دوشنبه , ۲۵ تیر ۱۳۹۷

دانلود پایان نامه اعتیاد به اینترنت

همیار دانشجو
دانلود پایان نامه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان با بهترین کیفیت و همینطور چند مقاله در رابطه آن
مقدمه
در این فصل نتایج گزارش شده در فصل چهارم مورد بحث و نتیجه گیری قرار می گیرد. همچنین پیشنهادات کاربردی و پژوهشی مبتنی بر یافته های پژوهش ارائه می شود.
همچنان که در فصل چهارم گزارش شد در اکثر سوالات پرسشنامه سلامت روانی، به گزینه کمتر از حد معمول و در حد معمول پاسخ داده شده بود این نتایج بیانگر این نکته است که اکثر افراد گروه مورد مطالعه علائم مربوط به مشکلات سلامت روانی را نداشته اند.
مقایسه سلامت روانی و مولفه های آن در بین دو گروه دانش آموزان ابتدایی نشان داد که تفاوت معناداری در مولفه های سلامت روانی کل، افسردگی و کارکرد های اجتماعی بین آنها وجود دارد اما در مولفه اضطراب و علائم جسمانی تفاوت معناداری بین معلمان ابتدایی و راهنمایی مشاهده نشد.
همچنین جداول فراوانی مربوط به سوالات پرسشنامه اعتیاد به اینترنت نشان داد که اکثر افراد نمونه گزینه بندرت را انتخاب کرده بودند. این یافته بیانگر این است که اعتیاد به اینترنت در افراد مورد پژوهش پایین می باشد. اما در مقایسه اعتیاد به اینترنت در بین دو گروه معلمان ابتدایی و راهنمایی مشخص شد که معلمان ابتدایی اعتیاد بیشتری نسبت به معلمان راهنمایی به اینترنت دارند.
بر طبق نتایج تحلیل همبستگی پیرسون در فصل چهارم، اعتیاد به اینترنت فقط با کارکردهای اجتماعی همبستگی معنادار نشان داده است و بقیه مولفه های سلامت روانی رابطه معناداری نشان نداده است. چراکه ضریب همبستگی بین اعتیاد به اینترنت و سلامت روانی برابر با ۱۶۵/۰- بود که در سطح ۳۲۲/۰ معنادار نبود. بنابراین می توان نتیجه گرفت که میان اعتیاد به اینترنت و سلامت روان رابطه ای وجود ندارد و اعتیاد به اینترنت، تأثیری بر سلامت روان افراد ندارد. براین اساس نتایج حاصل از آزمون پیرسون بیانگر آن است که فرضیه تحقیق مورد تأیید نیست.
نتایج استفاده زیاد از اینترنت ، تاثیر منفی آن بر سلامت روانی افراد است . کیم و جان (۲۰۰۵) هم در پژوهش خود نمرات پایینی در «پرسشنامه سبک های زندگی در ارتقاء سلامت» افراد مبتلا به اعتیاد اینترنتی گزارش کرده اند . ماوارتو و همکاران (۲۰۰۴) بیان کردند که رابطه معنا داری بین ساعات هفتگی استفاده از اینترنت و نمرات سلامت روان وجود دارد . بنابر این می توان چنین نتیجه گیری کرد که هر جه میزان ساعات استفاده از اینترنت افزایش یابد نمرات سلامت روان کاهش یابد و بالعکس اینترنت افراد را از زندگی واقعی دور می کند و تاثیرات منفی بر زندگی آنها می گذارد .
با توجه به نتایج این پژوهش و سایر پژوهش های انجام شده و نیز با توجه به تقدم پیشگیری بر درمان لازم است خانواده ها ، نوجوانان و جوانان از پیامد های منفی استفاده از غلط از اینترنت آگاه باشند و این امر با آموزش و پرورش اطلاع رسانی مسیر است . بنابر این فرهنگ سازی مناسب و آموزش درست در سطح جامعه ضروری است . یکی از فراورده های استفاده از اینترنت احساس تنهایی و به تبع آن نشانگان مرضی می باشد کمتر بها می دهند .
برخی افراد به دلیل فقدان مهارتهای اجتماعی لازم ، در برقراری و تداوم روابط دوستانه نزدیک شکست می خورند . این افراد در روابط اجتماعی ، مضطرب و نسبت به طرد شدن ، حساس هستند . آنها در برقراری روابط دوستانه ، انجام دادن فعالیت های اجتماعی ، شرکت در گروه ها ، لذت بردن از مهمانی ها با مشکل مواجه هستند .
لذا اینترنت برای آنها یک محیط اجتماعی آرمانی فراهم می کند . اما چون محیط مجازی و دور از واقعیت است ممکن است استفاده افراطی به تدریج آنها را دچار اضطراب و افسردگی کند . از زاویه ای دیگر اینترنت می تواند گریز گاهی برای کسانی باشد که از مشکلات روانی رنج می برند و به تشویق و احساس تنهایی دچار هستند . همچنین وسیله ای برای ارضای نیاز های هیجانی و روانی آنهاست .
شاید افسردگی به منزله یک آسیب روانی فرد را آماده اعتیاد به اینترنت کند به عبارتی برخی از افراد به منظور کاهش افسردگی به اینترنت روی می آورند . از طرف دیگر ممکن است افسردگی پیامد اعتیاد به اینترنت باشد . همچنین ممکن است اضطراب زیاد باعث شود فرد برای گریز از آنان به اینترنت روی آورد و یا ممکن است اضطراب حاصل اعتیاد به اینترنت باشد به این معنی که زمانی که فرد معتاد به اینترنت شد اگر زمانهایی را به اینترنت دسترسی پیدا نکند دچار اضطراب شود .در پژوهش حاضر مشخص شد که پسران نمرات بالاتری را در اعتیاد به اینترنت گزارش نشده است . یافته در این مورد متناقض هستند و می تواند ناشی از تفاوتهای فرهنگی در زمینه استفاده از اینترنت با میزان استفاده از اینترنت در نمونه های مختلف باشد .
اما این احتمال نیز وجود دارد که افسردگی و اضطراب در دوران نوجوانی با توجه به پیشرفت روز افزون تکنولوژی استفاده از آن در دوره پایین تر سنی این احتمال به وجود آورد می توان اعتیاد به اینترنت از سنین پایین تر شروع شود . در مجموع علت دقیق رابطه بین اعتیاد به اینترنت با علائم روان پزشکی همچون اضطراب ، افسردگی هنوز مشخص نشده است . شاید این اختلافات فرد را برای ابتلا اعتیاد به اینترنت مستحد کند یا ممکن است این اختلافات ناشی از اعتیاد به اینترنت باشد یعنی افراد که به اینترنت معتاد شوند ، پیامد های منفی حاصل از آن مانند افسردگی و اضطراب و غیره را تجربه کنند و لذا در این مورد نیاز به پژوهش های بیشتری است .
اما آنچه که در این تحقیق و سایر پژوهش ها معلوم شده این است که سلامت روان کاربران معتاد نسبت به کاربران عادی در معرض خطر بیشتری است.
<h2>پایان نامه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان</h2>
محدودیت های و مشکلات پژوهش
– محدودیت پژوهش حاضر این بود که صرفا به بررسی رابطه دو متغیر پرداخته و محدود به دانش آموزان است . لذا پیشنهاد های آتی بیشتری به خصوص به صورت طولی انجام شود .
– محدود بودن منابع فارسی در مورد اینترنت
– عدم امکان کنترل متغیر های اخلالگر که ممکن است در نتیجه گیری بی تاثیر نباشد .
– وجود تفاوت های فردی آزمودنیها و متغیر بودن رفتار های و نظرات که در نحوه ارائه پاسخ به پرسشنامه های می توانند موثر باشد.
– نگرانی آزمودنیها از ارائه پاسخ دلخواهشان ممکن است در صحت و سقم پاسخ ها تاثیر گذاشته باشد .
– با توجه به اینکه وابستگی اعتیاد به اینترنت موضوع و پدیده ای جدید است متاسفانه در کشور ما در این زمینه منابع اطلاعاتی خاصی وجود ندارد و پژوهشگر با فقر منابع ایرانی و خارجی رو به رو است .
– پدیده اعتیاد به اینترنت مقوله جدیدی است ولیکن در این زمینه ابزار های معتبری که در فرهنگ ایران قابل استفاده و اجرا باشد کمتر وجو دارد .
پیشنهاد های پژوهشی
پیشنهاد های کاربردی
– والدین و مربیان میزان استفاده بیش از حد اینترنت را در کاربران کنترل کنند .
– مدارس آگاهی لازم را مبنی بر اینکه اگر از اینترنت زیاد استفاده شود چه مشکلات و مسائلی برای دانش آموزان ایجاد می شود را طی برنامه ریزی به آنها گوشزد کنند .
– مدارس و مجتمع های فرهنگی و ورزشی به گونه ای سازماندهی کنند که برای استفاده از اینترنت زمان محدودی در نظر گرفته شود .
پیشنهاد هایی برای پژوهش های بعدی
– انجام پژوهش طولی در مورد تاثیر اینترنت
– انجام پژوهش بر روی نمونه های دیگر و در مدارس های دیگر
– بررسی میزان تسلط بر مهارتهای زندگی در دانش آموزانی که زیاد از اینترنت استفاده می کنند .
– بررسی چگونگی استفاده از اینترنت (علمی ، ایمیل ، چت و مانند آنها) و تاثیر آن بر سلامت فردی
– بررسی اثر های مثبت اینترنت در زمینه های جسمانی ، روانی ، روان شناختی ، حرکتیمنابع فارسی
۱) دلاور، علي (۱۳۸۱) احتمالات و آمار كاربردي در روانشناسي،تهران، انتشارات رشد
۲) آقاملايي، ۱۳۸۴، كتاب سلامت
۳) اميدوار، احمد، صارمي، علي اكبر (۱۳۸۱) اعتياد به اينترنت، مشهد: نشر تمرين
۴) شاملو، سعيد (۱۳۷۸) بهداشت رواني، چاپ چهاردهم، تهران، انتشارات رشد
۵) شاملو احمد، بهداشت رواني، چاپ يازدهم
۶) دكتر پاشا شريفي، حسن، چاپ نهم ۱۳۷۹، روشهاي آماري در علوم رفتاري، دكتر نجفي زند، جعفر (انتشارات سخن)
۷) داود آبادي، معصومه (۱۳۸۵) رابطه‌ي بين اعتياد به اينترنت با سلامت روان و ويژگيهاي شخصيتي كاربران شبكه ي شهر تهران، رساله‌ي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس
۸) جعفري، راضيه (۱۳۸۹) ميزان نوع استفاده از اينترنت نوجوانان (مطالعه موردي نوجوانان منطقه ۱۵) رساله كارشناسي دانشگاه پيام نور / پرند
۹) قطريفي، مريم (۱۳۸۴) بررسي تأثير بازيهاي رايانه‌اي بر سلامت روان و عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان دختر تهران، دانشگاه تربيت معلم، رساله‌ي كارشناسي ارشد

دانلود پایان نامه اعتیاد به اینترنت در قالب word به صورت کامل و آماده در ۱۲۰ صفحه به قیمت ۸۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

یک پایان نامه دیگه با همین موضوع در سایت موجود است از این لینک می تونید مشاهده کنید پایان نامه اعتیاد به اینترنت و سلامت روان

پایان نامه اعتیاد به اینترنت

پایان نامه اعتیاد به اینترنت

پایان نامه درباره اعتیاد به اینترنت

اعتیاد به اینترنت و سلامت روان

جهت دانلود پایان نامه اعتیاد به اینترنت از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
120 word 8,900 تومان

دانلود پایان نامه اعتیاد به اینترنتلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *