دانلود جزوه کتاب شیمی ترکیبات طبیعی

دانلود جزوه کتاب شیمی ترکیبات طبیعی
مقدمه:
آلکالوئیدها دسته ای از ترکیبات آلی هستند که دارای گروه آمین بازی میباشند.این ترکیبات اغلب دارای یک یا دو اتم نیتروژن هستند. اما در برخی از این ترکیبات مانند ارگوت آمین ۲تعداد بیشتر تا ۵اتم نیتروژن نیز وجود دارد.
مطابق با تعریف اولیه که توسط کاشف اولین آلکالوئید ، مایسنر ۳داروساز آلمانی در سال ۱۸۱۸ارائه شد ، آلکالوئیدها ترکیبات بازی یا دارای گروه آلکالین ) گروه بازی ( هستند. تعریف کاملتر توسط وینتیرستین ۴و تریر ۵ارائه شد. مطابق با این تعریف آلکالوئیدها ، ترکیبات شام اتهای نیتروژن بازی هستند که مبدا گیاهی یا جانوری دارند. امروزه آلکالوئیدهای واقعی را ترکیباتی با هر یک از خصوصیات زیر توصیف میکنند :
•نیتروژن جزئی از حلقه هتروسیک آنهاست .
• منحصرا در گیاهان عالی یافت میشوند.
•دارای ساختن مولکولی پیچیده هستند.
•خواص فیزیولوژی کی قابل توجهی دارند.
ترکیبات نیتروژن دار گرفته شده از گیاهان که همه خصوصیات بالا را نداشته باشند و یا آن گروه از ترکیباتی با خصوصیات بالا که در بدن جانوران یا دیگر موجودات زنده یافت شوند ” آلکالوئیدها کاذب ” خوانده میشوند. پیلیتر در سال ۱۹۸۲تعریف جدیدی را برای آلکالوئیدها ارائه کرد. مطابق با این تعریف جدید” آلکالوئیدها، ترکیبات حلقوی آلی شامل اتم نیتروژن با عدد اکسایش منفی هستند که در بدن موجودات زنده یافت میشوند .
بدین ترتیب آمینهای خطی ساده که در گیاهان یافت میشوند مانند متی آمین ، تری متی آمین ، مشتقات بتا –فنیل –اتیل آمین و یا دیگر آمینهای خطی مانند هوردنین ، افیدرین و یا ترکیباتی ، مانند آمینو اسیدها ، قندهای نیتروژن دار ، نوکلئیک اسیدها ، پپتیدها ، پورفیرین و یا ویتآمینها در این گروه قرار می گیرند . متشابها پلی آمینهای ساده موجود در حیوانات، گیاهان و میکرو ارکانیسمها بیشتر از آلکالوئیدهای معمول بعنوان آمینهای بیوژنیک مورد توجه قرار گرفته اند.
از آنجائی که آلکالوئیدهایک باز هستند، اغلب در گیاهان به شکل نمک اسیدهای آلـی ماننـد اسـتیک ، اگزالیـک ، سـیتریک ، لاکتیـک ، تانیـک )، (tannicاکونیتیک) (aconiticو کوئینیک ) (quinicاسید ها یافت میشـوند. در حالیکـه بعضـی از آلکالوئیـدهای بـازی پیریـدینی ، ماننـد نیکوتین ، میوسمین ، آناباسین و غیره در حالت آزاد دیده شده اند. تعدادی از آلکالوئیدها نیز بصورت گلیکوزید های قند هائی مانند گلوکز ، رامنوز، گالاکتوز ) مانند آلکالوئیدهای سولانوم ۱و ویراتروم (۲و یا استرهای اسیدهای آلی ) ماننـد رسرپـین ، هیوسـیآمین و کوکـائین ) وجـود دارند.
مقدمه:
لیپیدها را میتوان به دو دسته اصلی تقسیم کرد:
دسته اول شامل ترکیباتی است که پس از عمل صابونی کردن در آب حل میشوند.
دسته دوم شامل ترکیباتی است که پس از صابونی کردن در آب حل پر هیدروسیکلوپنتانو فنانترن هستند. این گروه شامل تعداد زیادی از ترکیبات طبیعی مانند :
هورمونهای جنسی ، هورمونهای آدرنالینی ، گلیکوزیدهای قلبی، ساپوژینین ها و بعضی از ،D استرولها، اسیدهای صفراوی ، ویتامینهای آلکالوئیدها هستندکه بدلیل اهمیت بیولوژ کی در گروه جدا گانه قرار داده شده اند. از آنجائی که استروئیدها دارای ۳۰ کربن هستند جزئ تری ترپنوئیدهای نیز محسوب میشوند .خواص فیزیکی :
۲۵۰ درجه سانتیگراد است. – اغلب استروئیدها جامد هستند و نقطه ذوب آنها بین ۱۰۰ تشکیل کر ستال استروئیدها در حلالهای مختلف باعث تشکیل کر ستالهای با شکلها و نقاط ذوب متفاوت میشود. بعضی از استروئیدها توانائی تشکیل کر ستالهای ما ع را دارند. ا ن کر ستالها از ذوب استروئیدهای جامد در دمای مشخص تشکیل میشود و به صورت کدر( حالت ما ع کر ستالی) در میآ ند. این حالت در دما مشخص د گر میتواند به شفاف تبد ل شود.
مولکول از غشاء سلولی در گیاهان و حیوانات خواهد شد. دو نوع صورتبندی آلفا و بتا وجود دارد. اگر دو گروه متیل هر دو بر اساس نوع جهت گیری استخلافهای متیل در کربنهای طرف و بالای صفحه مولکول قرار گیرند ، صورتبندی بتا و اگر در پائین صفحه باشند صورتبندی آلفا تشکیل میشود.
دانلود کتاب شیمی ترکیبات طبیعی
شیمی ترکیبات طبیعی
اگر آرزوی تسخیر طبیعت را داریم ، باید از روشهای مشابهی که استفاده میکند ، استفاده کنیم و من زمانی را پیش بینی میکنم که دانش شیمی فیزیولوژیکی نه تنها قادر به استفاده از آنزیمهای طبیعی خواهد بود، بلکه موفق به سنتز آنها خواهد شد.”
امیل فیشر
عبارت “ترکیبات طبیعی” به مواد استخراج شده از گیاهان ، میگروارگانیسمها ، بی مهرگان و مهره داران که کارخا نه های بیوشیمیائی مناسب برای تولید هر دو متابولیتهای اولیه و ثانویه هستند ، اطلاق میشود.
متابولیتهای اولیه :
کربوهيدراتها ، ليپيدها ، پروتئينها و اسيدهاي نوکلئيک که بافتهای اصلی موجودات زنده را تشکیل میدهند و مستقیما بوسیله گیاهان ، میگروارگانیسمها ، بی مهرگان و مهره داران ساخته میشوند.
متابولیتهای ثانویه :
از بيوسنتز متابوليتهاي اوليه به دست ميايند و بعنوان ترکيبات فرعي و انتهائي متابوليسم اوليه محسوب میشوند .این ترکیبات نقش اکولوژیکی مهمی در ارگانیسمهای زنده و محیط اطرافشان بازی میکنند و اهمیت حیاتی دارند. آلکالوئیدها، استروئیدها، ترپنوئیدها، ویتامینها و هورمونها جزء متابولیتهای ثانویه محسوب میشوند.
*متابوليتهاي ثانويه در گونه ها و خانواده هاي خاصي از سلسله گياهان توليد ميشوند.
*اين ترکيبات به مقدار کمي در سلول ذخيره شده و عمدتا در سلولهاي تخصصيصي و در مرحله خاصيصي از چرخه زندگي
گياه توليد ميشوند. در نتيجه استخراج و تلخيص آنها نسبت به متابوليتهاي اوليه دشوارتر است.
پلی ساکاریدها:
پلی ساکاریدها (پلیکان نیز نامیده میشوند) پلیمرهای طبیعی هستند که از بیشترتر از ۱۰ واحد مونوساکارید تشکیل شده اند.
اکثر پلی ساکاریدها از ۸۰ تا ۱۰۰ مونوساکارید تشکیل شده اند در حالیکه پلی ساکاریدهای شامل ۵ تا ۱۵ مونوساکارید بسیار کمیابند.بعضی از پلی ساکاریدها مانند سلولز به طور متوسط از ۳۰۰۰ گلوکز تشکیل شده است. این ترکیبات تقریبا در همه ارگانیسم های زنده یافت میشوند و بعنوان بافت ساختمانی مانند سلولز و یا بافت ذخیره ای مانند گلیکوژن وجود دارند.
نام این ترکیبات معمولا از منبع آنها گرفته شده است. مانند سلولز که جزء سازنده دیواره سلولی گیاهان را تشکیل میدهد. بعضی دیگر از اسامی این ترکیبات نشان دهنده به معنای سفت کردن گرفته شده stercan از کلمه قدیمی در زبان انگلیسی (starch) خصوصیت این پلیمرها ست. بعنوان مثال نشاسته است. در نامگذاری بر اساس قاعده آیوپاک این ترکیبات، از پیشوندی که مونوساکارید سازنده را مشخص میکند و پسوند “آن” به معنی پلیمر استفاده می شود. نوع پیوند اتصال دهنده گلیکوزیدی نیز باید مشخص شود.
قسمت قندي گلي کوزيدها:
همچنين ممکن است يک گلي کوزيد حاوي چند نوع منوساکاريد مختلف باشد مثل گليکوزيدهاي استروفانتوس که قندهاي آن گلوکز و رامنوز مي باشند. وقتي که دو يا چند منوساکاريد در ساختمان يک مولکول گليکوزيد وجود داشته باشد در بيشتر مواقع قندها ابتدا به صورت اتصال يا زنجير دي، تري يا پلي ساکاريد در مي آيند و بعداً اين زنجير پلي ساکاريدي در يک محل به آگليکون متصل مي گردد .
ولي بايد توجه داشت که چند گلي کوزيد نيز در طبيعت يافت مي شوند که در آنها منوساکاريدها در دو محل به آگليکون متصل شده اند، مثل گليکوزيدهاي سنوزيد در ريوند. در موارد بسيار نادر قسمت قندي گليکوزيدها از يک قند حقيقي تشکيل نشده بلکه مشتقي از قند مي باشد، مثل اسيدهاي اورونيک که در بعضي گلي کوزيدها يافت مي شود از آن جمله گلي کوزيد شيرين بيان “گلي سيريزين” قابل ذکر مي باشد که قسمت قند اين گليکوزيد از دي گلوکوروئيد تشکيل شده است. معمولاً نوع و تعداد قندها در گليکوزيدها بر روي ميزان پلاريته و حلاليت آنها در حلال ها و همچنين شکستن اتصال گليلي کوزيدي به وسيله آنزيمها و مواد شيميايي، اسيدها و قليايي ها، موثر مي باشد.

دانلود جزوه کتاب شیمی ترکیبات طبیعی از کتاب امیل فیشر مقطع کارشناسی ارشد در قالب pdf به صورت کامل و آماده با بهترین کیفیت در ۲۴۰ صفحه به قیمت ۸۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

جزوه کتاب شیمی ترکیبات طبیعی

این جزوه آموزشی شامل ۶ فصل با مثالها و ساختارها و تقسیم بندی و توضیحات عالی می باشد.

عنوان فصلهای جزوه :

  • الکالوئیدها
  • ترپنوئیدها
  • کربوهیدراتها
  • لیپیدها جو اسیدهای چرب
  • فلاونوئیدها
  • استروئیدها

جهت دانلود جزوه کتاب شیمی ترکیبات طبیعی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایلقیمت
pdf8,000 تومان

دانلود جزوه کتاب شیمی ترکیبات طبیعیلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

یک دیدگاه

  1. با سلام
    من آذر هستم این فایل را دانلود کردم بسیار عالی بود تشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *