نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی – کاملترین و جدیدترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات آزمون کارشناسان رسمی دادگستری در امور ثبتی با پاسخنامه در قالب pdf به قیمت ۴۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.در ادامه چند مورد از این بسته طلایی را به صورت رایگان برای مشاهده قرار می دهیم.

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری

نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی

چند مورد از نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی

آگهی اصلاحی املاکی که بر اثر رای هیئت نظارت تجدید می شود، مدت اعتراض به آن ……. است.

۱-از تاریخ انتشار آگهی ۱۰ روز  ۲-از تاریخ انتشار آگهی ۳۰ روز

۳-از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول ۹۰ روز  ۴-از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول ۶۰ روز

مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از تصمیم افراز املاک مشاع در ادارات ثبت ……. است.

۱-شورای عالی ثبت  ۲-دادگاه عمومی  ۳-دادگاه تجدید نظر  ۴-دیوان عدالت اداری

دانلود رایگان نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

در کدام یک از موارد زیر نیاز به تحدید حدود املاک نمی باشد؟

۱-مجاورین ملک از لحاظ حدود و حقوق ارتفاقی تثبیت شده باشند

۲-موضوع صدور اسناد مالکیت مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت باشد

۳-موضوع صدور اسناد مالکیت اجرای مقررات اصلاحات ارضی باشد

۴-در صورتی که یک دانگ مشاع از آن ملک ثبت دفتر املاک شده باشد

در اجرای صدور اسناد مالکیت المثنی ، مدت اعتراض از تاریخ انتشار …………. است.

۱-۱۰ روز   ۲-۳۰ روز   ۳-نوبت اول ۱۰ روز   ۴-نوبت اول ۳۰ روز

ثبت ملک به حقوق کسانی که در آن ملک حق …… دارند به هیچ وجه و در هیچ صورتی خللی وارد نمی آورد.

۱-مجرای عبور آب و عبور  ۲-مجرای اب ، چاه و آبریز ناودان

۳-مجرای اب ، چاه قنات اعم از دایر و بایر و عبور   ۴-مجرای آب چاه و قنات اعم از دایر و بایر

چنانچه ملکی به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود به تقاضای ……. به دستور دادگاه فروخته می شود.

۱-خواهان ۲-اکثر شرکا  ۳-خواهان و خوانده  ۴-هر یک از شرکا

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی

در چه صورتی ارای قطعی هیات نظارت در شورای عالی ثبت مطرح می شود؟

۱-رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور رای صادره را متناقض یا خلاف قانون تشخیص دهد.

۲-مدیر کل ثبت استان رای صادره را متناقض یا خلاف قانون تشخیص دهد.

۳-رئیس قوه قضائیه رای صادره را خلاف قانون تشخیص دهد.

۴-اداره کل امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک آرای صادره را متناقض و مخالف قانون تشخیص دهد.

چنانچه غیر مجاور به حدود ملکی اعتراض نماید نحوه رسیدگی چگونه است؟

۱-در صورتی که اعتراض داخل مدت باشد جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می شود.

۲-واحد ثبتی مربوط نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید تا در صورت اعتراض ظرف مدت ۱۰ روز موضوع در هیات نظارت مطرح شود.

۳-واحد ثبتی مربوط نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می نماید تا در صورت اعتراض ظرف ۱۰ روز در دادگاه طرح دعوا نماید.

۴-واحد ثبتی مربوط نظر خود را بر بی اثر بودن اعتراض اعلام و از رئیس دادگاه عمومی جهت رسیدگی در نشست اداری دعوت می نماید.

نمونه سوالات آزمون کارشناسی رسمی دادگستری امور ثبتی

طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها چنانچه زمین هایی که موات تشخیص و طراحی آماده ساطی انجام  و به مردم واگذار شده و سپس دادگاه رای بر غیر موات صادر نموده نحوه پرداخت حقوق صاحبان آن چگونه است؟

۱-بهای آن طبق نظریه کارشناس رسمی به قیمت عادله روز

۲-بهای منطقه ای زمان ابلاغ مصوبه

۳-بهای آن طبق نظریه کارشناس رسمی به قیمت زمان ابلاغ مصوبه

۴-بهای آن طبق نظریه کارشناس رسمی به قیمت زمان ابلاغ مصوبه بدون تاثیر طرح اجرایی

دادگاه پس از رسیدگی نسبت به اسناد مالکیت معارض بر چه اساسی رای صادر می نماید؟

۱-سند مالکیت ثبت موخر را باطل می کند.

۲-سند مالکیتی که ملک در تصرف دارنده آن نمی باشد باطل می کند.

۳-سند مالکیتی که هیئت نظارت عدم اعتبار آن را تایید کرده است باطل می کند.

۴-سند مالکیتی که تشریفات ثبتی آن صحیح انجام نشده است باطل می کند.

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

محل استقرار شورای عالی ثبت کدام است؟

۱-سازمان ثبت اسناد و املاک کشور  ۲-در دیوان عالی کشور

۳-اداره کل ثبت استانها   ۴-دادگستری کل استانها

شخصی در دفتر اسناد رسمی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک درب باغ را خریداری کرده دفترخانه اشتباها مقدار خریداری را دودانگ اعلام و به همین نحو ثبت دفتر املاک و سند مالکیت صادر شده مرجع اصلاح آن کدام است؟

۱-هیات نظارت   ۲-اداره کل ثبت استان  ۳-دادگاه عمومی  ۴-اداره ثبت شهرستان

منظور از املاک ثبت شده چیست؟

۱-در دفتر توزیع اظهارنامه ثبت شده

۲-در دفتر آمار و ثبت اظهارنامه ثبت شده

۳-در دفتر املاک ثبت شده

۴-عملیات مقدماتی آن خاتمه یافته و اعتراضی نرسیده

نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی

ترکیب هیات حل اختلاف قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای کدام است؟

۱-یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضائیه ، رئیس ثبت و مسئول بازسازی

۲-رئیس ثبت دادستان شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل در خارج شهرها

۳-مسئول بازسازی دادستان و رئیس ثبت

۴-مسئول بازسازی رئیس ثبت دو نفر معتمد شهردار محل در خصوص شهرها و بخشدار محل خارج شهرها

در مورد اعتراض خارج از مدت ، نحوه رسیدگی چگونه است؟

۱-اداره ثبت نظر خود را به رئیس دادگاه عمومی جهت صدور رای در نشست اداری اعلام می دارد

۲-اداره ثبت نظر خود را به معترض ابلاغ تا در صورت اعتراض موضوع در هیئت نظارت مطرح گردد

۳-از رئیس دادگاه عمومی دعوت می شود تا نظریه خود را اعلام دارد این نظریه قابل تجدید نظر می باشد.

۴-اداره ثبت نظر خود را ذیل اعتراض قید و پرونده جهت صدور رای برای دادگاه عمومی ارسال می گردد.

تصمیمات هیئت حل اختلاف قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مورد ……………. با نظر قاضی معتبر است.

۱-اراضی دولتی  ۲-اراضی عمومی  ۳-املاک غایب و محجور  ۴-اراضی موات

نمونه سوالات کارشناسان رسمی دادگستری امور ثبتی با جواب

در اجرای مقررات قانون نحوه صدور اسناد مالکیت املاکی که اسناد ثبتی آنها در اثر جنگ یا حوادث غیر مترقبه ای از بین رفته ، ثبت محل درخواست همراه اسناد و مدارک ……………

۱-را ظرف مدت یک سال می گذیرند.

۲-که اصالت آنها به تائید دادگاه رسیده ظرف مدت یک سال می پذیرد.

۳-که اصالت آنها به تائید دادگاه رسیده مدت شش ماه می پذیرد.

۴-را ظرف مدت ظرف شش ماه می پذیرد و بعد از انقضای مدت مذکور باید اصالت آنها به تائید دادگاه رسیده باشد.

توضیحات کامل نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

بسته حاوی عین دفترچه سوالات کارشناس امور ثبتی ویژه آزمون کتبی کارشناس رسمی دادگستری (اسکن شده) تحویل داده شده در سر جلسه امتحانی می باشند، و شما با مطالعه آنها در حال و هوای یک آزمون واقعی قرار خواهید گرفت.

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی (سال ۸۰)
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی (سال ۸۱) + پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی (سال ۸۳) + پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی (سال ۸۵) + پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی (سال ۸۶) + پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی (سال ۹۰) + پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی (سال ۹۳) + پاسخنامه

جهت دانلود نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری رشته امور ثبتی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایلقیمت
pdf4,900 تومان

نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

2 دیدگاه

  1. سلام خسته نباشید با تشکر از شما این چند تا سوال رو رایگان قرار دادید یکی از دوستام سایت شما رو معفی کرد و گفت که سوالات شما بروز هستش متاسفانه من سه سال هستش بیکار هستم و نمونه سوالات کارشناس رسمی دادگستری رشته امور ثبتی نمیتونم بخرم مشکل مالی دارم اگر این منابع رو برام ارسال کنید تا بتونم ازمون امورز ثبتی رو قبول بشم یک دنیا ممنون میشم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *