سه شنبه , ۲۶ تیر ۱۳۹۷

پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت

عوامل مؤثر بر مطالبات معوق بانکها

دانلود پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارت با فرمت ورد و قابل ویرایش و پرینت تنظیم شده در ۸۵ صفحه.

چکیده:
توسعه اقتصادی هر جامعه درگرو استفاده بهینه از سرمایه ها می باشد و سرمایه گذاری مناسب در هر جامعه بخش مهمی از وظایف دولت و همچنین بخش خصوصی می باشد. سیستم بانکی با جذب سرمایه های گرد اوری شده قادر خواهد بود در توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی نقش سازنده ای داشته باشد .از آنجایی که سهم شایان توجه دارایی های بانک از وام ها و تسهیلات اعطایی تشکیل شده و درآمد بانک ها از محل بهره وام ها می باشد شناخت عواملی که سبب ایجاد مطالبات معوق می گردند .هدف این پژوهش می باشد که آیا نوع تسهیلات اعطایی، مشخصات فردی گیرندگان تسهیلات و نوع وثایق بر میزان مطالبات معوق موثر بوده اند؟

روش تحقیق توصیقی پیمایشی از تحقیقات میدانی ۲۱۰ پرونده با استفاده از نرم اقزار آماری SPSS اقدام به انجام آزمون های آماری و تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است نتایج حاصل از فرضیه ها نشان داده است که نوع تسهیلات در افزایش مطالبات معوق موثر نمی باشد .بررسی ها نشان می دهد که به جهت نبود نظارت کافی بر پرداخت تسهیلات اعطایی در انجام امور مربوط به وام غیر از وام ساخت مسکن در سایر موارد بیشتر در حد کار گشایی و رابطه ای انجام می پذیرد.

همچنین تفاوت بین وثایق بعنوان پشتوانه باز پرداخت وام معنی دار نبوده و تحصیلات وام گیرندگان به علت داشتن تعهد و قابلیت اعتماد تاثیر قابل توجهی در پرداخت اقساط در سررسیدهای تعیین شده داشته است پیشنهاد می گردد با ارتقاء سطح علمی کارکنان از طریق دوره های آموزشی بر دقت و صحت عمل آنان مطابق ضوابط و بخشنامه های ابلاغی افزوده نحوه برخورد مناسب با متقاضی تکمیل پرونده چگونگی احراز اهلیت متقاضی وثایق مطمئن دقت کامل در تهیه گزارش کارشناسی به منظور اعتبار سنجی متقاضیان و نظارت بر اجرای طرح و فعالیت های موضوع عقد قرارداد توسط کارشناسان در رشته های تخصصی از بروز هر گونه انحراف در مرحله بهره برداری طرح جلوگیری دقت در باز پرداخت پیگیری مستمر و اصولی از بروز مطالبات معوق جلوگیری نماید همچنین با استقرار شبکه های کامپیوتری مرتبط امکان برقراری ارتباط و مبادله اطلاعات با دسترسی به آخرین وضعیت مشتریان در کمترین زمان ممکن از سوءاستفاده های احتمالی آن کاسته گردد. می توان با اولویت دادن مراجع قضایی ذیصلاح به رسیدگی پرونده های ارجاعی در کوتاهترین زمان ممکن به کارایی سیستم اعطای تسهیلات افزوده و رشد فزاینده مطالبات معوق را مهار نمود.

بیان مساًله
نقش حساس بانک ها در جهت نزدیک نمودن و ارتباط دادن این دو گروه معلوم و مشخص می باشد که از طریق هدایت منابع به بخش های تولیدی ،خدماتی و… مورد نیاز جامعه می توانند
زمینه های رشد و بالندگی اقتصادی کشوررا فراهم نمایند.
بانک ها به عنوان مهمترین بنگاه های اقتصادی درجامعه وظیفه مهمی را درجذب وهدایت وجوه سپرده گذاران برعهده دارند وازطریق هدایت منابع به بخشهای تولیدی وخدماتی مورد نیازجامعه می توانند زمینه های رشد اقتصادی کشوررا فراهم نمایند.
سیستم بانکی با جذب سرمایه های سرگردان مردم با برنامه ریزی صحیح در به کارگیری سرمایه های سرگردان قادر خواهد بود توسعه و گسترش فعالیتهای اقتصادی و درمجموع بهبود وضعیت اقتصادی را در یک کشور فراهم نماید.در این روند اقتصادی، بانک ها با در نظر گرفتن اصل امنیت سرمایه ها روشی را اتخاذ می نمایند تا اصل و سود وام پرداختی به مشتریان به بانک بازگردانده شود، اما به دلايل گوناگون قسمتی از این تسهیلات اعطا شده در زمان مقرر به بانک باز گردانده نمی شود و هر از گاهي بانک جهت وصول این مطالبات با مشکلاتی مواجه می شود .با توجه به اهمیت موضوع محقق سعی دارد در این تحقیق عوامل افزایش مطالبات معوق در سالهای ۸۵-۸۰ را مورد بررسی قرار داده و پیشنهاداتی در جهت جلوگیری از افزایش مطالبات معوق ارايه نماید.
در نظام بانکداري جمهوری اسلامی ایران ساختار ترکیب تسهیلات بانکی بر اساس اولویت های کلان اقتصادی مورد نظر دولت در بخش های گوناگون اقتصادی تعیین می گردد از آنجایی که منابع بانک به طور عمده متعلق به سپرده گذاران بوده و بانک ها به عنوان وکیل و امین مردم منابع مزبور را در اختیار متقاضیان تسهیلات قرار می دهند، لذا به منظور رعایت امانت داراي شایسته است، کارگزاران اعتباری دراستفاده هر چه اصولی تراز منابع و کاستن خطرات احتمالی کوشا باشند .
اهميت و ضرورت تحقيق
در هر سیستم اقتصادی پویا چرخش صحيح و سريع منابع و مصارف آن نمایانگر کارایی مطلوب درروش های اجرایی بوده و برگشت منابع و وصول اقساط تسهیلات در سررسیدهای تعیین شده در بانک ها مشخص کننده مکانیزم درست بکارگیری منابع در جهت ایجاد تسهیلات لازم به منظور گسترش فعالیتهای اقتصادی و تاًمین منابع پولی بانک ها می باشد.
در بانکداری اسلامی عملیات هم در بخش تجهیز منابع مالی وهم در بخش مصرف آن بصورت مشارکتی پایه گذاری شده است.با توجه به تفاوت نرخ سود تسهیلات بانکی در بخش های مختلف اقتصادی درآمدهای حاصل از فعالیتهای بانکی به نوعی تحت تاًثیر سیاستهای پولی و مالی اتخاذ شده می باشد. به منظور رعایت امانت داری در استفاده هرچه اصولی تراز منابع و کاستن خطرات احتمالی مدیریت اثربخش، ضمن رعایت الزامات قانونی با کاهش مطالبات معوق می تواند از انجماد پرداخت وام و یا اعطای اعتبار به مشتریان اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی کاسته و از این مهمترین و ضروریترین فعالیتهای بانک ها به شمار می آید .
از سویی بخش عمده منافع بانک ها از محل تفاوت بین سود پرداختی به سپرده گذاران و سود دریافتی از محل تسهیلات اعطایی به مشتريان بدست مي آید که بازگشت اصل و سود تسهیلات اعطایی از مشتریان شرط لازم جهت سود آوری و در نتیجه ادامه حیات اقتصادی بانک ها
می باشد.

فهرست مطالب

فصل اول- كلیات تحقیق
مقدمه……………………………………………………………..۲
بیان مسئله………………………………………………………….۳
اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………….۴
اهداف تحقیق……………………………………………………………………………..۵
فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………….۶
روش تحقیق ……………………………………………………………………………..۷
محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………….۷
قلمرومكانی تحقیق……………………………………………………………………….۸
مفاهیم یا اصطلاحات كاربردی………………………………………………………….۹

فصل دوم – ادبیات تحقیق
پیدایش بانكداری………………………………………………………………………..۱۶
تاریخچه بانكداری و بانك مركزی در جهان………………………………………….۱۶
تاریخچه بانکداری در ایران…………………………………………………………….۱۷
ملی شدن بانك ها……………………………………………………………………….۱۷
تاریخچه بانك تجارت…………………………………………………………………..۱۹
مفاهیم بانك تجارت…………………………………………………………………….۲۲
نظام اعتباری در ایران………………………………………………………………..۲۲
شرایط پولی و اعتباری قبل از انقلاب اسلامی ………………………………………۲۳
فعالیت های بانكداری بعد از انقلاب اسلامی …………………………………………۲۴
اهداف نظام بانكی و اصول و معیارهای اعطای تسهیلات در بانكداری اسلامی…..۲۵
شاخص های ارزیابی مشتریان در اعطای تسهیلات ………………………………..۲۶
ضوابط و معیارهای اساسی اعطای تسهیلات ……………………………………….۲۷
فرآیند نظارت و پیشینه آن بر فعالیت های بانكی در ایران…………………………..۳۴
انواع نظارت در سیستم بانكی…………………………………………………………۳۵
تقسیم بندی و تعریف اولیه تسهیلات اعطایی از بخش های مختلف اقتصادی……..
نحوه بررسی و ارزیابی واحد های اقتصادی فعال از نقطه نظر سرمایه در گردش۴۰
انواع مطالبات معوق ………………………………………………………………….۴۲
طبفه بندی انواع مطالبات معوق ……………………………………………………..۴۴
نحوه محاسبه ذخیره مطالبات مشكوك الوصول …………………………………….۴۶
اركان تعیین كننده ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………………۴۶
عوامل مؤثردر پیش بینی ذخیره مطالبات مشكوك الوصول…………………………۴۷
نحوه محاسبه ذخیره خاص مطالبات مشكوك الوصول ………………………………۴۷
مسائل بانكداری در كشورهای در حال توسعه……………………………………….۴۹

فصل سوم –روش انجام تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………۵۳
روش تحقیق…………………………………………………………………………….۵۴
جامعه آماری …………………………………………………………………………..۵۴
حجم نمونه و روش محاسبه آن………………………………………………………..۵۴
ابزارهای اندازه گیری و نحوه ساخت و اجرا………………………………………..۵۴
تشریح متغیر های مستقل……………………………………………………………..۵۵
معرفی الگو…………………………………………………………………………….۵۸

فصل چهارم- یافته های تحقیق و تجزیه وتحلیل داده ها
مقدمه……………………………………………………………………………………۶۱
تاًثیر میزان تسهیلات بانكی …………………………………………………………..۶۸
تاًثیر نوع تسهیلات بانكی………………………………………………………………۶۹
تاًثیر سنین در یافت كنندگان تسهیلات…………………………………………………۷۰
تاًثیر میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………….۷۱
تاًثیر نوع وثیقه وام گیرندگان………………………………………………………….۷۲
الگوی حاصل………………………………………………………………………….۷۳

فصل پنجم- نتایج تحقیق
خلاصه و نتیجه گیری ………………………………………………………………..۷۵
محدودیت های تحقیق………………………………………………………………….۷۷
پیشنهادها……………………………………………………………………………….۷۸
فهرست منابع …………………………………………………………………………۸

فهرست جداول
جدول ۱-۱:تعداد پرسنل بر اساس مدرك تحصیلی…………………………………….۸
جدول ۲-۱: توزیع درجه بندی شعب……………………………………………………۸
جدول ۱-۲: بانك های ادغامی ………………………………………………………..۲۰
جدول ۲-۲: نظارت بر فعالیت های بانكداری در ایران …………………………….۳۵
جدول ۳-۲: كاربرد تسهیلات اعطایی در بخش های مختلف اقتصادی……………..۳۹
جدول ۴-۲: زمان بندی بدهی های پرداخت نشده مشتریان بر حسب
نوع تسهیلات اعطایی برای بانك ها………………………………………………….۴۵
جدول ۱-۴: توزیع فراوانی میزان تسهیلات اعطایی………………………………..۶۲
جدول ۲-۴: توزیع فراوانی مانده بدهی تسهیلات اعطایی………………………….۶۳
جدول ۳-۴: توزیع فراوانی نوع تسهیلات…………………………………………..۶۴
جدول ۴-۴: توزیع فراوانی مقطع تحصیلی…………………………………………۶۵
جدول ۵-۴: توزیع فراوانی وثیقه ها………………………………………………..۶۶
جدول ۶-۴: توزیع فراوانی سنین دریافت كنندگان تسهیلات ……………………….۶۷
جدول ۷-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تسهیلات بانكی…………………………….۶۸
جدول ۸-۴: جدول محاسبات تاًثیر نوع تسهیلات بانكی……………………………..۶۹
جدول ۹-۴: جدول محاسبات تاًثیرسنین در یافت كنندگان تسهیلات………………..۷۰
جدول ۱۰-۴: جدول محاسبات تاًثیرمیزان تحصیلات در یافت كنندگان تسهیلات..۷۱
جدول ۱۱-۴: جدول محاسبات تاًثیرنوع وثیقه وام گیرندگان……………………….۷۲

فهرست نمودارها
نمودار۱-۴:میزان تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۲
نمودار۲-۴: مانده بدهی تسهیلات اعطایی…………………………………………..۶۳
نمودار۳-۴: انواع تسهیلات اعطایی…………………………………………………۶۴
نمودار۴-۴: میزان تحصیلات دریافت كنندگان تسهیلات اعطایی………………….۶۵
نمودار۵-۴: نوع وثیقه اخذ شده از دریافت كنندگان…………………………………۶۶
نمودار۶-۴: میزان سنین دریافت كنندگان تسهیلات…………………………………۶۷

تعداد صفحات نوع فایل
85 WORD

پایان نامه عوامل موثر بر مطالبات معوق بانک تجارتلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *