دانلود پایان نامه تبلیغات شفاهی

دانلود پایان نامه تبلیغات شفاهی – پایان نامه با موضوع بررسی عوامل مؤثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در نمایندگی‌های بیمه پاسارگاد استان گیلان در ۱۰۵ صفحه در قالب فایل ورد

دانلود پایان نامه تبلیغات شفاهی

پایان نامه تبلیغات شفاهی

چکیده

امروزه مصرف­کنندگان تبدیل به ابزار تبلیغاتی مناسبی برای شرکتها شده‌اند. یک مشتری راضی از کالا و خدمات یک بنگاه اقتصادی، می‌تواند در برابر تمامی رقبای آن بایستد و سبب جذب مشتریان موجود در بازار شود. ­ازجمله مؤثرترین و کارآمدترین شیوه‌های تبلیغاتی، تبلیغات شفاهی است­. تبلیغات شفاهی می­تواند تأثیر قابل ملاحظه­ای بر روی رفتار خرید مصرف‌کنندگان و رضایت آنها از محصولات و خدمات شرکت داشته باشد، زیرا اغلب مشتریان به ارتباطاتی که از سوی بازاریابان نباشد اطمینان و اعتماد بیشتری دارند­. از طرفی بازاریابی رابطه مند با کشف نیازهای مشتریان، می‌تواند منجر به وفاداری آنها و کاهش هزینه های شرکت شود. در این تحقیق قصد داریم به بررسی عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی مثبت در صنعت بیمه بپردازیم. تحقیق حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث اجرا، توصیفی (غیرآزمایشی) با تاکید بر مدل علّی است. جامعه آماری، مشتریان و مراجعه­کنندگان به نمایندگی های بیمه پاسارگاد می باشد. در این تحقیق از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود. حجم نمونه ۳۸۴ می باشد. جهت جمع آوری داده ها نیز از پرسشنامه استاندارد استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق از معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان داد بین بازاریابی رابطه­مند و رضایت و وفاداری مشتری و همین­طور بین اعتماد و تبلیغات شفاهی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. در پایان نیز پیشنهاداتی ارائه شده است.

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق

چکیده ۱

۱-۱)مقدمه. ۳

۱-۲) بیان مساله. ۳

۱-۳) اهمیت و ضرورت تحقیق.. ۶

۱-۴) چارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی.. ۷

۱-۵) اهداف تحقیق.. ۱۱

۱-۶) فرضیه های تحقیق.. ۱۲

۱-۷) تعاریف متغیرها ۱۲

۱-۷-۱) تعاریف مفهومی متغیرها ۱۲

۱-۸-۲) تعاریف عملیاتی متغیرها ۱۳

۱-۹) قلمرو تحقیق.. ۱۴

۱-۹-۱) قلمرو موضوعی تحقیق.. ۱۴

۱-۹-۲) قلمرو مکانی تحقیق.. ۱۴

۱-۹-۳) قلمرو زمانی تحقیق.. ۱۴

فصل دوم: ادبیات و سوابق تحقیق

۲-۱) مقدمه. ۱۶

۲-۲) تبلیغات شفاهی.. ۱۶

۲-۲-۱) تعریف تبلیغات شفاهی.. ۱۷

۲-۲-۲) اهمیت تبلیغات شفاهی.. ۲۱

۲-۲-۳) عوامل موثر بر تبلیغات شفاهی.. ۲۱

۲-۲-۴) مدل مبتنی بر احساس تبلیغات شفاهی.. ۲۲

۲-۲-۵) انتقال تبلیغات شفاهی.. ۲۲

۲-۲-۶) تبلیغات شفاهی در صنعت بیمه. ۲۳

۲-۳) بازاریابی رابطه مند. ۲۳

۲-۳-۱) تعاریف بازاریابی رابطه مند. ۲۵

۲-۳-۲) مدل های بازاریابی رابطه مند. ۲۷

۲-۳-۳) تاکتیک های بازاریابی رابطه ای.. ۲۷

۲-۳-۴) مزایای بازاریابی رابطه ای.. ۲۸

۲-۳-۵) استراتژی های بازاریابی رابطه مند. ۲۹

۲-۳-۶) بازاریابی رابطه مند در صنعت بیمه. ۲۹

۲-۳-۷) اجزاء و عوامل بازاریابی رابطه مند. ۳۰

۲-۴) کیفیت خدمات… ۳۲

۲-۴-۱) کیفیت خدمات در صنعت بیمه. ۳۲

۲-۵) ارزش ادراک شده ۳۳

۲-۵-۱) مفهوم ادراکات مصرف کنندگان از ارزش… ۳۵

۲-۵-۲) دیدگاه های موجود پیرامون اجزاء تشکیل دهنده ارزش ادراک شده ۳۶

۲-۵-۳) ارزش ادراک شده در صنعت بیمه. ۴۰

۲-۶) اعتماد. ۴۰

۲-۶-۱) اعتماد در صنعت بیمه. ۴۳

۲-۷) تعریف رضایت مندی مشتری.. ۴۳

۲-۷-۱) مواجهه خدمتی یا لحظات واقعیت… ۴۷

۲-۷-۲) مدل های رضایت مندی مشتری.. ۴۸

۲-۷-۳) رضایت مشتری در صنعت بیمه. ۵۰

۲-۸) تعریف وفاداری مشتری.. ۵۰

۲-۸-۱) مدل های وفاداری مشتری.. ۵۲

۲-۸-۱-۱) مدل سه عنصری تعهد و وفاداری سازمانی.. ۵۲

۲-۸-۲) وفاداری مشتری در صنعت بیمه. ۵۳

۲-۹) پیشینه تحقیق.. ۵۴

۲-۹-۱) پژوهش های داخلی.. ۵۴

۲-۹-۲) پژوهش های خارجی.. ۵۸

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

۳-۱) مقدمه. ۶۲

۳-۲) فرایند اجرای تحقیق.. ۶۲

۳-۳) روش تحقیق.. ۶۳

۳-۴) جامعه و نمونه آماری.. ۶۳

۳-۴-۱) جامعه آماری و روش نمونه گیری.. ۶۳

۳-۴-۲) حجم نمونه. ۶۳

۳-۵) ابزار گردآوری داده ها ۶۴

۳-۶) روایی و پایایی پرسشنامه. ۶۶

۳-۶-۱) روایی.. ۶۶

۳-۶-۲) پایایی پرسشنامه. ۶۶

۳-۷) روش تجزیه و تحلیل داده ها ۶۸

فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

۴-۱ )مقدمه. ۷۷

۴-۲) آمارتوصیفی.. ۷۷

۴-۲-۱) تحلیل جمعیت شناختی نمونه. ۷۷

۴-۲-۱-۱) جنسیت… ۷۸

۴-۲-۱-۲) سن.. ۷۹

۴-۲-۱-۳) تحصیلات… ۸۰

۴-۲-۱-۴) شغل.. ۸۱

۴-۲-۱-۵) نوع بیمه. ۸۲

۴-۲-۲) تحلیل توصیفی پرسشنامه. ۸۳

۴-۲-۲-۱) بازاریابی رابطه مند. ۸۳

۴-۲-۲-۲) رضایت مشتری.. ۸۴

۴-۲-۲-۳) وفاداری.. ۸۵

۴-۲-۲-۴) کیفیت خدمات… ۸۶

۴-۲-۲-۵) ارزش ادراک شده ۸۷

۴-۲-۲-۶) اعتماد. ۸۸

۴-۲-۲-۷) تبلیغات شفاهی.. ۸۹

۴-۳) تحلیل استنباطی.. ۹۰

۴-۳-۱) آزمون مدل تحقیق.. ۹۰

۴-۳-۲) شاخص های برازش مدل. ۹۳

۴-۴) بررسی فرضیه های تحقیق.. ۹۴

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

۵-۱) مقدمه. ۹۷

۵-۲) نتیجه گیری.. ۹۷

۵-۲-۱) نتایج آمار توصیفی.. ۹۷

۵-۳) بحث و نتایج آمار استنباطی.. ۹۹

۵-۴) پیشنهادات کاربردی بر مبنای یافته های تحقیق.. ۱۰۱

۵-۵) محدودیت های تحقیق.. ۱۰۲

۵-۶) پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. ۱۰۳

تعداد صفحاتنوع فایلقیمت
103WORD12,900 تومان

دانلود پایان نامه تبلیغات شفاهیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *