پنج شنبه , ۲۸ تیر ۱۳۹۷

مقاله نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

دانلود مقاله نقش پلیس در پیشگیری از جرائم در قالب word به صورت کامل در ۱۹۰ صفحه به قیمت ۷۹۰۰ تومان که بلافاصله بعد از پرداخت لینک دانلود نمایش داده می شود.

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

بررسی نقش پلیس در پیشگیری از جرائم

مقدمه

الف) بیان مسئله

در این پژوهش با توجه به موضوع که عبارتست از بررسی نقش پلیس در پیشگیری از وقوع جرم (کیفری، غیر کیفری)، ابتدا به مفاهیم پلیس وپیشگیری وسپس به نقش پلیس در پیشگری وضعی واجتماعی می پردازیم:

کلمه « پلیس»۱ به لحاظ لغوی از ریشه یونانی « پولی تیا »۲ به معنای «شهر و اداره امور شهر» مشتق شده و در قرن چهاردهم میلادی به «پلیسی» و سپس در قرن پانزدهم به «پلیس» تغییر نام یافت که مفهوم آن«قاعده وقانون اداره شهر و مقررات لازم برای استقرار نظم در شهرها» است. در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی، مفهوم و کاربرد واژه پلیس شکل محدودتری داشت ؛ اما این اصطلاح امروزه بیشتر برای توصیف نیروی اجتماعی شهری، که حفظ نظم عمومی و اجرای قانون را برای پیشگیری از جرایم، مجازات بزهکاران و کشف جرایم بر عهده دارد مورد استفاده قرار می گیرد. ۳

از میان وظایفی که برای پلیس عنوان شد، وظیفه ای که بیشتر به موضوع آموزش حقوق بشر ارتباط پیدا می کند، وظیفه پیشگیری از وقوع جرم است.

در واقع موضوع نقش پلیس در آموزش حقوق بشر به طور عمده در چارچوب وظیفه پیشگیری از وقوع جرم قابل تصور است ؛ وظیفه ای که امروزه مورد توجه متخصصان علوم جرم شناسی می باشد.

پیشگیری۴ از نظر لغوی به معنای «جلوگیری و دفع» و پیشگیری کردن به معنای «مانع شدن» بکار رفته است.پیشگیری در جرم شناسی یعنی جلوگیری از بزهکاری با شیوه های گوناگون که بیرون از نظام کیفری به کار می روند یعنی اساس آن در تدابیر کنشی (غیر کیفری) است.[۱]

امروزه نیروی پلیس درکشورهای پیشرفته،دوره اقتدارگرایی خود را پشت سر نهاده و وارد دوره جامعه‌گرایی شده، در این دوره پلیس در جهت برقراری یک رابطه نزدیک با افراد جامعه حرکت می‌نماید، از این رو نیروی پلیس تعامل نزدیکی با افراد جامعه دارد؛ به آموزش و آگاه سازی آنان می‌پردازد و ایشان را در حل و فصل منازعات و اختلافات محلی یاری می‌دهد. طبق این رویکرد، پلیس بایستی همواره در دسترس مردم، همجوار با مردم و در تماس مستقیم و مستمر با شهروندان و مسائل آنان باشد. پلیس می‌تواند با آگاهی از واقعیت‌های جامعه شناختی اقدام به برنامه‌ریزی جهت پیشگیری از جرم نماید. راهبرد اساسی پلیس، مشورت و رایزنی منظم و نظام‌مند با جامعه و تشکل‌های مردمی و اتخاذ تدابیر مناسب محلی برای پیشگیری از جرم در محله‌های جرم‌زا است.

بنابراین نقش پلیس در پیشگیری از جرم تنها به تحقق اهداف پیشگیری وضعی نظیر نظارت بر اماکن جرم‌زا، تقویت آماج جرم و حفظ نظم منحصر نمی‌گردد بلکه امروزه با پیدایش دوره جامعه‌گرایی و مفهوم پلیس محلی، بر نقش این نهاد رسمی در تحقق اهداف پیشگیری اجتماعی اعم از آموزش، آگاه‌سازی و میانجی گری در اختلافات محلی تأکید گردیده است.

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیر گذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم می‌باشد و عمدتاً بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم را بخشکاند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه ۱ الف) بیان مسئله

۱ ب) سوالات تحقیق

۲ پ) فرضیه های تحقیق

۳ ج) اهداف و کاربردهای تحقیق

۴ ح) روش تحقیق

۴ خ) ساختار و پلان تحقیق

۵ بخش نخست : پلیس و پیشگیری از جرم فصل اول :پلیس

۷ مبحث اول :مفهوم و ساختار پلیس

۷ گفتار اول : تعریف پلیس

۷ گفتار دوم : ساختارپلیس

۱۱ بند اول : پلیس اداری و قضایی

۱۱ الف: پلیس اداری

۱۱ ب: پلیس قضایی

۱۳ بند دوم : پلیس تخصصی و عمومی

۱۵ مبحث دوم : نقش و وظایف پلیس در قبال جرم

۱۷ گفتار اول : اقدامات پیشگیرانه

۱۹ گفتار دوم : اقدامات قضایی

۲۰ بند اول : اقدامات ناظر به کشف جرم

۲۱ الف : مفهوم کشف جرم

۲۱ ب: اقدامات پلیس در جرائم مشهود

۲۲ پ: اقدامات پلیس در جرائم غیرمشهود

۲۳ بنددوم : اقدامات ناظر به حفظ صحنه و آثار و دلایل جرم

۲۴ الف: حفظ صحنه و معاینه محل .

۲۵ ب: ضبط آلات و ادوات جرم

۲۹ بند سوم : جلوگیری از فرار، مخفی شدن ویا تبانی متهم

۳۱ بند چهارم : اقدامات ناظر به تحقیق ، بازجویی ،جمع آوری ادله و اعلام گزارش جرم به مراجع قضایی

۳۳ الف: تحقیقات محلی

۳۳ ب: تفتیش منزل، اماکن و اشیا

۳۴ پ: بازجویی مقدماتی

۳۵ ت: اقدامات ناظر به تکمیل پرونده و اجرای تصمیمات قضایی

۳۶ فصل دوم : پیشگیری از جرم

۴۰ مبحث اول : تعریف پیشگیری

۴۰ گفتار اول : معنی لغوی پیشگیری

۴۳ گفتار دوم : مفهوم اصطلاحی و جرم شناسی پیشگیری

۴۴ مبحث دوم : انواع پیشگیری از جرم

۴۸ گفتار اول : انواع پیشگیری از حیث رویکرد

۵۰ بند اول : پیشگیری واکنشی یا کیفری (Penal Prevention)

۵۰ الف : پیشگیری کیفری عام (Common Prevention)

۵۱ ب : پیشگیری کیفری خاص (Special Prevention)

۵۲ بند دوم : پیشگیری کنشی یا غیر کیفری (Non Penal Prevention)

۵۴ الف : پیشگیری وضعی (Situational Prevention)

۵۶ ب : پیشگیری اجتماعی (Social Preventio

۶۱ گفتار دوم : انواع پیشگیری از حیث نحوه عمل

۶۳ بند اول : پیشگیری فعال (Active Prevention)

۶۳ بند دوم : پیشگیری انفعالی (Shame Prevention)

۶۳ گفتار سوم : انواع پیشگیری از حیث سطوح اجرایی

۶۴ بند اول : پیشگیری اولیه یا نخستین (Primary Prevention)

۶۴ بند دوم : پیشگیری ثانویه یا دومین (Secondary Prevention)

۶۴ بند سوم : پیشگیری ثالث یا سومین (Tertiary Prevention)

۶۵ بخش دوم : نقش پلیس در پیشگیری وضعی و اجتماعی فصل اول : نقش پلیس در پیشگیری وضعی

۶۷ مبحث اول : دشوار ساختن ارتکاب جرم

۶۸ گفتار اول : شناسایی آماج های جرم

۶۹ گفتار دوم : کاهش آماج های جرم و جاذبه های آن

۷۰ گفتارسوم : حذف و کنترل آلات و ادوات جرم

۷۴ گفتارچهارم : دادن آموزش وهشدار عمومی

۷۴ مبحث دوم : افزایش خطر ارتکاب جرم

۷۵ گفتار اول : مراقبت های رسمی

۷۶ گفتار دوم : مراقبت های غیر رسمی

۷۷ گفتار سوم: مراقبت های طبیعی

۷۷ فصل دوم : نقش پلیس در پیشگیری اجتماعی

۷۸ مبحث اول : ضرورت و گونه های پیشگیری اجتماعی

۷۸ گفتار اول : ضرورت توجه پلیس به پیشگیری اجتماعی

۸۰ گفتار دوم : گونه های پیشگیری اجتماعی

۸۱ مبحث دوم : نقش پلیس در گونه های پیشگیری اجتماعی

۸۴ گفتار اول : مشارکت در سیاست های توسعه اجتماعی

۸۴ بند اول: مشارکت پلیس در شوراهای پیشگیری از جرم(فرانسه)

۸۵ بنددوم: محله ای با خانه های امن تر )لی سستر شایر انگلستان)

۸۶ بند سوم : افسران پشتیبان جامعه (انگلستان)

۸۷ بند چهارم : پلیس و تشکیلات چند عاملی پیشگیری از جرم

۸۹ بند پنجم: تأسیس اداره »جوانان، مرکز توجه پلیس مردمی«

۸۹ گفتار دوم: پلیس و پیشگیری از جرم از طریق تمرکز بر نهادهای اجتماعی

۹۰ مبحث سوم: پلیس و پیشگیری از جرم از طریق مدارس

۹۲ گفتار اول : رویکردهای موجود در زمینه مداخلات پیشگیرانۀ پلیس درمدارس

۹۳ گفتار دوم: الگوهای موجود در زمینه اقدام پلیس در مدارس

۹۵ الف: الگوی پلیس مدرسه

۹۶ ب: فعالیت ماموران پلیس به عنوان آموزش دهنده

۹۶ پ: الگوی همکاری جامع پلیس و مدرسه

۹۷ گفتار سوم: پلیس وپیشگیری از طریق اقدام در مورد گروه های در معرض خطر

۹۸ الف: اقدامات پیشگیرانه پلیس در مورد بزه دیدگی زنان

۹۸ ۱- مبارزه با خشونت علیه زنان

۹۹ ۲- تشکیل پلیس زن

۱۰۰ ب: پیشگیری از جرم در میان اطفال ونوجوانان

۱۰۱ ۱- تشکیل پلیس اطفال

۱۰۱ ۲- برنامه گروه های آموزش مردمی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال و نوجوانان

۱۰۳ پ: اقدامات اجرایی پلیس در پیشگیری از بزهکاری اطفال ونوجوانان

۱۰۴ ۱- نظارت اخلاقی و باندهای نوجوانان (بروکسل، بلژیک)

۱۰۴ ۲- تمرکز بر نوجوانان (شهر بوستون، ایالت ماساچوست ، آمریکا)

.۱۰۵ ۳- میانجی گری و عدالت ترمیمی (تاسمانیا ، استرالیا)

۱۰۶ ۴- ابزارهایی برای حل تقابل با جوانان (ایالت کبک، کانادا)

۱۰۷ ۵- پروژۀ سگ سورتمه (کپنهاک ، دانمارک)

۱۰۸ ۶- سرقت از فروشگاه و مسئولیت بزهکار (میلتون کینز ، انگلستان)

۱۰۸ ۷- مراکز تفریحی: محل گفتگو (فرانسه)

۱۰۹ ۸- حامیان نوجوانان (فرانسه)

۱۱۰ ۹- خرابکاری و مسئولیت (هلند)

۱۱۲ ۱۰- مشارکت چندجانبه برای پیشگیری از بزهکاری اطفال (انگلستان)

۱۱۲ ت: پیشگیری از بزه دیدگی اقلیت های قومی و نژادی

۱۱۴ گفتار چهارم : پیشگیری از جرم از طریق بکارگیری راهبرد پلیس جامعه محور

.۱۱۵ بند اول : مراقبت همسایگی

۱۱۶ بند دوم : کسب اطلاعات ازسطح جامعه از طریق افزایش تماس پلیس با مردم

۱۱۷ بند سوم : اطلاع رسانی به جامعه در مورد جرم

۱۱۹ بند چهارم : افزایش مقبولیت پلیس

۱۱۹ نتیجه گیری

۱۲۳ پیشنهادها

۱۲۴منابع و ماخذ

الف – کتاب ها

۱۲۷ ب – مقالات

۱۲۹ پ – پایان نامه ها

۱۳۱ ت – منابع لاتین

۱۳۲ ج – سایت های اینترنتی

۱۳۴ چکیده انگلیسی

جهت دانلود مقاله نقش پلیس در پیشگیری از جرائم از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
190 word 7,900 تومان

مقاله نقش پلیس در پیشگیری از جرائملینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *