سوالات رشته کتابت و نگارگری- گرایش طراحی سنتی و تذهیب