دانلود مقاله کودکان بیش فعال

همیار دانشجو
دانلود مقاله کودکان بیش فعال با بهترین کیفیت که در ادامه قسمتی از آن را مشاهده می کنید :
بخش چهارم : تحقیقات انجام شده در ایران و جهان :
تحقيقات انجام شده در جهان
ليس و رنان(۲۰۰۴)در تحقيق خود به بررسي تأثیر آموزش مديريت والدين بر مادران كودكان مبتلا به ADHD در سولو پرداخته است.نتايج تغييرات معني داري را در گروه آزمايش در زمينه افزايش كار آمدي خانواده ، كاهش سطح استرس و افسردگي مادران شركت كننده و بهبود روابط والد كودك نشان داده است.
دانفورت وهمكاران (۲۰۰۳)اثرات آموزش گروهي والدين را بر رفتار كودكان مبتلا به ADHDمورد بررسي قرار داده وگزارش دادند كه اين روش موجب كاهش مشكلات ،فزون جنبشي ، پرخاشگري و رفتار مقابله اي واسترس خانواده اين كودكان شده است.همچنين وضعيت اقتصادي، تحصيلي وسن والدي به عنوان عوامل تأثير گذار مطرح شدند.
ادموند (۲۰۰۳ )معتقد است كه جلسات آموزش خانواده تأثير معناداري برنشانه هاي اختلال نارسايي توجه فزون جنبشي و سلامت رواني مادران دارد.
در پژوهش آبراموو تينر (۲۰۰۱)روش آموزش والدين تأثير معناداري در نشانه هاي نارسايي توجه فزون جنبشي و بهداشت رواني مادران داشته است.۵۳% از كودكان اين گروه بهبود يافته بودند،در صورتي كه در گروه مشاوره والدين وحمايتي۳۸%و گروه انتظار ۲۵% بهبود یافته اند. لذا مادران گروه آموزش والدين از سلامت رواني بهتري برخوردار بودند. تأثير آموزش والدين بعد از ۱۵هفته پايدار بود.
انا ستو فولوس (۱۹۹۳)در تحقيقي كه براي كودكان داراي اختلال رفتاري همراه با فزون جنبشي طرح ريزي شده بود، تغييرات رفتاري والدين اين كودكان را بعداز شركت در جلسات آموزش والدين مورد آزمايش قرار داد.به اين والدين طي ۹جلسه روشهايي را جهت كاهش نشانه هاي اختلال آموزش دادند كه در مقايسه با گروه كنترل بهبودي معناداري را نشان مي دادند و اين بهبودي تا ۲ماه بعد از خاتمه درمان نيز قابل مشاهده بود. در جريان اين تحقيق ميزان احترام به نفس مادران شركت كننده به طور قابل مشاهده اي افزايش يافت واسترس حاصل از اداره اين كودكان در آنان كاهش چشمگيري پيدا نموده بود.همچنين در شدت نشانه هاي اختلال در كودكان نيز كاهش معناداري گزارش شده است.
كازينس و ويس (۱۹۹۳)برنامه هاي آموزش والدين را همراه با آموزشهاي مهارت اجتماعي به گروهي از كودكان داراي نارسايي توجه/ فزون جنبشي ارائه نمودند.دراين برنامه به والدين آموزش داده شد تا اطلاعات بيشتري در مورد رشد اجتماعي كودكان خود آموخته، از برنامه ها وشيوه هاي يادگيري اجتماعي، استفاده نموده و باعث رشد اجتماعي هيجاني كودكانشان شدند.
ارهارت وبيكر (۱۹۹۰)در تحقيقي به خانواده هاي داراي كودكان ADHD درطي ۱۰جلسه برنامه هاي اداره كردن كودكان را آموزش دادند و سپس طي پيگيري و ارزيابي مجدد، تغييرات قابل مشاهده اي در رفتارهاي والدين وكودكان ديده شد. همچنين بهبودي در اعتماد به نفس والدين، در توانايي اداره كردن كودكان خود و مشكلات رفتاري كودكان و تعاملات والد فرزندي نيز ديده مي شد.
برادون و بيني(۱۹۸۹)در پژوهش خود در ارتباط با وضعيت خانواده هاي كودكان مبتلا به ADHD به اين نتيجه رسيدند كه ميزان افسردگي در والدين اين كودكان بخصوص مادران بيشتر از والدين كودكان بهنجار است.
در مطالعه ای دیگر که به وسیله سوزان پیسترمن ، تحت عنوان «درمان بیش فعالی همراه با کمبود توجه در کودکان پیش دبستانی» روی کودکانی که دارای علائم زود رس این اختلال بودند صورت گرفت ، بدین منظور ۴۶ خانواده کودک پیش دبستانی دارای اختلال کمبود توجه / بیش فعالی انتخاب و تحت درمان قرار گرفتند و پیش و پس از ۳ ماه از درمان مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی مواردی همچون ارتباط متقابل والدین ـ کودک در هنگام بازی آزادانه ، کار معمولی ، فعالیتهایی که به راهنمای والدین انجام می شدند و تکمیل جدول نمره گذاری کانر نشان داد که در میزان آرامش ، نوع ارتباط والدین و مهارتهای مدیریت پیشرفت حاصل شد اما روی رفتاری های بی هدف آنها تاثیری نداشت.
اولیور جی ، دیوید و هلن ال و نتروب (۱۹۸۹)، در مطالعه ای در مورد نابسامانیهای ارتباطی و رفتار بیش فعالی همراه با اختلال سلوک ، ارتباط مادرـ فرزند را به عنوان عاملی موثر در افزایش اختلال سلوک کودکان بیش فعال ارزیابی کردند . در این مطالعه سه گروه کودک انتخاب شدند، اولین گروه کودکان بیش فعال با اختلال سلوک بودند که در تاریخچه رشد آنها و حتی در پیش از تولد آثار ضربه شدید مشاهده شده بود، در گروه دوم آثار ضرب دیدگی وجود نداشت و گروه سوم کودکان عادی بودند که به عنوان گروه مقایسه انتخاب شدند . یافته های پژوهش نشان داد که از نظر ارتباطی ، کودکانی که اختلال آنها احتمالاً ناشی از علل عضوی بوده با سایرین تفاوت معنی داری دارد اما در هر حال این دو گروه از نظر ارتباط بین مادر و فرزند نابسامانی بیشتری نسبت به کودکان طبیعی و کودکان بیش فعال بدون اختلال سلوک نشان دادند.
آرین میلکو و رامرکامان (۱۹۸۹) فعالیت حرکتی کودکان بهنجار و کودکان مبتلا به
بیش فعالی / کمبود توجه را در مدت ۴۵ دقیقه ثبت کردند. میانگین فعالیت برای کودکان بهنجار برابر با ۷+۴۸ و برای کودکان ADHD در حد ۱۶+۷۹ بود.
خصوصیات مادر و ادراک وی از بیش فعالی شدید و موقعیتی، به عنوان تحقیقی صورت گرفته از سوی هرن بک، جفری اچ یانگ ، هنت تارنوشی است که در آن، گروه ازمایشی شامل ۳۰ پسر ۶ تا ۹ ساله بودند که از سوی والدین خود به عنوان بیش فعال، شدید، موقعیتی و بدون فعال در خانه و مدرسه درجه بندی شدند . ویژگیهای مادرها و درک آنها از مشکل رفتاری فرزندانشان نیز گردآوری شد و مهارتهای کودکان هنگام اجرای نقش در یک نمایش ارزیابی شد. در نتیجه پژوهش مشخص شد که گزارش مادران بیش فعال نسبت به مادران کودکان فعال موقعیتی و بدون بیش فعالی نشانگر فشار روانی بیشتر آنها بوده است . این مادران نسبت به مادران دو گروه دیگر، افسرده تر، با احساس رقابت کمتر ، خشن تر و ناکام تر درجه بندی شدند. مادران کودکان بیش فعال موقعیتی اظهار داشتند که در مقایسه با گروه کنترل ، طبیعی بودند. در مجموع افراد گروه کنترل، به عنوان افرادی با مهارت اجتماعی بیشتری از پسران بیش فعال موقعیتی بودند.
اکثر مطالعات آموزش والدین متمرکز بر آموزش مادران می باشد. مارتین (۱۹۷۷) خاطرنشان
می سازد که شرکت پدران در جلسات آموزشی عامل موثری در درمان و بهبودی رابطه بین مادر و فرزند نمی باشد اما در تحقیقی که آدسو و لیپسون انجام دادند شرکت هر دو والد را در برنامه های آموزشی حمایت می کنند. در این تحقیق که از چهار گروه
۱ـ آموزش مادران
۲ـ آموزش پدران
۳ـ آموزش دو والد
۴ـ گروه کنترل، تشکیل شده بود، نشان داده شد که هر چند سه گروه درمانی تغییرات سریع رفتاری درکودکان ایجاد می نماید اما گروهی که هر دو والد با هم در جلسات شرکت کرده بودند در اجرای برنامه های آموزش داده شده ثبات و تداوم بیشتری داشتند. آنها همدیگر را در این امر ترغیب و تقویت نموده و یگانگی بیشتری در رفتارهای خود نسبت به کودکان داشتند ( آدسو و لیپسون، ۱۹۸۱).تحقيقات انجام شده در ايران:
شبان(۱۳۸۶)در پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مشاوره خود با عنوان « اثر بخشي آموزش مادران با رويكرد آدلری برعملكرد خانواده هاي داراي كودكان مبتلا به ADHD » به اين نتيجه رسيد آموزش مادران با رويكردآدلري بر عملكرد خانواده هاي داراي فرزندان مبتلا به ADHD مؤثر است وبر طبق نتايج حاصل ازاين پژوهش آموزش مادران بر كاهش نشانه هاي اختلال مؤثر نمي باشدو تنها نگرش مادران پس از آموزش ها نسبت به علائم ورفتارهاي كودك تعديل مي شودو باعث افزايش وبهبود عملكرد درزمينه هاي مختلف در خانواده مي شودو اثر بخشي روشهاي آموزش مادران تأكيدي بر نتايج اين درمان حمايتي ـ پژوهشي مي باشد.
ناصري زاده(۱۳۸۵)در پايان نامه کارشناسی ارشد رشته روان شناسي عمومي با عنوان
«آموزش روشهاي شناختي- رفتاری به مادران داراي كودكان مبتلا به ADHD وتأثير آن بر كاهش اختلال و بهبود تعامل والد- كودك» به اين نتيجه رسيد كه آموزش روشهاي شناختي – رفتاري به والدين كودكان مبتلا به ADHD منجر به بهبود روابط والد- كودك ميشود.
سعيدي(۱۳۸۰)در پايان نامه كارشناسي ارشد خود با عنوان « بررسي وآموزش والدين داراي فرزندان مبتلا به ADHD بر ميزان رضايت زناشويي» به اين نتيجه رسيد كه آموزش والدين باعث افزايش رضايت زناشويي و افزايش كاركردهاي مربوط به خانواده ميشود.
ايمان زاده(۱۳۷۷) در پایان نامه کارشناسی ارشد رشته کودکان استثنایی با عنوان « مقايسه ويژگيهاي شخصيتي مادران پسران بيش فعال» ویژگیهای مادران ۳۰ پسر بیش فعال و۶۰دانش آموز پسر عادي را مورد مقايسه قرار دادو جهت ارزيابي ويژگي مادران از آزمون عزت نفس كوپر اسميت وپرسشنامه Sctgo استفاده كرد.نتايج پژوهش بيانگر تفاوت معني دار ميان دو گروه از نظر ميزان عزت نفس ، افسردگي، شكايت جسماني واضطراب بود.

دانلود مقاله کودکان بیش فعال در قالب ورد به صورت کامل و آماده با قابلیت ویرایش و پرینت در ۶۰ صفحه به قیمت ۶۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

اگر به دنبال پایان نامه ای با این موضوع هستید از این قسمت دانلود کنید : دانلود پایان نامه کودکان بیش فعال

مقاله کودکان بیش فعال

مقاله درباره کودکان بیش فعال

مقدمه
خانواده مکانی است که کودک با همه تجارب خویش به آن باز می گردد، برآلام و دردهایش مرهم می نهد و در آن، از افتخارات و موفقیتهایش سخن به میان می آید( نوابی نژاد، ۱۳۷۳).
خانواده ، شبکه ای از ارتباطات است که در آن والدین و کودکان در فرآیندی دو سویه با یکدیگر تعامل دارند. در این مجموعه طرفین قادرند تاثیرات بس شگرفی بر یکدیگر داشته باشند . با تأمل در کیفیت روابط والدین و بخصوص روابط مادر و کودک و موشکافی در آن می توان به نقش حساس مادر در ارتباط با کودک پی برد. در دهه های اخیر روانشناسان تاکید بسیاری بر روابط کودک با مراقبینش داشته اند . آنها واکنشهای متقابل را ، اساس رشد عاطفی و شناختی کودک ذکر کرده اند (بالی، ۱۹۶۹؛فروید ، ۱۹۶۴؛واتسون ، ۱۹۲۸). بهرنز(۱۹۵۴)، برای بوجود آمدن شخصیتی متعادل در اطفال بر کیفیت رفتار مادر و ویژگیهای شخصیتی وی و نیز چگونگی ایفای نقش مادرانه تاکید دارد. او پیشنهاد می کند که رفتار اجتماعی و رشد شخصیت کودک ، به طرز رفتار مادر و ساختمان منش او بستگی دارد. ( ایمان زاده، ۱۳۷۷).
خانواده نخستین نهادی است که کودک بعنوان یک موجود اجتماعی با آن ارتباط برقرار می کند. بر اساس دیدگاه های رشدی، کودک، خانواده را بعنوان یک محیط فیزیکی ـ اجتماعی و روانی، مدتها قبل از تولد خود شکل می دهد و متقابلاً توسط آن شکل می پذیرد و یک تعامل متقابل بین آنها بوجود می آید، از این رو خانواده اصلی ترین و بنیادی ترین نقش را در فرآیند رشد کودک دارد (چلبیانلو، ۱۳۸۴).
مادر نزدیک ترین فرد به نوزاد از اوان تولد است . این تکیه گاه پر قدرت که مهم ترین منبع تامین کننده نیازهای جسمی و روانی کودک می باشد، قادر است با دریای بیکران محبت های خود زمینه ساز عشق و دوستی در فرزند خویش باشد.

همانطوری که واکنشهای مادر قدرت اثر گذاری بسیاری بر کودک دارد ، رفتارها و خلق و خوی کودک نیز می تواند بر رفتار و عواطف مادر نسبت به فرزندش تاثیر فراوان داشته باشد. کودکان بیش فعال به دلیل مشکلاتی چون پر تحرکی ، بی قراری و کم توجهی،تکانشگری تاثیرات عمیقی بر روابط خود با سایر اعضاء خانواده و فضای کلی حاکم بر این محیط می گذارند. وجود این گونه رفتارها در کودک ، به بروز واکنشهایی چون پرخاشگری ، تنبیهات جسمانی و احساس خصومت از جانب والدین (نسبت به کودک ) می انجامد . این عکس العملها در نهایت منجر به حاد شدن مشکلات کودک می گردد و به این ترتیب چرخه معیوبی بوجود می آید، به شکلی که تدریجاً تشخیص دقیق علت و معلول بسیار بعید به نظر می رسد (ایمان زاده، ۱۳۷۷).
نیازهای گوناگون کودک و چگونگی تامین آن از جانب خانواده در روند سلامت روانی و رشد تکامل جسمی و روحی کودک نقش تعیین کننده ای دارد ( هاشمیان، ۱۳۷۷).
اگر شخصیت انسانی را بنایی در نظر بگیریم، باید پذیرفت که اسکلت فلزی آن در دوران کودکی بنا می شود و آنچه بعدها به آن افزوده می شود، حول محور این اسکلت فلزی یا ستونهای اصلی شکل می گیرد ( سرمد، ۱۳۷۵).
به هر جهت، در محیط خانواده که به واقع جامعه ای محدود است ، کنش و واکنشهای میان اعضاء تاثیر بسزایی در افزایش یا کاهش مشکلات موجود دارد. لذا در چنین محیطی صحبت از تاثیر یک سویه افراد (چه والد و چه کودک ) بر دیگری خطا است . نمی توان صرفا از مشکلات کودک سخن راند حال آنکه روشن است او در یک سیستم تعاملی رشد می یابد. مطرح نمودن اختلالات شخصیتی و رفتاری مادر به عنوان علت مشکل کودک نیز ، نادرست است.

واضح است که مادر از بابت کج خلقی ها ، ناسازگاریها و سرکشی های فرزندش بیشترین آسیب را متحمل می شود به خصوص در خانواده هایی که دارای کودکان با اختلال کمبود توجه بیش فعالی هستند . لذا برای کاهش آسیبهای روانی والدین، بخصوص مادران و ایجاد نگرش مثبت تر و آمادگی بیشتر برای مواجه با مشکلات کودکانشان و در نتیجه تامین آرامش و سلامت عمومی اعضای خانواده و بخصوص مادران و کودکان ، آموزش مادران را امری ضروری و لازم می دانیم و در این تحقیق بر آنیم که اثر بخشی آموزش مادران با رویکرد شناختی رفتاری را بر سلامت عمومی آنان مورد بررسی و تحقیق قرار دهیم و امیدواریم این آموزش گامی مثبت بر افزایش سلامت عمومی مادران و کاهش اختلال در کودکان باشد.

جهت دانلود مقاله کودکان بیش فعال از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
60 word 6,000 تومان

دانلود مقاله کودکان بیش فعاللینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *