دانلود پروژه حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

در پروژه حاضر که برای دانلود آماده شده است ، نویسنده قصد دارد که نشان دهد استفاده از حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت نه تنها باعث تخصیص هرچه دقیق‌تر هزینه‌های سربار می‌شود بلکه باعث می‌گردد که مدیران داخلی شرکتها با استفاده از اطلاعات بدست آمده، در خصوص برنامه‌ریزی و کنترل تولید تصمیمات بهتری را اتخاذ نموده و شرکت را در کسب سود یاری نمایند.

هزینه یابی بر مبنای فعالیت (Actions Based Costing ) تکنیکی است که هزینه‌ها را به فعالیت و خدمات انجام شده اختصاص می‌دهد که براساس میزان  مصرف شده صورت می‌گیرد. ABC از یک رویکرد دو مرحله‌ای تخصیص هزینه‌ بهره می‌گیرد.

در مرحله اول، مبلغ هزینه بر اساس میزان مصرف آنها در انجام فعالیت‌ها به فعالیت‌های تخصیص داده می‌شود. هزینه یک فعالیت با مجموع همه منابع مصرف شده در انجام فعالیت برابر می‌باشد. در مرحله دوم، هزینه فعالیت براساس میزان تکرار آنها به محصولات خدمات و مشتریان تخصیص داده می‌شوند.حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت یکی از سیستم‌های نوین بهای تمام شده محصولات و خدمات می‌باشد که اطلاعات مورد نیاز مدیران را بهتر و دقیق‌تر فراهم می‌کند و استفاده کنندگان را در امر تصمیم‌گیری صحیح و مناسب یاری می‌نماید. این پژوهش جزء تحقیقات علمی و کاربردی است که در کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم انجام گرفته است که پس از بررسی و تجزیه و تحلیل روش موجود بهای تمام شده آن کارخانه و تشخیص نقاط ضعف و قوت آن به تبیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت در کارخانه نورد پرداخته و سپس مراحل سیستم ABC شناسایی گردیده است.

پایان نامه سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

مقدمه :

حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت ، نتیجه تلاش حسابداران مدیریت، برای فراهم نمودن نیازهای جدید اطلاعاتی در عصر اطلاعات و شناخت فعالیتهای دارای ارزش افزوده و به تبع آن حذف فعالیتهای بی‌ارزش و همچنین افزایش دقت هزینه‌یابی است. این سیستم علاوه بر اندازه‌گیری صحیح بهای تمام شده، قادر به ارائه اطلاعات مفیدی در مورد عملکرد فرآیندهای کسب و کار سازمان است.

همانطور که از موضوع تحقیق برمی‌آید، محقق بدنبال تعیین اهمیت سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت کارخانجات تولیدی نورد آلومینیوم اراک بوده و برای اینکار در قلمرو زمانی سال مالی ۸۳-۸۴ شرکت مذکور، صورتهای مالی و اطلاعات مالی مربوط به آن دوره را مورد بررسی قرار داده و پس از شناخت سیستم حاکم بر شرکت و نحوه گردش عملیات حسابداری آن و شناسایی مراکز فعالیت عمده و تلفیق منطقی این فعالیتها، نهایتاً ۱۳ فعالیت را بعنوان زیربنای سیستم ABC شناسایی کرده و محرکهای هزینه هرکدام از این فعالیتها را انتخاب کرده است.

هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت

فهرست مطالب

چكيده………… ۹

فصل ۱-     کلیات… ۱۰

۱-۱-    مقدمه:…………… ۱۰

۱-۲-    بيان مساله: ۱۵

۱-۳-    انگيزه‌هاي انتخاب موضوع تحقيق: ۱۶

۱-۴-    اهداف تحقيق: ۱۷

۱-۵-    اهميت موضوع تحقيق: ۱۷

۱-۶-    سوالات اصلي تحقيق: ۱۸

۱-۶-۱-       سوال اول………….. ۱۸

۱-۶-۲-       سوال دوم… ۱۹

۱-۷-    فرضيه‌هاي تحقيق: ۱۹

۱-۷-۱-       فرضیه اول  ۱۹

۱-۷-۲-       فرضیه دوم  ۱۹

۱-۸-    نوآوري تحقيق: ۱۹

۱-۹-    تعاريف عملياتي: ۱۹

۱-۹-۱-     بهاي تمام شده ۱۹

۱-۹-۲-     هزينه‌هاي توليدي.. ۲۰

۱-۹-۳-     مواد مستقيم  ۲۰

۱-۹-۴-     دستمزد مستقيم.. ۲۰

۱-۹-۵-     سربار ساخت   ۲۰

۱-۹-۶-      تخصيص هزينه‌ها ۲۰

۱-۹-۷-     نرخ جذب سربار ۲۰

۱-۹-۸-     هزينه‌يابي…………. ۲۰

۱-۹-۹-     هزينه يابي بر مبناي فعاليت (ABC) 21

۱-۹-۱۰-   فعاليت………….. ۲۱

۱-۹-۱۱-   محرك هزينه  ۲۱

۱-۹-۱۲-   هزينه يابي سنتي.. ۲۱

۱-۹-۱۳-   سودخالص…………… ۲۱

۱-۹-۱۴-   سود هر سهم… ۲۱

۱-۹-۱۵-   قيمت معاملاتي.. ۲۲

۱-۹-۱۶-    P/E  ۲۲

فصل ۲-   مباني نظري و پيشينه تحقيق… ۲۳

۲-۱-    حسابداري بهاي تمام شده: ۲۳

۲-۲-    اهميت بهاي تمام شده و اقلام تشكيل دهنده آن: ۲۴

۲-۳-    نقش اطلاعات حسابداري در تصميم گيري.. ۲۵

۲-۴-    بخشهاي سيستم حسابداري بهاي تمام شده: ۲۶

۲-۵-    عوامل موثر بر سيستم حسابداري بهاي تمام شده: ۲۶

۲-۵-۱-     اندازه موسسه: ۲۷

۲-۵-۲-     نوع فرآيند توليد. ۲۷

۲-۵-۳-     تنوع محصولات توليدي.. ۲۸

۲-۵-۴-     طرز برخورد مديريت با اطلاعات بهاي تمام شده: ۲۸

۲-۵-۵-     متغيرهاي خارجي: ۲۸

۲-۶-    ماهيت حسابداري بهاي تمام شده: ۲۹

۲-۷-    عناصر تشكيل دهنده بهاي تمام شده: ۳۱

۲-۸-    سيستمهاي هزينه‌يابي: ۳۲

۲-۹-    سيستمهاي هزينه‌يابي سنتي و روشهاي مربوطه: ۳۲

۲-۹-۱-     هزينه‌يابي مستقيم (نهايي) ۳۳

۲-۹-۲-     هزينه‌يابي جذبي.. ۳۴

۲-۱۰-  سيستم هزينه‌يابي سفارش كار: ۳۷

۲-۱۱-  سيستم هزينه‌يابي مرحله‌اي: ۳۷

۲-۱۱-۱-   ويژگي‌هاي سيستم هزينه‌يابي مرحله‌اي.. ۳۹

۲-۱۱-۲-   حسابداري سيستم هزينه‌يابي مرحله‌اي: ۴۰

۲-۱۱-۳-   انتقال بهاي تمام شده واحدهاي تكميل شده هر دايره به دايره بعد. ۴۱

۲-۱۱-۴-   انتقال بهاي تمام شده محصول از دايره نهايي به انبار كالاي ساخته شده ۴۲

۲-۱۱-۵-   روشهاي بكارگيري هزينه‌يابي مرحله‌اي: ۴۲

۲-۱۱-۶-    گزارش هزينه توليد: ۴۲

۲-۱۱-۷-   روش ميانگين   ۴۳

۲-۱۱-۸-   روش اولين صادره از اولين وارده (FIFO) 43

۲-۱۲-  هزينه‌يابي محصولات مشترك و فرعي.. ۴۳

۲-۱۲-۱-   محصولات مشترك: ۴۴

۲-۱۲-۲-   محصولات فرعي.. ۴۶

۲-۱۲-۳-   تسهيم هزينه‌هاي دواير خدماتي به دواير توليدي: ۴۷

۲-۱۲-۴-   روشهاي تخصيص هزينه‌هاي دواير خدماتي به دواير استفاده كننده (توليدي يا خدماتي) ۴۹

۲-۱۲-۵-   ضرورت استفاده از نرخهاي از پيش تعيين شده جذب سربار: ۵۲

۲-۱۲-۶-    مباني جذب هزينه‌هاي سربار: ۵۴

۲-۱۲-۷-   ۲ هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) 60

۲-۱۲-۸-   فنون و تكنيكهاي حسابداري مديريت: ۶۰

۲-۱۳-  هزينه‌يابي برمبناي هدف (TC): 61

۲-۱۳-۱-   توضيح تكنيك هزينه‌يابي بر مبناي هدف: ۶۲

۲-۱۳-۲-   مدل حاشيه سود بر مبناي هدف: ۶۳

۲-۱۳-۳-   هزينه‌يابي مبتني بر بازار: ۶۴

۲-۱۴-  مقدمه……………. ۶۹

۲-۱۵-  نقش و اهميت هزينه سربار در توليد: ۷۰

۲-۱۶-   حسابداري مديريت: ۷۱

۲-۱۷-  رويكردهاي حسابداري مديريت: ۷۲

۲-۱۷-۱-   رويكردهاي كمي: ۷۲

۲-۱۸-  هدفهاي حسابداري مديريت: ۷۲

۲-۱۸-۱-   بخش اول………… ۷۳

۲-۱۸-۲-   بخش دوم…………….. ۷۳

۲-۱۹-  تفاوتهاي اساسي بين حسابداري مديريت و حسابداري مالي: ۷۴

۲-۲۰-  طبقه‌بندي هزينه‌ها: ۷۸

۲-۲۰-۱-   طبقه‌بندي هزينه‌ها از ديدگاه وظايف مديريت: ۷۸

۲-۲۰-۲-   طبقه‌بندي هزينه‌ها از ديدگاه قابليت رديابي يا ارتباط فعاليت: ۷۸

۲-۲۰-۳-   طبقه‌بندي هزينه‌ها بر اساس محاسبه سود «طبقه‌بندي عملياتي». ۷۸

۲-۲۰-۴-   طبقه‌بندي هزينه‌ها بر اساس واكنش نسبت فعاليت (رفتار هزينه): ۷۹

۲-۲۰-۵-   طبقه‌بندي هزينه‌ها بر اساس ارتباط با كنترل و تصميم‌گيري: ۷۹

۲-۲۰-۶-    طبقه‌بندي هزينه‌ها بر اساس فرض دوره مالي: ۷۹

۲-۲۰-۷-   طبقه‌بندي سازماني هزينه‌ها: ۷۹

۲-۲۰-۸-   ساير طبقه‌بندي هزينه‌ها: ۸۰

۲-۲۱-  هزينه‌يابي برمبناي فعاليت (ABC) 80

۲-۲۱-۱-   ضعف سيستمهاي هزينه‌يابي سنتي: ۸۱

۲-۲۱-۲-   سلسله مراتب فعاليتها: ۸۲

۲-۲۱-۳-   محركهاي هزينه (فعاليت) و ماهيت آنها در (ABC) 83

۲-۲۱-۴-   مزاياي بكارگيري هزينه‌يابي برمبناي فعاليت… ۸۶

۲-۲۱-۵-   طراحي و اجراي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت: ۸۷

۲-۲۱-۶-    تعداد محركهاي فعاليت (محرك هزينه) مورد نياز: ۹۱

۲-۲۱-۷-   عوامل موثر در انتخاب محركهاي مناسب هزينه (فعاليت): ۹۲

۲-۲۱-۸-   هزينه تعيين محركهاي هزينه و هزينه اندازه‌گيري: ۹۲

۲-۲۱-۹-   آثار رفتاري:…………. ۹۳

۲-۲۱-۱۰- همگن بودن فعاليتها: ۹۳

۲-۲۱-۱۱- پياده‌سازي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت: ۹۴

۲-۲۲-  كاربرد استفاده از سيستم ABC. 96

۲-۲۳-  مناسب‌ترين زمان كاربرد سيستم ABC: 99

۲-۲۴-  سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت در مقايسه با سيستم سنتي: ۱۰۰

۲-۲۵-  مديريت برمبناي فعاليت: ۱۰۲

۲-۲۵-۱-   ABC بعنوان يك سيستم فراگير: ۱۰۴

۲-۲۶-  نسلهاي هزينه‌يابي برمبناي فعاليت: ۱۰۸

۲-۲۶-۱-     نخستين نسل سيستم هزينه يابي براساس فعاليتها (ABC) 109

۲-۲۶-۲-    دومين نسل هزينه‌يابي براساس فعاليت… ۱۱۰

۲-۲۶-۳-    سومين نسل سيستم هزينه‌يابي براساس فعاليتها ۱۱۲

۲-۲۶-۴-    چهارمين نسل از سيستم هزينه‌يابي براساس فعاليتها ۱۱۳

۲-۲۷-  هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت برمبناي زمان: ۱۱۴

۲-۲۷-۱-   دشواري‌هاي هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت… ۱۱۴

۲-۲۷-۲-   مدل جديد هزينه‌يابي مبتني بر فعاليت… ۱۱۶

۲-۲۷-۳-   برآورد هزينه يك واحد زماني از ظرفيت عملي.. ۱۱۶

۲-۲۷-۴-   محاسبه تعداد واحد زماني لازم براي تكميل يك واحد از فعاليت… ۱۱۷

۲-۲۷-۵-   محاسبه نرخ محرك‌هاي هزينه. ۱۱۷

۲-۲۷-۶-    تحليل و گزارشگري هزينه. ۱۱۷

۲-۲۷-۷-   قيمت‌گذاري برمبناي فعاليت: ۱۱۸

۲-۲۷-۸-   بودجه‌بندي برمبناي فعاليت: ۱۱۹

۲-۲۸-  مشخصات قلمرو تحقيق: ۱۱۹

۲-۲۸-۱-   نام:….. ۱۱۹

۲-۲۸-۲-   تاريخ تاسيس: ۱۱۹

۲-۲۸-۳-   تاريخ بهره‌برداري: ۱۲۰

۲-۲۸-۴-   محل دفتر مركزي و كارخانه: ۱۲۰

۲-۲۸-۵-   موضوع شركت طبق ماده ۲ اساسنامه: ۱۲۰

۲-۲۸-۶-    مالكيت شركت: ۱۲۰

۲-۲۸-۷-   وضعيت اشتغال: ۱۲۱

۲-۲۸-۸-   شركت فرعي: ۱۲۱

۲-۲۸-۹-   خلاصه اهم رويه‌هاي حسابداري شركت: ۱۲۱

۲-۲۸-۱۰- چارت سازماني شركت نورد آلومينيوم: ۱۲۴

۲-۲۹-  شماي ارتباطي سيستم بهاي تمام شده با ساير سيستمهاي اطلاعاتي: ۱۲۵

۲-۳۰-  فرآيند توليد در شركت: ۱۲۶

۲-۳۰-۱-   انبار در جريان: ۱۲۶

۲-۳۱-  فرآيند عمومي توليد: ۱۲۶

۲-۳۲-  مراحل توليد: ۱۲۷

۲-۳۳-  پروسه توليد: ۱۲۹

۲-۳۳-۱-   نورد سرد:…………….. ۱۲۹

۲-۳۳-۲-   ماشين اسليتر: ۱۳۰

۲-۳۳-۳-   برش عرضي:………… ۱۳۱

۲-۳۳-۴-   ۲ فرمينگ:…………….. ۱۳۱

۲-۳۳-۵-   لوله‌سازي:……………. ۱۳۱

۲-۳۳-۶-    انبار در جريان ساخت: ۱۳۲

۲-۳۴-  روش محاسبه قيمت تمام شده: ۱۳۲

۲-۳۴-۱-   محاسبه بهاي تمام شده: ۱۳۵

۲-۳۴-۲-   محاسبه هزينه‌هاي جذب نشده در توليد: ۱۳۷

۲-۳۴-۳-   محصولات فرعي: ۱۳۷

۲-۳۵-  بهاي تمام شده محصولات در سال ۱۳۸۳: ۱۳۸

۲-۳۶-  طراحي و پياده‌سازي سيستم هزينه‌يابي برمبناي فعاليت: ۱۴۰

۲-۳۶-۱-     مقدمه. ۱۴۰

۲-۳۶-۲-    جدول درصد توليد و فروش محصول ورق نسبت به كل توليد و فروش شركت: ۱۴۱

۲-۳۷-  مقايسه پياده‌سازي با نصب: ۱۴۲

۲-۳۸-  تعيين فعاليتها: ۱۴۵

۲-۳۹-  تعيين محركهاي فعاليت: ۱۴۶

۲-۴۰-  تخصيص هزينه‌ها: ۱۴۷

۲-۴۱-  مقايسه هزينه سربار محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC: 149

۲-۴۲-  مقايسه بهاي تمام شده محصولات براساس سيستم سنتي و سيستم ABC. 149

۲-۴۳-  پيشينه تحقيق: ۱۵۰

۲-۴۳-۱-   مقدمه:…………………… ۱۵۰

۲-۴۳-۲-   پيشينه سيستم هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت: ۱۵۱

۲-۴۳-۳-   پژوهشهاي انجام شده در ايران: ۱۵۱

۲-۴۳-۴-   پژوهشهاي انجام شده در جهان: ۱۵۴

فصل ۳-   متدولوژي تحقيق… ۱۵۹

۳-۱-    مقدمه:………………. ۱۵۹

۳-۲-    روش تحقيق: ۱۵۹

۳-۳-    ابزار تحقيق: ۱۶۰

۳-۴-    فرضيه‌هاي تحقيق: ۱۶۰

۳-۴-۱-     فرضيه اصلي اول: ۱۶۰

۳-۴-۲-     فرضيه اصلي دوم: ۱۶۰

۳-۵-    قلمرو تحقيق: ۱۶۰

۳-۶-    داده‌هاي تحقيق (جامعه آماري): ۱۶۱

۳-۷-    متغيرهاي تحقيق: ۱۶۱

۳-۸-    روش جمع‌آوري داده‌ها: ۱۶۲

۳-۹-    روش تحليل داده‌ها: ۱۶۲

فصل ۴-   تجزيه و تحليل يافته‌هاي تحقيق… ۱۶۳

۴-۱-    مقدمه……………… ۱۶۳

۴-۲-    آزمون فرضيه‌ها: ۱۶۳

۴-۳-    فرضيه اصلي اول: ۱۶۳

۴-۳-۱-     نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي اول: ۱۶۶

۴-۴-    فرضيه اصلي دوم: ۱۶۶

۴-۴-۱-     نتايج حاصل از آزمون فرضيه اصلي دوم: ۱۶۷

فصل ۵-   نتيجه‌گيري و پيشنهادات… ۱۶۹

۵-۱-    نتيجه‌گيري و پيشنهادات: ۱۶۹

۵-۲-    نتيجه‌گيري كلي.. ۱۶۹

۵-۳-    پيشنهادات حاصل از تحقيق: ۱۷۰

۵-۴-    ساير پيشنهادات: ۱۷۰

۵-۵-    پيشنهاد براي تحقيقات آينده: ۱۷۰

۵-۶-    محدوديتهاي تحقيق: ۱۷۱

منابع و مأخذ:.. ۱۷۲

 

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
176 WORD 4,000 تومان

دانلود پروژه حسابداری به روش سیستم هزینه‌یابی بر مبنای فعالیتلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *