نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه

منابع آزمون کارشناسان رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه

دانلود کاملترین مجموعه آموزشی نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری تعیین نفقه با جواب در قالب pdf شامل مهمترین سوالات دوره های گذشته به قیمت ۷۹۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناسی نفقه

نمونه سوالات آزمون کارشناسی نفقه

چند مورد از نمونه سوالات کارشناسی رسمی دادگستری تعیین نفقه

در تعیین میزان اجرت المثل ایام زناشویی زوجه چه ضوابطی لحاظ می شود؟

۱) توانایی مالی مرد و نوع کارهایی که زوجه به انجام رسانده است و تعداد اولاد و…

۲) وضعیت زوجین در بدو ازدواج

۳) وضعیت و شان اجتماعی زوجه در زمان تعیین اجرت المثل

۴) ملالت مرد در زمان تعیین اجرت المثل

پس از صدور حکم قطعی الزام به اتفاق اگر منفق فوت کند چه آثار حقوقی مترتب است؟

۱) از ماترک متوفی برداشت می شود.

۲) مستحق نفقه با ارائه گواهی حصر وراثت از ورثه دریافت می کند

۳) نفقه منتفی می شود.

۴) پرداخت نفقه مشروط به ملالت ورته است.

 پرداخت نفقه کدام گزینه بر دیگران مقدم است؟

۱)اولاد

۲)اقارب

۳) زوجه

۴) والدین

هرگاه زوج برای پرداخت نفقه به همسر خویش مالی نداشته باشد و زوجه شکایت کیفری کند چه مجازاتی در نظر گرفته می شود؟

 ۱) حکم به پرداخت جزای نقدی داده می شود

۲) مجازات کیفری ندارد.

۳) حکم به تحمل حبس داده می شود

۴) تعليق تعقیب یا مجازات داده می شود

 شوهر در زمان عده طلاق رجعی فوت می کند، حکم عده زن چه خواهد بود؟

۱) باقی مانده عده طلاق رجعی نگه می دارد

۲) باقی مانده عده طلاق رجعی به علاوه عده وفات نگه میدارد

۳) عدة وفات با کسر ایام عدة طلاق رچمی نگه می دارد

۴) عده طلاق رجعی قطع می گردد و عده وفات نگه میدارد.

در صورت ورشکستگی منفق، ففظه افراد واجب النطقه وی از غرما تا چه مدت قابل پرداخت است؟

۱) شش ماه

۲) یکسال

۳) مادامیکه افراد واجب النفقه متمکن شوند

۴) زمانی که افراد واجب النفقه به سن قانونی برسند.

زمانی که زوجه در مسافرت واجب شرعی است و به دلیل مسافرت در تمکین خاص زوج لیست پرداخت نفقه وی بر عهده چه کسی است؟

۱)زوجه

۲) پدر زوجه

۳) شوهر

۴) پدر و زوجی است که دارای ملائت باشد

کارشناسان تا چند سال موظف هستند نسخه ای از نظریات خود را در سوابق نگهداری کنند؟

۱ ) یک

۲) دو

۳) پنج

۴) ده

ارجاع امر کارشناسی در دعاوی کیفری تابع کدامیک از قوانین زیر است؟

 ۱) آئین دادرسی مدنی

۲) آئین دادرسی کیفری

۳) قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری

۴) قانون مجازات اسلامی

نفقه فرزند خوانده چیست و بر چه اساسی تعیین می شود؟

 ۱) احتياجات مسلم فرزند به تشخیص دادگاه

۲) هزینه روزمره زندگی به قدر رفع حاجت

۳) مسکن، خوراک، پوشاک و اثاث منزل بر مبنای توانائی منفق

۴) تمام هزینه ها و نیازهای متعارف زندگی

درباره عده وفات کدام گزینه درست است؟

۱) سه طهر است

۲) مبداعده وفات از زمان فوت و مدت آن چهار ماه و ده روز است.

۳) عده وفات از زمان وفات شروع می شود و مدت آن چهار ماه است

۴) اگر زوج غایب باشد و بمیرد، زوجه از زمان وصول خبر فوت باید عدة وفات بگیرد

 در طلاق رجعی کدام جمله نادرست است؟

۱) پس از سپری شدن عدة زوج اگر ادعا کند که در ایام عده رجوع کرده است باید صحت آنرا در دادگاه ثابت کند مگر اینکه زوجه هم او را تصدیق نماید

۲) دفترخانه ای که طلاق رجعی را ثبت کرده است صالح برای ثبت رجوع است

۳) مرانه ثبت رجوع به مطلقه اخطار می شود که مبادا پس از ختم ایام عده با دیگری ازدواج کند

۴) نفقه ای در ایام عده به زوجه تعلق نمی گیرد.

کارشناس منتخب در صورتیکه … باید از انجام دادن کارشناسی خودداری کند

۱) یکی از اصحاب پرونده خواستار عزل کارشناس شده باشد.

۲) قبلا در همان موضوع در پرونده اظهار نظر کارشناسی کرده باشد.

۳) با یکی از اعضای دادگاه نسبت نسبی داشته باشد.

۴) موضوع کارشناسی دشوار بوده و کارشناس بیش از ۶ ماه سابقه کار نداشته باشد.

اگر کارشناس همزمان در دو دادگاه برای اظهار نظر کارشناسی دعوت شود چه تکلیفی دارد؟

۱) در دادگاهی که اول او را دعوت کرده شرکت می کند و مراتب را به دادگاه دوم اطلاع می دهد

۲) در دادگاهی که اول او را دعوت کرده شرکت می کند.

۳) در دادگاه اول شرکت می کند و از دادگاه دوم تقاضای تجدید وقت می کند

۴) در دادگاه اول شرکت می کند و به دادگاه دوم نماینده می فرستد.

اگر کارشناس رسمي فمن اظهار نظر در امر حقوقی یا کیفری تمام ماوقع را ذکر نکند چه حکمی دارد؟

  ۱) بی اطلاع است

۲) در حکم جاعل است

۳) خیانت در امانت کرده است

۴) گزارش خلاف واقع داده است

 زنی بدون تعیین مهریه به عقد ازدواج دائم مردی در می آید و پس از عقد قرار بر تعیین مهرالمثل می شود این مهرالمثل…….

 ۱) به میزان مهرالسنه است

۲) با توجه به شرایط شخصی و خانوادگی زوجه و القران و امثال وی تعیین می شود.

۳) به اختیار شوهر در مقابل مهر به زن داده می شود.

۴) با رعایت حال مرد از حيث غنا و فقر به زن داده می شود

در مورد فسخ نکاح کدام جمله نادرست است؟

 ۱) خیار فسخ نکاح، فوری است

۲) فسخ نکاح محتاج به صدور گواهی عدم سازش نیست.

۳) در فسخ نکاح رعایت ترتیباتی که برای طلاق مقرر است شرط نيست

۴) فسخ نکاح محتاج به صدور گواهی عدم سازش است.

چنانچه الزام پدر به انفاق طفلی که در حضانت است میسر نگردد در این صورت اتفاق به خرج تأمین می شود. ۱) جد پدری

۲) مادر

۳) مادر ملی

۴) مادر ولو اینکه ملی نباشد

نکاح دختر باکره که فاقد پدر و جد پدری است اگر به سن بلوغ رسیده باشد متوقف به..

 ۱) اجازه اجداد مادری است

۲) اجاره مادر یا جد مادری است

۳) رضای دختر است

۴) اجازه از دادگاه است

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه

منابع آزمون کارشناس رسمی دادگستری

کدامیک از اشخاص واجب النفقه می توانند برای نفقات گذشته به منفق رجوع کنند؟

۱) اولاد صغیر

۲) پدر

۳) زوجه

۴) مادر

کدام جمله درست است؟

۱) زوجه در عده طلاق رجعيه، حق نفقه دارد.

۲) زوجه در عده فسخ نکاح حق نفقه دارد.

۳) زوجه در عده طلاق رجعیه حق نفقه ندارد

۴) زوجه، در طلاق بائن حق نفقه دارد.

کدام گزینه درست است؟

  ۱) در طلاق خلع در ایام عده نفقه به زوجه تعلق می گیرد.

۲) در طلاق بائن در ایام عده نفقه به زوجه تعلق می گیرد.

۳) در طلاق و جمی در ایام عده نفقه به زوجه تعلق می گیرد.

۴) در طلاق رجعی در ایام عده نفقه به زوجه تعلق نمی گیرد.

نفقه اقلیتهای مذهبی چگونه تعیین می شود؟

۱) حسب عرف محل

۲) بر اساس قوانین و مقررات کشوری که در آنجا زندگی می کنند.

۳) بر اساس مقررات قانون مدني

۴) براساس احکام مربوط به احوال شخصیه

نفقه افراد واجب النفقه تاجر ورشکسته را چه کسی می پردازد؟

 ۱) تکلیف به اتفاق ندارد

۲) شخص متفق (تاجر ورشکسته)

۳) مدير تصفیه

۴) واجب النفقه مستقلا از اموال تاجر برداشت می کند.

چنانچه محجور با اذن قیم و یا ولی و دادستان و رعایت مصلحت ازدواج کند پرداخت مهریه از چه محلی تامین می شود؟

١) اگر محجور مالی داشته باشد از اموال او پرداخت می شود.

۲) از بیت المال پرداخت می شود.

۳) بر عهده قیم با ولی او است

۴) به زوجه فرد محجور مهریه تعلق نمی گیرد

در چه صورت زوجه مي تواند در غیر از مورد دارا بودن حق انتخاب مسکن از اقامت در منزل مشترک خودداری کند؟

 ۱) خوف ضرر مادی و معنوی و شرافتی وجود داشته باشد

۲) شوهر دستور بدهد

۳) مسکن مستقل نباشد

۴) در هر سه مورد مذکور

در عقد موقت کدام مسئله شرط صحت عقد است؟

۱) ثبت ازدواج

۲) شرط توارث

۳) تعیین نفقه و مدت

۴) تعیین مهر و مدت

چنانچه زن باردار در عدة نكاح منقطع باشد کدام گزینه صحیح است؟

۱) زن حامل در عده نکاح منقطع حق نفقه ندارد

۲) تا زمان حمل حق مطالبه نفقه دارد.

۳) در نکاح منقطع زن حامل حق نفقه ندارد،

۴) چنانچه زوج متعهد شده باشد حق مطالبه دارد.

در کدام مورد مهرالمثل به زوجه تعلق نمی گیرد؟

 ۱) در نکاح دائم مهر ذکر نشده باشد یا عدم مهر ذکر شود و قبل از تعیین مهر نزدیکی شود

۲) در فساد نکاح و عدم ونوع نزدیکی اعم از آنکه زن عالم با جاهل به فساد باشد

۳) در عقد مهر ذکر نشده باشد و شوهر قبل از تعیین مهر نزدیکی کند و طلاق بدهد.

۴) مجهول بودن مهر با مالیت نداشتن آن

با توجه به اینکه اگر مهر حال باشد زن می تواند با تمام مهر به او تسلیم نشده تمکین خاص نکند. کدام گزینه صحیح است؟

 ١) اگر شوهر معسر باشد زن نمی تواند از حق حبس استفاده کند

۲) شوهر هم می تواند پرداخت مهر را موکول به تمکین کند

۳) می توان برخلاف اصل فوق شرط کرد

۴) نمی توان برخلاف اصل فوق شرط کرد.

در مطالبه اجرت المثل خدمات سالهای زندگی مشترک .

۱) تبرع خلاف ظاهر است و باید اثبات شود.

۲)زن باید ثابت کند که خدمات او نبرمی نبوده است

۳) زوج باید تقاضای طلاق کرده باشد.

۴) زن با پد ناشزه نباشد

 مادام که نشوز زوجه ادامه دارد کدام گزینه نادرست است؟

 ۱) اجرت المثل و نحله به زوجه تعلق نمی گیرد

۲) اگر الزام زوجه به تمکین ممکن نباشد زوج می تواند مجوز برای ازدواج بگیرد.

۳) تکلیف اتفاق از زوج رفع می شود.

۴) تکلیف مضاجعت از زوج رفع می شود.

مهر در صورتی صحیح است که …

۱) زوجین علم اجمالی به آن داشته باشند.

۲) کلی مافی الذمه باشد

۳) مالیت داشته و قابل تملک و معلوم باشد

۴) معلوم و عین معین باشد

در چه صورتی شوهر می تواند از کار کردن همسر خود جلوگیری نماید

 ۱) در صورتی که زوجه مزدی را که از شغل خود دریافت می کند به او نپردازد

۲) در صورتی که اشتغال زوجه منافی با نگهداری فرزندان باشد

۳) در صورتی که شغل زوجه منافات با مصالح و حپئیات خانوادگی داشته باشد

۴) شوهر به هیچ وجه نمی تواند همسر خود را از اشتغال به کار منع کند.

خانمی بدون تعیین مهر به عقد ازدواج دائم مردی در می آید در این صورت عقد …

۱) صحیح است و مهر به او تعلق نمی گیرد.

۲) صحیح است و زن مستحق مهرالمتعه است

۳) باطل است

۴) صحیح است و زن مستحق مهر المثل است

کدام گزینه نادرست است؟

۱) زن حق مطالبه نفقه گذشته را دارد ولی اقارب ندارند

۲) زن فقط حق نفقه جاریه را آن هم به شرط تمکین دارد.

۳) در عقد دایم نفقه زن به عهده شوهر است

۴) در عقد منقطع زن نفقه ندارد مگر شرط شده باشد

 شخص واجب النفقه (بی بضاعت) توسط چه کسی اتفاق می شود؟

۱)بیت المال

۲) والدین

۳) همسر

۴) والدین و فرزندان بالسویه

توضیحات کامل نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه

بسته حاوی عین دفترچه سوالات کارشناس رسمی تعیین نفقه ویژه آزمون کتبی کارشناس رسمی دادگستری (اسکن شده) تحویل داده شده در سر جلسه امتحانی می باشند، و شما با مطالعه آنها در حال و هوای یک آزمون واقعی قرار خواهید گرفت.
این مجموعه شامل موارد زیر است :
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارشناس نفقه سال ۹۰
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارشناس نفقه سال ۸۸
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارشناس نفقه سال ۸۶
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارشناس نفقه سال ۸۴ با پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارشناس نفقه سال ۸۳ با پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارشناس نفقه سال ۸۱ با پاسخنامه
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارشناس نفقه سال ۸۰
نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری کارشناس نفقه سال ۷۷

جهت دانلود نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقه از فرم زیر اقدام نمایید.

نوع فایلقیمت
pdf7,900 تومان

نمونه سوالات آزمون کارشناس رسمی دادگستری رشته تعیین نفقهلینک دانلود فایل خریداری شده بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *