سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

دانلود پرسشنامه هویت شغلی دیلاس

دانلود پرسشنامه وضعیت هویت شغلی دیلاس (DISI-O)
وضعیت های هویت شغلی اولین بار توسط مارشیا، از طریق اجرای پرسشنامه و بعدها مصاحبه، مورد سنجش قرار گرفته است. ابزارهای طراحی شده به وسیله مارشیا، علاوه بر هویت شغلی، هویت سیاسی و هویت مذهبی را نیز می سنجند (راستگو مقدم، ۱۳۷۷: ۶۷). با هدف ساختن آزمون هایی که اولاً بتوانند حیطه های هویت را به طور مجزا اندازه بگیرند و در ضمن سنجشی عینی از حیطه های هویت فراهم آورند، دیلاس و جرنیگن، با تمرکز بر حیطه هویت شغلی، بر اساس معیارهای اکتشاف و تعهد وضعیت های هویتی چهارگانه مارشیا (۱۹۶۶، ۱۹۹۳)، آزمون وضعیت هویت شغلی دیلاس (DISI-O) را تدوین نمودند
(عبدی، ۱۳۸۰: ۹۹). بُسما پرسشنامه وضعیت های هویت شغلی دیلاس را یکی از نویدبخش ترین ابزارهای اندازه گیری هویت شغلی دانسته است. این پرسشنامه اولین بار توسط دیلاس و جرنیگن در سال ۱۹۸۱ اجرا گردید و اعتبار آن ارزیابی شد. همچنین تجزیه و تحلیل عوامل، ارتباط ساختاری پرسشنامه را نشان داد و مشخص کرد که این مقیاس به طور رضایت بخشی با روش های دیگر ارزیابی هویت شغلی با روش لیکرت و مصاحبه مارشیا ارتباط دارد (راستگو مقدم، ۱۳۷۷: ۶۸). در این پژوهش برای سنجش هویت شغلی از آزمون وضعیت هویت شغلی دیلاس (DISI-O) استفاده شده است.
ساختار پرسشنامه: این پرسشنامه شامل ۳۵ ماده در ۷ مجموعه ۵ عبارتی است که حضور یا عدم حضور اکتشاف و تعهد را اندازه می گیرد و افراد را در یکی از ۵ وضعیت: هویت شغلی موفق (با تجربه اکتشاف و متعهد شده)، هویت شغلی دیررس (بدون تعهد و عموماً در اکتشاف)، هویت شغلی زودرس (متعهد شده، بدون تجربه و اکتشاف)، هویت شغلی مغشوش – مغشوش (عدم تعهد و اکتشاف سطحی) و هویت شغلی مغشوش – شانس (عدم تعهد و وابسته به شانس و تقدیر) طبقه بندی می نماید.
این پرسشنامه، برای اولین بار در ایران توسط خانم لیلا فیض درگاه (۱۳۷۴) از انگلیسی به فارسی ترجمه و پس از ارزیابی ضرایب اعتبار آن، اجرا گردید. سپس در سال ۱۳۷۷ توسط خانم میترا راستگو مقدم تغییراتی در ترجمه آن داده شد و مجدداً ارزیابی گردید (عبدی، ۱۳۸۰: ۱۰۰-۹۹).
این پرسشنامه همچنین توسط ویم مس به هلندی ترجمه و اعتبار آن مجدداً ارزیابی شده است. ترجمه هلندی پرسشنامه دیلاس نیز نشان داده است که این مقیاس می تواند یک ابزار مناسب برای اندازه گیری شکل گیری و رشد هویت باشد (مس، ۱۹۹۳: ۸۱۶).
وضعیت هویت شغلی مغشوش: این وضعیت مشکل برانگیزترین وضعیت هویتی است که به یک حالت سرگردانی و تعلیق در زندگی اشاره دارد و فرد در این وضعیت، به نظر می رسد فاقد «من» یا ایگو و بی جهت باشد. مارشیا و آرچر ویژگی های فرد با وضعیت هویت مغشوش را در بعد شغلی این گونه توصیف می نمایند:
«او نه تصمیم به شغلی گرفته و نه درباره آن خیلی نگران است اگرچه ممکن است به یک شغل ترجیحی توجه کند، اما به نظر می آید انتخاب او سریعاً تغییر یابد و فرصت ها را در جای دیگر بجوید. بنابراین تأکید بر نسبیت و زندگی در لحظه است» (عبدی، ۱۳۸۰: ۴۴).
در مقیاس وضعیت هویت شغلی، هویت شغلی مغشوش در صورتی به فرد اطلاق می شود که فرد حداقل ۴ نمره از ۷ نمره مربوط به هویت مغشوش را کسب کرده باشد (راستگو مقدم، ۱۳۷۷: ۶۲).
مثال: «در انتخاب حرفه ام دچار شک و تردید هستم چون چیزهای مختلفی در این باره مطرح هستند و می خواهم از خیلی زود تصمیم گرفتن خودداری کنم».
وضعیت هویت شغلی زودرس: وضعیت هویت زودرس یا «هویت اعطا شده» ، فردی را توصیف می نماید که میزانی قوی از تعهد را با تطبیق دادن خود با نگرش های والدین یا دیگر افراد مهم زندگی اش، بدون سنجش یا اکتشاف در رویکردهایی مثل شغل، بدست آورده است؛ در این وضعیت فرد بحران هویت را تجربه نکرده اما تعهداتی پابرجا، اهداف شغلی، ارزش ها و باورهای خاصی دارد (عبدی، ۱۳۸۰: ۴۵).
در مقیاس وضعیت هویت شغلی، هویت شغلی زودرس در صورتی به فرد اطلاق می شود که فرد حداقل ۴ نمره از ۷ نمره مربوط به هویت زودرس را کسب کرده باشد (راستگو مقدم، ۱۳۷۷: ۶۱).
مثال: «برخی می گویند دانشگاه فکر شما را در مورد شغل آینده تان تغییر می دهد، اما چنین تغییری برای من اتفاق نیفتاده، من هنوز هم می خواهم به دنبال شغلی بروم که وقتی بچه بودم می خواستم آنرا داشته باشم».
وضعیت هویت شغلی دیررس: مارشیا افراد با هویت دیررس را، افرادی می داند که با اکتشاف بسیار فعال در جستجوی ارزش ها، علایق و چشم اندازهای شغلی با هدف رسیدن به تعهد شغلی هستند (عبدی، ۱۳۸۰: ۴۶).
در مقیاس وضعیت هویت شغلی، هویت شغلی دیررس در صورتی به فرد اطلاق می شود که فرد حداقل ۴ نمره از ۷ نمره مربوط به هویت دیررس را کسب کرده باشد (راستگو مقدم، ۱۳۷۷: ۶۱).
مثال: «تجارب دانشگاه در بررسی موارد به من کمک می کند، اما من باید قبل از اینکه به طور قطعی در انتخاب یک شغل تصمیم بگیرم، موارد دیگری را هم آزمایش کنم».
وضعیت هویت شغلی موفق: مارشیا، هویت موفق را با ارکان بحران شخصی و تصمیم گیری متفکرانه همراه با اکتشاف فعال تعریف می نماید که فرد بحرانش را با ایجاد تعهد نسبتاً قوی به یک شغل یا ایدئولوژی حل نموده است و چندین انتخاب شغلی را در نظر گرفته و تصمیمی را در مورد خودش داشته، و لو اینکه انتخاب نهایی اش، با آرزوهای والدینش مغایر باشد (عبدی، ۱۳۸۰: ۴۷).
در مقیاس وضعیت هویت شغلی، هویت شغلی موفق در صورتی به فرد اطلاق می شود که فرد حداقل ۴ نمره از ۷ نمره مربوط به هویت موفق را کسب کرده باشد (راستگو مقدم، ۱۳۷۷: ۶۱).
مثال: «من انواع گوناگون کار را بررسی کرده و حرفه ام را انتخاب نموده ام و از انتخابم خوشحال هستم».
وضعیت هویت شغلی نامتمایز: منظور از وضعیت هویت شغلی نامتمایز، نمرات کمتر از ۴ است که فرد به طور همزمان در وضعیت-های هویت شغلی مغشوش، زودرس، دیررس و موفق در پاسخ به پرسشنامه وضعیت هویت شغلی دیلاس و جرنیگن بدست می آورد (عبدی، ۱۳۸۰: ۸۹).
روش اجرا و نمره گذاری: پرسشنامه وضعیت هویت شغلی دیلاس (DISI-O) به صورت فردی و گروهی می تواند اجرا شود و زمان متوسط برای اجرای آن حدود ۲۵ دقیقه است. پرسشنامه شامل ۷ مجموعه ۵ عبارتی است و هر عبارت نشان دهنده یک وضعیت هویتی است. هر آزمودنی ۷ عبارت را انتخاب می نماید. در صورتی که او از ۷ مجموعه، ۴ عبارت یا بیشتر را در یک وضعیت هویت شغلی خاص (موفق، زودرس، دیررس، مغشوش) انتخاب نماید، در آن وضعیت هویت شغلی خاص جای داده می شود. فردی که حداقل ۴ عبارت مربوط به یک وضعیت هویت شغلی را انتخاب ننموده باشد، به عنوان وضعیت هویت شغلی نامتمایز در نظر گرفته می شود (عبدی، ۱۳۸۰: ۱-۱۰۰).
اعتبار : سنجه معتبر سنجه ای است که همان چیزی را بسنجد که مورد نظر ماست. در واقع اعتبار یا فقدان اعتبار به خود سنجه مربوط نمی گردد بلکه به کاربرد آن برای سنجش موضوع مورد بررسی برمی گردد. از این رو اعتبار سنجه به نحوه تعریف مفهوم مورد بررسی بستگی دارد.
برای ارزیابی اعتبار سه شیوه اصلی وجود دارد. ۱٫ اعتبار معیار: در این شیوه نحوه پاسخگویی افراد به پرسش های جدید برای سنجش یک مفهوم با نحوه پاسخگویی آنها به سنجه های موجود و جاافتاده آن مفهوم مقایسه می شود. دیلاس و جرنیگن برای ارزیابی اعتبار آزمون هویت شغلی از این شیوه اعتبارسنجی استفاده کرده اند. ۲٫ اعتبار محتوا: در این رویکرد به ارزیابی اعتبار تأکید بر این امر است که معرف ها تا چه میزان وجوه مختلف مفهوم را می سنجند.
با توجه به عدم توافق درباره محتوای بسیاری از مفاهیم علوم اجتماعی ساختن سنجه هایی که در مورد اعتبار آنها توافق وجود داشته باشد کار دشواری است. نهایتاً اعتبار محتوای سنجه باید با تعریف اسمی مفهوم مورد استفاده پیوند داشته باشد. ۳٫ اعتبار سازه: در این شیوه ارزیابی سنجه بر حسب مطابقت آن با انتظارات نظری صورت می گیرد (دواس، ۱۳۸۳: ۴-۶۳). برای ارزیابی اعتبار ملاک آزمون هویت شغلی، دیلاس و جرنیگن (۱۹۸۱)، از مصاحبه نیم ساختار هویتی مارشیا (۱۹۶۴) که درجه حضور یا عدم حضور اکتشاف و تعهد را بررسی می نماید، استفاده نمودند.
آزمون هویت شغلی دیلاس برای ۱۱ نفر از آزمودنی ها قبل از مصاحبه مارشیا و برای ۱۱ نفر بعد از مصاحبه مارشیا اجرا گردید. نتایج تحلیل ها نشان داد که وضعیت های هویت شغلی دیلاس در ۹۰ درصد از آزمودنی ها با طبقه بندی وضعیت های هویتی مصاحبه مارشیا مطابقت می نماید (عبدی، ۱۳۸۰: ۱۰۱). به دلیل استفاده از این مقیاس توسط محققان دیگر در ایران و اینکه این مقیاس ابعاد مختلف مفهوم هویت شغلی را می سنجد، لذا بر اساس اینکه مقیاس مذکور دارای اعتبار محتوا می باشد، در این تحقیق برای سنجش هویت شغلی جوانان از مقیاس هویت شغلی دیلاس استفاده شده است.
پایایی : سنجشی دارای پایایی است که در صورت تکرار آن در مواقع دیگر به نتایج یکسان برسد (دواس، ۱۳۸۳: ۶۲).
همسانی درونی مؤلفه های پرسشنامه وضعیت های هویت شغلی دیلاس و جرنیگن، در بیشتر تحقیقات مورد تأیید قرار گرفته است. دیلاس و جرنیگن در بررسی ضرایب پایایی مؤلفه های پرسشنامه وضعیت های هویت شغلی، به همبستگی های ۶۴/۰ تا ۹۲/۰ دست یافتند، اما در تحقیقی دیگر (۱۹۸۷) این محققان به دلیل ضریب پایایی پایین مؤلفه هویت شغلی مغشوش – شانس که میزانی بین ۳۰/۰ تا ۴۸/۰ را نشان داد،
تصمیم گرفتند که وضعیت های هویت شغلی مغشوش – شانس و مغشوش – مغشوش را ترکیب نموده و این دو وضعیت را مطابق با وضعیت های تعیین شده به وسیله مارشیا، به عنوان «وضعیت هویت شغلی مغشوش» در نظر بگیرند. در تحقیق حاضر نیز مطابق با نظرات دیلاس و جرنیگن (۱۹۸۷)، تاوِریا و کامپوس (۱۹۸۷)، مس (۱۹۹۳)، حسینی طباطبایی (۱۳۷۷)، راستگو مقدم (۱۳۷۷)، ایرانفر (۱۳۷۸) و عبدی (۱۳۸۰)، وضعیت های هویت شغلی مغشوش – شانس و مغشوش – مغشوش تحت عنوان «وضعیت هویت شغلی مغشوش» بررسی خواهد شد.
ضرایب پایایی پرسشنامه هویت شغلی دیلاس در تحقیقات پیشین
وضعیت های هویتی دیلاس و جرنیگن (۱۹۸۱) ویم مس (۱۹۹۳) فیض درگاه (۱۳۷۴) حسینی (۱۳۷۵) راستگو مقدم (۱۳۷۷) حسینی طباطبایی (۱۳۷۷)
هویت شغلی موفق ۹۱/۰ ۸۹/۰ ۷۷/۰ ۸۰/۰ ۷۶/۰ ۷۱/۰
هویت شغلی دیررس ۸۴/۰ ۷۴/۰ ۸۰/۰ ۶۲/۰ ۶۴/۰ ۷۷/۰
هویت شغلی زودرس ۹۲/۰ ۹۴/۰ ۷۸/۰ ۷۶/۰ ۷۰/۰ ۶۲/۰
هویت شغلی مغشوش-مغشوش ۷۳/۰ ۷۰/۰ ۵۷/۰ ۶۱/۰ ۷۸/۰ ۸۲/۰
هویت شغلی مغشوش-شانس ۶۴/۰ ۶۵/۰ ۶۰/۰ ۶۷/۰
(عبدی، ۱۳۸۰: ۳-۱۰۲).
پرسشنامه وضعیت هویت شغلی دیلاس
با توجه به اهمیت شغل در زندگی افراد و محدودیت برای انتخاب شغل می خواهیم بدانیم که شغل در نزد شما چقدر اهمیت دارد. خواهشمند است جمله های هر قسمت را به دقت مطالعه کنید و دور شماره جمله ای که بیشتر به شما شباهت دارد علامت بزنید. هیچ گزینه صحیح یا غلط وجود ندارد.
قسمت الف) دور شماره جمله ای که بیشتر به شما شباهت دارد علامت بزنید:
۱٫ من در حال حاضر دارم چندین حرفه را بررسی می کنم و از حرفه ای که درنهایت انتخاب می کنم خوشحال خواهم بود.
۲٫ من انواع گوناگون کار را بررسی کرده و حرفه ام را انتخاب کرده ام و از انتخابم خوشحال هستم.
۳٫ من حق انتخاب شغل را برای خود حفظ می کنم زیرا فکر می کنم هنوز برای انتخاب خیلی زود است.
۴٫ مدت زیادی است که من می دانم حرفه ام چه خواهد بود، بنابراین نیاز ندارم که وقتی را برای بررسی مشاغل صرف نمایم تا بدانم کدامیک برای من مناسب است.
۵٫ منتظرم ببینم چه پیش می آید، چون هنوز درست تصمیم نگرفته ام که می خواهم چه کاره شوم.
قسمت ب) دور شماره جمله ای که بیشتر به شما شباهت دارد علامت بزنید:
۱٫ من در انتخاب شغل آینده ام مردد هستم زیرا نمی خواهم قبل از اینکه بدانم چه کاری درست است شتابزده تصمیم بگیرم.
۲٫ کارها خود به خود جور می شود، حتی اگر برای من در نظر گرفتن مسائل مختلف برای تصمیم گرفتن نسبت به شغل آینده ام اندکی مشکل باشد.
۳٫ هیچ وقت جمع و جور کردن افکارم برایم مسأله ای نبوده، من به کاری خواهم پرداخت که در زمانی که بچه بودم آنرا برنامه-ریزی کرده ام.
۴٫ هنوز در جستجوی راهها و زمینه هایی هستم که مرا در تصمیم گیری برای انتخاب شغل آینده ام یاری دهد.
۵٫ من شغل های زیادی را بررسی کرده ام و اکنون می دانم چه شغلی را انتخاب کنم.
قسمت ج) دور شماره جمله ای که بیشتر به شما شباهت دارد علامت بزنید:
۱٫ برخی می گویند دبیرستان فکر شما را در مورد شغل آینده تان تغییر می دهد، اما چنین اتفاقی برای من نیفتاده، من هنوز هم می خواهم دنبال شغلی بروم که وقتی بچه بودم می خواستم آنرا داشته باشم.
۲٫ به نظر می رسد که یک رشته تحصیلی کار را هم بدنبال خواهد داشت، بنابراین نباید راجع به شغل بیش از حد نگران باشم.
۳٫ تجارب دبیرستان در بررسی برخی موارد به من کمک می کند، اما من باید قبل از اینکه به طور قطعی در انتخاب یک شغل تصمیم بگیرم، موارد دیگری را هم آزمایش کنم.
۴٫ من در حال حاضر شغلی را انتخاب نمی کنم زیرا نمی خواهم در بن بست قرار بگیرم و فرصتی را از دست بدهم.
۵٫ من درباره شغل آینده ام زیاد فکر کرده ام و حتی به نظر دیگران نیز توجه کرده ام و حالا به طور قطع حرفه ام را انتخاب کرده-ام.
قسمت د) دور شماره جمله ای که بیشتر به شما شباهت دارد علامت بزنید:
۱٫ من در مورد تناسب چندین شغل با وضع خودم سؤال هایی مطرح کرده ام، اما آنها را برای خود حل کرده ام و حالا از شغلی که در نظر گرفته ام مطمئن هستم.
۲٫ چندین شغل متناسب با ذوق و استعداد خود یافته ام، بنابراین در حال حاضر در جستجوی این هستم که بدانم کدامیک از آنها برای من مناسبتر است.
۳٫ در انتخاب حرفه ام دچار شک و تردید هستم، چون چیزهای مختلفی در این باره مطرح هستند و می خواهم از خیلی زود تصمیم گرفتن خودداری کنم.
۴٫ احتمالاً کارها به نحوی انجام خواهد شد که مهم نیست من چقدر درباره مشاغل گوناگون فکر کنم.
۵٫ در مورد شغل آینده ام، هرگز تردیدی در ذهن خود نداشته ام و این هدف شغلی را به طور مداوم دنبال کرده و خواهم کرد.
قسمت ه) دور شماره جمله ای که بیشتر به شما شباهت دارد علامت بزنید:
۱٫ من در حال حاضر نمی توانم تصوری از شغل خود داشته باشم، اما حدس می زنم کارها برایم روبراه خواهد شد.
۲٫ من همیشه می خواسته ام یک معلم، یک حقوقدان، و یا … شوم و هرگز به شغل های دیگر فکر نکرده ام.
۳٫ من حرفه های گوناگون را بررسی کرده ام و حالا به طور قطع می توانم خودم را در حرفه ای که انتخاب کرده ام مجسم نمایم.
۴٫ من دارم به انتخاب یک حرفه نزدیک می شوم، گرچه گاهی فکر می کنم برای فلان حرفه مناسب هستم و زمانی دیگر فکر می کنم باید حرفه ای دیگر داشته باشم تا استعدادهای دیگرم را هم به کار بندم.
۵٫ من فکرهایی در مورد انتخاب حرفه ام دارم، اما حق انتخاب خود را در وضع حاضر آزاد گذاشته ام.
قسمت و) دور شماره جمله ای که بیشتر به شما شباهت دارد علامت بزنید:
۱٫ نیازی به بررسی شغل ها نیست، من از وقتی که بچه بودم می دانستم چه شغلی را دوست دارم.
۲٫ من انعطاف پذیری و آزادی خود را راجع به انتخاب شغل حفظ می کنم تا بتوانم به آسانی خود را با امکاناتی که برایم فراهم می شود تغییر دهم، ولی احتمالاً به زودی شروع به تصمیم گیری می کنم.
۳٫ منتظرم ببینم چه پیش می آید زیرا شانس به مقدار زیادی با نوع شغلی که آدم می خواهد داشته باشد ارتباط دارد.
۴٫ بعد از آشنایی با انواع گوناگون کارها، حالا من به طور قطع می دانم که حرفه ام چه خواهد بود.
۵٫ من دامنه انتخاب حرفه ام را محدود کرده ام، اما هنوز می خواهم چند حرفه دیگر را هم بررسی کنم تا مطمئن شوم انتخابی که می کنم برایم مناسب است.
قسمت ز) دور شماره جمله ای که بیشتر به شما شباهت دارد علامت بزنید:
۱٫ من الآن، فقط مشغول خواندن درس هایم هستم، زیرا بر حسب آنکه در آینده مسائل را چطور ببینم، یا چه کسی را بشناسم، احتمالاً نقش مهمی در تعیین حرفه ام ایفا خواهد شد.
۲٫ دبیرستان بر طرز فکر و راه من در انتخاب شغل تأثیر گذاشته و در حال حاضر می دانم چه کار باید بکنم.
۳٫ دبیرستان به من کمک کرد تشخیص بدهم برای چه کاری مناسب هستم، اما هنوز باید تصمیم بگیرم در چه شغلی از این توانایی ها استفاده نمایم.
۴٫ من ضمن اینکه در دبیرستان هستم، به بررسی مشاغل مختلف در ذهن خود می پردازم، زیرا نمی خواهم در کاری وارد شوم قبل از اینکه آنرا بشناسم و بدانم چه هست.
۵٫ تجارب من در دبیرستان کاملاً آنچه را من از زمان بچگی از نظر انتخاب شغل در سر داشته ام تأیید کرده اند.

دانلود پرسشنامه هویت شغلی دیلاس در قالب word به صورت کامل و استاندارد در ۸ صفحه به قیمت ۵۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود پرسشنامه هویت شغلی

پرسشنامه هویت شغلی

این پرسشنامه شامل ۳۵ ماده در ۷ مجموعه ۵ عبارتی است که حضور یا عدم حضور اکتشاف و تعهد را اندازه می گیرد و افراد را در یکی از ۵ وضعیت: هویت شغلی موفق (با تجربه اکتشاف و متعهد شده)، هویت شغلی دیررس (بدون تعهد و عموماً در اکتشاف)، هویت شغلی زودرس (متعهد شده، بدون تجربه و اکتشاف)، هویت شغلی مغشوش – مغشوش (عدم تعهد و اکتشاف سطحی) و هویت شغلی مغشوش – شانس (عدم تعهد و وابسته به شانس و تقدیر) طبقه بندی می نماید.

جهت دانلود پرسشنامه هویت شغلی دیلاس از فرم زیر اقدام نمایید.

تعداد صفحات نوع فایل قیمت
8 word 5,900 تومان

دانلود پرسشنامه هویت شغلی دیلاسلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *