سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

مقاله نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی

همیار دانشجو
مقاله نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی و با فرمت ورد نسخه کامل نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی با بهترین کیفیت آموزش در اسلام
در مکتب اقتصادی اسلام نیز توجه به اهمیت سرمایه انسانی در دستورات متعالی اسلام و نیز در تشویق دانش اندوزی منعکس شده است، اسلام علیرغم وجود روند علم ستیزی و دنیا گریزی مسیحیت کاتولیک در قرون وسطی همواره حامی علم و توسعه سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی بوده است.
در مفاهیم اسلام، آموزش یک فرآیندی است که موجب تکامل فرد از نظر منطق، معنویت و ابعاد اجتماعی میشود به ویژه کسب دانش عقلانی از طریق بکارگیری استدلال، برهان و منطق را شامل میشود و توسعه علوم معنوی را مبتنی بر وحی الهی و تجارب معنوی میداند. بر اساس دیدگاه اسلام، تعلیم و تربیت اسلامی باید بین هر دو بُعد آن به منظور ارتقاء آگاهی های معنوی و اخلاقی که موجب ایمان و عمل صالح میشود یک توازن ایجاد کند )یوسف، ۲۰۱۱ منشأ اصلی دانش در اسلام، قرآن است. در واقع، اولین آیاتی که خداوند به پیامبر اسلام نازل کرده است مربوط به آموزش است به طوری که در آیات آغازین سوره علق میفرماید: بخوان به نام پروردگارت که آفرید، انسان را از علق آفرید، بخوان و پروردگار تو کریمترین ]کریمان[ است، همان کس که به وسیله قلم آموخت، آنچه را که انسان نمى دانست ]بتدریج به او[ آموخت. بر اساس آیات فوق، این وظیفه همه مسلمانان است که به دنبال دانش باشند و از طریق پژوهش حقایق را کشف کنند و
استانداردهای زندگی را توسعه دهند و به راستی کسانی که اهل دانش هستند، موجب خشنودی و رضایت خداوند هستند و به درجات بالاتر دست پیدا میکنند. همچنین، خداوند متعال در آیه ۱۱ سوره مجادله اهمیت علم، برتری علما و رفعت مقام آنان را تصریح نموده و فرموده است: خداوند کسانى را که ایمان آورده اند و کسانى را که علم به آنان داده شده درجات عظیمى مى بخشد. ارزش افرادی که اهل دانش هستند توسط پیامبر اسلام )ص( نیز در نهج الفصاحه بیان شده است. ایشان میفرماید: دانشمندان وارثان پیامبرانند و دانش را از آنها میراث برده اند، هر کس دانش فرا گیرد سهم فراوان از میراث پیامبران برده است. این آیه و حدیث شواهدی هستند که نشان میدهد علما و مربیان به عنوان وارثان و جانشینان پیامبران مورد تمجید قرار گرفته اند.
تعلیم مراتب دانش به دیگران اهمیت دارد و این دانش یک خوشبختی بزرگ است چون امکان بالقوه ای برای ایجاد فن آوری و تکنولوژیهای جدید فراهم میکند تا ظرفیت تولید، درآمد و استانداردهای زندگی افزایش پیدا کند. در واقع، تاریخچه آموزش مسلمانان به خود پیامبر برمی گردد، کسی که علاوه بر پایه های فقه اسلامی، قرآن و مفاهیم آن را به صحاب هاش آموخته است. حتی قبل از تشکیل حکومت اسلامی در مدینه ایشان از اسرای باسواد جنگ بدر دعوت کرد تا به بچه های اهل مدینه خواندن و نوشتن بیاموزند. مسجد مدینه به مرکز تعلیم و تربیت مسلمانان و فعالیتهای مربوط به کارهای مذهبی و اجتماعی تبدیل شد. پیامبر )ص( همچنین گروهی از افراد آموزش دیده را تعیین کرد تا قرآن را مطالعه و تدریس کنند. مسجدها به مراکز اولیه فعالیتهای تعلیم و تربیت مسلمانان تبدیل شدند سپس دعوت به اسلام زمانی بیشتر رواج پیدا
کرد که پیامبر اسلام )ص( فرستادگانی را به مناطق مختلف کشور و خارج از کشور اعزام کرد تا مردم را به اسلام دعوت کنند.
در واقع خود پیامبر اسلام )ص( نمونهای ممتاز از یک آموزگار و معلم است. در نتیجه، آموزش عابدانه ترین عمل پیروان او، جانشینان او و فرمانروایان او بوده است. فرمانروایان به ساخت مساجد و مدارس در قلمروشان به عنوان مسئولیت الهی خود نگریسته اند. همچنین آنها اوقاف را به عنوان ابزاری که کمکهای مادی و مالی پایداری را برای معلمان و دانش پژوهان فراهم میکند و به عنوان یک اعتقاد صادقانه و خالصانه اجرا کرده اند )یوسف، ۲۰۱۱
آموزش، فرآیند افزایش دانش، مهارتها و ظرفیتهای همهی مردم در جامعه یا انباشت سرمایه انسانی برای پیشرفت اقتصادی را شامل میشود. سهم سرمایه انسانی به چندین طریق میتواند انباشته شود. اول اینکه میتواند از طریق تعلیم و تربیت رسمی انباشته شود که با تعلیم و تربیت مقطع ابتدایی )پایه اول( شروع میشود، با تعلیم و تربیت مقطع راهنمایی )پایه دوم( تداوم پیدا می کند و سپس با تعلیم و تربیت پایه سوم یعنی متوسطه و سپس تحصیل در دانشگاهها ادامه پیدا میکند. دوم اینکه، سرمایه انسانی میتواند از طریق برنامه های آموزش کار توسط کارفرماها انباشته شود. فرآیند سوم این است که پیشرفت توسط خود افراد صورت گیرد به این طریق که خود افراد در کسب دانش، مهارتها و ظرفیتها از طریق خواندن و یادگیری
پیشقدم شوند. چهارم اینکه انباشت سرمایه از طریق بهبود سلامت جمعیت شاغل به سبب ایجاد امکانات و خدمات بهداشت عمومی به وجود آید و پنجم اینکه، انباشت سرمایه در نتیجه تغذیه بهتر به وجود آید به طوری که کارایی افراد شاغل افزایش یابد. بنابراین، انباشت سرمایه انسانی ممکن است که با آموزش رسمی آغاز شود و ادامه پیدا کند. این یک فرآیند مادام العمری است و مسلمانان باید دانش و مهارت خود را بهروز کنند.
آموزش به عنوان یکی از تعیین کننده های رشد اقتصادی
بحث درباره تعیین کننده های مختلف رشد اقتصادی توجهات زیادی را به خود جلب کرده است، به ویژه این بحث با مدلهای رشد درونزاد برای توضیح رشد اقتصادی بلندمدت مربوط است. رابطه بین آموزش و رشد اقتصادی یکی از موضوعات مهم در ادبیات اقتصادی است. مارشال سرمایه گذاری در نیروی انسانی را بهترین نوع سرمایه گذاری میداند. به عقیده آدام اسمیت، انسانها با آموزش به سرمایه مبدل میشوند و جامعه میتواند از توان تولیدی آنها به صورت بهتری بهره مند گردد )مرزبان، ۱۳۸۹ .) گرچه از قرن هجدهم از آموزش به عنوان یکی از عوامل مهم اثرگذار بر عملکرد اقتصاد یاد شده است، اما توجه فزاینده به آموزش از دهه ۱۹۶۰ به بعد صورت گرفت.
از این دوره به بعد، سرمایه گذاری در آموزشهای رسمی و غیررسمی و تربیت نیروی انسانی موجب شد تا مهارتهای نیروی کار افزایش یابد و آگاهی و تحرک لازم برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم شود. از اینرو، آموزش جای خود را در تحلیلها و برنامه ریزیهای اقتصادی به طور وسیعی باز نمود. شولتز و دنیسون از اقتصاددانانی هستند که در دهه ۱۹۶۰ برای اولین بار آموزش را به عنوان یکی از عوامل تولید در کنار سایر عوامل قرار داده و آن را به عنوان یکی از عوامل مهم رشد اقتصادی محسوب کردند. شولتز از آموزش به عنوان نوعی از سرمایه گذاری یاد میکند و بیان میکند که، کلید توسعه اقتصادی خود انسان است، نه منابع مادی. به اعتقاد شولتز، بهبود کیفیت نیروی کار، ناشی از سرمایه گذاری در نیروی انسانی یا آموزش است )مرزبان، ۱۳۸۹ .)
از نظر نلسون و فلپس ۲ ( ۱۹۹۶ ) رشد ناشی از موجودی سرمایه انسانی است.
رشد یک کشور نیز توانایی آن کشور در نوآوری و نزدیک شدن به کشورهای پیشرفته را تحت تأثیر قرار میدهد. تفاوت در نرخهای رشد بین کشورها ناشی از تفاوت در موجودی سرمایه انسانی و به تبع آن تفاوت در توانایی آنها در ایجاد رشد فن آوری است )علیمردانی، ۱۳۸۴ (. لوکاس ۳
( ۱۹۹۳ نیز معتقد است که موتور اصلی رشد، انباشت سرمایه انسانی یا دانش است و منبع اصلی تفاوت در استاندارهای زندگی بین ملتها، تفاوت در سرمایه انسانی است در حالیکه سرمایه فیزیکی، نقش اضافی و تکمیلی را به عهده دارد )لوکاس،
پیشرفت سرمایه انسانی به پایه قوی سیستم آموزش بستگی دارد. آموزش به طور مستقیم منافع کارگران را افزایش میدهد و اثرات مثبتی بر روی جامعه با افزایش بهره وری، نرخهای بالاتر نوآوری و اختراع و انطباق با فن آوری های جدید دارد.

دانلود مقاله نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی و توسعه اقتصادی کشور به صورت کامل به قیمت ۳۵۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

نقش آموزش و پرورش در توسعه اقتصادی

چکیده

آموزش، یکی از مهمترین سرمایه گذاری های اجتماعی است که منافع بلندمدتی را برای کشور ایجاد می کند. همچنین، مدل های رشد اقتصادی درون زاد بر اهمیت سرمایه گذاری در علم از جمله آموزش مقدماتی به عنوان یک عامل اساسی در رشد اقتصادی تأکید میکنند و بنابراین تعلیم و تربیت باید یک جزء اصلی در هر استراتژی توسعه را تشکیل دهد. علاوه بر این، در مفاهیم اسلام آموزش یک فرآیندی است که موجب تکامل فرد از نظر منطق، معنویت و ابعاد اجتماعی می شود به طوری که اولین آیاتی که بر پیامبر اسلام (ص) نازل شد درباره علم و دانش بوده است و پیامبر (ص) دانشمندان را وارثان پیامبران معرفی می کند.

بر همین اساس، آموزش و پرورش وظیفه آموزش پایه ای و مقدماتی را بر عهده دارد ورکن اساسی توسعه در کشور محسوب می شود. در شرایط فعلی که کشور ما در شرایط تحریم قرار گرفته است، به نظر می رسد راهکار اقتصاد مقاومتی مناسبترین راهکار برای جلوگیری و رفع بحران است و این رویکرد نیز باید در آموزش و پرورش به کار گرفته شود. اخیراً، برای دفع آثار تحریم و فشارهای بیگانگان بر آموزش و پرورش رویکرد مدرسه محوری و مردمی کردن اقتصاد آموزش و پرورش مطرح شده است. بر اساس این رویکرد، مالکیت مدارس بر عهده دولت است و اداره مدارس به مدیران و معلمان متقاضی واگذار می شود.

از جمله مزایای این رویکرد، افزایش پاسخگویی آموزش و پرورش به خانواده ها و جامعه،ارتقای کیفی، کارایی و اثربخشی نظام آموزشی، افزایش قابلیت های فردی ذینفعان آموزشی و افزایش مقاومت آموزش و پرورش، دولت و جامعه در مقابل فشارهای بیگانگان است

مقدمه

بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای اسلامی چون به وضعیت کشورهای توسعه یافته دست نیافته اند، با تدوین سیاستهای توسعه آمرانه تلاش میکنند تا به توسعه اقتصادی پایدار دست پیدا کنند و استانداردهای زندگی را بهبود ببخشند. یکی از چالش انگیزترین وظایف، نحوه طراحی و تدوین استراتژی آموزش مؤثر برای ایجاد و فراهم کردن سرمایه انسانی مطابق با نیاز ملتها است. برای ایجاد یک تحول اقتصادی مؤثر و در جهت وضعیت کشورهای توسعه یافته، یک کشور باید به سوی فرآیند صنعتی سازی حرکت کند. در این خصوص، کشورهای اسلامی در حال توسعه باید بر روی آموزش در مقاطع و ابعاد مختلف تمرکز کنند تا ظرفیت خود را در امر پژوهش و توسعه به حدی برسانند که بتوانند فن آوری جدید و تکنولوژیهای مناسب و مورد نیاز را در فرآیند صنعتی سازی اقتصاد خود شناسایی و معرفی کنند. آموزش، یکی از مهمترین سرمایه گذاریهای اجتماعی است که منافع بلندمدتی را برای کشور ایجاد میکند و مهمترین نقش آن عبارت است از:

الف تولید علم، نیروی کار ماهر و متخصص؛

ب تربیت افراد با انگیزه، کوشا، فرهیخته و منظم و

ج تربیت افرادی که در فن آوری مبتکر و نوآور باشند، مدیر باشند و مهارتهای مربوطه را به خصوص در بخش صنعت داشته باشند.

جهت دانلود مقاله نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایل قیمت
word 3,500 تومان

مقاله نقش آموزش و پرورش در اقتصاد مقاومتیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *