پایان نامه سرسختی روانشناختی،استرس ادراک شده

کلمات جستجو شده در گوگل (پایان نامه سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده)
دانلود پایان نامه مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده و ترس از موفقیت در افراد درونگرا وبرون گرا در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات ۱۰۵٫استرس ادراک شده – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پایان‌نامه . وزارت علوم، تحقیقات و فناوری – دانشگاه پیام نور – دانشگاه پیام نور رابطه سرسختی روانشناختی،استرس ادراک شده و حمایت اجتماعی با سازگاری زناشویی .پاک کردن محدودیت ها – پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران پروپوزال و روش تحقیق پژوهش کارشناسی ارشد روانشناسی با .پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به ام – بررسی رابطه سرسختی روان شناختی امید به زندگی با سلامت عمومی. هدف از این پژوهش پایان نامه مقایسه کیفیت زندگی و استرس ادراک شده در بیماران مبتلا به ام هدف از این پژوهش بررسي رابطه سرسختي روان شناختي و اميد به زندگي با سلامت .

سرسختی روانشناختی،استرس ادراک شده

پایان نامه سرسختی روانشناختی،استرس ادراک شده

چکیده
اين پژوهش به دنبال مقایسۀ سرسختی روان شناختی، استرس ادراک شده و ترس از موفقیت در افراد درونگرا و برون گرا بود. حجم نمونه پژوهش شامل ۱۸۰ دانشجو بود که ۹۰ نفر ازآنها را افراد درونگرا و ۹۰ نفر دیگر را  افراد برونگرا تشکیل می دادند. در انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. داده ها از طريق پرسشنامه ی سرسختی روان شناختی، استرس ادراک شده؛ ترس از موفقیت و پرسشنامه شخصیت (درونگرا و برونگرا) جمع آوري شد . در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استباطی ( t مستقل و تحليل واريانس چند متغيره)  استفاده شد. نتایج نشان داد که :  بین نمرات خرده مقیاس های تعهد، کنترل و نیز نمره کل سرسختی در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداري وجود دارد. اما بین نمرات خرده مقیاس چالش در دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقايسه ميانگين هاي دو گروه نشان مي دهد كه ميانگين نمرات خرده مقیاس های تعهد و کنترل و نیز نمره کل سرسختی در افراد درونگرا بالاتر از افراد برونگرا است.بین نمرات استرس ادراک شده در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداري وجود ندارد.بین نمرات ترس از موفقیت در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداري وجود دارد.
واژگان کلیدی: سرسختی روانشناختی، استرس ادراک شده، ترس از موفقیت، افراد دروانگرا و برون گرا.
مقدمه 
شخصيت   ساختار فرضي پيچيده اي است كه به صورت هاي مختلف تعريف شده است.دامنه تعاريف موجود،از مفهوم فرآيندهاي دروني ارگانيزم تا رفتارهاي مشهودِ ناشي ازتعامل افراد در نوسان است.(فتحي آشتياني،۱۳۸۸).مدی (۱۹۸۹)شخصیت را مجموعه اي با ثبات از تمايلات و ويژگي ها مي داند كه مشتركات و تفاوت هاي رفتاري -روان  شناختی(افكار، احساسات و اعمال ) افراد را تعيين مي كند و ممكن است به آساني به عنوان نتيجه فشارهاي زيست شناختي و اجتماعي زمان، قابل درك نباشد . صفات شخصيت اولين راهنماي تشخيص وضعيت شناختي و عاطفي افر اد هستند و برنقش هاي عاطفي  اجتماعي و رفتارهاي بين فردي يا شغلي افراد تأثير مي گذارند.)مويني هان و پترسون ،۲۰۰۱)
آيزنك  كه از صاحبنظران حوزه شخصيت است اظهار مي دارد كه ابعاد شخصيت،آفريده هاي اتفاقي فرهنگ نيستند، بلكه ثمرة ساخت ژنتيكي و نوروفيزيولوژيكي گونة انسان هستند. اگر شخصيت مبناي زيستي  داشته باشد، در اين صورت اين دو فرض اساسي بايد درست باشند : اولاً ابعاد اصلي شخصيت بايد همگاني باشند و به فرهنگ خاصي محدود نباشند . ثانياً بايد بين افرادي كه در انتهاي يك بعد قرار مي گيرند(مثلا” درونگرایان ) وآنهایی که در انتهای دیگرآن بعد قرار می گیرند(برای مثال برونگرایان ) تفاوت هاي نوروفيزيولوژيكي وجود داشته باشد.(فیست و فیست، ترجمه سیدمحمدی،۱۳۸۷). بر اين اساس آيزنك اظهار مي دارد كه علت اصلي تفاوت ها بين برونگرايان ودرونگرايان، سطح انگيختگي مغزي آنها است.(آیزنک ،۱۹۹۷).به عبارت دقیق تر وی بر اين باور است كه افراد درونگرا و برونگرا در كاركرد بخشي از مغز خود، يعني دستگاه فعا ل ساز صعودي ساخت شبكه ای  با هم تفاوت دارند.(آیزنک،۱۹۶۷).
عنوان صفحه
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
۱-۱مقدمه
۱-۲ بیان مسأله
۱-۳ اهمیت و ضرورت پژوهش
۱-۴ اهداف پژوهش
۱-۴-۱ هدف کلی
۱-۴-۲ اهداف جزئی
۱-۵ فرضیه های پژوهش
۱-۶ متغیرهای پژوهش
۱-۶-۱متغیر مستقل

۱-۶-۲متغیر وابسته
۱-۷ تعاریف نظری متغیرها
۱-۸تعریف عملیاتی متغیرها
فصل دوم:مروری برادبیات و پیشینه پژوهش
۲-۱سرسختی روانشناختی
۲-۲تعریف سرسختی
۲-۳مولفه های سرسختی
۲-۳-۱کنترل(مهار)
۲-۳-۲تعهد
۲-۳-۳مبارزه جویی(چالش)
۲-۴ مکانیزم مداخلاقی سرسختی در ارتباط بین استرس و بیماری
۲-۵ ویژگی های سرسختی
۲-۶ سرسختی و دیگر سازه های شخصیت
۲-۷نظریه سرسختی
۲-۸ استرس ادراک شده
۲-۹ نظریات استرس
۲-۱۰ فشارهای روانی خوشایند و ناخوشایند
۲-۱۱ انواع محرکهای فشارزای اصلی
۲-۱۲ استرس کوتاه مدت و بیماری
۲-۱۳ مولفه های آموخته شده استرس
۲-۱۳-۱ یادگیری نحوه پاسخ دهی به استرس
۲-۱۳-۲ عوامل اجتماعی و استرس
۲-۱۳-۲-۱ مثال محل کار
۲-۱۴ مولفه های شناختی استرس
۲-۱۴-۱ انطباق مسئله محور و انطباق هیجان محور
۲-۱۴-۲ عوامل موقعیتی و کنترل شخصی
۲-۱۵ مولفه آموخته شده
۲-۱۶ مولفه شناختی
۲-۱۷ چندقاعده برای کنار آمدن با استرس
۲-۱۸ ترس از موفقیت
۲-۱۹ مبانی نظری و تئوریک
۲-۲۰ درون گرایی و برون گرایی
۲-۲۱ تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
۲-۲۱- ۱ پژوهش های داخلی
۲-۲۱-۲ پژوهش های خارجی
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
۳-۱ روش پژوهش
۳-۲ جامعه آماری
۳-۳ نمونه آماری
۳-۴ روش نمونه گیری
۳-۵ ابزار و وسایل اندازه گیری (معرفی،نمره گذاری،روایی وپایایی)
۳-۵-۱ پرسشنامه سرسختی کوباسا
۳-۵-۲ پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران
۳-۵-۳ پرسشنامه ترس از موفقیت گود
۳-۵-۴ پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی آیزنک
۳-۶ روش اجرای پژوهش
۳-۷روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
۴-۱توصیف داده ها
۴-۲تحلیل داده ها
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
۵-۱ بحث و نتیجه گیری
۵-۲ محدودیتهای پژوهش
۵-۳پیشنهادات پژوهش
منابع ومآخذ
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده لاتین
پیوستها
پیوست ۱)پرسشنامه سرسختی کوباسا
پیوست ۲)پرسشنامه استرس ادراک شده(pss) کوهن و همکاران
پیوست ۳) پرسشنامه ترس از موفقیت گود
پیوست ۴)پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنک
تعداد صفحات نوع فایل قیمت
105 WORD 7,900 تومان

پایان نامه سرسختی روانشناختی،استرس ادراک شدهلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *