کار
۲-۸٫ اهمیت سرمایه اجتماعی در بحث هاي سازمان و مدیریت
۲- ۹- مزایاي سرمایه اجتماعی
۲- ۱۰- خطرات ناشی از بکار گیري سرمایه اجتماعی
۲- ۱۱- معرفی مدل هاي مختلف سرمایه اجتماعی
۲- ۱۱- ۱- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (۱۹۹۸)
۲-۱۱-۲٫ مدل سرمایه اجتماعی پاکستون (۱۹۹۹)
۲- ۱۱- ۳- مدل ساختاري سرمایه اجتماعی پاتنام و کلمن
۲- ۱۱- ۴- مدل سرمایه اجتماعی استون (۲۰۰۱)
۲- ۱۱- ۵- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (۲۰۰۵)
گفتار دوم: سلامت سازمانی
۲-۱۲٫ مفهوم سلامت
۲-۱۲-۱٫ سلامت سازمانی
۲-۱۲-۲- مدل های سلامت سازمانی
۲-۱۲-۳- ویژگی های سازمان سالم
۲-۱۲-۴-ویژگی های سازمان ناسالم
۲-۱۲-۵- ابعاد و مولفه های سر آمد سازمانی
۲-۱۲-۶- سطوح سلامت سازمان
۲-۱۳- بررسی تحقیق های انجام شده
۲-۱۳-۱- بررسی تحقیق های انجام شده داخلی در مورد سرمایه ی اجتماعی
۲-۱۳-۲- بررسی تحقیق های انجام شده خارجی  در مورد سرمایه ی اجتماعی
۲-۱۳-۳- بررسی تحقیق های داخلی انجام شده در مورد سلامت سازمانی
۲-۱۳-۴- بررسی تحقیق های خارجی انجام شده در مورد سلامت سازمانی
۲-۱۴٫ مدل مفهومی تحقیق
تاریخچه سازمان تامین اجتماعی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
۳-۱- روش و طرح تحقیق
۳-۲- فرآیند تحقیق
۳-۳: روش نمونه گیری و حجم نمونه:
۳-۴: ابزار گرد آوری داده ها:
۳-۵- نحوه ی نمره گذاری سئوال ها
۳-۶: روایی ابزار جمع آوری داده ها:
۳-۷: پایایی ابزار جمع آوری داده ها:
۳-۸٫ روایی ابزار گردآوری اطلاعات
۳-۹: روش تجزیه و تحلیل داده ها:
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه:
توصیف شاخص های دموگرافیک ) بررسي ويژگي های عمومي ):
۱-۱-۴ وضیعت سن کارکنان
۴-۱-۱: درصد فراوانی وضعیت جمعیت شناختی کارکنان
۴-۱-۳: وضعیت سابقه ی خدمت کارکنان
۴-۱-۴: وضعیت میزان تحصیلات کارکنان:
۴-۲ وضعیت متغیرهای تحقیق
۴-۲-۱: وضعیت متغیر سرمایه ی اجتماعی
۴-۲-۲: وضعیت متغیر سلامت سازمانی
۴-۲-۲ نمره های متغیر سرمایه ی اجتماعی و مولفه های آن:
۴-۳: بررسی فرضیه های تحقیق:
۴-۳-۲: فرضیه فرعی ۱:
۴-۳-۳: فرضیه فرعی ۲:
۴-۳-۴: فرضیه فرعی ۳:
۴-۳-۵: فرضیه ۴:
۴-۳-۶: فرضیه ۵:
۴-۳-۶: فرضیه ۶
۴-۳-۷٫ فرضیه مستخرج
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها
مقدمه
۵-۱ بحث و بررسی
۵-۲ پیشنهادات
۵-۳: محدودیت ها
۵-۴: پیشنهادات برای تحقیق آینده:
منابع و مآخذ:
پیوست ها

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
126 WORD 14,900 تومان

پایان نامه اثربخشی سرمایه اجتماعی بر سلامت سازمانیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *