دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

دانلود گزارش کارآموزی کامل دادگستری

گزارش کارآموزی قضایی

دانلود گزارش کارآموزی کامل دادگستری

مقدمه :

برخورداري از نعمت حيات مزيت و كمالي است كه به عنوان يك واقعيت ترديد ناپذير ، موجودات زنده را بر اشياي بي جان برتري و رجحان مي بخشد. سهم و بهره موجودات زنده از حيات ، حدود و درجات آن در همه جانداران يكسان نيست ، بلكه جهات و جنبه هاي متعدد و متفاوت و نا همساني دارد ، بالاترين درجه بهره وري از نيروي حيات به انسان تعلق دارد. بارزترين چهره هاي آن بصورت كمالات و كرامات خاص و هدايت فطري انسان به پايبندي به اجتماع است و مقتضاي زندگي اجتماعي علي رغم وسعت و توان والاي انسان هميشه باتنشها ، برخوردها و غبار آلود شدن كمالات انساني و با ستيزه جويي ها قرين بوده است . آنچه اين قسم رفتار بشري را تا كنون تعديل و در مسير صحيح هدايت نموده است ، آموزه هاي ديني و در يك كلام قانون بوده است . در واقع قانون مجموع قواعد و مقررات جهت بهتر زيستن انسان در اجتماع است. و لزوم پيروي از قانون بر همه تكليف و واجب است. پديده اي كه از منبع وحي و هدايت تشريحي الهام و از محيط رنگ تعلق مي پذيرد و در دنياي پر تحرك راه تحول و تكامل مي پيمايد. ابرهاي جهالت و گمراهي را پشت سر مي گذارد و شتابان به سوي منبع فياض علم و معرفت قدم مي نماد و هر روز با تجربه جديد پا به عرصه ظهور مي گذارد و شيوه و روشهاي نوين و بهتري ارائه مي نمايد. سيسرون بزرگترين جامعه شناس روم قديم مي گويد : قانون نتيجه فكر يك انسان يا گروهي از انسانها ست متكي بر حكمتهاي ازلي جهان كه امر ونهي خداوند از روي آنهاست. عقل و انديشه قانونگذار خردمند اين مصالح و حكمتها را درك مي كند و نتيجه را در اختيار مردم مي گذارد. سير لزوم تبعيت از قانون نيز وجود اين حكمتها و مصلحتها ست. بنابراين اگر كسي حكمتها و مصلحتها رادرك كند، تبعيت از قانون را لازم مي داند. هر چند قانون مدوني در بين نباشد . مثلا عقل انسان حكم مي كند كه آدم كشي و خونريزي بدوخدمت به خلق خوب است . از اينجا لازم مي آيد كه انسان از اين درك و اين قانون ازلي تبعيت كند. هر چند در اين رابطه قانوني مدون نباشد. لذا آنچه ما بايد از ان پيروي كنيم قانون ازلي مورد بحث است كه پيش از ملتها و انسانها و كشورها بوده است . و قانون مدون ريشه و اسمش همين مصلحتها و حكمتهاي ازلي است كه خوديكي از بزرگترين مظاهر خير و نيكي در جهان است .

کلمات کلیدی : گزارش کارآموزی دادگستری, گزارش کارآموزی قضایی, گزارش کاراموزی حقوقی, گزارش کاراموزی قوه قضایه

گزارش کاراموزی قوه قضایه

انواع دفاتر دادگاه :

۱- دفتر ثبت عرايض و دادخواست ها : در اين دفتر مشخصات كامل پرونده هاي وارده ، موضع طرفين پرونده و نتيجه نهايي رسيدگي دادگاه ( پس از اتخاذ تصميم نهايي) قيد مي شود و بيانگر تعداد پرونده هاي وارده ماهيانه و ساليانه مي باشد.

۲- دفتر انديكاتور: اين دفتر كه از آن « دفتر راهنماي نامه هاي وارده و صادره » نيز نام برده مي شود، دفتري است كه كليه مشخصات نامه هاي وارده و صادره از دادگاه و خلاصه مفاد آنها در آن قيد مي گردد.

۳- دفتر ثبت دادنامه : در اين دفتر كه معروف به دفتر آمار است ، مشخصات پرونده هاي مختومه هر ماه به طور مسلسل تا پايان سال و نتيجه رسيدگي آنها نوشته مي شود و كار كرد ماهيانه و ساليانه هر قاضي كه در آن شعبه دادگاه كار كرده است و حتي قاضي تحقيق ، از اين دفتر مشخص مي شود.

۴- دفتر اجراي احكام ( اجرائيه ): احكام صادره با قيد كليه مشخصات پرونده و طرفين آن و ميزان ونوع محكوميت و نتيجه نهايي اجراي حكم در اين دفتر ثبت مي شود . اين دفتر به دفتر « ثبت اجرايي » نيز معروف است .

۵- براي خارج نشدن پرونده هاي اجرايي از دور رسيدگي ، وقت احتياطي براي آنها تعيين مي شود تادر همان روز از بايگاني خارج و براي ملاحظه قاضي دادگاه و صدور دستور مقتضي به نظر مي رسد . همچنين براي پرونده هايي كه دادگاه دستور تعيين وقت رسيدگي داده ، وقت رسيدگي تعيين و طرفين به شرح دستور دادگاه دعوت مي شود و اين اوقات نيز در همين دفترقيد مي شود . اغلب محاكم داراي يك دفتر براي تعيين اوقات رسيدگي احتياطي هستند. ولي در بعضي از محاكم دو دفتر مجزا براي اين امر در نظر گرفته اند كه اقدام اخير بهتر و منظم تر مي باشد. متصديان ايندفاتر موظفند پرونده هاي مربوط به هر روز را بر اساس اين دفتر از بايگاني خارج كرده و به نظرقاضي دادگاه برسانند تا دستور لازم صادر نمايد. چنانچه پرونده اي با صدور دستور اخير مختومه نگردد، وقت تجديد ( احتياطي يا رسيدگي ) ، حسب دستور دادگاه در مقابل وقت سابق تعيين و قيد خواهد شد. 

۷- دفتر ثبت ارجاعي :دراين دفتر نيابت هاي قضايي كه از ساير محاكم  حوزه هاي قضايي ديگر ارسال و به شعبه دادگاه ارجاع گرديدهاست قيد شده و پس ازانجام نيابت ، با قيد نتيجه نهايي در همين دفترپرونده به مرجع معطي نيابت اعاده مي گردد.

۸- دفتر ارسال و مراسلات : اين دفتر نشانگر ارسال وتحويل نامه ها يا پرونده ها به مراجع مختلف است كه بايد مشخصات كامل نامه ها و پرونده هاي ارسالي در اين دفتر قيد شود و گيرنده نامه يا پرونده بايستي اسم و سمت خود را همراه با تاريخ روز درذيل امضاء خودقيد نمايد. مندرجات اين دفتر سنديت داشته و ازاهميت زيادي برخوردار است . اين دفتر معمولاً در دفاتر كل دادگستري ها موجود ميباشد.

۹- دفتر ثبت لوايح : در اين دفتر ، لوايح دفاعيه يا اعتراضية واصله از ناحيه طرفين يا وكلاي آنها ثبت مي شود. نام تحويل دهنده و موضع و مفاد لايحه و شماره پرونده مربوط و تعداد صفحات لايحه تقديمي بايد در اين دفتر قيد و شماره آن تحويل گردد.

۱۰- دفتر ثبت تجديد نظر خواهي : ثبت تجديد نظر خواهي دردفتري كه به همين منظور فراهم مي شود، صورت گيرد. دراين دفتر ، تجديد نظر خواهي ها باذكر تاريخ و به ترتيب به ثبت مي رسد. نام اصحاب دعوي و شماره دادنامه تجديد نظر خواسته ذكر و نتيجه آن نيز نوشته مي شود ، اعم از اينكه پس از تكميل به مرجع تجديد نظر ارسال يا بر اثر عدم تكميل يا خارج از مهلت بودن آن قرار تجديد نظر خواهي صادر گردد. در صورت ارسال به مراجع تجديد نظر ، شماره ارسال درمقابل شماره ثبت تجديد نظر نوشته و پس از اعاده پرونده از مراجع تجديد نظر اين موضوع و نتيجه آن نيز منعكس مي گردد.

۱۱- دفتر ثبت فرجامخواهي : بعضي ازآرايي كه در مرحله تجديد نظر صادر مي شوند ، قابل فرجام هستند.همچنين همان طور كه در مادتين ۳۶۷ و ۳۶۸ ق.آ.د.م پيش بيني شده ، ممكن است تحت شرايطي از رأي دادگاه بدوي كه قابل تجديد نظر است ، تجديد نظر خواهي نشود و مستقيماً مبادرت به فرجامخواهي شود. فلذا لازم است هم دادگاه وي وهم دادگاه تجديد نظر دفتر ثبت  فرجامخواهي داشته باشند و وظيفه اي كه ماده ۳۷۹ ق.آ.د.م بيان كرده به تناسب ممكن است متوجه مدير دفتر دادگاه بدوي يا تجديد نظر باشد.                         

                                                         امضاء و مهر قاضي يا مدير دفتر دادگاه 

 

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
252 WORD 5,500 تومان

دانلود گزارش کارآموزی کامل دادگستریلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

یک دیدگاه

  1. با سلام
    تشکر بسیار کامل بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *