سوالات ارشد رشته مدیریت فناوری اطلاعات (سیستمهای اطلاعاتی پیشرفته)